Boyun Üçgenleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • Regio cervicales ve Trigonum Cervicale
  (Boyun Bölgeleri ve Boyundaki Üçgen Bölgeler)
  Boyun;
 • Her biri m. omohyoideus ve
  m. digastricus ile daha küçük üçgenlere bölünen,
 • Yukarıda mandibula aşağıda clavicula ile sınırlandırılmış,
 • M. sternocleidomastoideus tarafından anterior ve posterior bölgelere ayrılır.
 • Bu kasların yüzeysel belirleyici noktaları, boyun üçgenlerinin sınırlarının dışarıdan belirlenmesine yardım eder.
 • Ense bölgesi hariç boynun herbir yarısı
  m. sternocleidomastoideus kitlesi ile ön ve arka iki bölgeye ayrılır
 • Ön bölge;
  Regio cervicalis anterior (trigonum cervicale anterius)
 • Arka bölge;
  Regio cervicalis lateralis (trigonum cervicale posterius)
 • M. sternocleidomastoideus’un sınırlarına uyar
 • Deri yüzeyinden gözlenen kabarıklığına protuberentia sternocleidomastoidea denir
 • Kasın caput sternale ve caput claviculare’si arasında kalan çukurluğa fossa supraclavicularis minor
  denir
 • Derialtı dokusunda;
–v. jugularis externa,
–n. auricularis magnus,
–n. transversus colli bulunur
 • Subfasyal katmanda;
  kasın derininde vagina carotica içinde damar-sinir paketi içindeki oluşumlar bulunur
–a. carotis communis,
–v. jugularis interna,
–n. vagus
 • Paketi önden çaprazlayan yapılar;
 • m. digastricus (C2),
 • m. stylohyoideus (C2),
 • m. omohyoideus (C6),
 • n. hypoglossus (CNXII)
 • Paketi arkadan çaprazlayan yapılar;
 • n. laryngeus superior
  Komşulukları;
 • Vagina carotica’nın ön dış yanında ansacervicalis’in radix anterior et posterior’u uzanır
 • Truncus symphaticus’un servikal parçası
 • Önde
  Boyun orta hattı
 • Arkada
 1. sternocleidomastoideus’un ön kenarı
 • Üstte
  Corpus mandibula’nın alt kenarı
 • Suprahyoid bölge
  Trigonum submentale
 
 • Örtüsü
  Deri, fascia superficialis, platysma ve fascia profunda
  Trigonum submentale’nin sınırları
 
 • Önde
  boyun orta hattı
 • Dışta
  m. digastricus’un venter anterior’u
 • Altta
  hyoid kemiğin corpusu
 • Döşemesi
  m. mylohyoideus
  Trigonum submentale’nin içerdiği oluşumlar
 
 • Nodi lymphatici submentale,
 • V. jugularis anterior
  Trigonum submandibulare
 
 • Örtüsü
  Deri, fascia superficialis, platysma ve fascia profunda
  Trigonum submandibulare’nin sınırları
 • Önde
  m. digastricus’un venter anterior’u
 • Arkada
  m. digastricus’un venter posterior’u,
  m. stylohyoideus
 • Yukarıda
  Corpus mandibula’nın alt kenarı
 • Döşemesi
  M. mylohyoideus,
  m. hyoglossus
 • İnfrahyoid bölge
Trigonum caroticum
 • Üstte
  M. digastricus’un venter posterior’u
 • Aşağıda
  M. omohyoideus’un venter superior’u
 • Arkada
  M. sternocleidomastoideus’un ön kenarı
 • Düşemesi
  M. thyrohyoideus, m. hyoglossus,
  m. contrictor pharyngis medius et inferius, fascia prevertebrales
  Trigonum caroticum’un içerdiği oluşumlar
 • N. vagus
 • N. laryngeus externus ve internus
  Trigonum caroticum’un içerdiği oluşumlar
 • N. hypoglossus, N. accessorius
Trigonum caroticum’un içerdiği oluşumlar
 • Nodi lymphatici cervicale profundi
Trigonum caroticum’un içerdiği oluşumlar
 • Larynx
 • Pharynx
 • Ganglion cervicale superior
 1. digastricus’un venter posterior’u
 • Yüzeyelinde
  -N. auricularis magnus,
  V. retromandibularis,
  N. facialis’in servikal dalları
 • Derininde
  -A. carotis interna et externa,
  V. jugularis interna, CNX ve CNXII
  ve truncus symphaticus’un servikal bölümü
 • Yukarısında
  -A. auricularis posterior, A. facialis ve N. glossopharyngeus
 • Aşağısında
  -A. occipitalis ve N. hypoglossal
  Trigonum musculare
 • Örtüsü
  Deri, fascia superficialis, platysma, V. jugularis anterior, deri sinirleri (n. trasversus cervicis) ve fascia prufunda
  Trigonum musculare’nin sınırları
 • Önden
  Boyun orta hattı
 • Üstte
  M. omohyoideus’un venter superior’u
 • Aşağıda
  M. sternocleidomastoideus’un ön kenarı
 • Döşemesi
  M. sternohyoideus,
  M. sternothyrohyoideus
  Prevertebral fasya
  Trigonum musculare’nin içerdiği oluşumlar
 • M. sternohyoideus,
 • M. omohyoideus’un venter superior’u,
 • M. sternothyroideus,
 • Cartilago thyrohyoidea,
 • Glandula thyroidea,
 • Glandula parathyroidea,
 • Trachea ve oesophagus’un servikal parçaları
 • Trigonum cervicalis posterius (lateralis)
 • Önde
 1. sternocleidomastoideus’un arka kenarı
 • Arkada
 1. trapezius’un ön kenarı
 • Aşağıda
  Clavicula’nın 1/3 mediali’nin üst kenarı
 • M. omohyoideus’un venter inferior’u ile iki üçgen alana bölünür
 • Trigonum omotrapezoideum (occipitale)
 • Trigonum omoclaviculare (subclavia)
  Trigonum omotrapezoideum (occipitale)
 
