Anatomiye Giriş

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 • İNSAN ANATOMİSİNE
  GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
 • ANATOMİ NEDİR ?
 • Vücudun normal şeklini, yapısını
 • Vücudu oluşturan organları
 • Organlar arası yapısal ilişkilerini
 • Organların görevsel ilişkilerini inceleyen bilimdir
 • Anatomi: Ana + Temnein (Yunanca)
  Ana: İçinden, ayrılmış
  Temnein: Kesmek, ayırmak
 • Dissection: Kesmek (Latince)
 • ANATOMİ TARİHÇESİ
  En eski temel medikal bilimidir
 • ANATOMİ TARİHÇESİ
 • Primitif tıp
 • Ebers papirusları 8. bölüm
 • Eski mezopotamya
 • Eski hint: MÖ 5. yy da 100 kadar cerrahi alet
 • Anatomi Tarihçesi
 • 4 sıvı teorisi
 • Kan: sıcak kanlı kişilik
 • Sarı safra: kolayca sinirlenen, tedaviye yanaşmayan, hassas karakter
 • Siyah safra: melankolik
 • Phlegma: sıkıcı, kalabalığa aşırı duyarlı veya soğukkanlı kişilik
 • Pythagoras
 • Empedokles
 • Aristoteles: embriyolojinin kurucusu
 • insanı gelişmiş bir hayvan olarak kabul eder
 • Anatomi Tarihçesi
 • Herophilus (MÖ 335-280)
 • Chalcedon (kadiköy) doğumlu
 • Beyin sinir sisteminin merkezidir
 • Günümüzdede kullanılan birçok tıp teriminin yaratıcısı
 • Anatominin babası
 • Anatomi Tarihçesi
 • Galen (Claudius Galenus) (MS:130-200)
  Bergama doğumlu
–    hayvanlar üzerinde otopsi yaparak normal anatomik yapıları tanımlamıştır.
-İnsan vucudunun Ateş, hava, su ve toprak tan oluşmuştur.
-Doğa her yapıyı onun kullanılış şekline göre yaratmıştır
-Galenizm ekolü
  (Galenden daha iyimi bileceksin)
 • Anatomi Tarihçesi
 • Orta çağ dönemi
 • İslam medeniyei dönemi
 • Razi: hasta başında ilk klinik ders
 • İbni sina
 • Biruni
 • İbnün nefis
 • İbn zühr
 • İbn rüşd
 • Türkiye de Normal anatomi öğretimi
  Dört dönemde toplanır
1-  Medrese dönemi (1200-1816)
  Skolastik eğitim hakimiyeti
  1205 (Kayseri Darüşşifasının kuruluşu)
  1816 arası dönem (Diseksiyon masası yok)
  İbni Sina (980-1037) (Avicenna) (el-Kanûn Fi’t-Tıb) Fizyoloji, hıfzısıhha, tedavi ve farmakoloji
 • Hekimbaşı Emir Çelebi (öl:1638)
  Enmüzec al-Tıp adlı eser
  Savaştaki gayrimüslim ölülere diseksiyon
  Medresede iskelet yok
 • Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkinleşmiş filozof
 • el-Kanun fi’t-Tıb, (ö.s), 1593, “Tıpta Kanun”(Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta çağda dört yüz yıl Batı’da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye on çevirisi yapılmıştır
 • II. Şanizade Dönemi (1816-1827)
  Şanizade Mehmet Ataullah Efendi
“Mir’at’ül Ebdan fi teşrih-i aza’ül insan”
-Normal anatomi kitabı, ilk basılı tıp kitabı
-Batılı kaynaklardan tercüme ve derlemedir
-Diseksiyon eğitimi hala yapılamamaktadır
  kavanin-i cerrahin (cerrahların kanunları)
ıstılahhat-ı etıbba (doktorların terimleri)
müfredat-ı ecza-ı tıbbiye (ilaçların ilkel maddeleri)
mürekkebat-ı ecza-ı tıbbiye (ilaçların bileşimleri)
 • III. Tıphane ve Cerrahhane-i Amire Dönemi (1827-1839)
Sultan II. Mahmut tarafından açılan okul
Tıbbiye 5, cerrahhane 3 yıl eğitim vermekte
Osman Saip Efendi Normal anatomi eğitimi vermekte
Ancak ilk üç dönemde diseksiyon olmaması dikkat çekmekte.
Bu dönmede Avrupa’da da patolojik anatomi eğitiminde bağımsız ve bilimsel kişilik yoktur.
