EKG Dalgaları ve Fizyopatolojisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Elektrokardiyografi
Depolarizasyon ve Repolarizasyon dalgalarının oluşum mekanizması
A-B Depolarizasyon
C-D Repolarizasyon
Hız , zaman ve voltaj özellikleri
—Her büyük kare; 0.2s
—Her küçük kare; 0.04s
—Her saniyede 5 büyük kare
—Bir dk.da 300 büyük kare
—Normal standart kalibrasyonda  1 mm’ lik yükseklik 0.1 mV ta karşılık gelir.
EKG Kaydı
Derivasyon Tipleri
1.Standart bipolar ekstremite derivasyonları
 DI,  DII,  DIII
2-Augmented Ünipolar ekstremite derivasyonları
aVL,  aVF,  aVR
3.Ünipolar prekordiyal (göğüs ) derivasyonları
 V1, V2, V3, V4, V5, V6

Einthoven üçgeni

2-Augmented Ünipolar ekstremite derivasyonları
Frontal düzlem; Goldberger metodu)
aVL : Pozitif elektrod sol kolda
aVF : Pozitif elektrod sol bacakta
aVR : Pozitif elektrod sağ kolda
 
Göğüs derivasyonları
V1; 4. İ.kostal aralık sternum sağ kenarı
V2; 4. İ.kostal aralık sternum sol kenarı
V3; V2-V4 arası
V4; 5. İ.kostal aralık sol midklavikula çizgisi
V5; 5. İ.kostal aralık sol ön koltuk (aksilla) çizgisi
V6; 5. İ. Kostal aralık sol orta koltuk (aksilla) çizgisi
Göğüs derivasyonları ve QRS
P Dalgası:
Atrium depolarizasyonuna ait bir dalgadır, ilk yarısı sağ, ikinci yarısı sol atriuma aittir.
Dalga amplitüdleri 2-2,5mm(0.2-0.25 mv) civarındadır,
Dalga süresi 0.06- 0.11 sn’dir,
P dalgası yoksa uyarilar S-A düğümdan çıkmaz.
aVR’de her zaman negatiftir,
Dekstrokardilerde P dalgası daima (-) tir.
P dalgası özellikleri
Normal P dalgası
Sinus ritmi
P pulmonale
P dalgası yüksekliği
P mitrale
Çift tepeli ve geniş p dalgası
PQ veya PR Aralığı:
Bu interval SA’ dan kalkan impulsların ventriküllere iletilme süresini gösterir.
PR intervali 0.12-0.21 sn’dir,
PR’nin süresinin uzaması iletinin yavaşladığını
kısalması ise iletimin normal olmayan yoldan ventriküllere geldiğini anlatır.
Q Dalgası
Çok küçük ilk negatif çentiktir,
Bazı derivasyonlarda bulunmayabilir,
Q’nun derin ve süresinin 0.03 sn’yi aşması patolojiktir, Bu durum geçirilmiş bir MI bulgusunu gösterir,
QRS Kompkleksi
EKG’de en yüksek pozitif dalgadır,
Bipolar ekstremite derivasyonlarında amplitüd 5-20 mm(0.5-2.0 mv) arasındadır,
QRS’in süresi 0.08-0.10 sn dir,
QRS süresinin uzaması iletinin ventriküllerde anormal bir yol izlediğini gösterir,
QRS nin başından R dalgasının tepesine kadar olan süre “ventriküler aktivasyon zamanı”dır. Süresi 0.04 sn dir.
—
QT İntervali:
Q dalgasının başından T dalgasının sonuna kadar olan süredir.
Total ventrikül sistol süresini verir. Süresi:0.30-0.44 sn.
Hipokalsemi,akut miyokard infarktüsü, anestezi, depresyon, kalp yetmezliği, kronik alkolizm,kinidin kullanımı, organik fosfor zehirlenmesinde QT intervali uzar.
Hiperkalsemi ve diğital kullanımında QT intervali kısalır.
ST Segmenti:
Süresi: 0.10-0.15 san.
ST segmenti izoelektrik hat üzerindedir,
ST’nin DI.II.III’te 1 mm’den fazla sapması patolojiktir,
ST’nin yükselmesi veya çökmesi;
Miyokard iskemisi-Perikardit, –
Hipokalemi, gibi durumlarda meydana gelir,
S ile T’nin birleştiği noktaya J Noktası denir,
T Dalgası:
Ventriküllerin repolarizasyonunu temsil eder,
T’nin süresi 0.14-0.20 sn’dir,
Bipolar derivasyonlarda amplitüd  0.2 – 0.3 mV tur. (2 – 3 mm)
T’nin bipolar derivasyonlarda 1 mm’den küçük 5mm’den büyük olması, göğüs der.da 11 mm’den yüksek olması patolojiktir,
T dalgası anomalileri şu nedenlerle oluşur;
                    -Enfeksiyon,
                    -Beslenme bozuklukları,
                    -Toksik faktörler,
                    -Elektrolit imbalansı,
U dalgası:
Her derivasyonda görülmez, en belirgin V3 te görülür. İntraventriküler ileti sisteminin yavaş repolarizasyonu sonucu meydana gelir.(+) pozitif bir dalgadır.süre0.06-0.12 sn, voltaj:0.05-1mV tur.
EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
Hız
Ritim
P Dalgası
P-R İntervali
QRS Kompleksi
KALP HIZININ HESAPLANMASI:
Bir kalp siklusunun süresi birbirini takip eden iki R dalgası arasındaki mesafenin hesaplanması ile bulunur.
1- 2R dalgası arası saniye olarak hesaplanır;
  60/saniye (2R arası süre) = kalp hızı /dakika
2- 2R dalgası arası milimetre olarak hesaplanır;
  1500/mm = kalp hızı /dakika  60 / 0.04 =1500
3= 2R dalgası arası büyük kare olarak hesaplanır;
  300/ büyük kare sayısı = kalp hızı /dakika 60 / 0.20 =300
Bradikardi <60 normal 100> Taşikardi
EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
R-R intervallerinin düzenli olup olmadığı incelenir
EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
P dalgası var mı?
P dalgaları birbirine benziyor mu?
P-P aralıkları düzenli mi?
Her P dalgasını QRS takip ediyor mu?
P dalgası +/- mi?
EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
Atrial depolarizasyon + uyarının AV noda ulaşması arasında geçen süredir
0,12-0,21 sn’dir (3-5 küçük kare)
EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
Bütün QRS kompleksleri benzer mi?
QRS’in süresi nedir?
0.12’nin altında mı?
Geniş QRS kompleksi mi var?
EKG’de Artefakt Nedenleri
Hastanın hareket etmesi
Elektrotun çıkması
Kas tremorları
Titreme
Makinenin bozuk olması
Dışarıdan 60 hertz’lik elektrik dalgası ile etkilenme
Ortalama QRS vektörünün hesaplanması;
Kardiyak aks
Normal elektriksel eksen 59o civarındadır.
-30 ve +110 derece arası normal elektriksel aksı gösterir.
-30 derecenin solundaki değerler sol aks sapmasını,
+110 derecenin sağındaki değerler sağ aks sapmasını gösterir.
Normal kardiyak aks
DII>DI>DIII
Sağ aks deviasyonu
Aksın yönü sağa kaymıştır
Pulmoner hipertansiyon
Pulmoner emboli
Konjenital kalp anomalileri
Sağ ventrikül hipertrofisi
DIII>DII>DI
Sol aks deviasyonu
Aksın yönü sola kaymıştır;
Sol ventrikül hipertrofisi
Sol anteriyor fasiküler bloklarda
DI>DII>DIII
ARİTMİLER
  1. Uyarı odağının anormal ritmi
  2. Uyarı odağının sinüs düğümünden kalbin diğer bölümlerine kayması
  3. Uyarının kalp boyunca iletilmesinin çeşitli noktalarda kesintiye uğraması
  4. Kalpte uyarı iletiminin anormal yollar izlemesi
  5. Kalbin herhangi bir yerinde kendiliğinden anormal uyarıların doğması
ANORMAL SİNÜS RİTMLERİ
Taşikardi :
Kalp dakikada atımının 100 den fazla olması.
vücut ısısının artışı
Vücut ısısında her bir derece yükselme kalp hızında dakikada yaklaşık 18 atımlık bir artışa neden olur.
kalbin sempatik sinirlerce uyarılması
kalbin zehirlenme durumlarında görülür.
Bradikardi
Kalp dakikada atımının 60 dan daha az olması
Parasempatik uyarı kalp fonksiyonlarını inhibe eder
Boyun üzerine yapılan bir basınç, baroreseptör refleksine neden olarak vagusuun uyarılarına ve aşırı bradikardiye yol açar.
Sinüs Aritmisi
Kalp hızı
sakin solunumda yaklaşık % 5,
derin solunumda % 30
  oranında olmak üzere, inspirasyonda artar, ekspirasyonda azalır.
Parasempatik deşarjdaki dalgalanmalara bağlıdır.
Hasta sinüs sendromu
Sinüs düğümünü etkileyen koroner arter tıkanması gibi hastalık süreçleri, baş dönmesi ve senkopun eşlik ettiği belirgin bradikardiye neden olurlar (hasta sinüs sendromu).
Etiyolojisinde;
Aterosklerotik koroner kalp hastalığı,
 kardiyomiyopatiler,
 miyokarditler,
kalbin dejeneratif ileti sistemik hastalıkları,
 konjenital ve romatizmal kalp hastalıkları,
 perikarditler,
nodal dokunun cerrahi travması vb.
