Ağız Boşluğu Anatomisi / Alternatif

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir [açılan sayfada klavyeden ctrl+S yapmanız yeterli]

Önizleme ;

 

 • Ağız boşluğu anatomisi I
 • Cavitas oris (Ağız Boşluğu)
 • Vestibulum oris
 • Cavitas oris propria
 • Ağız kapalı iken vestibulum oris ile cavitas oris propria arasındaki bağlantıyı son molar dişlerin arkasındaki aralık sağlar
 • Vestibulum oris
 • Dıştan dudak ve yanaklar
 • İçten diş ve dişetleri sınırlar
  Vestibulum orise salgısını boşaltanlar:
 • Gl. Parotidea
 • Gll. Buccales
 • Gll. Labiales
 • Yanak ve dudağın iç yüzünü mukoza döşer
 • Mukoza dişetleri üzerine atlayarak çıkmazlar oluşturur
 • Cavitas oris propria
 • İçinde dilin bulunduğu boşluktur
 • Ön ve yanlarda diş ve diş etleri sınırlar
 • Arkada isthmus faucium ile pharynx’e bağlanır
 • Tavanını sert damak ve yumuşak damak oluşturur
 • Tabanın büyük kısmını dil oluşturur
 • Tabanın az bir kısmını ağız döşemesi mukozası oluşturur
  Cavitas oris propria’ya salgısını boşaltanlar:
 • Gl sumbandibularis
 • Gl. sublingualis
 • Labia oris (Dudaklar)
 • Üst dudak: Labium superius
 • Alt dudak: Labium inferius
 • Philtrum: Üst dudağın ortasındaki çukur
 • Rima oris: Her iki dudak arasında kalan aralık
 • Cammissura labiorum: İki dudağı yanlarda birleştiren kısım
 • Commissura labiorum 1. premolar diş hizasında bulunur
 • Angulus oris: Commissura labiorumda oluşan açı
 • Sulcus nasolabalis: Üst dudağı yanaktan ayıran oluk
 • Sulcus mentolabialis: Alt dudağı çene ucundan ayıran oluk
 • Labia oris
 • Dudakların dış yüzünü cutis,
 • İç yüzünü ise tunica mucosa örter
 • İkisi arasında m. Orbicularis oris bulunur
 • Ayrıca damarlar, sinirler bulunur
 • Gll. Labiales: Mukoza ile m. Orbicularis oris arasında bulunur
 • Labia oris
 • Alt ve üst dudak mukozaları orta hatta diş etlerine atlar
 • Buralarda mukoza plikaları oluşur
 • Üsttekine frenulum labii superioris,
 • Alttakine frenulum labii inferioris denir
 • Bucca (Yanak)
 • Vestibulum orisi yandan sınırlar
 • Dış yüzünü deri, iç yüzünü mukoza örter
 • Deri ile mukoza arasında m. Buccinator, corpus adiposum buccae vardır
 • Corpus adiposum buccae yanağın tombulluğunu verir
 • Yanağı kuvvetlendirir, emme sırasında yanağın çökmesini önler
 • Ayrıca yanakta damarlar, sinirler bulunur
 • Gll. Buccales ise mukoza ile m. Buccinator arasında bulunan yanak bezleridir
 • Buccae
 • Yanağın iç yüzünde, 2. molar diş hizasında papilla ductus parotidei bulunur
 • Buraya ductus parotideus açılır
 • Ductus parotideus m. Buccinator’u deler
 • Yanağın esas kası m. Buccinator’dur
 • Fakat m. Risorius, m. Zygomaticus major ve minor, m. Platyma’da yanağın yapısına katılır
 • Dudak damarları, sinirleri
  Arterleri:
 • A. Facialis’in dalları:
 • A. Labialis superior ve A. Labialis inferior
  Venleri:
 • V. Facialise açılır
  Lenf drenajı:
 • Her iki dudağın lenf damarları nodi lymphatici submandibularis’e açılır
  Sinirleri:
 • Üst dudağın duyusunu n.infraorbitalis (n.maxillaris)
 • Alt dudağın duyusunu n. mentalis (N. mandibularis)
