Hipertansiyon

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Hipertansiyon

JNC VII Hipertansiyon Sınıflaması

Normal kan basıncı:

sistolik <120 mmHg ve diastolik <80

Prehipertansiyon:

sistolik 120-139 veya diastolik 80-89

Hipertansiyon:

Evre 1: sistolik 140-159 veya diastolik 90-99

Evre 2: sistolik 160 veya diastolik 100

JNC-7 Sınıflandırmasına Göre Tüm Grupta Kan Basıncı Dağılımı

Malign HTN

Retinal hemoraji, eksuda veya papil ödemi ile birlikte

İleri evre HTN, genellikle diastolik KB >120 mmHg

Primer Hipertansiyon (Esansiyel)
Patogenez

RAAS aktivitesinde artış

Sempatik aktivite artışı

Genetik faktörler

Azalmış nefron kitlesi

Primer Hipertansiyon (Esansiyel)
Risk Faktörleri

Siyah ırk

Ebeveynlerde HTN olması

Aşırı tuz tüketimi

Alkol

Obezite

Dislipidemi

Fazla früktoz tüketimi

Kişilik bozuklukları

SALTurk Çalışması

Her 100 mEq/gün Sodyum Alımı (~6 gr. Tuz)
Kan Basıncında;
   

 

Sistolik KB              8,2 mmHg

Diastolik KB             4,9 mmHg

 

 

 

Beden Kitle İndeksi ve Hipertansiyon Sıklığı

Sekonder Hipertansiyon

Primer böbrek hastalıkları (glomerüler, vasküler)

Renovasküler hastalık

Oral kontraseptifler, kronik NSAİD, antidepresan kullanımı

Feokromositoma

Primer hiperaldosteronizm

Cushing sendromu

Diğer endokrin nedenler (Hipotiroidizm, hipertiroidizm, hiperparatiroidizm)

Uyku apnesi sendromu

Aort koarktasyonu

Komplikasyonları

KV morbidite ve mortalite

Kalp yetmezliği

LVH

Ventrilüler aritmiler

Ani ölüm

İnme

İntraserebral hemoraji

KBY

Hipertansiyon ve KBY gelişimi

Tarama

21 yaş üzerindeki herkesin her muayenesinde kan basıncı ölçülmelidir. Bu A düzeyinde bir öneridir.

KB<120/80 ise 2 yılda bir KB ölçümü

120-139/80-89 ise yılda bir ölçüm

KB nasıl ölçülmeli ?

Postural değişiklik var mı?

Oturur pozisyonda ölçüm

Son bir saat içinde kafein, 30 dk içinde sigara içilmemiş

Fenilefrin gibi dekonjestanlar, pupil dilate edici ilaçlar alınmamış

Sessiz, çok sıcak/soğuk olmayan bir ortamda

KB nasıl ölçülmeli ?

Manşonun havalı kısmı kolun %80 i, eni kol çevresinin en az %40 ı olmalı

Aneroid cihazlar 6 ayda bir civalı olanlarla kalibre edilmeli

Her muayenede en az iki ölçüm

Tanı için en az bir hafta ara ile üç ölçüm

Başlangıçta her iki koldan ölçüm. Yüksek olan kullanılacak.

İlk kez ölçümde KB yüksek ise bir bacaktan da ölçüm (<30 yaş)

KB nasıl ölçülmeli ?

Radyal nabızdan kontrol ederek, manşonu SKB nın 20 mmHg üzerine kadar şişir

Saniyede 3 mm mmHg indir

Korotkoff evre 5’i kaydet

Kan basıncını, pozisyonu, ölçüm yapılan kolu ve manşon tipini kaydediniz

Tanı

Hafif hipertansiyon var

Uç organ hasarı yoksa

Haftalar/aylar ara ile en az 3-6 muayene sonrası

Yeni doktor varlığında ilk ve 3. muayene arasında 10-15 mmHg düşüklük

Beyaz önlük HTN ve ambulatuar izlem

Muayenehanedeki hafif HTN luların %20-25 i

Hemşire ölçümleri daha düşük

Ambulatuar KB ölçümü

Gündüz 15-20 dk

Gece 30-60 dk ara ile

Maskelenmiş HTN

Muayenehanede KB normal, dışarıda yüksek

KV risk persistan HTN olanlarla benzer

AKBÖ ile tanı konulur

AKBÖ endikasyonları

Beyaz önlük hipertansiyonu

Şüpheli hipertansiyon atakları (Feo.)

Artan ilaca dirençli HTN

İlaca bağlı hipotansif semptomlar

Otonomik disfonksiyon

Değerlendirme

Hedef (subklinik) organ hasarı var mı? Derecesi ?

Hastanın genel kardiovasküler risk durumu

Sekonder ve sıklıkla iyileştirilebilir hipertansiyon nedenlerinin dışlanması ***

HTN da Anamnez

Hipertansiyonu presipite eden faktörler ?

