Alt Ektremite Sinirleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

ALT EKSTREMİTE SİNİRLERİ
Plexus Lumbosacralis ve Plexus Coccygeus
Plexus lumbalis
Plexus lumbalis’in dalları
 1. iliohypogastricus (L1, T12)
 2. psoas major
 3. quadratus lumborum
Crista iliaca
 1. iliohypogastricus (L1, T12)
 2. cutaneus lateralis
 3. transversus abdominis
 4. obliquus internus abdominis
 5. obliquus externus abdominis
Gluteal bölge: orta-dış
 1. cutaneus anterior
Regio hypogastrica
 1. obliquus internus abdominis
 2. transversus abdominis
 3. iliohypogastricus’un komşuluğu
Böbrek
 1. quadratus lumborum
 2. psoas major
 3. transversus abdominis
 4. obliquus int. abdominis
 5. obliquus ext. abdominis
 6. ilioinguinalis (L1)
 7. psoas major
 8. quadratus lumborum
Crista iliaca
 1. transversus abdominis
 2. obliquus internus abdominis
Funiculus spermaticusun
Canalis inguinalis
Anulus inguinalis superficialis
 1. ilioinguinalis (L1)
Motor
 1. obliquus internus abdominis
 2. transversus abdominis
Duyu:
Uyluğun üst-iç tarafı
Erkeklerde;
Penisin kök kısmı ve
Scrotumun ön tarafı
Nn. scrotales anteriores
Bayanlarda;
  Mons pubis
Labium majus
Nn. labiales anteriores
N.ilioinguinalis’in komşuluğu
Böbrek
 1. psoas major
 2. quadratus lumborum
 3. transversus abdominis
 4. obliquus internus abdominis
Funiculus spermaticus
 1. genitofemoralis (L1-2)
 2. psoas major’u deler
Ramus genitalis
A.V. iliaca externa
Anulus inguinalis profundus
Canalis inguinalis
Lig. teres uteri (bayan)
Motor dalı
 1. cremaster
Duyu dalı
Erkeklerde
Scrotum,
 
Bayanlarda
Labium majus
Mons pubis
 1. genitofemoralis (L1-2)
Ramus femoralis
 1. iliaca externa ile birlikte
Lacuna vasorum
Vagina femoralis
Fascia lata
Uyluğun ön yüzünün üst bölümü
 1. cutaneus femoris lateralis (L2-3)
 2. psoas major’un lateralinden çıkar
 3. iliacus
Spina iliaca anterior superior’a doğru ilerler
Lig. inguinale derininden
Lacuna musculorum
 1. sartorius
Ön-arka dal
 1. cutaneus femoris lateralis (L2-3)
Ön dal:
Facia lata
Dize kadar
Uyluğun ön-lateral duyu
 1. femoralis (L2-3-4)
 2. psoas major’un lateralinden çıkar
 3. psoas major ile
 4. iliacus arasındaki oluktan geçer
 5. iliopsoas
Lacuna musculorum’dan geçer
Dalları:
Rami musculares:
 1. iliacus
 2. psoas major
 3. quadriceps femoris
 4. sartorius
 5. pectineus’un yarısı
 6. femoralis’in dalları
Rami cutanei anteriores:
Uyluğun dize kadar olan ön yüzün duyusu alır
 1. saphenus:
En uzun ve kalın dal
A.V. femoralis
Canalis adductorius’a girer
Membrana vastoadductoria’yı deler ve dizde yüzeyelleşir
Bacağın medialinin duyusunu alır
2 küçük dala ayrılır:
 1. infrapatellaris,
Rr. cutanei cruris mediales
 1. femoralis’in dalları
2 küçük dala ayrılır:
 1. infrapatellaris:
  Patella ön tarafı duyu
Rr. cutanei cruris mediales
 1. saphena magna
Bacak ön-iç duyu
 1. obturatorius (L2-3-4)
 2. psoas major’un medialinden çıkan tek sinirdir
Pelvis minor’un lateral duvarından aşağı iner
A-V iliaca communis
A-V iliaca interna ve üreter’in lateralinde
A-V obturatoria ile birlikte
Canalis obturatorios’tan geçer
 1. obturatorius (L2-3-4)
2 uç dala ayrılır
Ramus anterior
Ramus posterior
 1. anterior:
Derin
 1. pectineus
 2. adductor longus
Yüzeyel
 1. adductor brevis
Kalça eklemine sensitif
 1. obturatorius
 2. anterior:
Motor:
 1. adductor longus
 2. adductor brevis
 3. gracilis
 4. pectineus’un yarısı
Duyu: Uyluğun medial kısmı
 1. posterior:
 2. obturatorius ext. deler
 3. adductor magnus
 4. adductor brevis
Motor
 1. obturatorius ext.