Sinoatriyal Blok
Sinüs düğümünün uyarısı, nadiren atriyum kasına geçemeden kesintiye uğrar.
P dalgalarının aniden son bulması ile gösterilen bu olay, atriyumların durmasına neden olur.
Fakat ventriküller yeni bir ritim geliştirirler.
Atriyoventriküler Blok
Uyarıların normalde atriyumlardan ventriküllere tek geçiş yolu, His demeti olarak da bilinen A-V demettir.
Uyarının bu demetteki ileti hızını azaltabilen veya iletimde kesintiye neden olabilen çeşitli durumlar olabilir.
Atriyoventriküler Blok nedenleri
1.A-V düğüm veya A-V demetlerinin iskemisi
koroner yetersizlik A-V düğüm ve demette iskemiye neden olabilir.
2.A-V demet üzerine bası
Skar dokusunun veya kalbin kalsifiye bölümlerinin AV demete bası yaması,
  1. A-V düğümün veya  A-V demetin enflamasyonu
Enflamasyon genellikle difteri ve ateşli romatizma gibi çeşitli myokarditlere bağlıdır.
  1. Kalbin vagus sinirleri ile aşırı uyarılması
  karotis sinüs sendromlu kişilerde baroreseptörlerin kuvvetle uyarılmasına bağlı olarak meydana gelir.
Birinci Derece Blok; Uzamış P-R aralığı
P-R aralığının yaklaşık 0,21 saniyenin üzeinde olmasıdır.
akut romatizmal ateş,
karditler,
hipotermi,
antiaritmikler,
iskemik kalp hastalığı düşünülmelidir.
İkinci derece A-V bloklar
Mobitz tip 1 (Wenckebach)
PR aralığının, bir ventriküler atımın ortadan kalkıncaya kadar giderek uzaması söz konusudur.
Mobitz tip 2 (non-Wenckebach)
EKG’de PR zamanı normal veya uzamış olabilir, görülen P dalgalarının belli bir oranından sonrasında QRS kompleksi izlenir.
Örneğin 2:1 (2:1=ikiye bir) 2. derece AV blokta iki P dalgasından birinde QRS kompleksi oluşur.
Second Degree AV Blocks
  1. DERECE A-V BLOK
Atriyumdan ventriküllere iletim tamamen engellendiği takdirde 3. Derece (Tam)A-V blok ortaya çıkar.
kongenital interventriküler septal bozuklukların ameliyatla düzeltilmesi
His demetinin zedelenmesi,
digitalis intoksikasyonu,
antiaritmikler,
 hasta sinus sendromu,
miyokardit,
koroner kalp hastalığı
septal miyokardiyal enfarktüs yer alır.
Third Degree AV Block
Atrial flatter ve atrial fibrilasyon
Atrial hız 200-350/dak ise buna atrial flutter denir.
Atrial fibrillasyonda atrium tamamen düzensiz  ve örgütsüz bir şekilde çok hızlı (300-500/dak) atar.
Ventriküler Taşikardi (VT)
Ektopik bir ventriküler odaktan hızlı uyarılar nedeniyledir.
EKG özellikleri;
  Hız  : 140-220 atım/dakika
  Ritim  : Genel olarak düzenli, hafif bir düzensizlik olabilir
  P dalgası                   : İlişkili P dalgası yoktur
  QRS  : Geniş, çentikli (0.12 saniye veya daha fazla)
Ventrikül fibrillasyonu
Ventrikül kasının tekrar tekrar durmadan uyarmalarına bağlıdır. (Re- entry)
Bu nedenle ventrikül kası toplu halde ve uyumlu olarak kasılmayacaktır.
Fibrillasyon başladıktan sonra beyin kan akımının durmasına bağlı olarak, 4-5 saniye içinde bilinç kaybı olur.
Birkaç dakika içinde de vücudun tüm dokularında geri dönüşümü olmayan ölüm başlar.
Ventrikül fibrillasyonunu başlatabilecek en önemli nedenler
(1) kalbin ani elektrik şokuna maruz kalması ve
(2) kalp kasının, özelleşmiş ileti sisteminin veya her ikisinin iskemisidir.
Ventrikül Fibrilasyonunun Nedeni Olarak
Yeniden-Giriş Olayı
Çember Hareketleri
Çember hareketine neden olan durumlar:
Çemberin etrafındaki yol uzunsa
Dilate kalplerde meydana gelir.
Yolun uzunluğu sabit kalıp, iletinin hızı yeterince yavaşlarsa,
Purkinje sisteminde blok meydana gelmesine, kas iskemisine ve yüksek kan potasyum düzeylerine bağlı oluşur.
Kasın refrakter peryodu büyük ölçüde kısalabilir.
Epinefrin gibi çeşitli ilaçlara bağlı olarak veya tekrarlayan elektrik uyanlardan sonra meydana gelir.

Bir Cevap Yazın