Ani Kardiyak Ölüm ve Kardiyopulmoner Resusitasyon

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

ANİ KARDİYAK ÖLÜM
&
KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON

Ani Kardiyak Ölüm

Akut semptomların başlamasından itibaren 1 saat içinde ani şuur kaybı ile beliren kardiyak sebeplere bağlı doğal ölüm

Önceden bilinen kalp hastalığı +/-

Ölümün şekli ve zamanı beklenmedik tarzdadır

AKÖ Açısından Risk Faktörleri

İleri yaş

Erkek cinsiyet

KAH öyküsü

Ailede AKÖ öyküsü

Artmış LDL düzeyi

HT

Sigara

Alkol

Egzersiz?

DM

Ani Ölümle İlişkili Aritmiler

Ani Ölümle İlişkili Hastalıklar

1- Koroner Arter Hastalığı

– Ateroskleroz, infeksiyon, emboli, anomali, anevrizma

2- Myokardial Hastalıklar

– Kardiyomyopati (idiyopatik dilate, hipertrofik), myokardit, Aritmojenik RV displazisi

3- Primer Elektrofizyolojik Anormallikler

– Uzun QT Sendromları, kısa QT, Brugada sendromu, WPW sendromu

Ani Ölümle İlişkili Hastalıklar

4- Kalp Kapak Hastalıkları: AD (en sık), diğer kapak darlıkları, AY, akut MY

5- Metabolik Anormallikler ­¯ K+, ­¯ Ca++, ¯ Mg++, katekolamin artışı

6- Konjenital Kalp Hastalıkları: Primer pulmoner HT, Fallot, Ebstain Anomalisi, BAT, Konjenital kalp blokları

7- İlaçlar:  Antiaritmikler, antidepresanlar

8- İntrakardiyak Tümörler

KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON

Kardiyopulmoner arrest spontan dolaşım ve solunumun durmasıdır.

Kardiyopulmoner resüsitasyon spontan kalp atımı, spontan solunum ve beyin fonksiyonlarının tekrar kazandırılma çabasıdır.

Normal kardiyak fonksiyonlar geri dönünceye kadar vital organ fonksiyonlarının desteklenmesine yönelik semptomatik tedavidir…

Tanı

Büyük arterlerde nabız alınamaması

10-15 sn içinde bilinç kaybı

Solunumun durması

Ciltte solukluk siyanoz

Pupil dilatasyonu

Kalp seslerinin duyulamaması(KTA’ nın olmaması)

Kesin Tanı: EKG’ de Kardiyak Arrest (KA) ritimlerinin görülmesi

Kardiyak Arrest Ritimleri

VF / Nabızsız VT

Zaman – Serebral Perfüzyon

KPSR’e başlanmazsa

0 – 4 dk.   Beyin hasarı yok

4 – 10 dk  Beyin hasarı başlar

> 10 dk    Geri dönüşümsüz hasar

Zaman neden önemli-Defibrilasyon

Sağ kalım oranları

KPR yapılmamış- gecikmiş DF: %0- 2

Erken KPR- gecikmiş DF: %2-8

Erken KPR- erken DF: %20

Erken KPR- çok erken DF- Erken İYD: %30

KPR’ de yaşam zinciri

A-B-C den C-A-B ye değişim

2010 kılavuzunda temel yaşam desteğinde asıl  değişiklik ABC basamaklı yaklaşımın yerini CAB alması

Nedenlerİ;

Erişkinlerde ana Kardiak arrest nedeni, VF, Nabızsız VT, Bu hastalarda CPR’ ın ana unsuru göğüs kompresyonu ve erken defibrilasyon

ABC yaklaşımında kompresyona başlama gecikiyordu, CAB yaklaşımında ventilasyonda çok az gecikme olmakta

A-B-C den C-A-B ye değişim;

ABC yaklaşımında sadece %50 hastaya CPR yapılabilmekte,

En önemli nedeni kurtarıcıların;  hava yolu açılması ve kurtarıcı soluk verilmesini en zor basamak olarak görmesi

Temel Yaşam Desteği

Erişkin TYD esas amacı; Kardiak arresti hemen tanımak, Acil çağrı sistemini aktive etmek, hızlıca Yüksek kalite CPR  yapmak ve mümkünse erken defibrile etmek.

