İnce Bağırsak Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • İNCE BAĞIRSAK ANATOMİSİ
 • İnce Bağırsaklar
 • Pylor’dan valvae ileocaecalise kadar uanır
 • İnce bağırsakların uzunluğu 6-7 m’dir
  3 bölüme ayrılır:
 • Duodenum
 • Jejunum
 • İleum
 • Duodenum
 • Duodenum 25 cm uzunluğundadır
 • İnce bağırsakların en kısa, en geniş çaplı ve en kalın duvarlı olan kısmıdır
 • Şekli C şeklinde olup kavsi içine caput pancreatis (pancreas başı) oturur
 • Duodenum
 • Duodenumun tümü umbilicusun yukarısındadır
 • Duodenumun sadece ampulla (bulbus) kısmı intraperitonealdir,
 • Duodenum’un geri kalan kısmı sekonder retroperitoneal olup karın arka duvarına yapışıktır
 • Duodenum
  Duodenum 4 bölüme ayrılır:
 • Pars superior
 • Pars descendens
 • Pars horizontalis (inferior)
 • Pars ascendens
  Pars superior:
 • Duodenumun en hareketli bölümüdür ve yaklaşık 5 cm’dir
 • Pylorus’tan başlar, pars descendens ile devam eder
 • Pars superior’un ilk yarısı intraperitonealdir ve bu kısma ampulla (bulbus) denir
 • Lig.hepatoduodenale bulbus’un üst kısmına tutunur
 • Pars superior’un komşulukları
 • Bulbus, önde ve yukarıda karaciğer ve safra kesesi boynu ile komşudur
 • Yukarı-arkada foramen bursa omentalis ile komşu
 • Arkada a.gastroduodenalis, ductus choledochus, v.porta ile komşu
 • Aşağı arkada caput pancreatis ve collum pancreatis ile komşudur
 • Pars descendens
 • Safra kesesi boynundan L3 vertebra alt hizasına kadar uzanır (uzunluğu 8-10 cm)
 • Columna vertebralisin sağ tarafından aşağı doğru iner
 • Bu bölümün ön yüzünü mesocolon transversum çaprazlar
 • Pars descendens
 • Ön yüzü karaciğerin sağ lobu, mesocolon transversumun, colon transversum ile komşudur
 • Arkada sağ böbreğin iç kenarı, böbreğe giren çıkan oluşumlar, v.cava inferior ve m. psoas major ile komşudur
 • Medialde: caput pancreatis ve ductus choledochus ile komşudur
 • Lateralde: Flexura coli dextra ile komşudur
 • Duodenum (pars descendens)
 • Ductus choledochus ve ductus pancreaticus duodenumun medial kenarında yan yana gelir
 • İki kanal duodenum duvarına girdikten sonra birleşerek ampulla hepatopancreatica’yı oluşturur
 • Duodenum (pars descendens)
 • Bu ampulun daralan distal ucu pars descendensteki papilla duodeni majora açılır
 • Burası pylordan yaklaşık 8-10 cm aşağıda bulunur
 • Bazen ductus pancreaticus minor bulunur
 • Bu, papilla duodeni major’un 2 cm yukarısındaki papilla duodeni minora açılır
 • Pars horizontalis (inferior)
 • Bu 3. bölüm L3 vertebranın sağ tarafından başlar
 • V.cava inferiorun önünden geçerek sola doğru uzanır
 • Bu bölüm, aortanın ön tarafında duodenumun pars ascendensi ile birleşir
 • Pars horizontalis (inferior)
 • Radix mesenterii, bu bölümün ön yüzünü çaprazlar ve çaprazladığı yerde duodenum peritonsuzdur
 • Bu mezonun içinde a.v.mesenterica superior bulunur
 • Pars inferiorun arkasında: sağ ureter, sağ m. psoas major, sağ a.v.testicularis (ovarica), v.cava inferior, abdominal aorta, a.mesenterica inferior bulunur
 • Üst yüzü pancreas, alt yüzü jejunum kıvrımları ile komşudur
 • Duodenum (pars ascendens)
 • Yaklaşık 2,5 cm dir ve aortanın biraz solunda yer alır
 • L2 vertebranın üst kenarı seviyesinde jejunum ile birleşir.
