İdrar Yolu Enfeksiyonu

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar Yolu Enfeksiyonu

Semptomlar her zaman gerçek infeksiyonu göstermez

Tanı için genellikle objektif bulgu gerekir

≥105 CFU/ml bakteri – anlamlı bakteriüri

Kadınlarda akut semptomlar var + tek tip 103 CFU/ml infeksiyon lehine

APN semptomları + 104 CFU/ml tanı için yeterli

105 CFU/ml den az üreyen bazı durumlar

Akut üretral sendrom

Daha önce AB kullanımı

Hızlı diürez

Aşırı asid idrar varlığında

Üriner obstrüksiyonda

Lümen dışı infeksiyonda

Birden fazla bakteri üremesi

Kontaminasyon !!!

Uzun süreli katater

Mesanenin yetersiz boşalması

Sık instrümentasyon

Gİ – genital fistüller

Semptom +Pyüri + Kültür –

Klamidya trahomatis

İnterstisyel sistit

GU tüberküloz

İYE – Etiyoloji

Bakteri

E coli

E fekalis

Serratia marcescens (AB + instrümentasyon +)

P aeruginosa   (AB + instrümentasyon +)

S saprofitikus (Cinsel aktif K da)

ÜG flora nadiren

TBC

Mantar – Kandida

Diğer – Klamidya trahomatis, U urealitikum

İYE – Patogenez

Assendan

Hematojen

İYE – Risk faktörleri

Ü obstrüksiyon

VUR

İnstrümentasyon

Gebelik

DM

Nefrolitiazis

Nörojenik mesane

İYE -Doğal seyir

İYE çoğu kadın

Sıklık yaş ve Cİ alışkanlığına göre değişir

24-64 yaş arası her yıl K ların %20 sinde dizüri

1/3 akut üretral sendrom

2/3 gerçek İYE

İleri yaş E de BPH ya bağlı artar

Gebeler, Renal transplant hastaları risk grubu

İYE -Doğal seyir

Erişkinlerde komplike değilse sonuç ?

Çocuklarda VUR ile birlikte – KBY

Erken tanı ve AB ile düzelir

KLİNİK SORUNLAR

Etken nedir?

Duyarlı AB?

Lokalizasyon?

Yapısal/fonksiyonel bozukluk var mı?

KLİNİK
Akut Komplike Olmayan Sistit

Dizüri

Pollaküri

Noktüri

Suprapubik sıkıntı hissi

Üreme çağındaki K ların her yıl %10-20 sinde

1/3 akut üretral sendrom

2/3 anlamlı bakteriüri

%50-70 mesaneye lokalize

Kalan silik APN ile birlikte

KLİNİK
Akut Komplike Olmayan Sistit

1/3 akut üretral sendrom

%70 pyüri +

Gerçek infeksiyon

Klamidya

E coli      102 – 104

S saprofitikus     102 – 104

%30 pyüri –

Etken yok

Travma

Lokal irritasyon

Allerji

KLİNİK – Rekürren sistit

Sistit – relaps, reinfeksiyon

En önemli nedenlerden birisi prostatit

Akut

Kronik

KLİNİK – APN

Ateş

Böğür ağrısı

Bulantı-kusma

Dizüri

Pollaküri

Noktüri

Septik şok – nadiren

KLİNİK – Komplike İYE

İYE ile birlikte

İY da yapısal ya da fonksiyonel bozukluk

İntrinsik böbrek hastalığı

Sistemik olay

Bakteri spektrumu daha genis

AB direnci daha fazla

Tedavi yaklaşımı farklı

KLİNİK – KPN + Reflü nefropatisi

Daha silik klinik tablo

Bazan APN atakları eklenebilir

Daha çok asemptomatik bakteriüri

Dizüri, pollaküri, müphem böğür/karın ağrıları, bazan subfebril ateş

HTN

Hiperkalemi

Asidoz

KLİNİK – KPN + Reflü nefropatisi
TANI

Klinik

Patoloji

Radyoloji

LAB: Pyüri±, Lökosit silendirleri daha az,       Bakteriüri ±, proteinüri< 1 g/gün

İYE – Tanısal Yaklaşım

Anamnez + FM

Sistemik bulgular var mı?

Böğür ağrısı – kolik

Hemodinamik bozukluk

Oral alım bozuk ise hastanede tedavi

Akut sepsis yoksa

Daha önce İYE?

Böbrek hastalığı?

DM?

Nörolojik hastalık?

Taş?

GÜ girişim?

Nükslerle Seyreden İYE

Cİ anamnezi

Tedaviye cevap?

Ne kadar sonra nüks?

