Boyun Kasları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Mm.COLLİ(CERVİCİS)

BOYUN KASLARI

BOYUN
Üst sınır;
oksipital kemiğin protuberentia occipitalis’i
temporal kemiğin proc.mastoideus’u
mandibula’nın alt kenarı
Alt sınır;
manubrium sternum’un üst sınırı
clavicula’nın üst sınırı
BOYUN FASIALARI
Fascia superficialis (fascia subcutanea)
platysma
Fascia profunda (fascia cervicalis)
lamina superficialis
lamina pretrachealis (visceralis)
lamina prevertebralis
vagina carotica
SPATİUM SUPRASTERNALE
  Fascia profundanın lamina superficialis’inin manubrium sterninin üst kenarında iki yaprağa ayrılır ve ön kısmı sternum ön yüzüne arka ksımı arka yüzüne yapışır. Arada kalan boşluğa spatium suprasternale (Burns aralığı) denir.
SPATİUM SUPRASTERNALE
  İçinde;
Lig. İnterclaviculare
v.jugularis anterior
arcus venosus jugularis
MSCM’un pars sternalisi
lenf nodülü
yağ dokusu bulunur
SPATİUM RETROPHARYNGEUM
  Lamina prevertebralis ile lamina pretrachealis (visceralis)arasında bulunur.
  Bu aralık özofagusun arkasından aşağıya doğru göğüs boşluğuna kadar uzanır.
  Boyun enfeksiyonlarının yayılmasında önemlidir.
VAGİNA CAROTİCA
 1. carotis communis
 2. carotis interna
 3. jugularis interna
 4. vagus
 5. sinus carotici
  Sempatik lifler
Nodi lymphatici cervicales profundi
Platysma
 1. sternocleidomastoideus
  (MSCM)
  Origo;
Pars sternalis: manubrium sterni
 Pars clavicularis: clavicula
İnsertio;
Temporal kemik processus mastoideus
Occipital kemik linea nuchalis superior
İki başın arasında trigonum supraclaviculare minor var
 1. sternocleidomastoideus
  (MSCM)
İnnervasyon;
 1. accessorius’un (XI) spinal parçası ile ikinci ve üçüncü servikal sinirlerin ön kökleri
 2. sternocleidomastoideus
  (MSCM)
Fonksiyonu;
Tek taraflı kasılırsa baş ve boynu aynı tarafa eğer. yüzü ters tarafa yukarıya bakacak şekilde döndürür Başa rotasyon yaptırır
İki kas birlikte
başa ekstansiyon yaptırır
boynu öne çeker
başı dik tutar
Eğer baş prevertebral ve postvertabral kaslar ile sabitleştirilmiş ise yardımcı inspirasyon  kası olarak çalışır.
 1. sternocleidomastoideus’un klinik anatomisi
  TORTİKOLLİS
   MSCM’un kısa ve kontrakte olması nedeni ile boyunda gelişen fleksiyon ve rotasyon deformitesidir.
 1. sternocleidomastoideus’un klinik anatomisi
  TORTİKOLLİS
A-Konjenital tortikolis sebepleri:
   1Başın uterus içinde anormal pozisyonda  kalması
2- Bebeğin uterus içinde her hangi bir travmaya maruz kalması
3- M.SCM’un kan dolaşımının  bozulması
4- Doğum sırasında ve özellikle makat doğumlarında kas liflerinin yırtılması
5-Servikal vertebraların pirimer konjenital defekti
 1. sternocleidomastoideus’un
  klinik anatomisi
  TORTİKOLLİS VE SEBEPLERİ
B-Spazmolitik tortikollis :
 En sık 30-60 yaşlarındaki kadınlarda görülür. .
C-Diğer tortikollis sebepleri :
a-Akut olanlar : Boyun bölgesi travmalarına bağlı zedelenmesi, kasın inflamatuar reaksiyonları, lenfadenitis sonucu görülür.
b-Histerik olanlar:  Psikolojik nedenler sonucu boyun kaslarını kontrol edilememesi sonucunda görülür.
c-Servikal vertebra: Bu bölge vertebralarına ait travma,  yaralanama, enfeksiyon hastalıklarında görülür.
HYOİD ÜSTÜ KASLAR
( SUPRAHYOİD KASLAR )
 1. digastricus
 2. stylohyoideus
 3. mylohyoideus
 4. geniohyoideus
 5. digastricus
 6. stylohyoideus
Origo: proc. Styloideus
Insersio:hyoideum cornu majus
Siniri:
 1. Facialis
Fonksiyonu:
Hiyoid kemiği yukarı ve arkaya çeker
 1. mylohyoideus