 • Üst dudak enfeksiyonları menenjite neden olabilir
 • V. Labialis superior- v. Angularis-v. Supraorbitalis- sinus cavernosus yolı ile beyine ulaşır
 • Palatum (Damak)
 • Palatum durum (sert damak)
 • Palatum molle (yumuşak damak)
 • Palatum durum
 • Sert damağın kemik kısmını maxillanın proc.palatinusu ile palatin kemiğin lamina horizontalisi oluşturur
 • Sert damağın ön ve yan taraflarında proc. Alveolarisler vardır
 • Bu kemikler ağız mukozası ile kaplıdır
 • Damağın ortasında raphe palatini vardır
 • Raphe, ön tarafta papilla incisiva ile sonlanır
 • Sert damakta transvers uzanan plicae palatinae transversae bulunur
 • Sert damak arkada yumuşak damakla devam eder
 • Palatum molle
 • Sert damağın arkasındadır
 • Yumuşak damak, aponeuroz, çizgili kaslar, damarlar, sinirler, lenfoid dokular, müköz bezler ve en dışta mukozadan oluşur
 • Yutkunma ve emme esnasında nasopharynx ile oropharynx’i birbirinden ayırır
 • Ön yüzü sindirim sistemi mukozası ile, arka yüzü ise solunum epiteli ile kaplıdır
 • Yumuşak damağın arka kenarının ortasında uvula (küçük dil) bulunur
 • Palatum molle
 • Uvuladan yan taraflara uzanan 2 adet arcus bulunur
 • Öndekine arcus palatoglossus denir. Bu yumuşak damağı dile bağlar
 • Arkadakine arcus palatopharyngeus denir. Yumuşak damağı pharynx’e bağlar
 • Bu arcusları m. Palatoglossus ve m. Palatopharyngeus oluşturur
 • İki kemer arasındaki çukura fossa tonsillaris denir
 • Bu çukurda tonsilla palatina (bademcik) bulunur
 • Damağın damarları, sinirleri
  Arterleri:
 • A. Palatina major
 • A. Palatina ascendens
 • A. Pharyngea ascendens
  Venleri:
 • Plexus pterygoideus
 • Plexus tonsillaris
  Lenf drenajı:
 • Boyun derin lenf nodüllerine
  Sinirleri:
  Duyuları:
 • N. palatinus major
 • N. palatinus minor
 • N. nasopalatinus
  Tad duyusu:
 • N. palatinus minor’daki n. facialise ait lifler merkeze taşınır
 • Yumuşak damak ve boğaz kasları
 • M. Levator veli palatini
 • M. Tensor veli palatini
 • M. Uvula
 • M. Palatoglossus
 • M. palatopharyngeus
 • M. Levator veli palatini
 • Chona’nın lateralinde, torus tubarius’un derinindedir
 • Temporal kemiğin pyramis’inin alt yüzünden
 • Tuba auditivanın kıkırdak kısmından başlar
 • Yumuşak damakta yayılarak sonlanır
 • Fonk: Yumuşak damağı yukarı kaldırır
 • Siniri: Plexus pharyngeus innerve eder
 • M. Tensor veli palatini
 • Fossa scaphoidea’dan, spina ossis sphenoidalis’ten ve proc. Pterygoideus’un lamina lateralis’inden başlar
 • Hamulus pterygoideus yakınında kirişleşir.
 • Bu kiriş hamulus pterygoideus etrafında döner ve medialde yumuşak damağa girer
 • Fonk: Tek taraflı kasılırsa yumuşak damağı kendi tarafına çeker. İki taraflı kasılırsa yumuşak damağın ön tarafını gerer
 • Siniri: N. mandibularis’in n. pterygoideus medialis’i innerve eder
 • M. uvulae
 • Spina nasalis posterior ve aponeurosis palatina’dan başlar
 • Uvula mukozasında sonlanır
 • Küçük dili yukarı kaldırır
 • Siniri: Plexus pharyngeus
 • M. palatopharyngeus
 • Arcus palatopharyngeus içinde yer alır. Tonsilla palatina’nın arka tarafında bulunur
 • Yumuşak damaktan başlar.