 2. adductor magnus
 3. adductor brevis
Plexus sacralis
L4 ‘ün yarısı
L5 tamamı
S1, S2, S3, S4
Plexus sacralis:
  Sacrum ve m. piriformis’in önünde yer alır
Dalları:
Rami musculares
 1. gluteus superior
 2. gluteus inferior
 3. cutaneus femoris posterior
 4. ischiadicus
Plexus sacralis’in dalları
  Foramen ischiadicum majus’tan geçenler:
 1. piriformis
 2. cutaneus femoris posterior
 3. gluteus superior ve inferior
 4. pudendus
A.v. glutea superior
A.v. glutea inferior
A.v. pudenda interna
  Foramen ischiadicum minus’tan geçenler:
 1. obturatorius internus’un kirişi
 2. pudendus
A.v. pudenda interna
Plexus sacralis’in dalları
Rami musculares
 1. piriformis
 2. gemellus superior
 3. obturatorius internus
 4. gemellus inferior
 5. quadratus femoris
 6. gluteus superior (L4-5, S1)
 7. piriformis
Foramen suprapriforme
For. ischiadicum majus
Sadece motor inervasyonu var
 1. gluteus medius
 2. glutes minimus
 3. tensor fascia lata
Klinik:
  Hatalı enjeksiyon veya herhangi bir nedenle bu sinir zedelenirse yukarıdaki kaslar felç olur.
 1. gluteus inferior (L5, S1-2)
 2. piriformis
For. ischiadicum majus
Foramen infrapiriformeden
Sadece motor innervasyonu var
 1. gluteus maximus
 2. cutaneus femoris posterior (S1-2-3)
 3. piriformis
For. ischiadicum majus
Foramen infrapiriforme
 1. gluteus maximus’un altından
 2. glutea inf.
Fossa poplitea’ya kadar uzanır
 1. biceps femoris
Facia lata
Sadece duyu dalı vardır. Bu dal;
Uyluğun arka bölgesinden fossa poplitea’ya kadar olan bölgenin duyusunu alır
 1. cutaneus femoris posterior (S1-2-3)
2 küçük dal verir:
Nn. clunium inferiores:
Gluteal bölgenin iç-alt kısmının duyusunu
Rami perineales:
Perine bölgesinin duyusunu alır
Erkekte
  Scrotum ve penis kökü
Kadında
  Labium majus
 1. pudendus’un dalları
  Rr. scroteles posteriores
  Rr. rectales inferiores
 1. ischiadicus (L4-5, S1-2-3)
Vücudun en kalın siniri
Plexus sacralisin devamı
Foramen infrapiriforme
Fossa poplitea’da veya uyluğun 1/3 distalinde 2 ana dala ayrılır:
 1. tibialis
 2. peroneus communis
  (N. fibularis communis)
 3. ischiadicus (L4-5, S1-2-3)
 4. gemellus sup./inf.
 5. obturatorius int.
 6. quadratus femoris
 7. gluteus maximus
 8. cutaneus femoris posterior
 9. glutea inferior
 10. adductor magnus
 11. biceps femoris
 12. tibialis (L4-5, S1-2-3)
1.Fossa poplitea’nın yukarısında
m. biceps femoris’in caput longumunu çaprazlar
2.Fossa poplitea’da;
lateralde
n. tibialis,
ortada
v.poplitea,
medialde
a. poplitea yerleşmiştir.
