Aort ve Torakal Aorta

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • AORT VE AORT’UN
  TORAKAL DALLARI
 • Aorta
 • Çıkan aorta (aorta ascendens)
 • Arcus aorta
 • İnen aorta (aorta descendens)
–Aorta thoracica
–Aorta abdominalis
 • Çıkan aorta (aorta ascendens):
 • 5 cm uzunluğundadır ve pericardium içindedir
 • Başlangıç deliğine ostium aorta denir
 • Ostium aorta’da aort kapağı bulunur
 • Çıkan aortanın başlangıç kısmı hafif şiştir buna bulbus aorta denir
 • Aortun iç kısmındaki boşluğa sinus aorta (sinus valsalvae) denir
 • Çıkan aorta’dan 2 damar çıkar:
 • A. Coronaria dextra
 • A. Coronaria sinistra
 • Arcus aorta
 • Manubrium sterninin arkasından ve 2.sternokostal eklem seviyesinden başlar
 • Th 4. vertebranın alt seviyesinde sonlanır
 • Arcus aortanın tümü üst mediastinumda yer alır
 • Th 4. vertebradan sonra torakal aorta olarak devam eder
 • Arcus aorta
Arcus aorta’nin dalları:
 • Truncus brachiocephalicus
–A. Carotis communis dextra
–A. Subclavia dextra
 • A. Carotis communis sinistra
 • A. Subclavia sinistra
 • İnen aorta (aorta descendens)
 • Th 4- L 4 vertebralar arasında kalan aorta, aorta descendens’tir
 • Descendens aorta 2 bölümde incelenir:
 • Aorta thoracica (torakal aorta)
 • Aorta abdominalis (abdominal aorta)
 • Torakal aorta ile abdominal aorta arasındaki sınır diafragmadaki hiatus aorticus’tur
 • Torakal aorta
 • Th 4- Th 12 arasındadır
 • Mediastinum posteriusta bulunur
  Dalları 2 grupta incelenir:
 • Visseral dalları: Torax içindeki organları besler
 • Parietal dallar: Torax duvarını besler
 • Torakal aorta
  Visseral dallar:
 • Rr. Bronchialis
 • Rr. Oesophagealis
 • Rr. Pericardiaci
 • Rr. Mediastinales
  Rami bronchialis (A.bronchialis):
 • Genelde sağda 1, solda 2 adettir
 • Broşları, akciğerleri ve lenf nodlarını besler
  Rami  oesophagealis:
 • Aortanın ön yüzünden ayrılır,
 • 4-5 adettir ve özofagusu besler
  Rami pericardiaci:
 • Pericardiumun arka yüzünde dağılır
  Rami mediastinales
 • Mediastinum posteriordaki lenf nodüllerini ve bağ dokusunu besler
 • Parital dalları
  Parietal dalları:
 • Aa. İntercostalis posteriores
 • A subcostalis
 • A. phrenica superiores
 • Parietal dalları
 1. intercostalis posterior:
 • 1. ve 2. A.intercostalis posterior, aortadan çıkmaz
 • 9 tanesi torakal aortadan çıkar (3. – 11.arası)
  A.subcostalis:
 • 12. costanın altında uzanır
  A.phrenica superior:
 • Diafragmanın üst yüzünü besler
 • A. Subclavia dalları
 • A. vertebralis
 • Truncus thyrocervicalis
 • Truncus costocervicalis
 • A. thoracica interna
 • A. vertebralis
 • A.subclavia’nın en kalın dalıdır
 • Foramen transversariumdan geçerek kafa tabanına gelir
 • Foramen magnumdan kafa boşluğuna girer
 • Karşı tarafın a.vertebralisi ile birleşerek a.basilarisi oluşturur
 • Truncus thyrocervicalis
 • A. cervicalis ascendens
 • A. thyroidea inferior
–A. laryngea inferior
–Rr. glandulares
 • A.transversa cervicis (colli)
–R. profundus
(A. dorsalis scapula)
–R. superficialis
(A. cervicalis superficialis)
 • A. suprascapularis
 • Truncus costocervicalis
 • A. cervicalis profunda
 • A. intercostalis suprema
 • A. intercostalis posterior I (prima)
 • A. intercostalis posterior II (secunda)
 • A.thoracica interna
 • A.subclavia’nın alt yüzünden ayrılır
 • Sternumun dış kenarından yaklaşık 1,25 cm uzaklıkta seyreder
 • İlk 6 kıkırdak kostanın arka yüzünden aşağı doğru uzanır
 • 6. interkostal aralıkta 2 uç dala ayrılır:
–A.musculophrenica
–A.epigastrica superior
 • A.thoracica interna
  Dalları:
 • A.pericardiophrenica
 • Rr.mediastinales
 • Rr.tymici
 • Rr.sternales
 • Aa.intercostales anteriores
 • Rr.perforantes
 • A.musculophrenica
 • A.epigastrica superior
 • A. thoracica interna’nın dalları
 • Aa. intercostales anteriores
 • A. musculophrenica
 • A. epigastrica superior
 • A.thoracica interna’nın dalları
  A.pericardiophrenica:
 • Pericard ve pleura arasından uzanır
  Rr.mediastinales:
 • Ön mediastinumdaki lenf nodülleri ve pericardiumun üst bölümünü besler
  Rr.sternales:
 • M.transversus thoracis’leri besler
  Rr.tymici:
 • Tymus bezini besler
 • A.thoracica interna
  Aa.intercostales anteriores:
 • İlk 6 interkostal aralıkta a.thoracica interna’dan ayrılır
 • Geri kalan interkostal aralıkta A.musculophrenica’nın dalı olarak uzanır
 • Aa.intercostales ant.’lar, aorta’dan gelen a.intercostalis posterior’lar ile anastomoz yaparlar
 • A.thoracica interna
  Rr.perforantes:
 • İlk 6 interkostal aralıktan ve sternumun yakınından ayrılır
 • Kadınlarda rr.mammarii mediales denilen dalları memeyi besler
 • A.thoracica interna
  A.musculophrenica:
 • Son kıkırdak kostaların arkasından oblik olarak aşağıya uzanır
 • 7, 8 ve 9. interkostal aralığa dallar verir
 • Bu dallar a.intercostalis anteriorlar gibi uzanır
 • A.thoracica interna
  A.epigastrica superior:
 • A.thoracica interna’nın uç dalıdır
 • Diafragmadan geçerek rektus kılıfı içine girer
 • Rectus kasının arka yüzünde uzanır
 • Göbek etrafında aşağıdan gelen a.epigastrica inferior ile anastomoz yapar

Bir Cevap Yazın