Ağız döşemesini oluşturur
Origo:
Linea mylohyoidea İnsertio:
Arka lifleri os hyoideum corpusunda,
ön ve orta lifleri raphe mylohyoidea’da sonlanır
Fonksiyonu:
Ağız döşemesini yukarı kaldırır, dili damağa yaslar.
Çiğneme, yutma, emme vs. hareketlere yardımcı
Siniri:
 1. mylohyoideus
 2. geniohyoideus
HYOİD ALTI KASLAR
( İNFRAHYOİD KASLAR )
 1. sternohyoideus
 2. sternothyroideus
 3. thyrohyoideus
 4. omohyoideus
M.sternohyoideus
 1. sternothyroideus
 2. thyrohyoideus
 3. omohyoideus
SUPRAHYOİD ve İNFRAHYOİD KASLARIN İNNERVASYONU
 1. facialis; m.stylohyoideus m.digastricusun venter post.
 2. alveolaris inferior; m.mylohyoideus  m.digastricusun venter ant.
Ansa cervicales;  m.sternohyoideus  m.sternothyroideus  m.omohyoideus  m.thyrohyoideus
 1. servikal sinir; m.geniohyoideus
SUPRAHYOİD ve İNFRAHYOİD KASLARIN FONKSİYONU
Bu kaslar grup olarak çalışırlar. En önemli fonksiyonları hyoid kemiği ve bu kemiğe bağlı olan larynx ve trachea’nın konuşma , yutma, solunum sırasındaki görevlerini en iyi şekilde yapmalarını ayarlamaktır. Bu kaslar çenenin açılmasına yardım eder.
Boyun Omurlarının
Dış Tarafındaki Kaslar
SKALEN  KASLAR
 1. scalenus anterior
 2. scalenus medius
 3. scalenus posterior
Origo;
C3-6 vertebraların processus transversus’larınn ön tüberkülleri
İnsertio:
Birinci kostanın iç kenarındaki tuberculum musculi scaleni anterioris’e ve birinci kostanın üst yüzüne
Fonksiyon:
 1. costayı kaldırarak inspirasyona yardım eder
boynu öne eğer, rotasyon yaptırır
Siniri:
4.-6. cervikal spinal sinirlerin ön dalları
 1. scalenus anterior’un komşulukları
 2. scalenus anterior’un komşulukları
 3. scalenus anterior’un komşulukları
İç yanda:
A.vertebralis,
V.vertebralis,
A.thyroidea inferior,
Truncus thyrocervicalis,
Truncus sympathaticus
Ductus thoracicus  
 1. scalenus anterior’un komşulukları
Dış yanda:
N.phrenicus’un kökleri,
Plexus brachialis’in kökleri
A.subclavia
 1. scalenus medius
Origo:
Birincisi hariç tüm servikal omurların transvers çıkıntılarının arka tüberküllerinden başlar
İnsertio:
1.Costa’nın üst yüzünde sulcus arteriae subclaviae’nın arka sınırından tuberculum costa’ya kadar olan sahada
Fonksiyonu:
Alt uç sabitse tek taraflı kasılmada boynu aynı tarafa eğer; çift taraflı kasılmada başı tesbit eder
Zorlu solunumda inspirasyona yardımcı olur
Siniri:
C3.- 8. spinal sinirlerin ön dalları
 1. scalenus medius
Plexus brachialis’in kökleri ve a.subclavia’nın arkasında yer alır.
N.thoracicus longus (Bell siniri) kasın içinde oluşur ve delerek çıkar.
 1. scalenus posterior
Origo;
C4-7 vertebraların processus transversus’larının tuberculum posterioru.
İnsertio;
İkinci kostanın dış yüzü.
Fonksiyonu:
İkinci kostayı yukarı çekerek inspirasyona yardım eder.
Alt taraf sabit ise boyuna lateral fleksiyon yaptırır

SKALEN KASLARIN
klinik anatomisi

SKALEN KASLARIN
klinik anatomisi
   A.subclavia veya plexus brachialis’in bulunduğu üçgende sıkışmasına bağlı olarak Torakal Çıkış Obstrüksiyonu Sendromu (Omuz kavşağınöromüskü-   ler bası sendromu, scalenus anticus sendromu) denilen  klinik tablo ortaya çıkar.
SCALEN KASLARIN
klinik anatomisi
Torakal çıkış obstrüksiyonu sendromu
Özellikle 1.torakal spinal sinirin sıkışmasına bağlı ön kol ve elde ağrı ve elin küçük kaslarında atrofiler görülür.
Omuz ve boyunda ağrı ve sıklıkla üst extremitenin medialinde duyu azalması görülür
Boyun Omurlarının
Ön Tarafındaki Kaslar
( Prevertebral Kaslar )
 1. longus colli

Bir Cevap Yazın