 • IV. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Dönemi
  (1839-günümüze kadar gelen dönem)
Sultan III. Selim tarafından açılan okul
Dr. C. A. Bernard (1808-1844)
Dr. Spitzer (Avusturyalı-Anatomist)
1841 den sonra diseksiyon eğitimi ile anatomi verilmiştir
Kadavra bulmadaki zorluklar
1960 Telaviv de otopsi protestosu
  Anatomi çeşitleri
Makroskopik Anatomi (Kadavra anatomisi)
 • Anatomi eğitim ve öğretim gereçleri
 • Ders kitabı
  Referans kitap
  ANATOMİ CİLT I, II
  Prof. Dr. Kaplan Arıncı- Prof. Dr. Alaittin Elhan
  Güneş Kitabevi Yayınları-ANKARA
 • Anatomi eğitim ve öğretim gereçleri
  Diğer ders kitapları
 • Anatomi I, II, Klinik nöroanatomi
  Prof. Dr. Mehmet Yıldırım (Tercüme)
  Nobel Kitabevi Yayınları – İSTANBUL
 • Snell’in “Klinik Anatomi”
  Snell’in “Klinik Nöroanatomi”
  Prof. Dr. Mehmet Yıldırım (Tercüme)
  Nobel Kitabevi Yayınları – İSTANBUL
 • Ozan anatomi
  Prof. Dr. Hasan Ozan
  Klinisyen Tıp Kitabevleri Ankara  ……………
 • Anatomi eğitim ve öğretim gereçleri
  Diğer yabancı ders kitapları (İngilizce)
 • Anatomy, Neuroanatomy, Clinical anatomy
  NMS serisi
  Nobel Kitabevi Yayınları – İSTANBUL
 • Clinically anatomy
  KL Moore
  Nobel Kitabevi Yayınları – İSTANBUL
 • Grays Anatomy (Student version)
  Nobel Kitabevi Yayınları – İSTANBUL  …………..
 • Anatomi eğitim ve öğretim gereçleri
  ANATOMİ ATLASI
 • Sobotta Anatomi Atlası Cılt I, II
 • Netter (F. Netter)
 • Anatomi Atlası (Güneş Kitabevi-Ankara)
 • Mc’minn’s Anatomi Atlası
 • Grant’s Anatomi Atlası …….
 • Anatomi eğitim ve öğretim gereçleri
  Anatomi Sözlüğü
 • Resimli Anatomi Sözlüğü (M.Yıldırım-NOBEL)
 • Açıklamalı Tıp Termleri Sözlüğü (Prof.Dr. Utkan Kacatürk)
  Anatomi CD leri
  İnternet
 • Anatomi eğitim ve öğretim gereçleri
 • Kemik
 • Kadavra
 • Maket
 • Posterler
 • Filmler
 • CD-Bilgisayar
 • Anatomi terimleri: genel, özel
 • Genel terimler
  Normal anatomik pozisyon
 • Nomina Anatomica
  Anatomi Nomenculatürü
 • Nomen: isim, ad
 • Nomenculature: terminologia: adlandırma
  bir şahıs veya zumre tarafından kullanılan kelimeler
 • Çoğu Latince (Vesalius)
 • Bir kısmı da eski Yunanca (Grekçe) (Hipokrat ve Aristo)
 • Arapça (İbn-i sina)
 • Anatomi terimlerinin tarihsel gelişimi
 • MÖ Hipokrat
  Aristotales
 • MS Celsus
  Rufus
  Galenos
 1. YY da 30 000 terim vardı
 • Terminoloji ve dilbilgisi kuralları
Terim : Çeşitli bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının özel sözcükleri olarak tanımlanır.
Terimin tek karşılığı olmalı
Terimin anlamı değişmemeli
Terim cümle içinde değişik anlamda kullanılmamalı
Yan anlamlı terim olamaz.
Terim ile tanım birbirinden farklıdır.
 • Terminoloji ve dilbilgisi kuralları
Terminloji: Bir bilim veya sanattaki teknik terimlerin tümüne terminoloji denir.
Tıp Terminolojisi: latince ve grekçe
Karaciğer  Türkçe
Liver  İngilizce  HEPAR
Le foie  Fransızca
Der leber  Almanca
 • Terminoloji ve dilbilgisi kuralları
Latin: İtalyanın orta kesiminde tarihsel bir bölgenin adı
Latin Dili: Bugün Kilise dili ve bilim terminolojisinde kullanılmaktadır
Anatomi Terimleri (Bütün sağlık bilimlerinde kullanılır)
International Anatomical Nomenculature Commitee
Eponim Terimler
 • Latince Grameri İlgili temel bilgiler ve anatomi terimlerinin kullanımı
 • Latin alfabesi
  21 Etrüsk alfabesi (I,V ile 23 harf)
  I, J,U,V,W ile 26 harf
  W coğrafya isimlerinde kullanılmakta
  Y ve Z Grek kökenli sözcüklerde kullanılır
 • Söyleniş: İngilizce ve Fransızca söyleniş kuralları etkisinde kalmıştır.
