Erkek Genital Sistemi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • ERKEK GENİTAL ORGANLARI
 • Erkek genital organları
  Dış genital organlar:
 • Scrotum
 • Penis
 • Urethra masculina
  (erkek urethrası)
  İç genital organlar:
 • Testis
 • Epididymis
 • Ductus deferens
  Genital Eklenti Bezleri:
 • Prostata
 • Vesicula seminalis
 • Glandula bulbourethralis
  (Cowper Bezi)
 • Dış Genital Organlar
  Scrotum
 • İçinde testis, epididymis ve funiculus spermaticus bulunur
 • Kıvrımlı bir kesedir
 • Sağlı sollu bir çift olan scrotum embriyolojik dönemde ortada kaynaşır
 • Kaynaşma yerine raphe scroti denir
 • Scrutum’un ortadaki bölmesine ise septum scroti denir
 • Sol scrotum, sağ scrotumdan daha aşağıdadır
 • Çünkü sol testisi asan funiculus spermaticus daha uzundur
 • Testis’in Scrotuma İnişi
 • Fetal hayatta testisler karın boşluğundadır
 • Doğumdan önce canalis inguinalis’ten geçer ve scrotuma iner
 • Buna descensus testis denir
 • Bu iniş sırasında testis karın ön duvarı tabakalarını da beraber sürükler
  Scrotumun tabakaları: Dıştan içe doğru:
 • Cutis scroti (scrotum derisi)
 • Tunica dartos
 • Fascia spermatica externa
 • M.cremaster ve fascia cremasterica
 • Fascia spermatica interna
 • Tunica vaginalis (periton)
–Epiorchium
–Periorchium
  Cutis (scrotum derisi)
 • Skrotal deri çok incedir ve cilt altı yağ dokusu içermez
 • Fazla pigment içerdiği için kahverengi görülür
 • Derinin dış kısmı bazen buruşur
 • Bunun nedeni tunica dartos’daki düz kasların soğukta kasılmasıdır
  Tunica dartos:
 • Skrotal derinin altında tunica dartos bulunur
 • Tunica dartos subkutan bağ dokusu ve myofibroblastlardan oluşur
 • Tunica dartos içinde m. dartos bulunur
 • Bu tabakadaki düz kasların kasılması ile scrotum derisi buruşuk görünür
 • Bu kas lifleri ısı regülasyonunda önemli rol oynar
  Tunica dartos:
 • Scrotum ısısı normal vücut ısısından 3-4 °C düşüktür
 • Spermlerin gelişmesi için scrotum ısısının vücut ısısından düşük olması gerekir
 • Dış ortam sıcak ise m. dartos’un etkisiyle scrotum derisi gevşer
 • Dış ortam soğuk ise m. dartos kasılır ve scrotum derisini büzer.
 • Scrotum tabakaları
  Fascia spermatica externa:
 • M.obliqus externus abdominis’i saran fasianın devamıdır
   Fascia cremasterica ve m.cremaster:
 • M.obliqus internus abdoministen ayrılan birtakım çizgili kas lifleri m.cremaster olarak adlandırılır
 • M.cremaster etrafında fascia cremasterica vardır
 • Scrotum
  Kremaster refleksi:
 • Uyluğun üst iç yüzü hafif çizilirse m.cremaster kasılır ve yukarı doğru çekilir.