Temel Yaşam Desteği
İYİ MİSİN?

SOLUYORSA…

Güvenli (Recovery) Pozisyon

Hastanın duruşunu resimde  görünen şekille uygun hale getirip güvenli (recovery) pozisyonunu sağlamış oluruz.

Kurtarıcılara nefes almayan, cevapsız vakalara hemen CPR a başlanması önerilmekte

Eğitimsiz kurtarıcılara AK arrestte sadece elle kompresyon  önerilmekte

Hastada solunum yokluğu veya gasping görülüyorsa Kardiak arrest olrak değerlendirilmeli

Sağlık çalışanlarının 10 sn den fazla nabız kontrolüne zaman ayırmaması önerilmekte

Nabız alınamıyorsa hemen göğüs kompresyonuna başlanmalı

Etkili göğüs kompresyonu CPR da perfüzyonu sağlamak için temel yol,  kardiak arrest gelişen her hastaya kompresyon uygulanmalı

Göğüs Kompresyonu (C)

Etkili Göğüs kompresyonu için Hızlı bas, Güçlü bas

Dk da en az 100 kompresyon

Kompresyonda göğüs en az 2 inç/5cm çökmeli

Kurtarıcı göğüsün geri gelmesine izin vermeli

Kurtarıcılar kompresyonu minimum oranda kesmeli, 2 dk bir kurtarıcı değişikliği yapılmalı

Kompresyon:Ventilasyon oranı 30:2

Hasta sert- düz yere yatırılmalı

Göğsün ortasında sternum lokalize edilir

Bir elin ayasını diğer elin üzerine yerleştirilir

Dirsekler bükülmemeli

Kurtarıcı soluk yerine göğüs kompresyonu ile başlamak, etkinliği arttırır

Her kurtarıcı soluk 1 sn üzeri olmalı

Etkili bir tidal volum için göğüs kalkmalı

2 kurtarıcı müdahale ediyorsa biri AED e ulaşmalı

Farklı yaşlarda kompresyon

Hava Yolu (A)

Solunumu olmayan hastada uygun pozisyon “supin pozisyon”

Hava yolu obstruksiyonunun en sık nedeni “dil”

Çene itme manevrası

(boyun travması şüphesinde etkin)

Solunum(B)

Ağızdan ağıza

Ağızdan buruna

2 soluk ver

Her biri 1 sn.

Defibrilasyon (D)

2 veya daha fazla kurtarıcı olduğunda Defibrilatör gelmesine kadar CPR uygulanmalı

VF için şok protokolü değişmemiştir. Kanıtlar, CPR esnasında küçük kesintilerin zararlı olduğunu göstermiştir.

Son 10 yılda kardiyoversiyon ve defibrilasyon için       bifazik dalgaların monofazik dalgalardan daha etkili  olduğu gösterilmiş.

Otomatik eksternal defibrilatör

Manuel Defibrilatör

VF/Nabızsız VT

KPR 30:2 başla, havayolu temin et

En kısa sürede defibrilasyon

Önce tek bir şok

2  dk  KPR  ve  ritim  kontrol

Gerekirse   bir  şok  daha

3.şok  öncesi  1 mg adrenalin

(adrenalin 3 dk da bir  tekrar  et )

ŞOK  –  KPR – RİTİM  KONTROL  DEVAM

3.şok  sonrası  300 mg  amiodaron bolus, gerekirse 150 mg’lık doz daha sonraki bir döngü sırasında tekrarlanmalı

Lidokain, Amidoran olmadığında kullanılabilir

Başlangıç dozu 1-1,5mg/kg/IV

Eğer VF ve nVT persite olursa 0,5-0,75mg/kg IV 5-10 dk ararlarla puşe

Maximum dozu 3mg/kg,

Magnesium, rutinde önerilmiyor. Uzun QT, polimorfik VT

1-2 g Mg /10 cc %5 dekstrozda  sulandır 2 dk’da ver

VF/ Nabızsız VT  de

Uygun metodla  hazırlan-uygula

Monofazik  cihazlarda 360 J

Bifazik  cihazlarda 150-200 J

Hasta  3 dk içinde ilk  elektroşoku alabilmeli

Monitorize  hastada tek bir  prekordiyal  vuru

denenebilir , nadiren  çevirir.

