Göğüs Kasları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.

GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 


MUSCULI
THORACIS

GÖĞÜS KASLARI

 1. pectoralis major
 2. pectoralis minor
 3. subclavius
 4. serratus anterior
Diaphragma
Mm. intercostales
 1. pectoralis major
Origo;
Pars clavicularis: Clavicula’nın içyan yarımı,
Pars sternocostalis: sternum+kıkırdak kaburgalar
Pars abdominalis:
İnsertio;
Humerusun crista tuberculi  majoris
İnnervasyon: N. Pectaoralis lateralis ve medialis
Fonksiyon: kola
ADDUKSİYON
İÇ ROTASYON
FLEKSİYON
Solunum sıkıntısı çeken hasta, zorlu inspirasyonda rahatlamak için kollarını öne doğru uzatıp bir yere dayadığında, m.pectoralis major inspirasyona yardım eder.
PLİCA AXİLLARİS ANTERİOR’U YAPAN KASTIR
Gövdeyi yukarı çeker
Poland sendromu
 1. pectoralis minor
Origo;
  3-5. Kostaların  kıkırdaklarının dış yüzleri
İnsertio;
  Scapulanın processus coracoideus’un içyan kenarı
İnnervasyon: N. Pectaoralis medialis
Fonksiyon:
scapulayı stabilize eder.
Omuzu aşağı (depresyon) ve öne (protraksiyon) çeker.
Zorlu inspirasyona yardım eder.
 1. subclavius
Origo;
 1. Kaburganın kemik kıkırdak sınırı
İnsertio;
Claviculanın altı ve   dış ucu
Fonksiyon;
Claviculayı dolayısıyla omuzu içe ve aşağı doğru çeker
Clavicula ile 1. kosta arasının aralarından geçen
 1. axillaris
 2. subclavia
  plexus brachialis
  nodi lymphatici axillaris’e
yastık görevi yaparak bu oluşumları ezilmekten korur.
 1. serratus anterior
Boksör kası
Origo;
  1-9 kaburgaların dış yüzünün üst kenarı ve aralarındaki fasciadan
İnsertio:
 1. Subscapularisin ön tarafından geçerek
Scapulanın angulus superior,margo medialis ve angulus inferior’u.
Fonksiyonu:
Kola hiperabduksiyon yaptırır. (m. Trapezius ile birlikte)
Scapulayı öne çeker (protraksiyon). (m. Pectoralis minor ile birlikte)
Fossa axillarisin medial duvarını yapar.
Zorlu inspirasyona yardım eder.
İnnervasyon: n.thoracis longus  ( bell siniri)
Ağırlık kaldırılması gibi güç isteyen  omuz hareketleri,
boksörlerin karşı tarafa şiddetli yumruk atmalarında,
sırt üstü stilde yüzen yüzücülerin kolları dışa doğru rotasyon ve öne yukarıya doğru kaldırma hareketlerini aşırı yapınca
KANAT SCAPULA (WİNGED SCAPULA)
Kolun yukarı kaldırılmasında (hiperabduksiyonda) zorluk
Kanat belirtisi; scapula’nın medial kenarında rhomboid kasların üstünlüğüne bağlı scapula’nın lezyonlu tarafta toraks duvarından ayrılması ve arkaya doğru çıkıntı yapması
Diaphragma
Primer solunum kasıdır. Solunumun %75’i bu kas tarafından gerçekleştirilir
Göğüs boşluğunu ve karın boşluğunu birbirinden ayıran muskuloaponevrotik yapıdır.
Kubbe şeklinde olan orta kısmı tendinöz, perifer kısmı ise muskuler yapıdadır.
Üç parçadan oluşur:
Pars sternalis
Pars costalis
Pars lumbalis
Pars sternalis: Sternumu proc.xiphoideus un arka yüzünden başlar.  Centrum tendineumda sonlanır
Pars costalis Son altı kostanın kıkrdak kısmının iç yüzünden ve son 3 kostanın arasındaki bağlardan başlar.                   Centrum tendineum’da sonlanır.
