Burun ve Paranazal Sinüs anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

BURUN ANATOMİSİ
Burun Anatomisi
Burun sırtına dorsum nasi,
Burun köküne radix nasi,
Uç kısmına apex nasi denir
Burun kanatlarına ala nasi,
Burun deliklerine nares denir
Burun iskeleti  kemik ve kıkırdaklardan yapılmıştır
Burun
  Burun kasları:
 1. nasalis
Pars transversa
Pars alaris
 1. procerus
 2. depresor septi
  Burun İskeleti
  Kemik kısmını:
Yukarıda: os nasale
Yanlarda: maxilla’nın proc. frontalis’leri
Önde:  proc. palatinus’unun ön kenarı ve spina nasalis anterior bulunur
  Apertura piriformis:
Bu kemikler apertura piriformis denen kemik girişi oluşturur
Burun İskeleti
  Cartilagines nasi
3 kıkırdak oluşturur
Cartilago septi nasi: Tek
Cartilago alaris major: Çift
Cartilagines nasales accessoria: Birkaç tane
Burun Kıkırdakları
  Cartilago septi nasi:
İki laminadan oluşan T şeklinde bir kıkırdaktır
Vertikal laminası burun septumunu oluşturur
Cartilago septi nasi’nin yan laminalarına proc. lateralis denir
  Cartilago alaris major:
crus mediale
crus laterale
Crus laterale burun kanatlarının iskeletini oluşturur. Cartilagines alares minores (3-4 adet) bulunur.
  Cartilagines nasales eccessoria:
Proc. lateralis ile crus laterale arasında bulunur.
Burun Damarları
  Arterleri:
1)  Septum nasi ve alae nasi’yi besleyen arter:
 1. facialis’in r. septi nasi ve r. lateralis nasi dalları:
2)  Burun sırtını ve yan taraflarını besleyenler:
 1. ophthalmica’nın a. dorsalis nasi
 2. maxillaris’in a. infraorbitalis dalı
  Venleri:
 1. ophthalmica ve V. facialise dökülür
Burun Sinirleri
  Sinirleri:
Motor: N. facialis
Duyu:
 1. opthalmicus
 2. maxillaris’in dalları
Cavitas Nasi
Ortadaki bölüme septum nasi denir
Septum nasi sağa veya sola sapmalar gösterir
Buna septum deviasyonu denir
Burun boşluğu önde nares denen burun delikleri ile dış ortamla bağlantılıdır
Cavitas Nasi
Burun boşluğunun ön-arka uzunluğu 6 cm kadardır
Burun boşluğu choanae denilen geçitle pharynx ile bağlantı kurar
Choanae’nın vertikal çapı 2,5, transvers çapı 1,5 cm kadardır
Burun Boşluğunun Duvarları
4 duvarı vardır: Üst, alt, iç ve dış duvar
Üst duvarın kemik yapısı:
Sfenoid kemiğin korpusu
Ethmoid kemiğin lamina cribrosa’sı
Frontal ve
Nasal kemik oluşturur
Cavitas Nasi’nin Bölümleri
  Vestibulum nasi:
Vibrissea denen burun kılları vardır
Solunan havadaki iri partikülleri tutar
Limen nasi’ye kadar devam eder
Regio Olfactoria
Concha nasalis superior ve bunun karşısındaki septum bölümüne denir
Buradaki mukoza sinir dokusundan zengindir
Burada koku hücreleri ve destek hücreleri bulunur
Cavitas Nasi
Burun boşluğunda
Concha nasalis inferior
Concha nasalis media
Concha nasalis superior
Konkaların altındaki geçitlere meatus denir
Meatus nasi inferior
Meatus nasi medius
Meatus nasi superior
Meatus’lara Açılan Yapılar
  Meatus nasi inferior’a:
Ductus nasolacrimalis
  Meatus nasi medius’a:
Sinus frontalis
Sinus maxillaris
Sinus ethmoidalis anterior ve medius
  Meatus nasi superior’a:
Sinus ethmoidalis posterior
  Recessus sphenoethmoidalis:
Sinus sphenoidalis
Burun Boşluğunun Arterleri
  Burun boşluğu tavanını:
 1. ethmoidalis anterior ve a. ethmoidalis posterior (a. ophthalmica’nın dalları)
  Konkaları, meatusları ve septumu:
 1. sphenopalatina (a. maxillaris’in dalı)
  Vestibulum nasiyi:
 1. septi nasi ve a. labialis superior (a. facialis’in dalları)
Vestibulum nasi’ye yakın, septum nasi’nin ön alt kısmı Little alanı olarak bilinir, burada Kiesselbach plexusus’u olarak adlandırılan kapiler ağ vardır ve epistaksis’in en sık görüldüğü yerdir.
