Kadın Genital Sistemi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • KADIN GENİTAL SİSTEMİ
 • Dış Genital Organlar
 • Mons pubis (mons veneris)
 • Labium majus pudendi
 • Labium minus pudendi
 • Vestibulum vaginae
 • Clitoris
 • Bulbus vestibuli
 • Hymen
 • Glandula vestibularis major (Bartolin bezi)
 • İç Genital Organlar
 • Vagina
 • Uterus
 • Tuba uterina
 • Ovarium
 • OVARİUM
 • 3-5 gr
 • pelvis minorda
 • fossa ovarica
 
  Fossa ovarica:
 • a.v.iliaca externa ile a.v.iliaca interna
 • ureter
 • a.v. obturatoria ve n.obturatorius
 • facies medialis
 • facies lateralis
 • extremitas tubaria
 • extremitas uterina
 • margo liber
 • margo mesovaricus
 • fimbria ovarica
 • lig suspensorium ovarii
 • a.v.ovarica
 • lig ovarii proprium
 • gebelikte overler yukarı çekilir
 • puberteye kadar peritonla örtülü
 • ovulasyonla birlikte overlerin üzeri pürtüklü bir hal alır
 • germinatif epitel
 • tunica albigunea
 • stroma ovarii
–cortex ovarii
–medulla ovarii
 • Cortex’de follikül hücreleri ve aralarda bağ dokusu bulunur
 • Medulla ovarii iç tarafta bulunur ve gevşek bir yapıya sahiptir
 • Cortex ovarii’de çocuk doğunca 400 000 primordial folikül vardır
 • Bunlardan hayat boyu 400 tanesi olgun hale gelir
 • Puberte ile birlikte primordial foliküller sırasıyla primer, sekonder, tersiyer ve Graaf folikül halini alır
 • Gelişen Graaf foliküül tunica albigunea’ya basınç yapar ve inceltir
 • Graaf folikülü patlar, ovum ve folikül sıvısı abdomen içine atılır
 • Yırtılan Graaf folikülü corpus luteum adını alır
 • Atılan ovum, infundibulum vasıtası ile tutulur ve tuba uterina’ya geçer
 • Tuba uterina’ya geçen ovum, sperm ile birleşirse fertilizasyon ve hamilelik oluşur
 • Eğer hamilelik oluşmaz ise corpus luteum küçülür
 • Ovulasyon 13-14 yaşında başlar ve 45 yaşına kadar her ay devam eder
 • Klimakterium
 • Arteri
  A.ovarica
 • Veni
 • Hilum ovarii’den dışarı çıkar ve bir plexus oluşturur
 • Bu plexusa plexus pampiniformis denir
 • Plexuslar birleşerek v.ovarica’yı oluşturur
 • V.ovarica, sağda v.cava inferiora solda ise sol v.renalise açılır
 • Lenfatikleri
 • N.l.preaortici
 • N.l. aortici lateralis
 • Tuba uterina (salpinx)
 • Tuba uterina, ovariumdan atılan yumurtayı tutar ve uterusa taşır
 • Tuba uterina uzunluğu 10 cm kadardır
 • Uterustan gelen spermler, tüpler içinde ilerler ve burada döllenme gerçekleşir
 • Bölümleri
İntramural parça (pars uterina)
İsthmus
Ampulla
İnfundibulum
  İntramural parça (pars uterina):
 • Uterusun myometrium içerisinde kalan kısmıdır
 • Ostium uterinum tuba uterina
  İsthmus tuba uterina:
 • 3-6 cm uzunluğunda, 2-4 mm kalınlığındadır
  Ampulla tuba uterina:
 • 7-8 cm uzunluğunda, 4-10 mm kalınlığındadır
 • Fertilizasyon (döllenme) burada olur
 • Bu kısım kıvrıntılı ve geniştir
  İnfundibulum tuba uterina:
 • Ovariuma uzanan huni şeklindeki kısımdır
 • fimbria
 • fimbria ovarica
 • ostium abdominale tuba uterina
  3 tabakadan oluşur:
 • Tunica mucosa