 • Latince Grameri İlgili temel bilgiler ve anatomi terimlerinin kullanımı
 • Yazım ve vurgulama
 • Kısaltmalar (liste)
 • Temel yapı bilgisi
  İsim  İlgeç, takı, edat
  Sıfat  Bağlaç
  Zamir  Ünlem
  Zarf  Fiil
 • Latince Grameri İlgili temel bilgiler ve anatomi terimlerinin kullanımı
 • İSİM
  Sayı  Tekil-Çoğul
  Hal  6 halde bulunur (temelde in hali esas alınır)
  Cins  masculinum  erkek
  femininum  dişi
  neutrum  cinssiz-nötr
  Sıfat takımlarının kullanılmasında önemli
 • Latince Grameri İlgili temel bilgiler ve anatomi terimlerinin kullanımı
 • Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu
  İsim takımı
  Sıfat takımı şeklindedir
  Caput costa (kostanın başı)
 • İsimlerde anlamca küçültme
  Cik cuk  ol ul el
  Arteria  arteriola
  Tubus  tubulus
 • Fiilden türeyen isimler
 • Latince Grameri İlgili temel bilgiler ve anatomi terimlerinin kullanımı
 • SIFAT
  Niteleme sıfatları
  belirtme sıfatları
 • Aldıkları takılara göre
Üç takılı   (masc, fem, neut)
iki takılı   (masc+fem, neutr)
Tek takılı   (masc+fem+neut)
 • Latince Grameri İlgili temel bilgiler ve anatomi terimlerinin kullanımı
 • Sıfatlarda karşılaştırma
1.Positivus  longus
2.Comparativus  longior
3.Superlativus  longismus
 • Sıfat tamlaması
  sıfat isimden sonra gelir (x türkçe)
 • İsimden türeyen sıfatlar
  fiilden türeyen sıfatlar
  bileşik isim ve sıfatlar
 • Anatomi terimleri
 • Genel terimler
 • Özel terimler
 • NORMAL ANATOMİK DURUŞ (SİTUS)
 • Karşımızda ayakta dik duran, yüzü bize dönük
 • Gövdesi dik, ekstremiteleri aşağı doğru sarkık
 • Avuç içleri öne bakan kişinin duruşuna situs denir
 • Situs, organların, belirli noktaların tanımlanmasında önemlidir
 • ANATOMİK DÜZLEMLER (Planum)
 • Planum medianum (Median düzlem):
–Vücudun tam ortasından geçerek vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzlemdir
 • Planum sagittale (Sagittal düzlem):
–Planum medianuma parelel olan düzlemlerdir
 • Planum frontale (Frontal düzlem) = Planum coronale:
–Yukarıdan aşağıya ve alına parelel olarak geçen düzlemdir. Vücudu eşit olmayan ön ve arka bölümlere ayırır
 • Planum horizontale (Horizontal düzlem) = Planum transversum:
–Yere parelel olarak geçen düzlemdir. Bu düzlem vücudu üst ve alt parçalara ayırır
 • ANATOMİK EKSENLER
  (Axis)
 • Axis verticalis:
–Yukarıdan aşağıya yani baştan ayaklara doğru inen, yere dik eksendir
 • Axis sagittalis:
–Yere parelel olarak önden arkaya yada arkadan öne geçen eksendir
 • Axis transversalis:
–Yere parelel olarak sağdan sola soldan sağa geçen eksendir
 • Genel Anatomik Terimler
 • Anterior :Ön
 • Posterior: Arka
 • Superior: Üst
 • İnferior: Alt
 • Dexter (Dextra): Sağ
 • Sinister (Sinistra):sol
 • Ventralis: ön önde
 • Dorsalis: Arka, arkada
 • Medialis: İç yan
 • Lateralis: Dış yan
 • Medianus: Tam ortada bulunan
 • İntermedius: İki şeyin ortasında
 • Apicalis: tepe
 • Basilaris : taban
 • Centralis: merkez
 • Periferalis: uzak
 • İnternus: iç
 • Externus: dış
 • Proximal: merkeze yakın
 • Distal: merkezden uzak
 • Vertical: dikey
 • Horizontal: yatay
 • Superficialis: yüzeyel
 • Profundalis: derin
 • Flexion: Bükme, bükülme
 • Extention: Germe, gerilme
 • Abduction: Vücut orta hattından uzaklaştırma
 • Adduction: Vücut orta hattına yaklaştırma
 • Circumduction: Yukarıdaki dört hareketin kombine yapılmasına denir
 • Rotation: Dönme, döndürme
–External (Dış) Rotation: Dışa döndürme
–İnternal (İç) Rotation: İçe döndürme
 • Bazı Özel Rotasyon Hareketleri
 • Supinasyon: Ön kolun dışa döndürülmesi,
 • Pronasyon: Ön kolun içe döndürülmesi
 • İnversion: Ayak tabanının içe döndürülmesi
 • Eversion: Ayak tabanının dışa döndürülmesi
 • Elevation: Yukarı doğru kaldırma
 • Depression: Aşağı doğru bastırma
 • ANATOMİDE SIK KULLANILAN BAZI TERİMLER
 • Arteria: Atar damar
 • Vena: Toplar damar
 • Musculus: Kas
 • Nervus: Sinir
 • Canalis: Kanal
 • Corpus: Gövde
 • Foramen: Delik
 • Fossa: Çukur
 • Fovea: Sığ çukur
 • Processus: Çıkıntı
 • Sulcus:Oluk
 • Magnus: büyük,
 • Major: daha büyük,
 • Maximus: en büyük
 • Parvus: küçük,
 • Minor: daha küçük,
 • Minimus: en küçük
 • Longus: uzun,
 • Longior: daha uzun,
 • Longissimus: en uzun

Bir Cevap Yazın