Aort Hastalıkları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

AORT HASTALIKLARI

 

Kronik torasik ve torakoabdominal aort anevrizmaları

Abdominal aort anevrizması

Akut aortik sendromlar

Klasik aort diseksiyonu

İntramural hematom

Penetran aort ülserleri

Travmatik&İatrojenik aort diseksiyonları

Anevrizma?

Vasküler yapıların normal çaplara göre  %50 den fazla kalıcı,lokalize ve ilerleme eğilimi olan dilatasyonudur.

 

TORASİK AORT ANEVRİZMALARI

                               ETYOLOJİ

Hipertansiyon

Ateroskleroz

Kistik medial nekroz

Sigara

Genetik(Marfan,Ehlers-Danlos send)

Enfeksiyonlar(Sfiliz,Mikotik anevrizmalar)

Vaskülit(Takayasu,Dev hücreli arterit)

İnflamatuar Hast(Behçet,RA)

Travmalar

Aort darlığı

Toksik(Kokain,amfetamin)

Epidemiyoloji

Yaklaşık olarak 6/100 000/yıl oranında görülür ve erkeklerde 2-4 kat daha sıktır.

Cerrahi uygulanmayan hastalarda 5 yıllık yaşam oranı %54 olarak bildirilmiştir.

Anevrizma çapı >6cm ise beklenen yıllık rüptür ve diseksiyon hızı % 7 ve ölüm oranı %12 dir.

Rüptürü takiben cerrahinin mortalitesi>%50

Klinik

Asemptomatik

Kitle etkileri

-Sinir,trakea,özefagus,VCS

Hemodinamik

-Aort yetmezliği,Kalp yetmezliği

Tromboembolik olaylar

-Mezenter,renal,serebral

Rüptür

-Plevral(sol)

-perikardiyal

-özefagus

 

Tanı

 

CT                 MR

TEDAVİ

Tıbbi tedavi ile anevrizmanın büyümesi ve komplikasyonlar azaltılabilmekle beraber sağladığı yararlar ve veriler kısıtlıdır.

Rüptürün en önemli belirleyicisi anevrizmanın çapıdır.

Asendan aort çapı> 5.5 cm

Desenden aort çapı>6 cm

 

Daha küçük çapta olanlarda ;

Şiddetli aort yetmezliği,hızlı büyüme

Anevrizmaya bağlı semptomların olması durumunda                     Cerrahi

Marfan sendromu olanlarda >5cm

Biküspit aort kapağı olanlarda >5cm        Cerarahi

Ailesel torasik aort hastalığı olanlarda >5cm

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI

İnfrarenal aort çapının >30mm olması

 

Gelişmiş ülkelerde 65-85 yaş arası erkeklerde tüm ölümlerin % 1-3 ü AAA nedeniyle olmaktadır.

AAA rüptürü nedeniyle her yıl İngiltere’de 8000 ve ABD’de 15000 ölüm meydana gelmektedir.

Erkelerde daha yaygındır ve tahmini prevalansı erkeklerde: %1.3 ile % 8.9

kadınlarda:%1.0 ile % 2.2 arasındadır.

En önemli risk faktörü olan sigara kullanımının kadınlarda artması nedeniyle oranın değişmesi beklenmektedir.

AAA  rüptüre olduğunda mortalite %65-85 arasındadır.

RİSK FAKTÖRLERİ & ETYOLOJİ

Yaş

Cinsiyet

Sigara  ( İçenlerde 4 kat fazla)

HT

Ateroskleroz

Genetik

Az bir kısmında spesifik nedenler

Travma,enfeksiyonlar,bağ doku hastalıkları,inflamatuar hastalıklar

KLİNİK

Rüptüre olmamış anevrizmalar

Çoğunlukla asemptomatik

Komplikasyonlar(Mural trombüs,distal       embolizasyon nadiren akut tromboz)

Kronik karın,sırt ve yan ağrısı

Direkt bası,periferik dokuda gerilme ve inflamasyon

Bası veya inflamasyona bağlı obstrüksiyonlar

 

Rüptüre olduğunda

Karında orta hatta veya yan ağrısı,şok ve karında  pulstil kitle şeklinde prezente olur.

Fistül; nadiren aortoduodenal fistülveya vena cava ya fistülizasyon oluşabilir.

 

 

TANI

Fizik muayene duyarlılığı düşük

USG tanıda yararlı en ucuz ve basit tetkiktir.Sadece tanıda değil takip ve taramada da faydalıdır.

 

 

CT anevrizmanın boyutlarını etraf yapılar ile ilişkilerini visseral  damarlarla ilişkilerini mural trombüsü, komplikasyonları değerlendirmede faydalıdır.

 

3D rekonstrüksiyonlar ,helical CT ve CT anjiografi detaylı anatomik bilgi için özellikle endovasküler tedavi planlananlarda faydalıdır.

 

MRA konvansiyonel anjiografiye göre; daha az nefrotoksik, noninvaziv.

TEDAVİ

>5.5 cm anevrizmalarda

 

Erken cerrahi uzun dönem sağkalımla ilişkisiz.

 

 

TIBBİ TEDAVİ

Sigaranın bırakılması

Beta blokerler  >5cm

Statinler

AORT DİSEKSİYONU

Aort diseksiyonu kanın intima yırtığından aorta duvarı içine girdiği ve medianın diseksiyonu yoluyla yalancı bir kanal oluşturduğu aort patolojisidir.