Hipertansiyonu alevlendiren faktörler ?

KB nın seyri?

HTN da Anamnez

Hipertansiyonun süresi

En son bilinen normal KB

Kan basıncının seyri

Hipertansiyonun önceki tedavisi

İlaçlar: tipi, dozu, yan etkileri

Hipertansiyona neden olabilen ajanların kullanımı

Östrojen

Adrenal steroidler

Kokain

Sempatomimemtikler

Aşırı tuz

Aile anamnezi

Hipertansiyon

Prematüre kardiovasküler hastalık veya ölüm

Ailesel hastalıklar: feokromositoma, böbrek hastalığı, diabet, gut

HTN da Anamnez

Sekonder nedenlerle ilişkili semptomlar

Kas güçsüzlüğü

Taşikardi, terleme ve titreme nöbetleri

Ciltte incelme

Böğür ağrısı

Hedef organ hasarını düşündüren semptomlar

Baş ağrısı

Geçici baş dönmesi ya da görme kaybı

Görme keskinliğinin azalması

Göğüs ağrısı

Dispne

Klaudikasyon

HTN da Anamnez

Diğer risk faktörleri

Sigara

Diabet

Dislipidemi

Fiziksel inaktivite

Diyet anamnezi

Tuz

Alkol

Doymuş yağ tüketimi

Psikososyal faktörler

Aile yapısı

İş durumu

Eğitim düzeyi

Cinsel fonksiyonlar

Uyku apnesi ile ilişkili bulgular

Sabah baş ağrısı

Gündüz uyuklama

Horlama

Düzensiz uyku

HTN da fizik muayene

Hedef organ hasarı var mı?

Sekonder HTN mu?

HTN da fizik muayene

Kan basıncının doğru ölçümü

Genel görünüm

Vücut yağ dağılımı

Cilt lezyonları

Kas gücü

Uyanıklık

Fundoskopi

Papil ödemi

Hemoraji

Atılmış pamuk manzarası

Boyun

Karotis oskültasyonu

Tiroid

Kalp

Büyüklüğü

Ritmi

Sesleri

Akciğer

Ronküs

Ral

HTN da fizik muayene

Abdomen

Renal kitleler

Aort veya renal arterler üzerinde üfürüm

Femoral nabızlar

Ekstremiteler

Periferik nabızlar

Ödem

Nörolojik değerlendirme

Görme bozukluğu

Fokal güçsüzlük

Konfüzyon

LAB.

İdrar analizi (proteinüri, hematüri)

Tam kan sayımı

Biyokimya (glukoz, kreatinin, elektrolitler)

Lipid profili

Tahmini GFR (MDRD)

EKG

Mikroalbuminüri

Kreatinin klerensi

EKO (sınırda HTN da tedaviye karar vermek için)

PA akciğer grafisi

AKBÖ

Renovasküler HTN için değerlendirme

En sık düzeltilebilir neden

Hafif HTN da < % 1

Ciddi/malign HTN da % 10-45

Anamnez RV HTN düşündürüyorsa

Düzeltme önerilecekse radyolojik değerlendirme yapılır

Sekonder HTN düşündüren
klinik bulgular

Ciddi/dirençli HTN

Retinal hemoraji, papil ödemi

Plazma kreatinini > 1.5 mg/dl

Stabil olan KB nın ani olarak yükselmesi

Puberte öncesi veya 50 yaş sonrası başlaması

ACEİ/ARB sonrası kreatinin yükselmesi

Yaygın ateroskleroz veya tek taraflı küçük  böbrekli bir hastada orta-ciddi HTN

Sistolodiastolik üfürüm

Ailesinde HTN olmayan kişide HTN olması

Tekrarlayan akciğer ödemi

 

Sekonder HTN düşündüren
klinik bulgular

Renal parankimal hstKreatinin yüksekliği, GFR<60, proteinüri

Feokromositoma  Baş ağrısı, çarpıntı, terleme

Pr. HiperaldosteronAçıklanamayan hipokalemi ve metabolik alkaloz.   Yarıdan fazlası normokalemik !!

Cushing sendromu  Cushingoid yüz, santral obezite, proksimal kas   güçsüzlüğü ve ekimoz. Glukokortikoid kullanımı hikayesi.

Uyku apnesi sendUykuda horlayan obez erkeklerde. Gündüz uyuklama,   yorgunluk, sabah konfüzyonu

Aort koarktasyonu  Kollarda HTN, bacaklarda N/düşük KB

Sol brakial nabız ve KB da düşük olabilir

Hipotiroidizm  Hipotiroidi semptomları,  Yüksek TSH

Pr.hiperparatiroidizm  Yüksek Ca düzeyleri

Bir Cevap Yazın