 • Örtüsü
  Deri, fascia superficialis ve fascia profunda
  Trigonum occipitale’nin sınırları
 
 • Önde
  M. sternocleidomastoideus’un arka kenarı
 • Arkada
  M. trapezoideus’un ön kenarı
 • Aşağıda
  M. omohyoideus’un venter inferior’u
 
  Döşemesi
 • M. scalenus ant, med, post
 • M. splenius capitis
 • M. levator scapulae
  (n. accessorius)
 • Fascia prevertebralis
  Trigonum occipitale’nin içerdiği oluşumlar
 
 • N. accessorius (CNXI)
 • Nn. supraclaviculares,
 • V. transversa colli
 • N. suprascapularis
 • Plexus cervicalis
  Trigonum occipitale’nin içerdiği oluşumlar
 
 • N. accessorius (CNXI)
 • Nn. supraclaviculares,
 • V. transversa colli
 • N. suprascapularis
 • Plexus cervicalis
  Trigonum omoclaviculare (subclavia)
 
 • Örtüsü
  Deri, fascia superficialis (v. jugularis externa, nn. supraclaviculares) ve fascia profunda
  Trigonum subclavia’nın
sınırları
 
 • Önde
  M. sternocleidomastoideus’un arka kenarı
 • Arkada
  M. omohyoideus’un venter inferior’u
 • Aşağıda
  Clavicula’nın üst kenarı
 