Cİ ile ilişkili ise postkoital AB önerilir

Akut üretral sendrom – Klamidya – Tedaviye geçici cevap olabilir

Eşte İYE varsa tedavi edilmeyen eşten bulaş olabilir – birlikte tedavi

İDRAR TESTLERİ

İdrar çubukları

Nitrat – nitrit

Sabah ilk idrar

Enterobakteriler için daha duyarlı

Diürezde yalancı –

LE ile birlikte daha duyarlı

Proteinüri ve genta ile yalancı –

Kültür

İYE – Radyoloji

US  Sepsiste acil

Çocuklarda İVP, VSUG, DMSA

İnfeksiyondan 4-8 hafta sonra

E de prostat muayenesi, İVP + US

K da

Tedaviye cevap yoksa

Çabuk nüks

Devamlı hematüri

Üreyi parçalayan bakterilerle inf.

Gece terlemesi

Obstrüksiyon şüphesi varsa radyolojik inceleme

İYE – Tedavi
Genç K da akut komplike olmayan sistit

Kısa süreli TMP/SMX veya kinolon 3 gün

APN

7 günden uzun semtom

Komplike

İmmün süprese

Katater varsa daha uzun

İYE – Tedavi
Genç K da akut komplike olmayan sistit

4-7 günlük izlemde semtomatik ise

Pyüri -, kültür –          gözlem+analjezi

Pyüri+, kültür-           Klamidya tedavisi

Bakteriüri var             daha uzun tedavi

Tedavi
Genç Kadınlarda Rekürren İYE

Öneriler

Cİ sonrası miksiyon

Diyafram ya da spermisid kullanımından kaçınma

Yetersiz ise düşük doz 3/ hf TMP/SMX veya kinolon

Veya postkoital kullanım

Süre:

Tedavi
Genç Kadınlarda Rekürren İYE

Süre:

6 ay kullan, kes – nüks olursa 1-2 yıl veya daha uzun

Profilaksi altında nüks – semptomlar başlayınca tedavi

6 ayda 4 ten fazla nüks olursa araştır

Derin doku infeksiyonu ve

Yapısal anomalide 6 hafta tedavi

İYE –Tedavi
Yaşlı K da akut komplike olmayan sistit

Semptomatik, pyüri+, kültür – ise

GÜ TBC

Divertikülit

Divertiküler abse

Genç K daki tedavi geçerli

Östrojen replasmanı

İYE –Tedavi
K da akut komplike olmayan PN

Ürosepsisin önlenmesi/kontrolu

Mikroorg. Eradikasyonu

Nüksün önlenmesi

İV ampisillin+ gentamisin

Gr – ise pe TMP/SMX, Kinolon, Genta, Seftriakson, Aztreonam, betalaktam+inh, İmipenem-silastatin

Ateşsiz 24 saat sonra po TMP/SMX veya kinolon

Gebelerde İYE – Tedavi

APN e progresyon fazla

Annede bakteriemi, septik şok, BF azalma

Fetüsta düşük, perinatal mortalite artışı

Yarısı asemptomatik olduğu için rutin kültür

Semptomlar gebeliğe de bağlı olabilir

Asemptomatik bile tedavi edilmeli

Gebelerde İYE – Tedavi

3-5 gün

Sülfonamid

Nitrofurantoin

Ampisillin

Sefaleksin verilebilir

TMP ve kinolonlar toksik !!!!

APN ise hastanede beta laktam sonra 2-3 hf po

Erkeklerde İYE – Tedavi

50 yaş altı seyrek

Homoseksüel, infekte kadın ile Cİ, AİDS li erkek ile Cİ yoluyla

10-14 gün TMP/SMX, kinolon

50 yaş üstü 4-6 hf tedavi (prostat !!)

TMP/SMX, kinolon

Nükste daha uzun aynı tedavi + prostatektomi?

Erkeklerde İYE – Tedavi

Yaş

Cinsel aktivite

Genel durum

Obstrüksiyon derecesi

Prostat CA şüphesine göre tedavi

Komplike İYE de Tedavi

Anomali + İYE

Semptomatikse tedavi et

Asemptomatikse tedavi etme

Asemptomatik ancak girişim planlanıyorsa tedavi et

Kültür sonucuna göre tedavi et !!!!

Komplike İYE de Tedavi

APN

Ampisillin + genta

İmipenem-silastatin

Piperasillin-tazobaktam

Genel durumu iyi

TMP/SMX veya Kinolon

Altta yatan olayın tedavisi

4-6 hf tedavi sonra cerrahi

Mümkün değilse 7-14 gün

Nörojenik mesanede sık kataterizasyon

Profilaksi

Bir Cevap Yazın