 • Buna kremaster refleksi denir
 • Refleksin afferenti n.genitofemoralisin r.femoralis’idir
 • Efferenti ise n.genitofemoralis’in r.genitalis’idir
 • Scrotum
  Fascia spermatica interna:
 • Fascia transversalisin bir devamıdır
 • Dış tarafta fascia cremasterica’ya sıkıca yapışır
 • İç tarafta ise periorchiuma gevşek olarak tutunur
 • Scrotum
  Tunica vaginalis: 2 yapraktan oluşur
 • Lamina parietalis (Periorchium)
 • Lamina visceralis (Epiorchium)
  Periorchium:
 • Peritonun lamina parietalisi oluşturur
  Epiorchium:
 • Peritonun visceral yaprağından oluşur
 • Scrotum
  Cavum scroti:
 • Periorchium ile epiorchium arasında cavum scroti bulunur
 • Normalde cavum scroti içerisinde az bir sıvı vardır
 • Bazı durumlarda cavum scroti içerisinde sıvı birikir buna hydrosel denir
 • Hydrocel (Hidrosel)
 • Cavum scroti içerisinde fazla miktarda sıvı birikmesi
 • Bir ışık yardımı ile scrotum içerisindeki yapının içeriği belirlenir
 • Scrotumda sıvı birikmiş ise ışık karşıya geçer
 • Buna transilüminasyon denir
 • Scrotumda bağırsak gibi fıtık materyali varsa ışık geçirgenliği tam değildir
 • Scrotum
 • Fetal dönemde karın içerisindeki testis, periton yaprakları ile beraber inguinal kanaldan aşağı iner
 • Aşağıya inen periton processus vaginalis adını alır
 • Normalde testisler scrotuma indikten sonra processsus vaginalisin kranial bölümü kapanır
 • Eğer processus vaginalisin kranial kısmı açık kalırsa bu açıklıktan bağırsaklar, omentum gibi yapılar cavum scroti içine iner
 • Böylece indirekt inguinal herniler (fıtıklar) oluşur
 • Scrotumun damarları
  Arterleri:
 • Aa.scrotales anteriores (a.pudenda externa’nın dalı)
 • A.a.scrotales posteriores (A.pudenda interna’nın dalı)
 • A.cremasterica: (a.epigastrica inferiorun dalı)
 • A.testicularis (aorta abdominalisin dalı)
  Venleri:
 • Arterleri takip eder
  Lenfatik drenajı:
 • N.l.inguinales superficiales’ e drene olur
 • Scrotum’un sinirleri
  Ön kısmı:
 • N.ilioinguinalis
 • N.genitofemoralis’in genital dalı
  Arka kısmı:
 • N. perinealis’in rr.scrotales posteriores dalı
 • N.cutaneus femoris posteriorun perineal dalları innerve eder
 • M.dartos’a plexus ductus deferentis’ten otonom lifler gelir
 • Penis
 • Erkek çiftleşme organıdır
 • İstirahat halinde 8-10 cm uzunluğunda, 3 cm çapındadır
 • Ereksiyon durumunda ise 13-15 cm uzunluğunda, 4 cm çapındadır
  İstirahat halindeki penisin ön yüzüne dorsum penis
 • Arka yüzüne facies urethralis denir
 • Penis
  Penis 2 bölümdür:
 • Corpus penis ve radix penis
  Corpus penis:
 • Penisin ucundan pubise kadar olan bölümdür.
 • Yani çiftleşmeye yarayan serbest bölüm
  Radix penis:
 • Perine içinde bulunan sabit kısma denir
 • Penis
 • Penis, deri ve fascialar ile sarılıdır
 • Penis 3 tane silindirik yapıdan oluşur
 • Corpus cavernosum penis: 2 tane
 • Corpus spongiosum penis 1 tane
 • Her iki yapı hem corpus penisde hem de radix peniste bulunur
 • Penis
 • Perinede radix penisi oluşturan corpus cavernosumlar birbirinden ayrılır
 • Ayrılan bu yapılar crus penis olarak adlandırılır
 • Crus penisler, iskion pubis kolundaki crista phallica’ya tutunur
 • Penis
 • Urethranın büyük kısmı corpus spongiosum penis içinde seyreder
 • Corpus spongiosum penisin arkadaki geniş kısmına bulbus penis denir
 • Corpus spongiosum penisin uç kısmı genişlemiş ve glans penis adını almıştır
 • Penis
 • Penis derisi daha koyu renkli ve incedir
 • Derialtı yağ dokusu bulunmaz
 • Penis derisi uç kısmında kendi üzerinde katlanarak preputium denen sünnet derisini oluşturur
 • Prepitiumun iç yüzündeki deri glans penisin derisi ile devam eder
 • Sünnet edildikten sonra prepitiumun örttüğü glans penis ortaya çıkar
 • Penis
 • Prepitium ostium urethra externum’un aşağısında bir plika oluşturur
 • Bu plikaya frenulum preputii denir
 • Prepitium’un iç yüzünde glandula preputiales (Tyson bezleri) bulunur
 • Tyson bezleri yağlı bir salgı yaparlar.