  Döşemesi
 • Skalen kasların alt bölümü
 • Fascia prevertebralis
 1. vertebralis üçgeni
  Sınırları
–Medial;
M. longus colli
–Lateral;
M. scalenus anterior
–Aşağıda;
A. subclavia’nın ilk bölümü
–Tepesi;
C6’nın proc. transversus’u
–Arkada;
Cupula pleura, C7’nin proc. transversus’u, C8 spinal sinirin ön dalı ve collum costa I
–Önde;
Vagina carotica, n. Phrenicus ve ductus thoracicus sinister
  Sınırları
 • Yukarıda;
  Protuberentia occipitalis externa’dan (inion) geçen horizontal hat
 • Aşağıda;
  C7’nin proc.spinosus’undan geçen biacromial hat
 • Yanlarda;
  M. trapezius’un pars descendens bölümlerinin dış kenarları
  Deri
 • Ön bölgelere göre daha kalındır
 • Üst bölümü saçlı deri özelliğine sahiptir
  Derialtı dokusu
 • Kişinin beslenme özelliğine göre değişen miktarda yağ-bağ dokusundan oluşur
 • Bu tabakada medialden laterale doğru;
–N. occipitalis tertius
–N. occipitalis major
–N. occipitalis minor
–N. auricularis magnus’a ait dallar
  Fasya katmanı
 • Fascia cervicalis’in devamı şeklindedir
 • Orta hatta lig. nuchea ve
  proc. spinosus’lara tutunan fascia cervicalis’in lamina superficialis ve lamina prevertebralis olmak üzere
  iki yapraktan oluşur
 • Lamina superficialis
  m. trapezius’u sarar ve boynun yan ve ön bölgesinde devam eder
  Kas katmanı
 • Yüzeyden derine doğru
–M. trapezius
–M. splenius capitis
–M. semispinalis capitis
–M. londissomus capitis
 • N. occipitalis major;
  m. splenius capitis’in medialinde
  m. semispinalis’i delerek çıkar
  Kas katmanı
 • Kas tabakasının hemen altında gevşek bağ doku tabakası karşımıza çıkar
 • Bu bağ dokusunun altında ise trigonum suboccipitale ortaya çıkar
  Trigonum suboccipitale
  Sınırları;
 • İç-Yanda;
  M. rectus capitis posterior
 • Dış-Yanda;
  M. obliquus capitis superior
 • Aşağıda;
  M. obliquus capitis inferior
 • Tabanı;
 • Membrana atlantooccipitalis posterior ve atlas’ın arcus posterior’u
  Trigonum suboccipitale
 • İçinde bulunan oluşumlar;
–A. vertebralis
–V. vertebralis
–N. suboccipitalis
(C1’in arka dalı)
 • M. obliquus capitis inferior’un altından n.occipitalis major çıkar
 • Yukarıya yönelir ve üçgen alanın yüzeyelinden geçer
 • A. subclavia
 • A. carotis communis
 • A. carotis externa
 • Sağda truncus brachocephalica’dan
 • Solda arcus aorta’dan çıkar
 • M. scalenus anterior ve medius arasında sulcus arteria subclavia’da
  (I. costa) yerleşmiştir
 • M. scalenus anterior’a göre
  3 bölüme ayrılır
 • A. vertebralis (I)
–Rr. Spinales
–Rr. Musculares
 • Truncus thyrocervicalis (I)
–A. thyroidea inferior
–A transversa cervicis
–A. suprascapularis
 • A. thoracica interna (I)
 • Truncus costocervicalis (II)
–A. cervicalis profunda
–A. intercostalis suprema
 • Sağda truncus brachicephalica’dan
 • Solda arcus aorta’dan çıkar
 • M. scm’nin derininde vagina carotica içinde C4 seviyesine kadar uzanır. C4 hizasında a. carotis externa et interna olarak iki uç dalına ayrılır
 • A. carotis communis ve interna boyunda dal vermez
 • Sinus caroticus;
  A. Carotis interna’ya doğru uzanan fusiform dilayasyondur
 • Duvarında baroreseptörler bulunur
 • Glomus caroticum;
  Bifurcatio carotica’nın arkasında ve çatalın arasında küçük-yuvarlak bir kitledir
 • Kemoreseptör olarak çalışır (O2 ve CO2 konsantrasyonu)
 • C4 hizasında a. carotis communis’ten ayrılır
 • Yukarı doğru seyreder,
  fossa retromandibularis’te
  gl. parotidea içinde iki uç dalına ayrılır
 • A. thyroidea superior
 • A. lingualis
 • A. facialis
 • A. occipitalis
 • A. auricularis posterior
 • A. pharyngea ascendens
 • A. sternocleidomastoideus
 • A. temporalis superficialis
 • A. maxillaris
 • V. subclavia
 • V. jugularis interna
 • 2 horizontal zincir;
 • Baş-boyun sınır çizgisi boyunca
 • Boyun-göğüs sınırı boyunca
 • 3 vertikal zincir;
 • Nodi cervicales anteriores
 • Nodi cervicales laterales
 • Bunlarda yüzeyel ve derin düğümler şeklinde ayrılır
  Üst horizontal zincir;
Başın lenf düğümleri
 • Nodi occipitales
 • Nodi mastoidei
 • Nodi parotidei
 • Nodi faciales
 • Nodi submandibulares
 • Nodi submentales
  Alt horizontal zincir;
 • Nodi supraclaviculares
 • Nodi scaleni
  Vertikal zincir düğümler; (Boyun lenf düğümleri)
 • Arka vertikal zincir
 • Orta vertikal zincir
 • Ön vertikal zincir
  Arka vertikal zincir
 • Nodi cervicales superficiales laterales
  (V. jugularis externa boyunca)
 • Nodi cervicales profundi laterales (n. accessorius boyunca)
  Orta vertikal zincir
 • V. jugularis interna boyunca bulunurlar
 • Nodus jugulodigastricus
 • Nodus juguloomohyoideus
 • Nodus lateralis/anterior
  Ön vertikal zincir
 • V. jugularis anterior boyunca (yüzeyel grup)
 • Visseral düğümler (derin grup)
–Nodi prelaryngeales
–Nodi thyroidei
–Nodi pretracheales
–Nodi paratracheales
–Nodi retropharyngeales

Bir Cevap Yazın