Çocuklarda Baş-Boyun Bölgesi Patolojileri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

ÇOCUKLARDA BAŞ-BOYUN BÖLGESİ PATOLOJİLERİ

Konjenital Nedenler

Tiroglossal kist

Brankial kist

Dermoid kist

Ektopik tiroid

Kistik higroma

Hemanjioma

Teratom

Akkiz Nedenler

Lipom, fibrom

Tortikollis

Lenfadenopati

Tiroid nodülleri ve tümörleri

Rabdomyosarkom

Tükrük bezi patolojileri

TİROGLOSSAL
KANAL KİSTİ

Genel Özellikler

Çocuklarda en sık görülen konjenital boyun kitlesidir (%50-70)

Cinsiyet farkı yoktur

En sık 2-10 yaşları arasında bulgu verir

Embriyoloji

Klinik

Tanı

USG veya BT

Sintigrafi

İnce iğne aspirasyon biyopsisi

Ayırıcı Tanı

Dermoid kist

Ektopik tiroid

Piramidal tiroid lobu

Lipom

Pretrakeal LAP

Komplikasyonlar

Cilde Fistülizasyon

Malign dejenerasyon ð Papiller AdenoCa

Tedavi

Cerrahi

BRANKİAL SİNÜSLER
VE KİSTLER

Embriyoloji

Embriyoloji

  1. Brankial Ark

Anomalilerin %8’ini oluşturur

Preauriküler veya mandibüler sinüs

  1. Brankiyal Ark

En sık rastlanan anomali (%90)

III. ve IV. Brankiyal Ark

İlgili anomaliler çok nadirdir

Sol supraklaviküler sinüs veya fistül

Timus ve paratiroid bezlerinin agenezisi

(Di George Sendromu)

Klinik

Tanı

Ayırıcı Tanı

Kistik higroma

Dermoid kist

Parotis kistleri

Lenfadenopatiler

Tortikollis

Tedavi

Cerrahi eksizyon

Tedavi

Cerrahi eksizyon

Tedavi

DERMOİD KİSTLER

Genel Özellikler

Brankial ark epitelinin doku içinde gömülü kalması sonucu oluşurlar

Ektodermal öğeler (yağ bezleri, kıl ve kıl follikülleri) içeriren, deri altında yüzeyel olarak yerleşmiş ve sebase içerikle dolu kistik yapılardır.

Lokalizasyon

Tedavi

Kist eksizyonu

EKTOPİK TİROİD

Patogenez

Klinik

Normal lokalizasyonda tiroid dokusu yok

Hipotiroidi

Disfaji ve solunum sıkıntısı

Tanı

USG – Solid kitle

Tiroid sintigrafisi

Tedavi

Tiroid replasman tedavisi

Cerrahi eksizyon?

TORTİKOLLİS

Etyoloji

Konjenital Tortikollis (en sık)

Boyun omurlarında gelişim bozuklukları (hemivertebra)

Akut fasia enflamasyonu

Posterior fossa tümörleri

Akut atlantoaksiyel subluksasyon

Şaşılık

Klinik

SCM kas üzerinde şişlik (SCM tümörü) → SCM kalınlaşır → kasın boyu kısalır → eğrilik

Hemifasiyal hipoplazi

Klinik

Boyunda rotasyon kısıtlılığı

Plagiosefali

Postural kompezasyon (büyük çocuklarda)

Klinik

Tanı

Anamnez

Fizik muayene

Servikal grafi

Tedavi

Pasif germe egzersizleri

Aktif boyun hareketi

Yatış pozisyonu

Tedavi

Cerrahi

KİSTİK HİGROMA

Genel Özellikler

Çok sayıda irili ufaklı ince duvarlı içi endotelle döşeli kistlerden oluşan yumuşak kitlelerdir

Malign değildir

Etyoloji

“Lenfatik juguler kesenin gelişme bozukluğu” sonucunda oluştuğu sanılmaktadır

Venöz sisteme boşalmayı sağlayan bağlantı iyi gelişmemiştir

Lokalizasyon

En sık boyunda yerleşir (%75)

Aksiller bölge (%20)

Diğer: Mediasten, retroperitoneal bölge, pelvis ve kasık

Tanı

Prenatal dönemde saptanabilir

Tanı fiziksel incelemeyle konur

USG

BT – MR

Klinik

Çoğunluğu çocuğun gelişimi ile orantılı olarak büyürler

Yenidoğanda solunum sıkıntısına yol açacak kadar büyük olabilirð ACİL MÜDAHALE

Yutma güçlüklerine neden olabilirler

Tedavi

Medikal

Bleomycin

Cerrahi

Total eksizyon, nüks sık !!

Fasiyal sinirin mandibular dalı, spinal aksesuar sinir ve n.vagus hasarı gelişebilir.

SERVİKAL LENFADENOPATİ

Genel Özellikler

Servikal bölge lenfadenopati nedeniyle en fazla araştırılan bölgedir

İnfant döneminden itibaren normalde birçok çocukta lenf nodları palpe edilebilir

> 2 cm → ANORMAL

Etyoloji

Normal durum

Viral veya bakteriyel bir enfeksiyona karşı geçici hiperplazi

Altta yatan ciddi bir patoloji

Klinik Değerlendirme

Anamnez

Süre, diğer şikayetlerin varlığı, geçirilmiş enfeksiyonlar

Fizik Muayene

Yerleşim yeri

Boyutu

Kıvamı

Hareketliliği

Ağrı-hassasiyet varlığı

Ağrısız, sert → malign?

Klinik Değerlendirme

Non-spesifik (Akut) Lenfadenopati

Genellikle ÜSYE’yi takiben meydana gelir

Etyoloji

Büyük kısmı reaktiftir

Enfeksiyona sekonder

Viral

Bakteriyel

%60 vakada etken Streptokok veya S.aureus

Anaerobik mikroorganizmalar (diş problemleri)

Akut Lenfadenopati Tedavisi

Ampirik antibiyotik 10-14 gün verilir

(Amoksisilin-Klavulonik asit, Sefuroksim)

Hasta bu esnada sık aralıklarla kontrole çağrılır (2-3 gün)

(fluktuasyon, abse formasyonu saptanırsa drenaj yapılır)

Tedaviye cevap yoksa eksizyonel biyopsi yapılır

Spesifik (Kronik) Lenfadenopati

2-3 hafta içinde yavaş yavaş gelişir

Ağrısız veya hafif ağrılı

Etyoloji

Mikobakteri enfeksiyonları (%8)

Kedi tırmığı hastalığı, CMV, EBV, toksoplazma

Sarkoidoz

Neoplaziler (Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma, Teratom, Rabdomyosarkom, Nöroblastom, Tiroid kanseleri)

Tüberküloz Adenit (Skrofula)

Genelde >5 yaş çocuklarda görülür

Tek taraflı ağrısız lenfadenopatiler vardır

Supraklavikuler tutulum daha sıktır

Cilde fistülizasyon sıktır

%30-70 vakada akciğer grafisinde pozitif bulgu

PPD >15 mm Tbc lehinedir

Antitüberküloz tedavi verilir.

Atipik Mikobakterilere Bağlı
(Non-Tbc) Lenfadenopati

Genelde 1-5 yaş arası çocuklarda görülür

Çoğunlukla submandibular tutulum vardır

Tek taraflı, yavaş büyümüş, ağrısız lenf nodları

Akciğer grafisi normaldir

PPD < 10 mm

Tedavi:

Antibiyotik tedavisine yanıt vermezler

Cerrahi eksizyon

Bir Cevap Yazın