 • Bu salgı deri dökütüleri ile birleşerek smegma’yı oluşturur
 • Smegma kökü kokulu, peynir kıvamında bir yapıdır
 • Penisin fasciaları
  2 fasciası vardır: Fascia penis superficialis ve fascia penis profundus
  Fascia penis superficialis:
 • Scrotumdaki yüzeyel fascia ile devam eder
 • Penisteki yüzeyel fascia tek yapraktır ve yağ dokusu içermez
 • Fascia penis superficialis; fascia penis profunda’ya gevşek olarak bağlanır
 • Bu nedenle penis derisi hareket eder
 • Penisin fasciaları
  Fascia penis profunda (Buck fasiası):
 • Fascia penis superficialis ile tunica albuginea arasındadır
 • Corpus cavernosum penis
 • Sağlı sollu bir çifttir ve ön kısımları birbirine sıkıca yapışıktır
 • Syphysis pubisin arkasında kalan kısmı birbirinden uzaklaşır
 • Crus penis denen bu kısım iskion pubis kolundaki crista phallica’ya yapışır
 • Corpus cavernosum penis
 • Corpus cavernosum penis’ler, tunica albigunea denen fibröz bir kılıfla sarılmıştır
 • Tunica albigunea’nın iki kavernoz cisim arasındaki bölümüne septum penis denir
 • Corpus cavernosum penislerin üstündeki olukta v.dorsalis profunda penis bulunur
 • Alt yüzündeki oluğa sulcus urethralis denir ve burada corpus spongiosum penis bulunur
 • Corpus spongiosum penis
 • Corpus spongiosum penis tektir
 • İçinde urethra’nın pars spongiosası bulunur
 • Corpus spongiosum penisin her iki ucu ortasına göre daha geniştir
 • Ön kısımdaki genişlemiş kısma glans penis denir
 • Arka kısmında genişlemiş kısma bulbus penis denir
 • Corpus spongiosum penis
  Glans penis:
 • Glans penis, corpus cavernosumun ön ucuna şapka gibi oturur
 • Glans penisin arkadaki geniş kısmına corona glandis, bunun arkasındaki dar kısma collum glandis denir
 • Glans penisin ucundaki açıklığa ostium urethra externum denir
 • Bulbus penis
 • Corpus spongiosum penisin genişlemiş arka ucuna bulbus penis denir
 • Perine derisi tarafından örtüldüğü için dışarıdan görülemez
 • Bulbus penisi m.bulbospongiosus sarar
 • Bulbus penisin arka ucundan urethra masculina penise girer
 • Penisin bağları
 • Penisi asan 2 bağ var: Lig.fundiforme penis, lig.suspensorium penis
  Lig.fundiforme penis:
 • Karın ön duvarındaki fascia superficialis’in lamina profundusu (Scarpa fasciası) penis köküne tutunur
  Lig.suspensorium penis:
 • Lig.fundiforme penisin derininde bulunur
 • Fascia profunda’dan ayrılan liflerin oluşturduğu kısa ve üçgen şeklinde bir bağdır
 • Bu bağ penis kökünün dorsal kısmını linea albaya bağlar
 • Penis ile ilgili kaslar
 • M.ischiocavernosus: Corpus cavernosumların cruslarını sarar
 • M.bulbospongiosus: Bulbus penisi sarar
 • M.transversus perinei profundus
 • Penisin yapısı
 • Tunica albigunea ve septum penisten ayrılan çok sayıda bölme corpus cavernosum penisin içine doğru uzanır
 • Bu bölmelere trabeculae denir
 • Bu bölmeler kavernöz cismi çok sayıda kompartımanlara ayırırlar ve süngerimsi bir görünüm verirler
 • Penisin yapısı
 • Bu bölmeler fibröz doku, elastik lifler ve düz kas liflerinden oluşur
 • Bu bölmelerin içinde çok sayıda arter ve sinir lifleri bulunur
 • Bölmeler arasında kalan boşluklara cavern denir
 • Kavernlerin iç yüzleri yassı hücre tabakası ile kaplıdır
 • Penisin yapısı
 • Corpus spongiosum penisi saran tunica albigunea daha ince ve elastik yapılıdır
 • Tunica albigunea’dan ayrılan bölmelere trabeculae denir
 • Bu bölmeler çok incedir ve spongioz cismi odacıklara ayırır
 • Bu odacıklara da cavern denir
 • Corpus spongiosum içinde urethra vardır
 • Ereksiyon
 • Serebral yada spinal uyarılar sonucunda, penis arterleri genişleyerek kavernler kan ile dolar,