 • Buraya flexura duodenojejunalis denir
 • Flexura duodenojejunalis, lig.suspensorium doudeni (Treitz bağı) ile karın arka duvarına asılmıştır
 • Bu bağ düz kas lifleri içerir ve diafragmanın crus dextrumundan başlar
 • Duodenumun iç yüzü
 • Duodenumun 1. bölümünün iç yüzü düzdür
 • 2. bölümünde plikalar görülmeye başlar
 • 3. ve 4. bölümlerde plicae circulares ve villi intestinales bulunur
 • Duodenumun iç yüzü
 • 2. bölümün ortalarında papilla duodeni major (papilla Vateri) bulunur
 • Buraya ductus choledochus ve ductus pancreaticus’un müşterek kanalı açılır
 • Papilla Vateri’nin 2 cm yukarısında papilla duodeni minor bulunur
 • Ductus pancreaticus accessorius olduğu zaman papilla duodeni minorise açılır
 • Jejunum ileum
 • Jejunum ve ileum intraperitoneal organlardır
 • Bu nedenle jejunum ve ileum serbestçe hareket edebilirler
 • İnce bağırsakların 2/5’i jejunum, 3/5’i ileum oluşturur
 • Jejunum ileum
 • Canlıda 5-6 m, kadavrada 6-7 m
 • Jejunum, flexura duodenojejunalisten başlar
 • İleum ise ostium valvae ilealis’te sonlanır
 • Mesenterium ile karın arka duvarına asılıdır
 • Jejunum ve İleum farkları
 • Jejunum’un çapı büyük (4 cm çapında), duvarı daha kalın
 • İleum’un çapı daha küçük (3,5 cm), duvarı daha ince
 • Jejunumun damarları daha çok ve rengi daha kırmızı
 • İleum daha az damarlı
 • Jejunum İleum
 • Jejunumun büyük kısmı regio umbilicaliste
 • İleum ise karın boşluğunun alt kısmında ve pelviste yerleşmiştir
 • Jejunum
 • Jejunumun mukozasındaki plica circularis’ler ve villus intestinalisler daha büyüktür
 • İleumun alt bölümünde ise plica circularis’ler bulunmaz
 • Jejunum İleum
 • Jejunumun üst kısmında lenf folikülleri tek tek görülür
 • İleumda ise lenf folikülleri kümeler halinde görülür.
 • Bu kümelere Peyer plakları (folliculi lymphatici agregati) denir
 • Peyer plakları mesenteriumun tutunduğu kenarın tam karşısında bulunur
 • Jejunumda peyer plakları görülmez
 • Jejunum İleum
 • Jejunumun damarları 1-3 kemer oluşturduktan sonra uzun damarlar şeklinde bağırsağa ulaşırlar
 • Bu damarlara vasa recta denir
 • İleum’un damarları 4-5 kemer oluşturturduktan sonra kısa dallar şeklinde bağırsağa ulaşırlar
 • Mesenterium
  Mesenterium:
 • Jejunum ve ileumu karın arka duvarına asan periton yaprağıdır
 • Mesenteriumun karın arka duvarına yapışan kısmına radix mesenterii denir
 • Radix mesenterii 15 cm kadardır
 • L 2 vertebranın sol tarafından başlar, aşağı ve sağa doğru uzanır
 • Sağ articulatio sacroiliaca’da sonlanır
 • Mesenterium
Mesenteriumun seyri sırasında çapraz yaptığı yapılar:
 • Duodenumun pars horizontalisi,
 • Aorta abdominalis, v.cava inferior,
 • Sağ ureter, sağ m.psoas major,
 • A.v.testicularis, a.v.colica dextra, a.v.iliocolica
 • Mesenterium’un iki yaprağı arasında Jejunum ve ileuma giden arterler – venler, lenf damarları, lenf nodülleri bulunur
 • Meckel divertikülü (Diverticulum ilei)
 • Ductus vitellointestinalisin (ductus omphalomesentericum) artığıdır
 • İleo-çekla valvden yaklaşık 50-80 cm proksimaldedir
 • %2 oranında görülür ve 5 cm uzunluğundadır
 • Meckel divertikülü bağırsağın yapıştığı kenarın tam karşısındaki duvardan çıkar
 • Çapı genellikle ileumunkine eşittir
 • Meckel divertikülü
 • Bazen ileusa (bağırsak tıkanmalarına) sebep olabilir
 • Mukozası mide mukozasına benzer
 • Mide mukozası gibi asit salgılayabilir
 • Peptik ülser gelişerek kanama ve perforasyon (delinme) görülebilir
 • Bazen iltihaplanabilir, apandisitis gibi bulgu verir
 • İnce bağırsağın yapısı
  Dıştan içe doğru:
 • Tunica serosa
 • Tela subserosa
 • Tunica muscularis
 • Tela submucosa
 • Tunica mucosa
 • İnce bağırsağın yapısı
  Tunica serosa:
 • Dış yüzü saran visseral peritondur
  Tela subserosa:
 • Tunica serosayı tunica muscularise bağlar
  Tunica muscularis:
 • Dışta stratum longitudinale, içte stratum circulare bulunur
  Tela submucosa:
 • Damar, sinir ve lenfatikleri içerir
  Tunica mucosa:
 • İnce bağırsağın yapısı
Tunica mucosa:
 • Mukozada plikaların yanı sıra villus intestinalisler bulunur.