Pars lumbalis: Bu parçayı oluşturan kas lifleri crus’  lardan ve lig.arcuatumlar’dan başlar.
Crus dextrum;
İlk 3 lumbal vertabranın corpusu ile bunların arasındaki discus intervertebralislerin sağınından başlar .
Centrum tendineum’da sonlanır
Crus dextrum’un
  Bazı lifleri karşı tarafa geçerek hiatus oesopha-gus’çevrelerler.
  Bu halka sfinkter görevi yaparak mide muhtevasının yukarı çıkmasına engel olur
Crus sinistrum
 İlk 2 lumbal vertebra ile bunların arasındaki discus intervertebralis’ lerin solundan başlar.
Her iki tarafın crus mediale’leri aortun ön yüzünü çevreleyen lig. arcuatum medianum’un yapısına katılır.
Centrum tendineum
Diaphragma kubbesinin ortasında ince fakat kuvvetli liflerin kaynaşmasıyla oluşan yapı
Pericardium centrum tendineum üzerine oturur.
Diaphragma’daki geçitler
Hiatus aorticus: en arkada ve altta
Sağ ve sol crusların medialis kenarları arasında T12 corpus vertebrası hizasında oluşur.
İçinden geçen oluşumlar;
  aort,
  ductus thoracicus,
 1. azygos
Hiatus oesophagus: ortada
T10 vertabra hizasında oluşan crus dextrumdan ayrılan liflerin meydana getirdikleri açıklıktır.
  İçinden geçen oluşumlar;
   özofagus,
  sağ ve sol n.vagus,
  a.v. gastrica sinistra’nın    özofagial dalları, 
  bölgenin lenf damarları
Foramen v.cava: en yukarıda
T9-10 vertabralar hizasında centrum tendineum’lar arasında bulunur.
  İçinden geçen oluşumlar;
   v.cava inferior
   sağ n. phrenicus
N.sphlanicus major ve minor, crus’lar arasından geçer.
Truncus symphaticus,  lig. arcuatum medialenin arka tarafından geçer.
A.v. epigastrica superior’lar pars sternalis ile pars costalis arasından geçer.
Sol n. pherinicus sol kubbeyi delerek peritonun sol tarafından duyu alır.
7-12.intercostal aralıklarda bulunan intercostal damar ve sinirler diaphragma’nın pars costalis’ini oluşturan kas liflerinin arasından karın ön duvarına geçerler
Diaphragma’nın innervasyonu: n.phrenicus
Diaphragma’nın fonksiyonu
 En önemli inspirasyon kasıdır. Kasıldığında centrum tendineum aşağıya doğru çekilir ve toraksın vertikal çapı artar, basıncı düşer.
Miksiyon, defakasyon ve doğum esnasında karın kasları ile birlikte kasılarak karın içi basıncı arttırır.
Ağır yük kaldırılırken derin nefes alınır ve diafragma kasılır.
Diaphragma’nın fonksiyonu
Artan karın içi basınç collumna vertebralis’in fleksiyonu’na engel olur.
Toraks içi basıncı azaltır, abdominal basıncı arttırır.
Bu sırada oluşan basınç farklılığı sebebi ile v.cavae inferior ve ductus thoracicus içindeki sıvılarda toraksa gelir.
Diaphragma’nın klinik anatomisi
KONJENİTAL DIAPHRAGMA HERNİLERİ
Diaphragma’nın embriyonal gelişimi 3  yapıdan olur. 
Diaphragma’nın klinik anatomisi
Konjenital diaphragma hernileri
Embriyoda 3 temel yapıdan gelişir;  
1- septum transversum 
2- mesenterium dorsale 
3-göğüs duvarındaki membrana
pleuroparietalis.
Normalde bu yapılar birbirleri ile birleşirler, birleşmenin tam olmaması sebebi ile konjenital herniler oluşur