 • M. Levator veli palatini bu kasın içinden geçer ve iki bölüme ayırır
 • Cartilago thyroidea’nın arka kenarında sonlanır. Liflerin bir kısmı pharynx’in yan duvarında sonlanır
 • Yutma esnasında pharynx’i yukarı ve öne çekerek kısaltır
 • Arcus palatopharyngeus’ları birbirine yaklaştırarak isthmus faucium’u daraltır
 • Siniri: Plexus pharyngeus
 • M. palatoglossus
 • Tonsilla palatinanın ön tarafında ve arcus palatoglossus içinde bulunur
 • Yumuşak damağın ön yüzünden başlar
 • Dilin yan taraflarında sonlanır
 • Dil kökünü yukarı ve arkaya çeker
 • Arcus palatoglossus’ları birbirine yaklaştırarak isthmus faucium’u daraltır
 • Siniri: Plexus pharyngeus
 • Dişler (Dentes)
 • 2 grup diş vardır:
 • Süt dişleri Dentes decidui)
 • Kalıcı dişler (dentes permanentes)
  Dentes decidui:
 • Toplam 20 adet süt dişi vardır (Her bir yarıda 5 adet)
  Dentes permanentes:
 • Toplam 32 kalıcı diş vardır (Her bir yarıda 8 adet)
 • Dişlerin Genel Özellikleri
  Herbir diş 3 bölümden oluşur:
  Corona dentis:
 • Dişlerin görünen kısmıdır
  Cervix dentis:
 • Dişetinin tutunduğu boyun kısmıdır
  Radix dentis:
 • Radix, maxilla ve mandibula’daki alveol içine oturan kısımdır
 • Alveollerin iç yüzünü periosteum döşer
 • Diş kökleri ile alveol arasında 0,1- 0,2 mm’lik bir aralık bulunur
 • Bu aralığa spatium periodontale denir
 • Bu aralıkta periodontium bulunur
 • Dişlerin Genel Özellikleri
 • Facies vestibularis: Dişlerin vestibulum orise bakan yüzleri
 • Facies labialis: Dişlerin dudağa bakan yüzleri
 • Facies buccalis: Yanağa bakan yüzleri
 • Facies lingualis: Dile bakan yüzleri
 • Facies approximalis: Dişlerin birbirlerine komşu olan yüzleri
 • Facies oclusalis (masticatoria): Dişlerin birbirine temas eden çiğneme yüzlerine denir
 • Dentes permanentes (Kalıcı Dişler)
  Dentes incisivi (kesici dişler):
 • Herbir yarıda 2 tane olmak üzere toplam 8 kesici diş vardır
 • Corona dentis vertikal olarak bulunur
 • Cervix dentis: Dardır
 • Radix dentis: Uzun, koni şeklinde ve tektir
 • Üst kesici dişler alt kesici dişlerden daha büyük ve kuvvetlidir
 • Dentes canini (köpek dişleri)
 • 2 tanesi üst, 2 tanesi alt çenede olmak üzere toplam 4 tanedir
 • Kökü tektir ve çene kemiğinin derinine gömülüdür
 • Corona dentis: Büyük ve koni şeklindedir
 • Üst ucu sivridir ve diğer dişlerden daha yüksektir
 • Üst köpek dişi alt köpek dişinden daha büyük ve daha uzundur
 • Dentes premolares (Premolar Dişler)
 • Her bir çenede 4 tane olmak üzere toplam 8 tanedir
 • Köpek dişinden daha küçük ve kısadırlar
 • Kök kısmı genellikle tektir
 • Üst premolar dişler alt premolar dişlerden daha büyüktür ve kökleri ikiye bölünecekmiş gibi görülür
 • Dentes molares
 • Kalıcı dişlerin en büyükleridir
 • Facies oclusalis denen üst yüzleri geniştir
 • Her bir çene yarısında 3’er tane olup toplam 12 tane molar diş vardır
 • Corona dentisleri küp şeklindedir
 • Boyun kısımları yuvarlak ve belirgindir
 • Üst molar dişlerin 1. si en büyük, 3. en küçüktür
 • Üst molar dişlerin hepsinin 3 çatallı kökü vardır