3.Fossa poplitea’nın alt kısmında
a. tibialis post. çaprazlar
 1. tibialis
Bacağın arka kısmında;
 1. gastrocnemius’un 2 başı arasından
Arcus tendineus musculi solei’nin derininden geçer
Bacağın flexor kasları arasında ilerler
 1. tibialis;
  A. tibialis posterior ve

 2. tibialis posterior ile birlikte mallaeolus medialis’in iç kısmına gelir
Retinaculum flexorumdaki 3. kanaldan
Daha sonra ayak tabanına geçer ve ayak tabanında;
 1. plantaris lateralis
 2. plantaris medialis
 3. tibialis’in motor ve duyu dalları
Rr. musculares:
Bacağın arkasındaki tüm flexor kaslarına gider
 1. triceps surae
 2. plantaris
 3. popliteus
 4. tibialis posterior
 5. flexor digitorum longus
 6. flexor hallucis longus
 7. tibialis’in motor ve duyu dalları
 8. cutaneus surae medialis
Fossa poplitea’da n. tibialisten ayrılır
 1. gastrocnemius’un iki başı arasından aşağı doğru ilerler
 2. saphena parva ile birlikte seyreder
 3. fibularis communis’in bir dalı olan n. cutaneus surae lateralis ile birleşir
 4. cutaneus surae medialis ve
  N. cutaneus surae lateralis birleşerek n
  . suralis’i oluşturur
 5. tibialis’in motor ve duyu dalları
 6. suralis:
Aşil tendonunun lateralinde seyreder.
Dalları:
Rami calcanei lateralis: Calcaneus’un lateralindeki deri duyusunu alır
 1. cutaneus dorsalis lateralis:
  Ayak sırtının lateralindeki deri duyusunu alır
 2. tibialis’in motor ve duyu dalları
Dalları:
Rami calcanei mediales:
Retinaculum flexorumu deler
Topuğun iç tarafındaki deri duyusu
 1. plantaris medialis
 2. tibialisin uç dalı
 3. abductor hallucis’in altındadır
Motor:
 1. abductor hallucis
 2. flexor digitorum brevis
 3. flexor hallucis brevis
Mm. lubricales I ve II
Duyu
Ayak tabanının mediali
İlk 3,5 parmağın deri duyusu
 1. plantaris lateralis
Ayak tabanında 2 dala ayrılır
Ramus superficialis:Duyu dalıdır
Ayak tabanının laterali
 Son 1,5 ayak parmağının duyusu
Ramus profundus: Sadece kaslarda dağılır
 1. flexor digiti minimi brevis
 2. opponens digiti minimi
Mm. interossei
Mm. lumbricales III ve IV
 1. abductor digiti minimi
 2. quadratus plantae
 3. adductor hallucis
 4. fibularis (peronaeus) communis
Fossa poplitea’nın dış tarafındadır
Caput fibulae’ya doğru ilerler
 1. fibularis longus içine girer
Uç dallarına ayrılmadan
N. cutaneus surae lateralis dalını verir
Daha sonra 2 uç dala ayrılır:
 1. fibularis superficialis
 2. fibularis profundus
 3. fibularis (peronaeus) superficialis
 4. fibularis longus,
  M. fibularis brevis ve
  M. extensor digitorum longus
Motor olarak:
 1. fibularis longus
 2. fibularis brevisi inerve eder
Bacağın 1/3 alt kısmında yüzeyelleşir
2 dala ayrılır:
 1. cutaneus dorsalis medialis
 2. cutaneus dorsalis intermedius
  Nn. digitales dorsalis pedis
Duyu:
Bacağın 1/3 alt dış kısmının ve ayak sırtının duyusu
 1. fibularis profundus
Motor olarak:
 1. exstensor digitorum longus
 2. exstensor digitorum brevis
 3. exstensor hallucis longus
 4. exstensor hallucis brevis
 5. tibialis anterior
Duyu:
 1. ve 2. parmağın arasının duyusunu alır
 2. cutaneus surae lateralis
Plexus pudendalis
S2, S3, S4’ten çıkan ön dallar plexus pudendalisi yapar.