Asistoli/Nabızsız elektriksel aktivite(NEA)

Defibrilasyon  faydasız

Düzeltilebilir  sebepleri  tara/tedavi et

( özellikle NEA için)

KPR  hemen  başla

Adrenalin 1 mg hemen ve 3’dk  da  bir  tekrar

Asistolide  ve  NEA’da  atropin  artık önerilmiyor

Asistolide  pace  faydasız

(ağır  bradikardilerde  atropin ve pace işe  yarayabilir)

İleri Kardiyovasküler Yaşam Desteği

İKYD, Yaşam zincirinin çoğu basamağını etkiler.

İKYD nin temelini iyi TYD oluşturur.

Yeni kılavuzda Sınıf 1 olarak endotrakeal tüpün yer doğrulanması ve monitorizasyonu için kantitatif dalgaformlu kapnografi önerilmekte

İleri Kardiyovasküler Yaşam Desteği; (Yeni öneriler)

Şahitsiz hastane dışı arrestlerde başlatılan (monitör/defibrilatör hazır olsa da)CPR’ın 2 dk sürdürülmesiyle ilgili öneri kaldırıldı

Artık CPR başlatıldıktan sonra defibrilatör/monitör ne zaman bağlanırsa ritm ve nabız analizi yapılacak

Ritm analizi ve nabız kontrolü esnasında şoklanabilir bir ritm saptanırsa (nVT/VF) göğüs kompresyonları tekrar başlatılacak ve kompresyonlara devam edilirken defibrilatör hasta üzerinde şarj edilecek (Kesintisiz kompresyon için)

İleri Kardiyovasküler Yaşam Desteği; (Yeni öneriler)

Şok verilmeden önce hızlı şekilde güvenlik gözlemi yapılmalı, tüm ekip üyeleri eldiven giymeli

Şok verildikten sonra göğüs kompresyonu hemen başlatılmalı(2 sn de kısa).Tek şok uygulanmalı

Kateter laboratuvarı ve Cerrahi sonrası dönemde VF/nVT de arka arkaya 3 şok uygulanabilir.

Endotrakeal Entübasyon

Erken trakeal entübasyon

Sadece deneyimli kişiler tarafından ve

Göğüs kompresyonlarına minimum ara verilmesi koşuluyla uygulanabilir.

Kapnografi

Entübasyon tüpünün yerinin doğrulanması,

Yer değiştirmesinin saptanması,

KPR kalitesinin ve

SDGD’nin izlenmesi için önemlidir.

Geri Döndürülebilir Nedenler

Hipoksi

Hipovolemi

Hipo/hiperkalemi

Hipotermi

Hipokalsemi

Hipoglisemi

Hidrojen iyonu (asidoz)

Tamponad (perikard)

Toksinler

Tromboz (pulmoner , koroner )

Tansiyon pnömotoraks

Arrest sonrası hasta bakımı

SDGD sağlandıktan sonra, kan glukozu mutlaka kontrol edilmeli:
– kan glukoz düzeyi> 180 mg/dl ise tedavi edilmeli
– ancak hipoglisemiden kaçınılmalı

Vücut ısısı mutlaka kontrol edilmeli:
– arrest-sonrası yüksek ateş (≥ 37.6◦C) mutlaka kontrol altına alınmalı.

Ortaya çıkabilecek nöbetler kontrol altına alınmalı:
– benzodiazepinler (Diazem) kullanılabilir

Hastalar (komatöz durumdakiler de dahil olmak üzere), PKG yapılabilecek uygun hastaneye nakledilmeli

Resusitasyonu Sonlandırma Kriterleri

Spontan dolaşım, İKYD girişiminin ilk 30 dakikası içinde dönmez ise CPR sonlandırılabilir.

Ancak

Spontan dolaşım ilk 30 dk’da geçici de olsa dönmüş ise

Tespit edilen ilk ritim VF ise

Arrest anına şahit olunmuşsa

Hasta genç ise

İlaç zehirlenmeleri

Ciddi pre-arrest hipotermi

varsa uzatılabilir.

—

Bir Cevap Yazın