İmmün Sisteme Giriş – Lökositler

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

İmmün sisteme giriş
lökositler
İmmünite-Bağışıklık
(immünitas=muafiyet)
İmmün sistemin en önemli elemanları lökositler:
 • ya doğrudan fagositik işlevleri ile (nötrofil ve makrofajlar)
 • veya antikorlar oluşturarak (B lenfositler)
 • ya da duyarlı lenfositler (T lenfositler)
aracılığı ile enfeksiyöz ajanlara ve vücutta sürekli oluşan kanser hücrelerine karşı savunma ortaya koyarlar.
LÖKOSİT FORMULÜ
FARKLI TİP LÖKOSİTLERİN PERİFERİK KANDA BİRİBİRLERİNE GÖRE OLAN ORANLARI
BARR CİSİMCİĞİ
Dişide bazı nötrofillerin (1/10.000) nükleuslarında karakteristik davul topuzu şeklinde yoğun ve inaktif bir X kromozomu (seks kromozomu) tespit edilir.

Nonspesifik İmmunite Hücreleri

1) Fagositoz yapan Hücreler
           Mononüklear fagosit Hücre
                   Monosit
                   Makrofaj
           Granülositler
                  Nötrofil
                  Eozinofil
                  Bazofil
2) Dentritik Hücre (Epidermiste istirahat halindedir ve uyarıya açıktır, aktif bir dendritik hücrenin antijen sunma yeteneği  monosit ¤ makrofajlardan 1000 kat fazladır)
3) Doğal Öldürücü Hücreler (NK= non T-non B lenfosit)
Nötrofiller (mikrofajlar)
Lökosit populasyonunun %60-65’i, 9-12 mikrometre çapında,
Nükleuslarının şekilleri parçalı veya çomak olabilir, parçalılara polimorfo-nükleer nötrofil (PNL) denir.
Dolaşımda ömürleri 8-10 saat dokularda 1-4 gün,
Her gün 100 milyar nötrofil yaşamını tamamlarken aynı miktarlarda genç nötrofil kemik iliğinden dolaşıma bırakılır,
% 80’i kemik iliğindedir, gerisi dolaşımda veya dokulardadır,
Granüllerinin içeriğinde birçok proteolitik enzim bulunur, esas fonksiyonları dokulardadır,
Nötrofil ve makrofajların en önemli fonksiyonu fagositozdur,
enfeksiyonlarda ilk defans sistemini oluştururlar ve enflamasyondaki rolleri kritikdir.
Nötrofil (Lökosit) fonksiyonları
Marjinasyon ve adezyon
Diapedez
Kemotaksi
Opsonizizasyon
Fagositoz
Respiratory Burst (Solunumsal Patlama)
Marjinasyon ve adezyon
Enflamasyon başlayınca damar cidarına hareket ederler, endotele yapışarak yuvarlanırlar (Rolling), böylece bulundukları yerden uzak yerlere hareket edebilirler.
Selektin reseptörleri endotel selektinleri ile bağlanır, zayıf bir adezyon gelişerek damar yüzeyinde yuvarlanarak hareket ederler.
Lökosit fonksiyonları
 
Diapedez
Damar hücreleri arasından, porlardan ameboid  hareketlerle nötrofil göçü (transendoteliyal göç).
Nötrofiller sitoplazmalarındaki  aktin proteinleri ile hastalık bölgelerine doğru hareket ederler.
   Opsonizasyon
 
IgG ile  kompleman C3b’nin birleşmesiyle oluşan yapı bakteri cidarına yapışınca  nötrofil kemotaksisini arttırır.
Kemotaksiyi uyararak fagositozu kolaylaştıran bu olaya opsonizasyon denir
Kemotaksi
Hastalıklarda dokularda artan bazı kimyasal maddeler nötrofil ve makrofajları kendilerine çekerler. Bu maddelere kemotaktik maddeler denir, bunlardan bazıları;
Opsoninler  (IgG-C3b)
Bakteri toksinleri,
histamin,
kompleman ürünleri (C5a, C3a),
doku dejeneratif ürünleri,
TNF,
IL-8,
lökotrienler,
PAF
Fagositoz
Nötrofiller ve makrofajlar güçlü fagositlerdir,
Yabancı maddeleri ve organizmaları hücre membranları ile paketleyip vakuol (primer fagozom) oluştururlar,  sonra bu yapı lizozomlarla birleşir
  (sekonder fagozom=fagolizozom) ve sindirirler.
Fagositoz seçicilik gösterir, fagositler normal vücut dokularını fagosite etmezler.
Fagositozda hayati basamak kompleman sisteminin aktivasyonudur.
Bir nötrofil yaklaşık 20 bakteri fagosite edebilir,
Nötrofiller nekrotize dokuları, ölü lökostleri fagosite edebilirler.
Fagositoz sonrasında nötrofillerin önemli bir kısmı ölmektedir.
Miyeloperoksidaz etkisi ile HOCL oluşumu
Tükenen NADPH ’ın yenilenmesi
Monosit-makrofaj sistemi
Monositler,
Mobil makrofajlar,
Sabit doku makrofajları ve özelleşmiş endotel hücrelerinin oluşturduğu  sisteme
   “Retikülo Endoteliyal Sistem” (RES) veya “Mononükleer Fagositik Sistem” denir.
Makrofajların (APC) antijen sunma özellikleri
Makrofajları Aktive  Eden Faktörler
Enfeksiyoz ajanlar
Endotoksinler
Sitokinler (özellikle c-INF)
GM – CSF
Makrofaj ürünleri
 • IL1, IL-6 (endojen pirojenler, lenfosit aktivatörleri)
 • TNF µ : Kaşektin, (tümör hemorajik nekrotizanı)
 • GM – CSF
 • Reaktif oksijen radikalleri (Respiratory burst)
 • Nitrik oksit (kanser hücrelerini öldürücü)
 • Plazminojen aktivatörü
 • Trombosit aktive edici faktör  (PAF)
 • Lizozomal enzimler:
–Kollejenaz,  elastaz, asit hidrolaz,  lizozim
BAZOFİL-MAST HÜCRELERİ
Mast hücrelerinin eksositozla salgıladıkları mediyatörler
Granüllerinde depolanan         Aktivasyonla sentezlenen
Histamin      Prostaglandin D2 (PGD2)
Kemotaktik faktörler    Lökotrien B4
Eozinofil  (EKF), nötrofil (NKF)
Proteazlar  Lökotrien C
  Lökotrien D4     SRS-A
Diğer lizozomal enzimler    Lökotrien E4
Heparin    PAF
  SİTOKİNLER:
    IL-1,3,4,5,6,8
    GM-CSF
    TNF-a
EOZİNOFİLLER (ASİDOFİL)
(%2-5)
EOZİNOFİLLER
Fagositik hücrelerin fonksiyon bozuklukları

Bir Cevap Yazın