Hematüri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Hematüri

Anormal sayıda eritrositüri (N <3 RBC)

Pigmentüriden ayırt edilmeli

Makroskopik-gross hematüri

Mikroskopik h.

Persistan, intermittan, rekürran h.

Semtomatik, asemptomatik h.

İzole h.

Hematüri – II

İdrar çubukları

Hb ve myoglobin de + sonuç verir

İdrar mikroskopisi

Fazla C vit. Alımı yalancı negatiflik verir

Ürokrit > %1 alt üriner kanama

Hematüri
Glomerüler/Non-glomerüler

Hematüri
Eritrosit Silendiri

Hematüri
Silendirüri

Hematüri; patofizyoloji

Glomerüler kapillerden distal uretra ucuna

Gl. kapiller duvarının bozulmasından

Plazma proteinleri

Makroskopik hematüride, proteinüri >3+ ise Gl.

Tübüler yapıda bozukluk (proteinüri az, tübüler)

Renal pelvisten distal üretraya – normomorfik h.

Hematüri – Nedenleri
Renal parankimal hastalıklar

Glomerüler hastalıklar

Primer

IgA nefropatisi

İnce membran hst.

Mezanjial proliferatif GN

MPGN

Kresentik GN

Fokal glomerüloskleroz

Membranöz GN (<%20)

Minimal değ. hst (<%20)

Multisistem

SLE nefriti

Mikroskopik polianjiitis

Wegener granulomatozu

Henoch-Schönlein p.

Goodpasture hastalığı

Trombotik mikroanjiopatiler

İnfeksiyon

PSGN

İnfektif endokardit

Şant nefriti

Diğer postinfeksiyoz  GN

Herediter hastalıklar

Alport sendromu

Nail-patella sendromu

Fabry hastalığı

Hematüri – Nedenleri
Renal parankimal

Vasküler ve Tİ hst.lar

Hipersensitivite – Akut HIN

Neoplastik

Herediter – ODPBH, MSB

Vasküler

Malign HTN

Ren. art. emboli/trombüs

Loin-pain hematüria s.

AV malformasyon

Papiller nekroz

Analjezik nefropatisi

Orak hücre a.

DM

Alkolizm

Ankilozan spondilit

Obstrüktif üropati

Travma

Akut bakteriyel pyelonefrit

Edinsel kistik böbrek hastalığı

Hematüri – Nedenleri
Üriner traktüs hastalıkları

Renal pelvis

Değişici epitel Ca

Varis

Taş

Travma

Ciddi hidronefroz

Nevüsler

Üreter

Taş

Değişici epitel Ca

Periüreterit

Retroperitoneal fibrozis

Üreterosel

Varis

Endometriozis

Tüberküloz

Mesane

Ca

Sistit

KİS

Schistosoma haematobium

Radyasyon sistiti

NM/CYC sistiti

Hipersensitivite sistiti

Taş

Ani dekompresyon

Yabancı cisim

Vasküler anomaliler

Amiloidoz

Travma

Hematüri – Nedenleri
Üriner traktüs hastalıkları

Mesane

Maratoncu h.

TBC

Prostat

BPH

Prostat CA

Akut veya kronik prostatit

Üretra

Meatal ülserler

Üretral prolaps

Üretrit

Üretra veya penis Ca

Vasküler anomaliler

Travma

Yabacncı cisim

Condyloma acuminatum

Trombosit defekti

İdiyopatik veya ilaca bağlı

Trombositopenik purpura

Trombasteni

Kemik iliğihastalıkları

Koagulasyon prot. Dfktl.

Hemofili A veya B

Heparin tedavisi

Warfarin tedavisi

Skorbüt

Hematüriye Yaklaşım

Ayrıntılı anamnez

Fizik muayene

Kilo değişikliği

Üriner semptomlar

İlaç kullanımı

Aile anamnezi

Kanama eğilimi

Kornea ve işitme anormallikleri

KV açı ve mesane hassasiyeti

Hematüri
Klinik kategoriler

Glomerüler

Dismorfik RBC >%70

Proteinüri >1000mg/gün

Hücresel silendir

Belirsiz

Dismorfik RBC %30-70

Proteinüri <1000mg/gün

Hücresel silendir (RBC hariç)

Non-glomerüler

Normomorfik RBC >%70

Proteinüri yok veya hafif

Hücresel silendir yok

Hematüri
Laboratuvar Testler

Hemogram

BUN, kreatinin

Biyokimya

24 saat proteinüri veya İP/İK

Böbrek US

PA akciğer grafisi

GGK

Özel testler

Böbrek Biyopsisi (Tedavi? Tanısal, prognostik)

Hematüride serolojik testler

Hematüri-üriner traktüs

BFT

Tam kan

Biyokimya

Sistoskopi (*)

İVP (üreter, pelviste taş, tm)

Abdominal CT, MRI (renal kitle?)

İdrar sitolojisi (Ca?)

Makroskopik nonglom h.- kısmen acil sistoskopi

Anjiogram ?

Sistoskopi

Sitoloji

İVP                    (-) ise anjiogram (av

CT  malformasyon?)

MRI

US

Hematüri
Kanamanın yeri?

İlk 10-15 ml idrarda h.  Üretral

Son 10-30 ml  Mesane

Tüm idrar boyunca  Üst üriner kanal

 

Bir Cevap Yazın