Çocuklarda Akut Karın

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

ÇOCUKLARDA
AKUT KARIN

Tanım

Akut karın, intraperitoneal bölgedeki inflamatuar ve cerrahi gerektiren hastalıkların ortak semptom ve bulgularını tanımlayan bir terimdir

Karın Ağrısının Değerlendirilmesi

Hastanın yaşı

Karın ağrısının başlama şekli ve süresi

Ağrının lokalizasyonu

Karın Ağrısının Değerlendirilmesi

Diğer sistem bulguları önemli

ÜSYE veya boğaz enfeksiyonu sonrası karın ağrısı → Mezenter lenfadenit

Rektal kanama → Meckel divertikülü, HSP, invajinasyon

Hematüri → Üriner sistem taşları, HSP

Erkek çocuklarda inguinal bölge muayenesi yapılmalı

İnkarsere inguinal herni

İnmemiş testis → İntraabdominal testis torsiyonu

Çocuklarda Akut Karın

Apandisit

Meckel divertikülü

İnvajinasyon

APANDİSİT

Epidemiyoloji

İnsidans → %1

En çok 6-12 yaşlar arasında görülür

2 yaş altında nadir görülür

Erkek:Kız oranı → 3:2

Tanı anından hastaların 1/3’ünde perfore apandisit mevcuttur

Patofizyoloji

Apendiks lümeninin herhangi bir nedenle tıkanması (submukozal lenfoid hiperplazi, fekalit, yabancı cisim, karsinoid tümör, parazit, kistik fibrozis)

Patofizyoloji

İntramural obstrüksiyon → Mukus birikimi → Lümen gerilerek sekonder arteriyel obstrüksiyon ve iskemi gelişir

Barsak bakterileri lümeni infiltre ederek likefaksiyona neden olur. İlerleyen dönemde apendiskte gangren ve perforasyon gelişir.

Klinik

Karın Ağrısı:

Başlangıçta ağrı periumblikal bölgededir.

İlerleyen dönemde, inflamasyonun artmasıyla parietal periton irritasyonu ağrının sağ alt kadrana lokalize olmasına neden olur

 

 

Klinik

İştah kaybı (%60)

Bulantı ve Kusma (%80)

Ateş (>38.6 °C ise perfore apendisit)

Hareketle artan karın ağrısı

Apendiksin yerleşimine göre sırt veya yan ağrısı (retroçekal), dizüri, sık idrara çıkma gibi idrarla ilgili yakınmalar (pelvik) olabilir

Tanı

Hikaye ve Fizik muayene !!!

Akut apandisit → Sağ alt kadranda (McBurney noktası) hassasiyet

Perfore apandisit → Yaygın hassasiyet

Hassasiyet mevcutsa rebound bakmaya gerek yoktur

Rektal tuşe → Pelvis içinde dolgunluk

Tanı

Kan sayımı (lökositoz)

Tam idrar tahlili

Ayakta ve yatarak direkt karın grafisi

Fekalit (%10-20)

Psoas gölgesinin silinmesi

Ağrıya bağlı skolyoz

Tanı

USG

%80-95 tanı koydurucudur

Apendiks duvarınında kalınlaşma (>2mm)

Lümen çapının >6mm olması

Lümen içinde fekalit görülmesi

Çevrede serbest sıvı görülmesi

Ayırıcı Tanı

Gastroenterit

İliokolik invajinasyon

Kabızlık

Genitoüriner enfeksiyon

Mezenterik lenfadenit

Meckel divertikülü

Over patolojileri

Primer peritonit

FMF

Tedavi

Apendektomi

Preop hazırlık

İV hidrasyon (20 cc/kg SF ile yükleme → idame sıvı)

Elektrolit kayıpları karşılanmalı

Ateşi kontrol altına alınmalı

İV antibiyotik

Komplikasyonlar

Yara yeri enfeksiyonu

Karın içi apse

Adeziv intestinal obstrüksiyon

Kızlarda fertilite oranında düşüş

MECKEL DİVERTİKÜLÜ

Embriyoloji

MD, omfalomezenterik (vitellin) kanalın konjenital bir kalıntısıdır

Histoloji

MD’nin iç yüzeyini

İleal mukoza (%45)

Ektopik  dokular (%55)

Mide mukozası (%80-85)

Pankreas dokusu (%5-10)

Diğer: Duodenal, jejunal ve kolonik mukozalar

İkiler Kuralı

Populasyonun %2’sinde görülür.

İlioçekal valvden 2 feet (60 cm) proksimalde yer alır.

Olguların çoğu 2 yaş altında semptomatik hale gelir.

Genellikle 2 tip ektopik doku içerir (gastrik ve pankreatik).