 • Tunica muscularis
 • Tunica serosa
 • Uterus (Metra, Hystera)
 • döllenmiş ovumun implantasyonunu ve gelişmesini sağlar
 • 30-40 gr
 • uzunluğu 7-8 cm, genişliği 5 cm
 • ters dönmüş armut şeklinde
 • cavitas uteri
 • intraperitoneal
  Uterus 4 bölümden meydana gelir:
 • Corpus uteri
 • Cervix uteri
 • İsthmus uteri
 • Fundus uteri
 • uzunluğu 4-6 cm, genişliği 5 cm
 • uterusun ön yüzü mesane ile komşudur
 • facies anterior (facies vesicalis) denir
 • periton ön yüzde isthmus uteri’ye kadar gelir, sonra mesaneye atlar
 • excavatio vesicouterina
 • facies posterior (facies intestinalis)
 • Arka yüzde periton bütün corpusu örter ve rectum’a atlar
 • excavatio rectouterina (Douglas çıkmazı)
 • Uterusun arka yüzü ince bağırsaklar ve/veya sigmoid kolon ile komşudur
 • CERVİX (SERVİKS)
  = COLLUM
 • uterusun 1/3 alt kısmıdır
 • portio vaginalis cervicis
 • portio supravaginalis cervicis
 • ostium uteri
 • CERVİX (SERVİKS)= COLLUM
 • fornix vaginae
 • pars anterior
 • pars lateralis
 • pars posterior = receptaculum seminis
  Canalis cervicis uteri:
 • cavum uteri ile vajinayı birbirine bağlar
 • uzunluğu 4 cm kadardır
 • plica palmatae
 • arbor vitae uterinae
 • Ostium externuma kadar, vajinanın çok katlı yassı epiteli devam eder
 • Servix kanalı ise tek katlı yassı epitel ile döşelidir
 • Buradaki sınıra geçiş zonu denir
 • Servix kanserleri daha çok bu zondan çıkar
 • Uterusun boyutları
 • Uterus bebeklerde abdominal boşluktadır, yaş ilerledikçe uterus pelvik boşluğa iner
 • Bebeklerde cervix uteri, corpus uteri’den büyüktür
 • Erişkinlerde ise corpus uteri, servix uteri’den büyüktür
 • Uterusun pozisyonu
 • Corpus uteri ekseni ile vajina ekseni arasında açıklığı öne bakan bir açı vardır. Buna anteversiyon
 • corpus uteri boş mesanenin üzerine ve öne doğru yatmıştır. Buna antefleksiyon
 • Uterusun Bağları
  Lig latum uteri:
  Lig.teres uteri (lig.rotundum):
 • Tüplerin uterusa tutunduğu yerin ön ve aşağı kısmından başlar
 • Öne ve dış-yana doğru uzanarak canalis inguinalisten geçer
 • Labium majuste sonlanır
 • Uterusu anteversiyon pozisyonunda tutar
  Lig.transversum cervicis (lig.cardinale):
 • Lig.latumun alt bölümü içindedir
 • Servixin yan duvarlarından başlar
 • Pelvisin yan duvarlarına tutunur
 • Uterusun stabilizasyonunda önemli
 • Uterusun Duvarı
  Duvarı 3 katman halindedir:
 • Endometrium (tunica mucosa)
 • Myometrium (tunica muscularis)
 • Perimetrium (tunica serosa)
 • Endometrium
  Endometrium:
 • tek katlı silialı silindirik epitel
 • çok sayıda tübüler bezler (gl.uterina)
 • stroma
 • Mukoza yer yer myometrium içine girer, bu bir avantajdır
 • Çünkü küretaj yapılan kadında, myometrium içinde bir miktar endometrium kalır
 • Myometrium içinde kalan endometrium tekrar rejenere olur
 • Myometrium
 • Düz kas hücrelerinden oluşur
 • Östrejen kas hücrelerinde kontraksiyon yaptırır
 • Progesteron kontraksiyonu önler
 • Perimetrium
  Perimetrium:
 • Uterusu örten periton ve onun altındaki tela subserosa denen bağ dokusundan oluşur
 • Perimetrium, bağırsakların uterus üzerinde kayganlığını sağlar
 • Arterleri
  A.uterina:
 • Lig.latum içinde servixe doğru gelir
 • Ureteri önden çaprazlar
 • İsthmus uteri hizasında ramus ascendens ve ramus descendens
 • Venleri
 • plexus venosus uterinus
 • v. uterina
 • v.iliaca interna
 • Lenfatikleri ve Sinirleri
  Lenfatikleri:
 • N.l.aortici,
 • N.l.iliaci interni
  Sinirleri:
 • Parasempatikleri: Nn.erigentes
 • Sempatikleri: Th12- L2
 • Vagina (Kolpos)
 • Önde mesane ve urethra, arkada rectum, üstte ise uterus vardır
  Vajina’nın görevleri:
 • ostium vagina (introitus vagina)
 • portio vaginalis cervicis
 • fornix vagina
  Vagina’nın iç kısmında sirküler tarzda çıkıntılar var
  Bu çıkıntılara columna rugarum denir
  Vajina duvarının katmanları:
 • Tunica mucosa
 • Tunica muscularis
 • Tunica adventitia
  Tunica mucosa:
 • Çok katlı yassı epitel ile kaplı
 • Vajina epiteli 4 tabakadan oluşur:
 • Basal, parabasal, intermedier, superficial
 • Vajina’da salgı yapan bez yoktur
 • Vajina’daki ıslaklığı; servix’ten gelen sekresyon sağlar
  Tunica mucosa:
 • Vajina sekresyonu asidiktir (pH: 4,5-5 arası)
 • Asidik ortam, Döderlein basilleri (lactobacillus acidophilus) yardımı ile sağlanır
 • Vajina’nın yassı epitel hücreleri, glikojeni laktik aside çevirir ve asidik ortam oluşur
 • Asidik ortam ise mikroorganizmaların yukarı doğru iç genitallere çıkmasını önler
  Tunica muscularis:
 • İçte sirküler, dışta longitudinal
 • Kas lifleri arasında elastik ve kollajen lifler yer alır
 • Doğum esnasında kas lifleri, elastik ve kollajen lifler sayesinde vajina genişler ve uzar
 • Vajina girişinde çizgili kas lifleri vardır
 • Burdaki çizgili kas lifleri bazen koitusa izin vermez (vaginismus)
 • Tunica adventitia:
 • Vajinanın etrafını saran bağ dokusuna parakolpium denir
  Arterleri
 • A. vaginalis (A. uterina’nın dalı)
 • A. vesicalis inferior: ön duvarı
 • A. rectalis media: arka duvarı
 • A.pudenda interna: ostium vagina
  Venleri:
 • Parakolpium içindedir
 • Uterus, mesane ve rectum’dan gelen venlerle birleşerek plexus vaginalisi oluşturur
 • Plexus venosus vaginalis: v. iliaca interna’ya açılır
 • Dış Genital Organlar
 • Mons pubis (mons veneris)
 • Labium majus pudendi
 • Labium minus pudendi
 • Vestibulum vaginae
 • Clitoris
 • Bulbus vestibuli
 • Hymen
 • Glandula vestibularis major (Bartolin bezi)
 • Mons pubis
 • Symphysis pubisin önünde,
 • Cilt altı yağ dokusundan dolayı kabarık
 • Pubes
 • Kıllar ters dönmüş üçgen şeklindedir
 • Eğer kıllanma kadınlarda göbeğe doğru çıkarsa hormonal bozukluk yada yapısal bozukluk akla gelmeli
 • Labium majus pudendi (Büyük Dudaklar)
 • Önde mons pubisten başlar, arkaya doğru uzanır
 • Erkekteki scrotuma karşılık gelir
 • Önde kalındır, arkaya gittikçe incelir
 • Uzunluğu 7-8 cm kadardır
 • Bol ter ve yağ bezleri içerir
 • Büyük dudaklar pigmentli ve dış yüzü kıllıdır
 • İç yüzde kıl yoktur