 • Venöz dönüş de kısmen engellenerek kan peniste birikir
 • Bunun sonucunda penis büyür ve sertleşir (ereksiyon)
 • Çeşitli uyarılar sonucu parasempatik ereksiyon merkezi (S2-4) uyarılır
 • Bunun sonucu parasempatik sistem penis arterlerinin ve kavern’lerin duvarında bulunan düz kas liflerini gevşetir
 • Genişleyen kan damarlarına daha fazla kan gelir
 • Ereksiyon
 • Normalde kavernler çok az kan içerir
 • A. profunda penis genişleyince a.helicinea’lara daha fazla kan gelir ve kavernler kan ile dolar
 • Bunun sonucunda penis yavaş yavaş uzar ve genişler
 • Penis genişleyince etrafındaki tunica albigunea’nın kalınlığı incelir
 • Genişleme kabiliyeti sona eren tunica albigunea penisin daha fazla büyümesine engel olur
 • Dolayısıyla penis sertleşir
 • Ereksiyon
 • Ayrıca gerilen tunica albigunea içinden geçen venlere basınç yapar ve venöz kanın dönüşü azalır
 • Venöz kanın dönüşünün azalması ve kavernlerin kan ile dolması ve tunica albiguneanın gerilmesi sonucunda penis büyür ve sertleşir
 • Bu olaya ereksiyon denir
 • Parasempatik hakimiyetin ortadan kalkması ile kan damarları daralır, gelen kan miktarı azalır
 • Sonuçta penis yavaş yavaş eski durumuna döner
 • Ereksiyon
 • Corpus spongiosum penis ve glans penis de ereksiyon esnasında kan ile dolar
 • Tunica albiguneası çok ince olduğu için içten gelen basınca karşı koyamaz ve bu nedenle de sertleşemez
 • Eğer corpus spongiosum sertleşseydi içinden geçen urethraya basınç yapardı
 • Sonuçta ejekulasyon esnasında ejekulatın dışarıya atılışı engellenirdi
  Penisin arterleri
 • Penisi besleyen esas arter a.pudenda internadır (a.iliaca internanın dalı)
 • A.pudenda externalar da penisin derisini besler (a.femoralisin dalı)
  A.pudenda internanın penise giden dalları:
 • A.bulbi penis: Bulbus penisi besler
 • A.urethralis: Urethrayı besler
  A.profunda penis:
 • Her iki kavernöz cismin ortasındadır. Bu arter, a.helicinea dallarını verir
  A.dorsalis penis:
 • N.dorsalis penis, v.dorsalis profunda penis ile birlikte glans penise uzanır
 • Penisin venleri
 • V.dorsalis superficialis penis
 • V.dorsalis profunda penis
 • Penis kökünden çıkan birçok ven, plexus prostaticusa açılır
 • Penisin venleri
 • V.dorsalis profunda penis tektir
 • Bu ven, tunica albigunea ile fascia penis profunda arasındadır
 • V.profunda penis’ler bir ven pleksusu oluştururlar
 • Bu pleksustan çıkan venler, v.pudenda internayı oluştururlar
 • V.dorsalis profunda penisin plexus vertebralisler ile anastomozu vardır
 • Pelvis organlarının veya dış genital organların kanserleri vertebralara, kafa iskeletine hatta beyine metastaz yapar
 • Penisin venleri
 • V.dorsalis superficialis penis, fascia penis profunda ile fascia penis superficialis arasında bulunur
 • Superficiel venler, preputium ve penis derisini drene eder
 • Penisin lenf drenajı
 • Glans penisin lenf damarları n.l.inguinales profundi’ye
 • Penis derisi lenf damarları n.l.inguinales superficialese
 • Erektil yapı ve penil urethra lenfatikleri n.l.iliaci interni’ye açılır
 • Penisin sinirleri
 • Duysal lifleri, n.pudendus içinde medulla spianlise gider
 • Ereksiyon, parasempatik sistemin etkisiyle olur ve merkezi S2-4 de bulunur
 • S2-4’den çıkan parasempatik lifler plexus hypogastricus inferiora katılır
 • Burada nöron değiştirir ve nn.splanchnisi pelvici (nn.erigentes) adını alır
 • Bu sinirler, penis damarlarını genişleterek ereksiyonu sağlar
 • Penisin sinirleri
 • Ejekülasyon sempatik sistemin etkisi ile olur
 • Ejekülasyon merkezi L1-2 segmentlerde bulunur