Diaphragma’nın klinik anatomisi

Konjenital diaphragma hernileri
Posterolateral herni ( Bochdalek hernisi ): Canalis pleuroparietalis’in tam kapanmaması sonucu görülür
Anterolateral herni ( Morgagni / Larey hernisi ): Pars costalis ile pars sternalis arasındaki açıklıktan oluşur
Posterior herni: Diaphragmanın sağ crusundaki hiatus oesphageus’undan oluşur

Diaphragma’nın klinik anatomisi
Edinsel diaphragma hernileri

 Akkiz ( Edinsel ) herniler orta yaştaki kimselerde normal kas tonusu azalmış veya anatomik yapısı bozulmuş esophageal açıklıktan veya etrafındaki diaphragma bölgesinden oluşur.
Esophagial açıklıktan mide arka mediastenuma girer.Bu herni genelde yetişkin bayanlarda en sık görülür. Gebelik, şişmanlık nedeni ile karın içi basıncının artması  en büyük sebeptir.

Diaphragma’nın klinik anatomisi
Edinsel diaphragma hernileri

 Sliding ( Gastroesophagial ) herni:
Edinsel hernilerin en sık rastlanan şeklidir. Midenin bir kısmı göğüs boşluğuna kaymıştır. Özofagus kısalmıştır
Rolling ( Paraesophageal ) herni:
Özofagogastrik bileşke yerinde olup midenin fundus ve büyük kurvaturu diaphragmanın zayıf noktasından toraks boşluğuna geçer

Mm. intercostales
İNSPİRASYON
Mm. intercostales externi
Mm. levatores costarum
EKSPİRASYON
Mm. intercostales interni
Mm. intercostales intimi
Mm. subcostales
 1. transversus thoracis

Mm. intercostales
 İNSPİRASYON
Mm. intercostales externi
Tuberculum costa’dan önde kemik kıkırdak sınırına kadar olan intercostal aralıktan başlar ve önde art.costochondralis’e  kadar kadar uzanır.

Mm. intercostales
İNSPİRASYON
 Mm. intercostales externi
  Kasın lifleri iki kosta arasında yukarıdan aşağıya ve arkadan öne doğru seyreder

Mm. intercostales
İNSPİRASYON
 Mm. intercostales externi
İntercostal sinirler tarafından innerve edilir.
membrana intercostalis anterior
Fonksiyonu: Kostayı yukarı kaldırarak inspirasyon yaptırır.

Mm. intercostales
İNSPİRASYON
 Mm. levatores costarum
  Üçgen şeklinde olan kaslar 12 adettir. Torakal vertabraların proc. transversusla-rından başlayıp kostaların alt kısımlarına tutunurlar.

Mm. intercostales
Ekspirasyon
 Mm. intercostales interni
Orta tabakada yer alan kasların lifleri kaburganın üst kenarından bir üstteki kaburganın alt kenarına uzanır
 Lifleri aşağıdan yukarıya ve önden arkaya doğru uzanır.

Mm. intercostales
Ekspirasyon
 Mm. intercostales intimi
Mm. intercostalis internusun liflerinin bir kısmı sulcus costae’nin  iç kenarına tutunan lifleri mm.intercostalis intimi olarak isimlendirilir.
 İkisinin arasından intercostal damar ve sinirler geçer.
Mm. intercostales
Ekspirasyon
 M. transvesus thoracis
Göğüs ön duvarının iç yüzünde musculo-aponeurotik kaslardır. Sternumun alt kısmından ve buraya tutunan kıkırdak kaburgalardan başlar.
Aşağıdan yukarı , içten dışarı uzanarak 2-6. kostaların kıkırdaklarında sonlanır.
İNSPİRASYON YAPTIRAN KASLAR
Mm. Colli    (Boyun  kasları )
MSCM
 1. sternohyoideus
 2. sternothyroideus
 3. scalenus anterior
 4. scalenus medius
 5. scalenus posterior
Mm. Dorsi    (Sırt  kasları)
 1. trapezius
 2. latissimus dorsi
 3. serratus posterior superior
İNSPİRASYON YAPTIRAN KASLAR
Mm. Thoracis    (Göğüs  kasları)
 1. pectoralis major
 2. pectoralis minor
 3. serratus anterior
Mm. intercostales  (İntercostal kaslar)
Mm. intercostales eksterni
Mm. levatores costarum
Mm. Abdominis    (Karın  kasları)
Diaphragma
EKSPİRASYON YAPTIRAN KASLAR
Mm. dorsi      ( Sırt kasları)
 1. serratus posterior inferior
Mm. iliocostalis
Mm. longissumus
Mm. spinalis
Mm. intercostales  (İntercostal kaslar)
Mm. intercostales interni
Mm. intercostales intimi.
Mm. subcostales
Mm. transversus thoracis
EKSPİRASYON YAPTIRAN KASLAR
Mm. abdominis  (Karın kasları)
 1. obliquus eksternus abdominis
 2. obliquus internus abdominis
 3. transversus abdominis
 4. rectus abdominis
 5. quadratus lumborum

Bir Cevap Yazın