 • Labium majuslar kapalı
 • Rima pudendi
 • Rima pudendi 7 cm civarındadır
 • Comissura labiorum anterioru
 • Comissura labiorum posterioru
 • Comissura labiorum posteriordan anüse kadar olan 2-3 cm’lik alana perineum denir
 • Labium majusların deri altında lig. teres uteri sonlanır
 • Labium minus pudendi
  (Küçük Dudaklar)
 • İki küçük deri plikası şeklindedir
 • 3- 4 cm
 • 1-2 cm
 • Penis derisi
 • Küçük dudaklara nympha da denir
 • Kırmızı pembe bir renge sahiptir ve üzerinde kıl yoktur
 • Küçük dudakların ön uçları symphysise doğru uzanır
 • Üst kol clitorisi üstten sarar ve buna prepitium clitoridis denir
 • Alt kol clitoridisi alttan sarar ve frenulum clitoridisi yapar
 • Frenulum labiorum pudendi
 • Clitoris
 • 1 cm altında urethranın dış ağzı bulunur
 • clitoris erektil bir dokudur
 • corpus cavernosum penis
 • Crus clitoridis
 • Corpus clitoridis
 • Glans clitoridis
  Crus clitoridis:
 • Sağlı sollu iskion pubis koluna tutunarak symphysis pubicanın altında birleşir
  Corpus clitoridis:
 • Ortada birleşen iki kol corpus clitoridis adını alır
  Glans clitoridis:
 • Corpus clitoridis’ten öne doğru uzanan kısma glans clitoridis denir
  frenilum clitoridis
  prepitium clitoridis
 • Vestibulum vagina
 • önde clitoris,
 • arkada comissura labiorum posterior,
 • yanlarda labium minus’lar ile çevrilmiş boşluğa denir
 • fossa vestibuli vagina
 • Bulbus vestibuli
 • vestibulum vagina’nın iki yanında uzanır
 • önde corpus clitoridis’in altında birleşir
 • ereksiyon halinde biraz büyür
 • corpus spongiosum penis
 • musculus bulbospongiosus
 • Bartholin Bezi
  (gl.vestibularis major)
 • nohut büyüklüğünde bir çift bezdir
 • cowper bezleri
 • vestibulum vagina
 • vajen girişini kayganlaştırır
 • bartholinitis
 • bu bölgede gerginlik, ateş, ağrı, şişkinlik görülür
 • Ostium vagina
 • vagina’nın giriş ağzıdır
 • hymen
 • Hymen
 • Ostium vagina’nın büyük bir kısmını kapatır
 • Hymenin ortasında bir delik bulunur
 • Bu delikten adet dönemlerinde adet kanı dışarı akar
 • Hymen normalde ilk cinsel birleşmede yırtılır ve yırtılmaya deflorasyon denir
 • Yırtılan hymen parçalarına ise caruncula hymenalis denir
  Hymen şekilleri:
 • Hymen semilunaris: Hymenin ortasındaki delik yarım ay şeklinde
 • Hymen anularis: Hymenin açıklığı tam ortada ve yuvarlak
 • Hymen septus: Hymenin açıklığı iki delikli ve bir köprü ile birleşmiş
 • Hymen cribriformis: Hymen kalbur gibi delikli
 • Hymen fimbriatus: Kenarları girintili çıkıntılı
 • Hymen imperforatus: Hymen bazen doğuştan kapalı olabilir. Buna hymen imperforatus denir
 • Hymen imperforatus’da puberteden sonra adet kanı dışarı akamaz
 • Ostium urethra externum
 • Glans clitoridis’in 1-2 cm altında urethra’nın dış ağzı bulunur
 • Ostium urethra externum, labiım minus’lar iki yana çekilerek bulunur
  Skene Bezleri:
 • Ostium urethra externum’un yanlarındaki bezlere denir
 • Bu bezlerin kanalları urethranın dış ağzının yanlarına açılır

Bir Cevap Yazın