 • Sempatik lifler, ductus ejeculatoriustaki düz kasları gevşetir
 • Ductus deferens ve vesicula seminalis’in duvarındaki kaslara kontraksiyon yaptırır
 • Böylece ejekülat, urethranın pars prostaticusuna atılmış olur
 • Penisin sinirleri
 • Ejekülat urethranın proksimal kısmını doldurunca diğer bir refleks devreye girer
 • Bu refleks sonucu m.ischiocavernosus ve m.bulbospongiosus kontraksiyon yaparlar
 • Böylece ejekülat urethradan kesik kesik dışarı atılır
 • Urethra masculina
 • Erkek urethrası
 • Erkek urethrası 18-20 cm uzunluğundadır
 • Ostium urethra internumdan başlar, penis ucundaki ostium urethra externumda sonlanır
 • 3 bölüme ayrılır:
 • Pars prostatica
 • Pars membranacea
 • Pars spongiosa
 • Pars prostatica
 • Yaklaşık 3 cm’dir ve prostatın içinde geçer
 • Arka duvarında uzunlamasına seyreden crista urethralis var
 • Crista urethralis’in ortalarında bir kabartı görülür
 • Buna colliculus seminalis denir
 • Colliculus seminalisin ortasında utriculus prostaticus denen kör bir kanal bulunur
 • Bu kadınlardaki vajinanın erkeklerdeki embriyolojik artığıdır
 • Pars prostatica’ya ductus ejeculatorius açılır
 • Pars membranacea
 • Urethranın en kısa (1,5-2 cm) kısmıdır
 • Urethra’nın, ostium urethra externumdan sonraki en dar yeridir
 • Diafragma pelviste bulunur
 • Bu bölüm, prostatın tepesinden bulbus penise kadar uzanır
 • Pars membranacea, m.sphincter urethra externum ile sarılıdır
 • Gl.bulbourethralisler, pars membranacea’nın yan taraflarında bulunur
 • Pars spongiosa
 • Urethra’nın corpus spongiosum penis içindeki bölümüdür
 • Bulbus penise girdiği yerden, ostium urethra externuma kadar uzanır
 • Bu bölüm yaklaşık 15 cm uzunluğundadır
 • Urethranın bulbustaki genişleyen kısmına fossa bulbaris,
 • Glans penisteki genişleyen kısma fossa navicularis denir
 • Ostium urethra externum
 • Erkek urethrasının en dar yeridir ve 6 mm çapındadır
 • Bu nedenle en fazla 8 mm çaplı bir sonda konulabilir
 • Erkek urethrasının mukozasında gll.urethrales (Littre bezleri) ve bunlara ait delikler bulunur
 • Bu bezlerin kanallarına ductus paraurethralis (Skene kanalları) denir
 • Erkek urethrasının sfinkterleri
  2 adet sfinkter kası vardır:
 • M.sphincter urethra internus (m.spincter vesicae)
 • M. sphincter urethra externus (m.sphincter urethra)
 • Erkek urethrasının sfinkterleri
  M.sphincter urethra internus:
 • Urethranın mesane boynu ile ductus ejeculatorius arasında bulunur
 • Bu sfinkter düz kaslardan oluşur
 • Plexus vesicalisten gelen sempatik ve parasempatik lifler kontrol eder
  M.sphincter urethra externus:
 • Urethranın pars membranacea’sını sarar
 • Bu kas çizgili kaslardan oluşur ve isteğimizle çalışır
 • N. perinealis (n.pudendus’un dalı) innerve eder
 • Urethranın damarları
  Arterleri:
 • A. urethralis (a.pudenda internanın dalı)
 • Ayrıca penis ve prostatı besleyen arterlerden dallar alır
  Venleri:
 • Arterler ile aynı ismi alır
  Sinirleri:
 • N.pudendusun dallarıdır
 • Afferentlerinin büyük kısmı nn.splanchnici pelviciye katılarak medulla spinalise gider
 • Plexus hypogastricus inferiordan gelen lifler plexus prostaticusu oluşturur
 • Bundan urethranın tüm bölümlerine dallar gönderir
 • ERKEK İÇ GENİTAL ORGANLARI
 • Testis
 • Epididymis
 • Ductus deferens
 • Testis
 • Testisler sperm üretirler ve testosteron yaparlar ve scrotum içinde bulunurlar
 • Funiculus spermaticus ile asılmıştır
 • Boyutları 4x 3×2 cm kadardır
 • Ağırlığı 20-25 gr kadardır
  İki yüzü vardır:
 • Facies medialis: Septum scroti’ye bakar
 • Facies lateralis: Dışa biraz da arkaya bakar