Burun Boşluğunun Sinirleri
  Burun mukozasının              genel duyusunu:
 1. nasociliaris (n. ophthalmicus)
 2. maxillaris dalları
 3. canalis pterygoidei
 4. nasopalatinus
  Koku duyusunu:
 1. olfactoriıus
Paranasal Sinuslar
Sinus frontalis
Sinus sphenoidalis
Sinus maxillaris
Sinus ethmoidalis (cellulae ethmoidales)
Paranasal Sinuslar
Bu boşluklar embriyonal dönemdeki burun mukozasının kemikler içerisine gömülmesi ile oluşmuştur
Paranasal sinusların iç yüzeyini döşeyen mukoza burun mukozası ile aynıdır
Bu boşluklar yeni doğanda oluşmamıştır veya yeni oluşmaya başlamıştır
Bu boşluklar normalde hava ile doludur
Burun boşluğuna açılırlar
Sinus Frontalis
Frontal kemiğin dış ve iç laminaları arasındadır
Her iki tarafın boşluğunu ayıran bölmeye septum intersinuale frontale denir
Bu boşluğun yüksekliği 3 cm, eni ve boyu 2,5 cm dir
Hacmi kişiler arası çok varyasyon gösterir
Sinus Frontalis
Hacmi 5-30 cm³ arası değişir
Ductus nasofrontalis aracılığı ile meatus nasi medius’un ön bölümüne açılır
Yenidoğanda bulunmaz
7-8 yaşlarında gelişir
Puberteden sonra erişkinlerdeki halini alır
Sinus Frontalis
 1. supraorbitalis
 2. eth. ant
 3. supraorbitalis
Sinus Maxillaris (Cavum Higmore)
En büyük paranasal sinustur ve maxilla’nın ccorpusunda bulunur
Tabanı burun boşluğuna, tepesi zygomatik kemiğe doğrudur
Üst duvarını orbita tabanı oluşturur
Bu duvarda canalis infraorbitalis bulunur
Alt duvarını maxilla’nın proc. alveolaris’i oluşturur
Sinus Maxillaris (Cavum Higmore)
 1. ve 2. molar dişlerin kökleri maxiller sinus içerisinde kemik çıkıntısı şeklinde görülür
Bazende kemiği delerek sinus boşluğuna girer
Ostium sinus maxillaris ile meatus nasi medius‘a açılır.
Sinus Maxillaris
Erişkinlerdeki hacmi 10-20 cm³ arasındadır
Yüksekliği 3,75 cm, uzunluğu 2,5 cm, genişliği 3 cm kadardır
Sinus maxillaris’i burun boşluğuna ostium sinus maxillaris bağlar
Kemikte bu geçit daha geniş olup hiatus maxillaris denir
Sinus Maxillaris
Bu açıklık sinus maxillarisin tabanından yukarıda bulunur
Bu sinus fetal hayatın 4. ayında maxilla’nın medial yüzünde görülmeye başlar
Yeni doğanda bir bezelye kadardır
Kalıcı dişler çıktıktan sonra son halini alır
Sinus Maxillaris
 1. facialis
 2. infraorbitalis
 3. palatina major
 4. alveolaris sup. ant/med/post
 5. infraorbitalis
Sinus Ethmoidalis
(Cellula Ethmoidales)
Yaklaşık 3-18 küçük boşluktan oluşur
Ethmoid kemiğin labyrinthus ethmoidalis’inde bulunur
Bu boşluklar burun boşluğunun üst kısmı ile orbita arasında yer alır
Yukarıda fossa cranii anterior ile aralarında sadece lamina cribrosa bulunur
Arkada sfedoid kemiğin gövdesine kadar uzanırlar
Sinus Ethmoidalis
Bu sinus yenidoğanlarda pek gelişmemiştir
7-8 yaşlarında ve puberteden sonra hızla gelişir
Orbita ile arasındaki duvar çok incedir
 Bu nedenle ethmoidal sinüzitis kolayca orbitaya geçebilir
Sinus Ethmoidalis
 1. sphenopalatina
 2. eth. ant/post
 3. eth. ant/post
Ggl. pterygopalatinum
Sinus Sphenoidalis
Sfenoid kemiğin gövdesinde sağlı sollu bir çift boşluktur
İki sinusu ayıran septuma septum intersinuale sphenoidale denir
Bu sinusun boyutları 2,2 x 2 x 2,2 cm’dir
Bu sinus, apertura sinus sphenoidalis’ler aracılığı ile recessus sphenoethmoidalis’e açılır
Yenidoğanlarda gelişmemiştir, puberteden  sonra gelişir
Sinus Sphenoidalis
 1. eth. post
 2. eth. post
Ggl. pterygopalatina

Bir Cevap Yazın