Patofizyoloji

Hemodinamik faktörler ve aort duvarının intrensek özellikleri tarafından belirlenen intimal yırtık oluşması

Yırtığın ilerlemesi

Diseksiyonun ilerlemesi ile kan lümene yeniden giriş noktasından dönebilir

Rüptür (Perikard,sol plevral alan)

Rüptürden önce extravazyon olabilir.(Hematom)

EPİDEMİYOLOJİ

Yılda milyonda 5-30 vaka görülmekte

Göğüs yada sırt ağrısı ile acile başvuran hastalaın %  0.5den azı

Hastaların 2/3 ü erkek,<40 yaş erkek =kadın

%72 HT öyküsü

Ortalama yaş 65

                 SINIFLAMA  

 

 

 RİSK FAKTÖRLERİ

Hipertansiyon                                3. trimester gebelik

Aterosklerotik hastalıklar              Künt göğüs travmaları

Kardiyak cerrahi öyküsü                İatrojenik

Aort anevrizması

Kollajen doku has.ları(marfan ehler danlos)

Biküspit aort

Aort koarktasyonu

Turner sendromu

Ağır egzersiz

Büyük damar vaskülitleri(Takayasu,Dev hc.A,Sif)

Kokain ve amfetamin

SEMPTOMLAR

Ağrı  ani başlangıç yırtıcı,keskin,

Diseksiyon yerine göre Göğüs,Sırt,Karın

Ağrı ile beraber senkop

Ağrı ile beraber konjestif semptomlar

Ağrı ile beraber strok

Ağrısız strok

Ağrısız konjestif semptomlar

KLİNİK

Hipertansiyon

Şok  :Hipovolemik(perikarda,kanal içine kayıp)

Kardiyojenik şok(Aort yetmezliği, tamponad yada koroner tutuluma bağlı)

Nörolojik semptomlar(%40 ında)

Senkop,fokal norolojik defisitler,parapleji horner sendromu

Ani ölüm(Rüptür,Koroner oklüzyon) v

Tutulan organa göre belirtiler(mezenter,renal)

Fizik Muayene

Değişken

Hipertansif veya Hipotansif

Nabız farklılığı

Frotman

Pulsus Paradoksus

Bası bulguları(VCSS,Stridor…)

Pulsatil kitle

Ayırıcı tanı

Akut koroner sendromlar

Aort Yetmezliği

Kronik aort anevrizması

Kas iskelet sistemi ağrıları

Perikardit,Plörit

Pulmoner Embolizm

Kolesistit

TANI

Klinik şüphe

İlk tanısal değerlendirme

İlk Tedavi  Yaklaşımı

Tanının ileri görüntüleme yöntemleri ile doğrulanması

Tedavinin planlanması

 

İlk Tedavi yaklaşımı

İlk 48 saat her saat için ölüm riski %1-2.Bu yüzden aort diseksiyonu şüphesi olan her hastada

Monitorizasyon(Kalp hızı ve kan basıncı)

Damar yolu açılması

Ağrının kontrolü(Morfin sülfat)

 

Kan basıncı kontrolü

Beta bolkerler (metoprolol,labetolol),(TA:100-120)

Esmolol

    Sodyum nitroprussid (Ciddi Hipertansiyonda beta blokerlerle beraber)

Derin hemodinamik instabilitesi olanlar

(entübasyon,ventilasyon)

Yoğun bakıma transfer

Tanının doğrulanması/Görüntüleme

AORTOGRAFİ:

Gerçek ve yalancı lümeni ayırır intimal flebi gösterir. Ayrıca yan dalları gösterir aort yetmezliğini ve koroner arterleri gerektiğinde gösterir.

CT

Duyarlılığı ve özgünlüğü yüksek,kolay uygulanabilir,ulaşılabilir, gerçek lümeni yalancı lümeni ve intimal flebi gösterir

MR

Noninvaziv.Duyarlılığı ve özgünlüğü yüksek.İntimal yırtığı lokalize eder veaort kapak fonksionları hakkında bilgi sağlar.

TEE

Duyarlılığı ve özgünlüğü yüksek.Yatakbaşı yapılabilir.Kapak fonksiyonlarını, flebi ve perikardı mükemmel gösterir.

TEDAVİ

CERRAHİ

Tip A diseksiyonda

Tip B diseksiyonda:

Persistan ağrı

Diseksiyonun ilerlemesi

Periaortik hematom

Mediastinal hematom

MEDİKAL

Komplikasyonsuz Tip B Diseksiyon

PROGNOZ

Tedavisiz

%10-15 ilk anda

%50  48 saat içinde

%90 3 ay içinde ölmektedir.

Proximal diseksiyonda mortalite

Medikal tedavi ile %58

Cerrahi tedavi ile %26 (ortalama %35)

Distal diseksiyonda mortalite  %15

Medikal tedavi ile % 11

Cerrahi tedavi ile   %31 (ortalama %15)

Yaşla birlikte mortalite artıyor.

Kadınlarda mortalite daha yüksek

 

TAKİP

Hayatta kalan  hastalarda kollajen doku hastalıkları ve sistemik hastalıklar araştırılmalı

Kan basıncı kontrolü

Beta blokerler

Hasta eğitimi

Ağrı,Egzersiz kısıtlaması(Ani hızlanma ve yavaşlama olan  sporlar)

 

n

Bir Cevap Yazın