  İki kenarı vardır:
 • Margo anterior: Öne ve aşağıya bakar
 • Margo posterior: Arkaya ve yukarıya bakar
 • Testis
 • Testislerin uzun ekseni tam vertikal değildir
 • Testis öne doğru yaklaşık 45 ° açı ile durur
 • Testisin hemen her tarafı visseral periton (epiorchium) ile kaplıdır
 • Arka kenarın bir kısmı peritonsuzdur
 • Buraya epididymis tutunur ve buradan damarlar, sinirler ve kanallar geçer
 • Tunica vaginalis testis
 • Epiorchium: epididymisi ve testisi örter,bu iki oluşumu birbirine bağlar
 • Caput epididymisi, testisin üst ucuna bağlayan tunica vaginalis bölümüne lig.epididymidis superius denir
 • Cauda epiddidymisi, testisin alt ucuna bağlayan bölümüne ise lig.epididymidis inferius denir
 • Testis
 • Eğer proc vaginalis kapanmaz ise karın boşluğu ile cavum scroti birbiriyle bağlantılı olur
 • Bu gibi durumlarda indirekt inguinal herni oluşabilir
 • Testis
  Tunica albuginea:
 • Testisi saran fibröz bir tabakadır
 • Tunica albuginea’yı dıştan epiorchium örter (arka kenarı hariç)
 • Tunica albuginea’nın iç yüzü kan damar ağından oluşan tunica vasculosa ile sarılır
 
  Mediastinum testis:
 • Testise damar ve sinirlerin girip çıktığı yerdir
 • Testis
 • Tunica albuginea’dan testisin içine doğru uzanan yapılara septula testis denir
 • Septula testis denen bu bölmeler testisi lobullere ayırır (lobuli testis)
 • Testiste 200-300 tane lobuli testis bulunur
 • Testis
 • Her bir lobulde 1-3 tane seminifer tubulus bulunur
 • Bu tüplerden kıvrıntılı olanlara tubuli seminiferi concorti denir
 • Mediastinum testiste bu tüpler düzleşir ve tubuli seminiferi recti adını alır
 • Mediastinum testiste seminifer tüpler birbirleri ile anastomoz yaparak rete testisi oluştururlar
 • Seminifer tüplerin sayısı bir testiste 400-600 adettir ve uzunlukları 70-80 cm’dir
 • Testis
 • Rete testisler mediastinum testisin üst bölümünde ductuli efferentes denilen 12-15 adet kanala dönüşür
 • Ductuli efferentesler ise caput epididymidis’teki kanala açılır
 • Testis histoloji
 • Seminifer tubuluslar
 • Leydig hücreleri
 • Sertoli hücreleri
 • Testisin damarları
  Arterleri:
 • A. testicularis: Aorta abdominalis’in dalı
  Venleri:
 • Testis ve epididymis’in venleri önce plexus pampiniformisi oluşturur
 • Sonra plexus birbirleri ile birleşerek v.testicularisi oluşturur
 • Sağ v.testicularis v.cava inferiora,
 • Sol v.testicularis v.renalis sinistra’ya açılır
  Lenf damarları:
 • Funiculus spermaticus ile birlikte karın boşluğuna girerler
 • V.testicularisi takip ederler ve aortanın ön ve yan tarafındaki lenf nodüllerine açılırlar
 • Epididymis
 • Testisin üst ucu, arka kenarı ve alt ucu üzerine oturmuştur
  3 bölümden oluşur:
 • Üst bölümüne caput epididymis,
 • Orta bölümüne corpus epididymis,
 • Alt bölümüne cauda epididymis denir
 • Testisten çıkan ductuli efferentesler caput epididymise girer
 • Epididymiste spermler depo edilir ve olgunlaşmasını tamamlar
 • Epididymis
 • Epididymis, spermlerin testisten ductus deferense geçişi için bir kanal sistemidir
 • Epididymis’in kanal sistemine ductus epididymidis denir
 • Kanalın duvarındaki sirküler düz kas hücreleri kasılarak peristaltik hareketlere neden olur
 • Böylece spermler ileri doğru atılır
 • Epididymis
 • Caput epididymis, kalın ve testise yapışıktır,
 • Corpus ve cauda epididymidis ise testise periton yaprağı ile tutunmuştur
 • Olgun spermler ductuli efferenteslerden epididymis’e geçer
 • Daha sonra spermler epididymisten ductus deferense geçer
 • Epididymis
 • Testis ve epididymis’te embriyonal gelişim sürecinde bazı embriyolojik kalıntılar vardır. Bunlar:
