Böbrek Hastalarına Yaklaşım

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Böbrek Hastalarına Yaklaşım

Bu derste neler öğreneceksiniz?

Nefrolojik hastaların ortaya çıkış biçimleri

Akut kronik ayırımı

Nefrolojik sendromlar

Böbrek hastalığının nedenleri (anatomik yaklaşım)

Böbrek hastasına yaklaşım

Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi

İdrar analizi

Nefrolojide radyolojik çalışmalar

Böbrek biyopsisi

Nefrolojide Klinik Sendromlar

Asemptomatik proteinüri

Nefrotik sendrom

Akut nefritik sendrom

Mikroskopik hematüri

Rekürran hematüri

Hipertansiyon

Akut böbrek hasarı (ABY)

Kronik böbrek hastalığı (KBH)

Nefrolojik hastalık nasıl ortaya çıkar?

Böbrekle ilişkilendirilen semptomlar

Makroskopik hematüri

Böğür ağrısı

Böbrek dışı semptomlar

Ödem

Hipertansiyon

Üremik semptomlar

Asemptomatik

Kreatinin yüksekliği

Anormal idrar analizi

Böbrek hastalığı tanısı konuldu

Böbrek yetmezliği var mı?

Derecesi ?

İlerleme hızı?

Nedeni ?

Nasıl inceleyelim?

Anamnez

Fizik muayene

LAB

GFR hesaplanması

İdrar  mikroskopisi

GFR ölçümü

Böbrek disfonksiyonunun derecesini gösterir

Hastalığın seyrini izlemede kullanılır

Böbrek hastalığının nedenini göstermez

GFR ölçümü

İnülin klerensi *

Böbrek sintigrafisi (iothalamate, iohexol, DTPA ve EDTA)

Serum kreatinini

Kreatinin klerensi

CockcroftGault eşitliği

MDRD eşitliği

CKD-EPI eşitliği

1/kreatinin

Üre klerensi

Sistatin C

Kreatinin ve GFR

GFR ölçümü

Kreatinin klerensi =  [İ. kreatinini x İdrar hacmi]/SKr

CockcroftGault eşitliği

(140 – yaş)  x  İVA[kg]
KrKl (mL/dk)    =    —————————————
Kr [mg/dL]  x  72

MDRD eşitliği                                                                   GFR, mL/dk / 1.73 m2  =  170 x (SKr[mg/dL])exp[-0.999]  x (Yaş)exp[-0.176]  x  (BUN [mg/dL])exp[-0.170]  x (Alb [g/dL])exp[+0.318]  x  (kadınsa 0.762)  x (siyah ırksa 1.18 )

Kronik böbrek hastalığının evreleri (K/DOQI)

Nedene yönelik değerlendirme

İdrar  analizi

Protein atılım miktarının ölçülmesi

Radyolojik çalışmalar

Böbrek biyopsisi

Böbrek hastalığının ana nedenleri

Prerenal hastalık (AKUT)

Vasküler hastalıklar

Vaskülit, Tromboemboli, HUS/TTP,  Malign hipertansiyon, Skleroderma  (AKUT)

Benign nefroskleroz, Renal arter stenozu, Kolesterol ateroembolik hastalığı  (KRONİK)

Glomerüler hastalık (AKUT, KRONİK)

Nefritik, nefrotik

Tübülointerstisyel hastalık (AKUT, KRONİK)

ATN, AİN, “cast” nefropatisi (AKUT)

PKBH, hiperkalsemi, sarkoidoz, Sjögren sendromu, reflü nefropatisi, medüller kistik böbrek hastalığı  (KRONİK)

Obstrüktif üropati

Bazı semptom veya bulguların varlığı altta yatan hastalığı düşündürebilir

Tek taraflı böğür ağrısı

Böbrek taşı

Renal infarktüs

İnfeksiyon

Obstrüksiyon

Mutlak anüri

Bilateral üreter obstrüksiyonu

Bilateral renal arter obstrüksiyonu

Şok

Bazı semptom veya bulguların birlikteliği bazı özel durumları düşündürür

Ödem,

Hipertansiyon,

Hematüriye bağlı kırmızı/kahverengi idrar (Eritrosit silendirleri)

Hızla yükselen plazma kreatinini

Akut glomerülonefrit

Vaskülit

Ödem

Hastalık süresi

Saatler, günler à AKUT

Haftalar à SUBAKUT (Hızlı ilerleyen= Rapidly progressive)

Aylar, yıllar à KRONİK

Önceki değerlerle karşılaştırmak çok önemli

Önceki değerler yoksa

Yakın zamanda başlayan ateş, hematüri à Akut bir olay

Anüri/oligüri à Genellikle akut

Plazma kreatinini izlemde yükseliyor à Akut, hızlı ilerleyen

Plazma kreatinini izlemde stabil à Kronik hastalık

Plazma kreatinin yükselme hızı

Günde 0.3-0.5 mg/dl den fazla artış à ATN

Daha az yükselme, dalgalanma à prerenal hastalık

US de kistler

Kronik hastalık

Hastanede gelişen ABY

Aminoglikozid tedavisi

Hipotansif atak

Radyokontrast madde kullanımı

Hidrasyon gereken bir hastada hidrasyona son verilmesi

Hastanın dosya, tedavi ve gözlem kayıtlarının incelenmesi önemli

İdrar analizi

Renk

Protein

Dipstik

Sulfosalisilik asid

Kantitatif  protein ölçümü

Protein/kreatinin oranı

pH

Ozmolalite, dansite

Glukoz

Lökosit esteraz, nitrit

Lökosit, eritrosit, silendirler ***

Kristaller

Akut tübüler nekrozda silendirler

Eritrosit silendiri
Glomerülonefrit, vaskülit

Kırmızı- kahverengi idrarlı hastaya yaklaşım

İdrar sodyumu

ATN   à  >40 meq/L

Effektif volüm eksikliği à   <20 meq/L

FENa= UNa x PCr x 100

PNa x UCr

FENa < %1 à   *Prerenal

*Tübüler fonksiyonlar N, GFR ¯ ise   de olabilir (AGN, vaskülit, akut   üriner obstrüksiyon, sirozda ATN)

*KBY+prerenalde ise olmaz

> %2 à   ATN

İdrar hacmi

Tanısal değeri az

Anüri à Akut

Şok

Tam bilateral obstrüksiyon

Renal kortikal nekroz

Bilateral vasküler oklüzyon

Radyolojik Çalışmalar

Obstrüksiyon

Taş

Kist

Kitle

Vasküler hastalık

VUR değerlendirmesinde önemli

US, doppler US

Helikal BT, BT anjiyografi

MR (MR anjiyografi) Gadolinyum à Nefrojenik sistemik fibrozis (GFR<30 ise kaçınılmalı)

Biyopsi

Endikasyonları

İzole glomerüler hematüri ve proteinüri

Nefrotik sendrom

Akut nefritik sendrom

Açıklanamayan akut ya da subakut BY

Perkütan

Biyopsi

Kontrendikasyonları

Düzeltilemeyen kanama diyatezi

Küçük böbrekler

Kontol dışı ciddi hipertansiyon

Multipl bilateral kistler

Böbrek tümörü

Hidronefroz

Aktif renal/perirenal infeksiyon

Koopere olmayan hasta

Nefrolojide Klinik Sendromlar

Asemptomatik proteinüri

Nefrotik sendrom

Akut nefritik sendrom

Mikroskopik hematüri

Rekürran hematüri

Hipertansiyon

Akut böbrek hasarı (ABY)

Kronik böbrek hastalığı (KBH)

—

Bir Cevap Yazın