 • Bu köklerden ikisi yanak tarafında ve birbirine paralel uzanır, üçüncüsü dil tarafındadır
 • Üçüncü molar dişin kökleri kısmen birbiri ile kaynaşmıştır
 • Alt molar dişler, üst molar dişlerden daha büyüktür. Her birinde 2 kök bulunur
 • Alt üçüncü molar dişin kökleri birbirine yakındır
 • Dentes decidui (Süt dişleri)
 • Kalıcı dişlerden daha küçüktür
 • Kalıcı dişlere benzerler ve aynı ismi alırlar
 • Her bir yarıda 2 kesici, 1 canin, 2 molar şeklindedir
 • Topam 20 süt dişi bulunur
 • Dişlerin Çıkış Zamanları
  Süt dişlerinin çıkış zamanı:
 • Alt santral kesiciler: 6-9. aylar arası
 • Üst kesiciler: 8-10. aylar
 • Alt lateral kesiciler: 15-21. aylar
 • Birinci molar: 15-21. aylar
 • Köpek dişleri: 16- 20. aylar
 • İkinci molar: 20- 24. aylar arası
 • Kalıcı dişlerin çıkış zamanı
 • Birinci molar: 6 yaşında
 • Medial kesiciler: 7 yaşında
 • Lateral kesiciler: 8 yaşında
 • Birinci premolar: 9 yaşında
 • İkinci premolar: 10 yaşında
 • Köpek dişleri: 11-12 yaşlarında
 • İkinci molar: 12-13 yaşlarında
 • Üçüncü molar: 17-25 yaşlarında
 • Dişlerin Yapısı
 • Dişin vertikal kesitinde ortada cavitas dentis görülür
 • Cavitas dentis’in taç kısmındaki bölümüne cavitas coronae,
 • Kök kısmındaki bölümüne canalis radicis dentis denir
 • Cavitas dentis içinde pulpa dentis bulunur
 • Pulpa dentis damar, sinir ve bağ dokusundan oluşur
 • Cavitas dentisi sınırlayan 3 bölüm vardır:
 • Enemalum: Dişin taç kısmını dıştan sarar. Diş minası olarak da bilinir
 • Cementum: Dişin kök kısmını dıştan saran ince tabakadır
 • Dentinum: Dişin büyük bölümünü oluşturur
 • Dişlerin damar ve sinirleri
  Arterleri:
 • A. Alveolaris superior posterior
 • A. Alveolaris superior anterior
 • A. Alveolaris inferior
  Venleri:
 • Plexus pterygoideus’a açılır
  Lenf drenajı:
 • Diş ve diş etlerinin çoğu nodi lymphatici submandibularee’e açılır
 • Üst çene dişetinin arka bölümleri derin boyun lenf nodüllerine açılır
  Sinirleri:
 • Üst dişlerin duyusunu n. maxillaris
 • Alt dişlerin duyusunu n. mandibularis alır
 • Dil (Lingua)
 • Ağız tabanında ve mandibula kavsinde yer alır
 • Tad organı
 • Konuşmada önemli görevi var
 • Gıdaların çiğnenmesi ve yutulmasında yardımcıdır
 • Tunica mucosa linguae: Dili saran mukozadır
  Dil 3 bölümden oluşur:
 • Radix linguae
 • Corpus linguae
 • Apex linguae
 • Dilin Bölümleri
  Radix linguae:
 • Sulcus terminalis’in arkasında bulunan kök kısmına denir
 • Kök kısmı m. hyoglossus ile hyoid kemiğe, m. genioglossus ile mandibulaya tutunur
 • Plica glossoepiglottica mediana ve lateralisler aracılığı ile epiglottis’e tutunur
 • M. palatoglossus aracılığı ile yumuşak damağa,
 • M. Constrictor pharyngis superior ile pharynx’e tutunur
  Apex linguae:
 • Dilin uç kısmıdır
 • Corpus linguae
 • Alt yüzüne facies inferior, üst yüzüne dorsum linguae,
 • Yan kenarlarına margo linguae denir
  Dorsum lingua:
 • Buranın ortasında sulcus medianus linguae seyreder ve for. caecum da son bulur
 • Bu oluk dili sağ ve sol yarıma ayırır