 • Ductuli aberrantes
 • Appendix testis
 • Appendix epididymidis
  Ductuli aberrantes:
 • Ductuli efferentesleri oluşturan mezonefroz kanalcıkları, bir tarafta rete testis ile diğer tarafta Wolf kanalı ile birleşir
 • Eğer bu birleşme eksik kalırsa ductuli aberrantes denilen kör kanallar oluşur
 • Epididymis
  Appendix testis (Morgagni kisti):
 • Müller kanalının üst ucunun embriyolojik bir kalıntısıdır
  Appendix epididymidis:
 • Epididymisin başında küçük saplı bir kisttir
 • Ductus deferensten ayrılmış bir bölüm olarak kabul edilir
 • Ductus deferens
 • Ductus epididymidis, cauda epididymis’ten sonra ductus deferens adını alır
 • Ductus deferens, funiculus spermaticus içinde yukarı çıkar
 • Canalis inguinalis’ten geçerek karın boşluğuna girer
 • Dustus, anulus inguinalis profundusta funiculus spermaticustan ayrılır
 • Ductus deferens 40 cm uzunluğunda, 2 mm genişliğindedir
 • Ductus deferens
 • Karın boşluğuna girer girmez a.v.epigastrica inferioru çaprazlar
 • İliac damarların önünden geçerek pelvise girer
 • Burada pelvis yan duvarında bulunur
 • Buradaki seyri esnasında a.umbilicalisin tıkanmış kısmı, a.v.obturatoria, ve n.obturatoriusu çaprazlar
 • Ductus deferens
 • Ureteri önden çaprazlayarak mesanenin arkasına geçer
 • Mesanenin fundusu ile vesicula seminalis arasında uzanır
 • Ductus deferensler, vesicula seminalisin medial kenarı boyunca birbirine yaklaşır
 • Ductus deferensin son bölümü genişleyerek ampulla ductus deferentis adını alır
 • Ductus deferens
 • Ductus deferensin son bölümü vesicula seminalisin kanalı ile birleşir ve ductus ejeculatoriusu oluşturur
 • Ductus ejeculatorius, ductus deferens’in prostat içinde kalan kısmıdır
 • Ductus deferens
 • Ductus ejeculatorius, prostata arka üst kısmından girer
 • Prostatik urethradaki colliculus seminalis’inin her iki yanına açılır
 • Ductus ejeculatorius yaklaşık 2 cm uzunluğundadır ve 0,2 mm çapındadır
 • Ductus deferens
  Arterleri:
 • A.ductus deferentis besler
 • Bu arter, a.testicularisin dalları ile anastomoz yapar
  Ampulla bölümü:
 • A.vesicalis superior ve inferiordan, a.rectalis media’dan beslenir
  Venleri:
 • Plexus pampiniformis, plexus prostaticus ve mesane venlerine açılır
 • Funiculus spermaticus (Spermatik cord)
 • Anulus inguinalis profundustan testise kadar uzanan damar, sinir ve kanalların oluşturduğu bir kordondur
 • Sol taraftaki funiculus spermaticus daha uzundur
 • Bu nedenle sol testis sağ testise göre yaklaşık 1 cm daha aşağıdadır
 • Funiculus spermaticus 15-20 cm uzunluğunda ve bir kurşun kalem kalınlığındadır
 • Funiculus spermaticus (Spermatik cord)
  Funiculus spermaticustaki yapılar:
 • A. testicularis
 • Plexus testicularis: Sinir ağı
 • Plexus pampiniformis (v.testicularis)
 • Ductus deferens
 • A.ductus deferentis
 • Plexus ductus deferentis: Sinir ağı
 • N.genitofemoralisin r.genitalisi
 • Lenf damarları
 • Genital Eklenti Bezleri
 • Vesicula seminalis
 • Prostata (prostat bezi)
 • Glandula bulbourethralis (Cowper Bezi)
 • Vesicula seminalis
 • Mesanenin arka yüzü ile rectum arasında bulunur
 • Yukarısı ureterin son kısmı ile, aşağısı prostat ile komşudur
 • Uzunluğu 4 cm, genişliği 2,5 cm kadardır
 • Bezin medial kısmı ductus deferens’in ampulla kısmı ile komşudur
 • Vesicula seminalis (glandula vesiculosa)
 • Bu bez sperm içermez,
 • Bezin salgısı ejekulatın oluşumuna katkıda bulunur
 • Bezin kanalı olan ductus excretorius, ductus deferensin son kısmı ile birleşir
 • Bu birleşmeden sonra ductus ejeculatorius adını alır