 • Mukozanın altında lamina muscularis mucosa bulunur.
 • Bu tabakadaki düz kaslar kasılarak mukozaya plikalı bir görünüm verir
 • Plica circulares (Kerckring plikaları)
 • İnce bağırsak mukozasında görülen plikalardır
 • İnce bağırsakların dolması ile bu plikalar kaybolmaz
 • En yüksek plikanın boyu 8 mm kadardır
 • Plica circularesler duodenumun başlangıcında bulunmaz
 • Pylorun 2,5-5 cm distalinden itibaren görülmeye başlar
 • Plica circulares (Kerckring plikaları)
 • Plikalar, jejunumun proksimalinde çok sayıda ve büyüktür
 • İleumun ortasına kadar sayıları gittikçe azalır ve küçülür
 • İleumun distal bölümüne doğru kaybolur
 • Plica circularis’ler emilme zamanını uzatır ve emilme yüzeyini artırır
 • Villi intestinales
 • Villus’lar ince bağırsağın tümü boyunca bulunur
 • Parmak gibi çıkıntılardır
 • Villus, duodenum ve jejunumda çok sayıda bulunur ve büyüktür
 • İleumda sayıları azdır ve küçüktürler
 • Boyları 0,5-1 mm arasındadır
 • 1 mm2 de 10-40 adet villus bulunur
  Follicili lymphatici solitarii
 • Tüm ince bağırsak mukoza ve submukozasında tek tek saçılmış olarak bulunur
  Follicili lymphatici aggregati (Peyer plakları):
 • Lenf foliküllerinin bir araya toplanarak oluşturdukları plaklardır
 • Boyları 2-12 cm, genişliği 1-2 cm arasındadır
 • Peyer plakları duodenum ve jejunumun üst yarısında bulunmaz
 • Jejunumun alt yarısında görülmeye başlar
 • İleumun son kısımlarında plaklar daha büyüktür
 • Peyer plaklarının üzerinde villus intestinalis’ler bulunmaz
 • Jejunum – ileum arterleri
 1. mesenterica superiorun dalları olan:
 • Aa. Jejunales
 • Aa.ileales (aa.ilei) besler
 • Jejunum ileum venleri
 • Jejunum ve ileumun venleri v. mesenterica superiora drene olur
 • V. mesenterica superior v. lienalis ile birleşir ve v.portayı oluşturur
 • Jejunum ve ileum sinirleri
 • Parsempatik lifleri n.vagustan gelir,
 • Sempatik lifler ise n.splanchnicus’lar dan gelir
 • Sempatik ve parasempatik lifler önce plexus coeliacus’a sonra plexus mesentericus superior vasıtası ile bağırsağa ulaşır
 • Jejunum ve ileum sinirleri
  Bağırsağa ulaşan lifler:
 • Kas tabakaları arasında plexus myentericus’u oluştururlar(Auerbach pleksusu)
 • Buradan çıkan lifler sirküler kas liflerini delerek tela submucosada plexus submucosusu oluşturur (Meissner pleksusu)

Bir Cevap Yazın