 • For. Ceacumda iki yana doğru sulcus terminalis uzanır
 • Sulcus terminalisin ön kısmı dilin 2/3’ünü oluşturur
 • Bu kısma pars presulcalis denir ve üzerinde tad tomurcukları bulunur
 • Sulcus terminalisin 1/3 arka kısmına pars postsulcalis denir
 • Burada lenf folikülleri ve müköz bezler bulunur
 • Buradaki lenf foliküllerine tonsilla lingualis denir
 • For.caecum embriyolojik bir artıktır
 • Tiroid bezi buradan gelişerek boyuna iner
 • İkisi arasında oluşan kanala ductus thyroglossus denir
 • For. Caecum ductus thyroglossusu’un üst ucunun kalıntısıdır
 • Facies inferior linguae
 • Alt yüzü örten mukoza ağız döşemesine, sonra dişetine geçer
 • Dilin alt orta kısmındaki mukoza plikasına frenulum linguae denir
 • Yan tarafındaki mukoza plikasına ise plica fimbriata denir
 • Dil papillaları (Papillae linguales)
 • Dorsum linguada ve sulcus terminalis’in ön tarafında bulunurlar
  Dil papillaları:
 • Papilla vallatea (circumvallatae)
 • Papilla fungiformes
 • Papilla foliatae
 • Papilla filiformes
 • Dil papillaları
  Papilla vallatae (circumvallatae):
 • Sulcus terminalis’in ön tarafında tek sıra halinde dizilmişlerdir
 • Sayıları 7-12 adettir, acıya karşı duyarlıdırlar
  Papillae fungiformes:
 • Dilin sırt kısmına saçılmış vaziyettedir
 • Mantar şeklinde ve koyu renklidir
 • Papillae fungiformes’lerin kısa olanlarına papillae lentiformes denir
 • Bu papillalar tatlı ve tuzluya duyarlıdır
  Papilale foliatae:
 • Yaprak şeklindeki bu papillalar dilin yan kenarında bulunur
 • Ekşiye karşı duyarlıdır
  Papillae filiformes:
 • Tad duyusu ile ilgili değildir, mekanik etkilidir
 • Papillae filiformes’lerin uzun ve kalın olanlarına papillae conicae denir
 • Dil papillaları
 • Papilla vallatea: Acı
 • Papilla fungiformes: Tatlı, tuzlu
 • Papilla foliatae: Ekşi
 • Papilla filiformes: Tad duyusu alamaz
 • Dil Kasları
  Dilde 2 grup kas vardır:
 • Ekstrinsik kaslar
 • İntrinsik kaslar
  Ekstrinsik kaslar:
 • Dışarıdan başlar, dilde sonlanır
 • M. Genioglossus
 • M. Hyoglossus
 • M. Chondroglossus
 • M. Styloglossus
 • M. palatoglossus
 • M. genioglossus
 • Mandibuladaki spina mentalis’ten başlar
 • Lifleri yelpaze şeklinde dağılır
 • Alt lifleri hyoid kemiğe tutunur
 • Bir kısım lifleri pharynx kasları ile birleşir
 • Orta ve üst bölüm lifleri dile alt yüzden girer,
 • Dilin kök kısmından uç kısmına kadar sonlanır
 • Dili öne çeker, sağ-sol iki kas beraber çalışınca dorsum linguae çukurlaşır
 • Güvenlik kası olarak da adlandırılır
 • Siniri: N. hypoglossus
 1. hyoglossus
 • Hyoid kemiğin corpus ve cornu majus’undan başlar
 • Vertikal seyreder ve dile yan kısımlardan girer
 • Dili aşağı ve arkaya çeker
 • Siniri: N. hypoglossus
 1. Chondroglossus
 • Hyoid kemiğin cornu minusundan başlar
 • Vertikal yönde yukarı çıkar
 • Dilin intrinsik kaslarına karşır
 • Dilin bastırılmasında m. Hyoglossusa yardımcı olur
 • Siniri: N. hypoglossus
 1. Styloglossus:
 • Proc. Styloideustan başlar
 • A. Carotis intrna ile externa arasından geçer