 • Bezin salgısı ejekulatın %50-70 kadarını yapar
 • Vesicula seminalis (glandula vesiculosa)
 • Bu bez, rectal tuşe ile palpe edilebilir ve bezden uretra aracılığı ile sıvı örnek alınabilir
 • Salgısının pH’sı 7,2-7,6 kadardır ve salgıda fruktoz ve prostaglandinler bulunur
 • Fruktoz spermlerin hareketi için gereklidir
  Arterleri:
 • A.vesicalis inferior
 • A.rectalis media
 • A.ductus deferentis
 • Prostat
 • 2 cm kalınlığında, 3 cm yüksekliğinde, 4 cm genişliğinde, 20 gr ağırlığında bir bezdir
 • Bu bez mesanenin aşağısında, rectumun önünde ve symphysis pubisin arkasında bulunur
 • Prostat rectal tuşe ile muayene edilebilir
  Prostatın bölümleri:
 • Basis prostata:
 • Apex prostata
 • Facies posterior:
 • Facies anterior
 • Prostata
  Basis prostata:
 • Buraya mesanenin boyun kısmı oturur
 • Buradan urethra prostatı delerek geçer
  Apex prostata:
 • Aşağıda bulunan tepe kısmıdır
 • Diafragma urogenitaleye oturur
 • Prostata
  Facies posterior:
 • Rectum ile komşudur
 • Arka yüzün üst kısmından ductus ejeculatoriuslar prostata girer
 • Arka yüzde prostat ile rectum arasında gevşek bağ dokusu bulunur
 • Bu nedenle rectal tuşede rectum prostat üzerinde hareket ettirilebilir
 • Prostat kanserlerinde bu hareketlilik kaybolur
  Facies anterior:
 • Bu yüz symphysis pubicanın arkasındadır ve arada 2 cm mesafe bulunur
 • Bu aralıkta santorini ven pleksusu bulunur
 • Prostata
  Prostatın dışında capsula prostaticus denen bir kapsül vardır
 • Bu kapsül beze bir çok bölme göndererek bezi 30- 40 lobcuğa ayırır
 • Prostatın içinden, urethra ve ductus ejeculatorius geçer
 • Prostatın etrafında plexus prostaticus denen bir ven ağı bulunur
 • Prostat
 • Prostat 30-40 adet tübulo alveolar bezlerden oluşur
 • Bezin bazı kanalları birleşerek 15-20 kanal sinus prostaticusa açılır
 • Bu bezlerden bazik karakterli salgı yapılır ve urethraya boşaltılır
 • Prostat salgısında çinko, spermin, prostaglandinler, proteaz gibi maddeler vardır
 • Bazik yapısı vaginadaki asidik ortamı nötralize eder
 • Prostat salgısı ejekulatın %15-30’unu karşılar
 • Prostat
  Arterleri:
 • A. vesicalis inferior
 • A. rectalis media
  Venleri:
 • Prostat venleri, prostat etrafında plexus prostaticus denen ven ağını oluştururlar
 • Plexus prostaticus v.iliaca internaya açılır
 • Plexus prostaticus’un, plexus vesicalis ve plexus vertebralis ile de bağlantısı vardır
  Lenfatikleri:
 • N.l.iliaci interni ve n.l.sacrales’e drene olur
 • Prostat
 • Prostat hormon sensitif bir organdır ve kandaki testosteronu alır
 • 5 α- reduktaz enzimi ile testosteron’u dihydrotestosterona dönüştürür
  Benign prostat hiperplazisi (BPH):
 • Prostatta selim büyüme vardır ve urthrayı sıkıştırır, idrar yapmada güçlük görülür
  Prostat kanseri:
 • Genelde 50 yaşın üstünde görülür
 • Daha çok prostatın dış zonunda tespit edilir
 • Glandula bulbourethralis (Cowper Bezi)
 • Bezelye büyüklüğünde bir çift bezdir
 • Bulbus penisin üst tarafında bulunur
 • Yaklaşık 2,5-3 cm’lik boşaltıcı kanalı urethranın pars spongiosasına açılır
 • Seksual uyarı ile oluşan bezin salgısı urethraya geçer
 • Salgı, urethranın dış ağzında birkaç damla şeklinde görülür
 • Bu salgı coitus (cinsel birleşme) esnasında vagina kayganlığını sağlar
 • Ejekulat
 • Genital eklenti bezinden salgılanan salgılar ve spermler oluşturur
 • Bir ejekülasyon ile yaklaşık 3 ml ejekulat dışarıya atılır
 • pH 7,2-7,5 arasındadır
 • Ejekulatın içinde 60-120 milyon sperm bulunur
 • Ejekulatın % 15-30’u prostat
 • % 50-60’ı vesicula seminalis
 • % 1-3’ünü spermler oluşturur

Bir Cevap Yazın