Plexus pudendalis’i plexus sacralis’in bir parçası olarak kabul edenler de vardır
Diğer plexuslardan farkı çok sayıda parasempatik lifler içerir.
Bu liflere nn. splanchnici pelvici (nn. errigentes) denir.
Plexus pudendalis
Sempatik lifleri de vardır.
Rr. communicantes grisea vasıtasıyla spinal sinirlerden gelir.
Bu plexusta; motor, sempatik ve parasempatik liflerin hepsi vardır
Plexus pudendalis’in dalları
Rr. viscerales:
Pelvis iç organları ve dış genital organlarına giden dallar verir.
( mesane, uterus, vagina, prostat penis gibi)
Bu visseral dallar parasempatik lifler içerir.
 
Bu lifler de nn. splanchnici pelvici veya nn. erigentes
Aynı zamanda pelvis organlarına duyusal lifler de taşır
Plexus pudendalis’ in dalları
Rr.  musculares:
Şu kasları inerve eder,
 1. levator ani ve
  M. coccygeus
Plexus pudendalis’ in dalları
 1. pudendus
Plexus’un uç dalıdır
 1. pudendus, plexus pudendalis’in tepesinden başlar
Foramen infrapiriforme
For. ischiadicum majus ve minus
Nucleus nervi pudendi (onuf çekirdeği)
Plexus pudendalis’ in dalları
Fossa ischiorectalis’in dış duvarına ulaşır.
Burada bulunan canalis pudendalis’e (alcock kanalı)
(a. v. pudenta interna)
Alcock kanalından çıkar çıkmaz perine bölgesine ve dış genital organlara dallar verir.
Plexus pudendalis’ in dalları
Dalları:
Nn. rectales inferiores
 1. perinealis
 2. scrotales posteriores
Nn. labiales posteriores
 1. dorsalis penis
  (n. dorsalis clitoridis)
Plexus pudendalis’ in dalları (erkeklerde)
Dalları:
Nn. rectales inferiores
 1. perinealis
Nn. scrotales posteriores
 1. dorsalis penis
Plexus pudendalis’ in dalları
Dalları:
Nn. rectales inferiores
Motor:
M. sphincter ani externus
Duyu:
Anüs çevresindeki, deri
duyusu
Plexus pudendalis’ in dalları
Dalları:
 1. perinealis:
  Motor ve duyu lifi vardır.
Duyu dalı:
Nn. labiales posteriores
Motor dal:
M. transversus perinei superficialis ve profundus,
M. ischiocavernosus,
M. bulbospongiosus,
M. sphincter urethra
 1. dorsalis clitoridis:
  Clitorise dağılan duyu dalları
  verir
Plexus coccygeus
Birinci koksigeal sinir (Co1)
 S4 ve S5
 1. anococcygeus çıkar
Lig. sacrotuberale
 1. anococcygeus:
Daha çok duyu dalı vardır
Duyu olarak;
Anüs ile koksiksi örten derinin duyusunu alır.
KLİNİK
Meralgia paraesthetica:
 1. cutaneus femoris lateralis’in sıkışması
Ağrı ve parestezi
 1. obturatorius lezyonu:
Uyluk uyluk üstüne koyulamaz
 1. gluteus inferior lezyonu:
 2. gluteus maximus
Merdiven çıkmada
Oturur pozisyondan doğrulurken
KLİNİK
Piriformis sendromu:
 1. ischiadicus
 2. piriformis
 3. ischiadicus lezyonu:
IM enjeksiyon
%90 n. fibularis (peroneus) communis
Bacak kaslarında paralizi
Düşük ayak (footdrop)
Tarsal tünel sendromu:
 1. tibialis sıkışması
Kurbağa bacak (frog leg):
 1. femoralis ve n. ischiadicus felcinde görülür

Bir Cevap Yazın