Fetal Büyüme Bozuklukları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

FETAL BÜYÜME BOZUKLUKLARI

NORMAL FETAL BÜYÜME

  1. Faz; ilk 16 hafta hücresel hiperplazi dönemi
  2. Faz; 16 – 32. haftalar arası hücre sayısı ve volumünün arttığı dönem
  3. Faz; 32. haftadan sonra hücresel hipertrofi

5 g/gün  15 hf,

15 – 20 g/gün 24 hf

30 – 35 g/gün 34 hf

İntrauterin Gelişme Kısıtlanması

Fetusun genetik olarak önceden belirlenmiş olan doğum ağırlığına ulaşamaması.

Fetusun beklenen doğum ağırlığını bilmek olası olmadığı için toplum standartları kullanılır.

Doğum öncesi : Intrauterin gelişme kısıtlanması

Doğum sonrası : SGA (‘small for gestational age’)

Fetus doğum ağırlığının gebelik yaşına göre

  1. persentil altında olması ( % 3 – 10 ) ya da < 2 SD

IUGR neden önemli?

Fetus normalden küçük ancak sağlıklı olabilir.

IUGR olan fetuslarda hipoksi ve anne karnında ölüm riski yüksektir.

Anormal nörolojik gelişim, fetal ölüm, doğum asfiksisi, mekonyum aspirasyonu, neonatal hipoglisemi, hipotermi prevalansı artar

Metabolik anormallikler

SGA fetuslardaki hipogliseminin nedeni azalmış kaynaktır. Hipoglisemi ve hipoinsülinemi beraberdir.

Büyüme kısıtlılığı gösteren fetuslarda hipertrigliseridemi olur.

Morbidite ve mortalite

Anlamlı perinatal mortalite ve morbidite oranları gözlenir.

Anormal nörolojik gelişim, fetal ölüm, doğum asfiksisi, mekonyum aspirasyonu, neonatal hipoglisemi ve hipotermi prevalans artışı vardır.

Büyüme kısıtlılığı olan fetusların doğum sonrası büyüme ve gelişmeleri kısıtlılığın nedenine ve süt çocukluğu dönemindeki beslenme ve sosyal çevreye bağlıdır.

Morbidite ve mortalite

Konjenital, viral, kromozomal ya da maternal yapısal nedenlerden dolayı büyüme kısıtlılığı olan bebekler tipik olarak tüm yaşamları boyunca küçük kalırlar

Büyüme kısıtlılığı nedeni plasental yetmezlik ise etkilenen bebeklerde sıklıkla doğum sonrası büyüme hızlanır ve kalıtsal büyüme potansiyellerine yaklaşırlar.

Simetrik ve asimetrik büyüme kısıtlılığı

Simetrik büyüme kısıtlılığı: erken bir hasar hücre sayısı ve boyutunda görece bir azalmaya neden olur. Normal, genetik olarak belirlenmiş kısa boyluluğu simgeler.

Kimyasal maruziyet, viral enfeksiyon, anöploidi nedenli hücresel uyumsuzluklardan kaynaklanan yaygın hasarlar

Asimetrik büyüme kısıtlılığı hipertansiyon nedenli plasental yetmezlik gibi geç gebelikte oluşan hasarı izleyebilir. Anlamlı şekilde bozulmuş bir fetal büyümeye işaret eder.

Risk Faktörleri

Yapısal olarak küçük anne

Yetersiz maternal beslenme

Sosyal yoksunluk

Maternal ve fetal enfeksiyonlar

Rubella, CMV, hepatit A ve B, listeriozis, tüberküloz ve sifiliz

Konjenital malformasyonlar

Kromozomal anöploidiler

Kemik ve kıkırdak hastalıkları

Teratojenik ilaçlar

Damar hastalıkları

Böbrek hastalıkları

Pregestasyonel diyabet

Kronik hipoksi

Preeklampsi, kronik HT, astım, sigara içme ve yüksek irtifada yaşama

Anemi

Plasenta ve kordon anomalileri

İnfertilite

Dış gebelik

Antifosfolipdid antikor sendromu

Genetik

Çoğul fetus

Fetal büyüme kısıtlılığının belirlenmesi

Gebelik yaşının erken belirlenmesi

Uterus fundus yüksekliği

Sonografik ölçümler

Amniyotik sıvı ölçümü

Doppler velosimetri

Önleme

Maternal tıbbi durum, ilaçlar ve beslenme uygun hale getirilmeli

Sigara bıraktırılmalı

Endemik bölgelerde yaşayan insanlara antimalarya profilaksisi verilmesi

Fetal büyüme kısıtlılık öyküsü olan gebelerde mevcut gebeliğin erken dönemlerinde düşük doz aspirin verilmesi

Yönetim

Terme yakın büyüme kısıtlılığı gösteren fetus için en iyisi doğumu hızlandırmaktır

34 hafta ve ötesinde klinik olarak ciddi oligohidramnios varlığında doğum önerilir.

Anatomik olarak normal fetusta 34. haftadan önce bir büyüme kısıtlılığı saptanmışsa amniyotik sıvı hacmi, fetal izlem normal ise gözlem

Makrozomi

ACOG 4500 gr veya daha fazla fetuslar için uygun bir tanım olduğunu belirtir

Risk faktörleri

Obezite

Diabetgestasyonel ve tip 2

Postterm gebelik

Multiparite

Büyük bedenli aile

İleri anne yaşı

Makrozomik bebek doğurma öyküsü

Irksal ve etnik faktörler

Makrozomik fetusların doğurtulmasında en büyük sorun omuz distosisi ve eşlik eden kalıcı brakiyal pleksus felci riskidir.

Bir Cevap Yazın