Genellikle 2 inç (5 cm) uzunluğundadır.

Klinik

Divertiküllerin ancak %3-4 kadarı komplike olarak klinik belirti verir.

Komplikasyonları olmadığında semptomsuzdur.

Tanı

Tc99m sintigrafisi

Komplikasyonlar

Rektal kanama (%32-40)

İntestinal obstrüksiyon (%35)

Divertikülit (%17-22)

Umblikal fistül

Perforasyon ve buna bağlı peritonit

Komplikasyonlar

Rektal Kanama

MD’nin en sık görülen komplikasyonudur

Kanama ağrısızdır.

Kanamanın başlangıcında gayta koyu renklidir. Daha sonra vişne çürüğü rengi veya rektal taze kanama şeklini alır.

Komplikasyonlar

Obstrüksiyon

İnvajinasyon (en sık)

Volvulus

Divertikülit perforasyonu

Littre hernisi

Komplikasyonlar

Divertikülit

Büyük çocuklarda görülür

Klinik semptom ve bulgular apandisitten ayırt edilemez

Perforasyon

Divertikülit olgularının %36’sı perforasyonla sonuçlanır.

Tedavi

MD’ye bağlı kanamalar genellikle kendiliğinden durduğundan acil cerrahi girişime gerek yoktur.

Elektif MD eksizyonu

İNVAJİNASYON

Tanım

Proksimal bir barsak segmentinin daha distaldeki barsağın lümeni içine girmesidir

Genel Özellikler

Bebek ve çocuklarda rektal kanama ve barsak tıkanıklığının önemli bir nedenidir

Erkek-Kız oranı → 3/1

Olguların %82-90’ında ileum kolon içine girmiştir

Olguların %15’i ileoileal, %2-3’ü kolokolik tiptedir

Sıklıkla iyi beslenmiş, şişman bebeklerde görülür

Etyoloji

İdiyopatik (%90)

İlioçekal bölgedeki peristaltik hareketlerde koordinasyon bozukluğu

Rotasyon anomalileri

Gıda değişikliklerine bağlı terminal ileum bölgesindeki Peyer plaklarında şişme

ÜSYE sonrası mezenterik lenfadenopati

Etyoloji

Sürükleyici nokta (%2-12)

Meckel divertikülü (en sık)

Peutz-Jeghers polipleri veya juvenil polipler

Lenfoma

Lösemi, hemofili, travma veya HSP’ye bağlı submukozal hematomlar

Hemenjiom ve lenfanjiomlar

Yabancı cisimler

Etyoloji

Klinik

Kardinal belirti ve bulgular

Karın ağrısı

Kusma

Rektal kanama

Letarji

Karında kitle palpe edilmesi

Klinik

Ateş

Geç bir bulgudur. Sepsisi gösterir.

Kötü prognozu işaret eder.

 

Fizik Muayene Bulguları

Kusmaya bağlı dehidratasyon bulguları → turgor-tonus azalması, fontanelde çöküklük

Karında distansiyon

Olguların 2/3’ünde sağ üst kadranda palpe edilen sosis kıvamında kitle

İlerlemiş olgularda, rektal tuşe ile invajine olan barsak segmentinin ucuna dokunulabilir.

Rektal tuşede mukusla karışık kan bulunması

Tanı – USG

Tipik görünüm “target sign” ve “psödokidney” olarak adlandırılır.

Tanı – Kolon Grafisi

Hem tanının kesinleşmesini, hem de tedavisini sağlar.

Tedavi

NG sonda takılması

i.v. sıvı ve geniş spektrumlu antibiyotikler

Hidrostatik veya pnömatik redüksiyon

Cerrahi

Hidrostatik Redüksiyon

İlk kez Hirschsprung 1876’da suyla redüksiyon yapmıştır.

Peritonit, perforasyon, sepsisi olan ve barsak gangreni düşünülen hastalarda yapılmamalıdır.

Klinik şikayetlerin 48 saattir devam eden ve ciddi barsak tıkanıklığı olan hastalar doğrudan ameliyat edilmelidirler.

Hidrostatik Redüksiyon

Sulandırılmış baryum 90-150 cm yüksekten, kendi ağırlığı ile akmalıdır

Radyolojik çalışmanın süresi 45 dakikayı aşmamalıdır.

Kontrast madde ileuma en az 5-10 cm geçmelidir.

Başarı oranı %85’dir.

Pnömatik Redüksiyon

Daha çabuk ve temiz bir yöntemdir

Perforasyon oluşsa bile karın boşluğu temiz kalır

Cerrahi Tedavi

Cerrahi Tedavi

Manuel redüksiyon

Rezeksiyon-anastomoz

Rezeksiyon-iliostomi ve kolostomi

 

Bir Cevap Yazın