 • Dilin üst yan tarafından dile girer
 • Dili yukarı ve geriye çeker
 • Siniri: N. hypoglossus
 1. Palatoglossus:
 • Yumuşak damaktan başlar
 • Dile yan tarafından girer
 • Dili yukarı doğru çeker
 • Siniri: N. vagus
 • Dilin intrinsik kasları
 • M. Longitudinalis superior
 • M. Longitudinalis inferior
 • M. Transversus linguae
 • M. Verticalis linguae
 • Dilin intrinsik kasları
 1. Longitudinalis superior:
 • Dilin sırt kısmındaki mukozanın hemen altındadır
 • Dorsum lingua’dan dilin uç kısmına uzanır
 • Dili kısaltır, dil ucunu yukarı kaldırır
 • Dilin üst yüzünü konkavlaştırır
 • Siniri: N. hypoglossus
 1. Longitudinalis inferior:
 • Dilin alt yüzünde bulunur
 • Dilin kök kısmından ucuna kadar uzanır
 • Lifleri m. geniglossus ile m. hyoglossus arasında uzanır
 • Dili kısaltır, dil ucunu aşağı çeker
 • Dilin üst yüzünü konveksleştirir
 • Siniri: N. hypoglossus
 • Dilin intrinsik kasları
 1. transversus linguae:
 • Septum medianumdan başlar
 • Transvers yönde uzanır
 • Dilin yan taraflarında sonlanır
 • Dili daraltır, uzunluğunu artırır
 • Siniri: N. hypoglossus
 1. verticalis linguae:
 • Dilin dorsalinden alt yüzüne doğru uzanır
 • Dilin yan kısımlarında bulunur
 • Dili yassılaştırarak genişletir
 • Siniri: N. hypoglossus
 • Dilin damarları
  Arterleri:
 • A. Lingualis: Esas arteridir
 • A. Facialis ve A. Pharyngea ascendens’ten de dallar gelir
  Venleri:
 • V. Lingualis
  Lenf drenajı: 4 yol takip eder:
1.Dilin ucundaki lenf damarları n.l.submentales’e açılır
2.Dilin ön 2/3 kısmının yan taraflarının lenf damarları n.l.submandibulares’e açılır
3.Dilin ön 2/3 medial kısımlarının lenf damarları boynun derin lenf nodüllerine açılır
4.Dilin arka 1/3 bölümünün lenf damarları boynun derin lenf nodüllerine açılır
 • Dilin sinirleri
 • Dilin ön 2/3’ünün genel duyusunu n. lingualis (n. mandibularis’in dalı) alır
 • Ön 2/3 tad duyusunu chorda tympani (n. facialis’in dalı) alır
 • Papilla vallatalar dahil dilin 1/3 arkasının hem genel duyusunu hem de tad duyusunu n. glossopharyngeus’un r. Lingualis dalı alır
 • Epiglottis çevresindeki duyuyu n. vagusun n. laryngeus superior dalı alır
 • TÜKRÜK BEZLERİ
 • Tükrük Bezleri
 • Tükrük bezleri salgılarını ağız boşluğuna boşaltırlar
 • 2 tiptir:
  Gll. Salivatoriae majores:
 • Gl. Parotidea
 • Gl. Submandibularis
 • Gl. sublingualis
  Gll. Salivatoria minores
 • Gll.labiales
 • Gll.buccales
 • Gll.palatina
 • Gl. parotidea
 • Tükrük bezlerinin en büyüğüdür
 • Yüzün yan tarafında, dış kulak yolunun önündedir
 • 2 bölümü vardır: Pars superficialis, pars profunda
  Pars superficialis:
 • bezin büyük kısmını oluşturur
 • Yukarıda arcus zygomaticusa kadar çıkar
 • Ramus mandibula ile m.sternocleidomastoideus-un arasında, fossa retromandibularistedir
  Pars profunda:
 • Piramit şeklindedir ve tepe kısmı farinkse doğru yönelmiştir
 • Gl. parotidea
 • Parotis bezi, fascia profunda tarafından sarılmıştır
 • Bu fascia proc. Styloideus ile angulus mandibula arasında gerilir ve lig.stylomandibulare’yi oluşturur
 • Lig. Stylomandibulare, gl. Submandibularis ile gl sublingualis arasında uzanır
 • İç yüzü m. massater, ramus mandibula ve m. pterygoideus medialis ile komşudur
 • Dış yüzde, deri, yüzeyel ve derin fascia vardır
 • Derin kısmı phranyxe uzanır
 • Medialde a. Carotis externa, a. Carotis interna, v. Jugularis interna, n. vagus ve n. glossopharyngeus ile komşu
 • Gl parotidea
 • Parotis bezi içinden geçen oluşumlar:
 • N. facialis, v.retromandibularis, a. Carotis externa ve lenf düğümleri bulunur
 • Ductus parotideus (stenon kanalı):
 • Bezin ön kısmından başlar, 7 cm’dir
 • Önce m. Massetrein dış yüzünden geçer
 • Sonra corpus adiposum buccae ve m. Buccinatoru delerek geçer
 • Bu kanal vestibulum orise, üst 2. molar diş hizasında açılır
 • Parotis bezinin damar ve sinirleri
  Arterleri:
 • A. Carotis externa ve dalları
  Venleri:
 • V. Jugularis externaya açılır
  Lenf drenajı:
 • Boyun yüzeyel ve derin lenf nodlarına açılır
  Sinirleri:
  Parasempatikleri:
 • N. glossopharyngeus’tan gelir
  Sempatikleri:
 • Plexus caroticus externustan gelir
 • Glandula submandibularis
 • Trigonum submandibularede bulunur, ceviz büyüklüğündedir
 • İç yüzünde dil şeklinde bir uzantısı vardır
 • Bu m. Mylohyoideus’un iç yüzündedir ve öne doğru uzanır
 • Dış yüzde deri, fascia, v. Fascialis ve n. facialisin dalları vardır
 • İç yüzde m. Mylohyoideus, m.hyoglossus, m.styloglossus, m. Digastricus venter posterioru ile komşudur
 • A. Facialis, bezin arka tarafından geçer
 • Glandula submandibularis
 • Ductus submandibularis:
 • 5 cm uzunluğundadır
 • Caruncula sublingualise açılır
 • Kanal n. lingualisi çaprazlar
 • Damarları:
 • Arterleri: A. Faciali
 • Venleri: V. Facialis
 • Gl submandibularis
  Sinirleri:
  Parasempatikleri:
 • N. facialis’in chorda tympani dalından
  Sempatikleri:
 • Ganglion cervicale superius- a. Carotis externa- a. Facialis etrafındaki plexustan gelir
 • Glandula sublingualis
 • Ağız mukozasının altında, frenulum linguae’nin yan tarafında bulunur
 • Alt kenarı m. Mylohyoideus ile, üst kenarı ağız mukozası ile komşudur
 • Boşaltıcı kanalları 8-20 adettir
 • Öndeki kanal birden fazla kanalın birleşmesi ile oluşur ve ductus sublingualis major denir
 • Diğer kanallara ductus sublingualis minor denir
 • Bunlar plica sublingualise ayrı ayrı açılırlar
 • Gl sublingualis
  Arterleri:
 • A. Sublingualis
 • A. Submentalis
  Venleri:
 • Arter ile aynı ismli venler
  Sinirleri:
 • Parasempatikleri:
 • N. facialis’inchordo tympani dalı
 • Sempatikleri:
 • A. Carotis externa e a. Facialisin etrafındaki plexus
 • Boğaz (Fauces)
 • Yumuşak damak ile dil kökü arasındadır
 • Ağız boşluğunu pharynx’e bağlar
 • İsthmus faucium:
 • Arcus palataglossus ile arcus palatopharyngeus arasında kalan kısımdır
 • Fossa tonsillaris: İki kemer arasındaki çukur
 • Bu çukurda tonsilla palatina (bademcik) bulunur
 • Waldeyer’in lenfatik halkası
 • Tonsilla pharyngea
 • Tonsilla palatina
 • Tonsilla lingualis
 • Tonsilla tubaria

Bir Cevap Yazın