Kalça ve Uyluk Kasları / Alternatif

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • ALT EKSTREMİTE KASLARI
 • Kalça kasları
 • Uyluk kasları
 • Bacak kasları
 • Ayak kasları
 • Kalça Kasları
  Kalçanın ön tarafındaki kaslar:
 • M. Psoas major
 • M. Psoas minor
 • M. İliacus
 • M.iliopsoas
 • Bu kas m.psoas major ve m.iliacus’un birleşmesinden oluşur
 • M.iliopsoas trochanter minor’da sonlanır
 • M. psoas major
 • Th 12 ile L1-5 vertebra corpusları ve aradaki diskuslardan ve
 • Bu vertebraların transvers çıkıntılarından başlar
 • Lig.inguinale’nin altından ve lacuna musculorumdan geçer
 • Femurun trochantor minor’unda sonlanır (m.iliacus ile birlikte)
 • M. psoas major
  Fonksiyon:
 • Uyluğa flexion (en güçlü flexor) ve hafif dış rotasyon yaptırır
 • Yatan bir insanın doğrularak oturmasını sağlar
 • Uyluk sabit ise, gövdeye flexion yaptırır
 • Siniri: Plexus lumbalis ve n.femoralis
 • M. psoas minor
 • M. psoas majorun ön tarafındadır
 • Th 12 ve L1 vertebralar ve aradaki diskustan başlar
 • Eminentia iliopubica’da sonlanır
 • Zayıf olarak gövdeyi öne eğer
 • Siniri: 1. lumbal spinal sinir
 • Bu kas % 40-45 bulunmayabilir
 • M. iliacus
 • Bu kas fossa iliaca’yı doldurur
 • Fossa iliaca’dan ve crista iliaca’nın iç dudağından başlar
 • Lig. İnguinale’nin altından ve lacuna musculorumdan geçer
 • Femurun trochantor minorunda sonlanır (M. psoas major ile birlikte)
 • M.iliacusun fizyolojik kesiti daha büyüktür ve m.psoas majordan etkisi daha fazla
  Fonksiyon:
 • Uyluğa flexion, dış rotasyon yaptırır
 • M. iliopsoas uyluğun en kuvvetli fleksorudur
 • Siniri: N. femoralis
 • Kalça Kasları
  Kalçanın arka tarafındaki kaslar:
 • M. Gluteus maximus
 • M. Gluteus medius
 • M. Gluteus minimus
 • M. Tensor fascia lata
 • Dış rotator kaslar
 • M. gluteus maximus
 • Gluteal bölgenin en yüzeyel kasıdır
 • Ala ossis ili’nin arka yüzü, sacrum ve coccyx’in arka yüzü, lig.sacrotuberale’den başlar
 • Kas lifleri aşağı ve dışa doğru gider
 • Kasın büyük kısmı tractus iliotibialiste, geri kalan kısmı femurun tuberositas glutea’sında sonlanır
 • M.gluteus maximus
  Fonksiyon:
 • Uyluğa ekstensiyon yaptırır (en kuvvetli ekstensor)
 • Ayrıca uyluğa dış rotasyon yaptırır
 • M. iliopsoas’ın antagonistidir.
 • Ayrıca kasın üst yarısı uyluğa abduksiyon, alt yarısı ise adduksiyon yaptırır
 • Bu kas gövdeyi dik tutmada, koşmada ve merdiven çıkmada rol oynar
 • Siniri: N. gluteus inferior
 • M. gluteus medius
 • M. gluteus maximusun altındadır
 • Ala ossis ili’nin dış yüzünden başlar
 • Crista iliaca’dan, linea glutea anterior ve linea glutea posterior arasındaki sahadan başlar
 • Lifler biraraya toplanarak trochantor majorda sonlanır
 • M. gluteus medius
  Fonk: Uyluğa  abduction yaptırır (en kuvvetli abductor)
 • Yürüme esnasında, ayağın yere bastığı taraftaki kas, karşı taraftaki pelvisi kendi tarafına çeker
 • Böylece yürürken ayağın havada olduğu tarafın pelvisi aşağı düşmez.
 • Bunun nedeni, ayağın yerde olduğu taraftaki m.gluteus medius’un kasılmasıdır
 • İki ayağımız üzerinde dururken her iki tarafın kası da çalışmaz
 • Siniri: N. gluteus superior
 • M. gluteus medius
  Klinik:
 • Sinir lezyonunda, örneğin sağ n.gluteus superior çalışmaz ise sağ taraf yere basarken sol taraf pelvisi yukarı çekilemez ve sol taraf pelvisi aşağı düşer
 • Buna Trandelenburg arazı denir
 • Böyle hastalarda ördek yürüyüşü görülür
 • M. gluteus minimus
 • M. gluteus mediusun derinindedir
 • Ala ossis ili’nin arka tarafında başlar
 • (Linea glutea anterior ile inferior arasında kalan sahadan)
 • Trochantor major’de sonlanır
 • M. gluteus medius gibi fonksiyon görür
 • Yani uyluğa abduksiyon yaptırır
 • Siniri: N. gluteus superior
 • M. tensor fascia lata
 • Spina iliaca anterior superiordan başlar
 • Kas, aşağı doğru ilerler ve yassı bir kiriş halini alır
 • Tractus iliotibialisin iki yaprağı arasında sonlanır
 • Tractus iliotibialis ise tibia’nın condylus lateralisinde sonlanır
 • Kas, uyluğa fleksiyon yaptırır
 • Ayrıca tractus iliotibialisi gerer ve bacağın ekstensiyonuna yardım eder
 • Siniri: N. gluteus superior
 • Tractus iliotibialis
 • Yukarıda crista iliaca’ya tutunarak başlar
 • Uyluğun dış yüzünden aşağı doğru ilerler
 • Aşağıda tibianın condylus lateralisine tutunarak sonlanır
 • Uyluğun Dış Rotator Kasları
 • M. gluteus maximusun derininde bulunurlar
 • Uyluğa dış rotasyon yaptırırlar
  Dış rotator kaslar:
 • M. Piriformis
 • M. Gemellus superior
 • M. Gemellus inferior
 • M. Obturatorius internus
 • M. Obturatorius externus
 • M. Quadratus femoris
 • M. piriformis
 • Sacrumun ön yüzünden başlar ve lifleri dışa doğru gider
 • Trochanter majorda sonlanır
 • M. piriformis, for.ischiadicum majusu ikiye böler
 • Üstte kalan geçide foramen suprapiriforme, altta kalan geçide ise foramen infrapiriforme denir
 • Fonk: Uyluk fleksiyonda iken dış rotasyon
 • Uyluk ekstensiyonda iken abduksiyon yaptırır
 • Siniri: N. musculi piriformis (plexus sacralis’ten gelir)
 • M. obturatorius internus
 • Bir kısmı küçük pelviste, bir kısmı da kalça ekleminin arkasındadır
 • Membrana obturatorianın iç yüzünden ve bu membranın tutunduğu kemik kenardan başlar
 • Kas lifleri incisura ischiadica minordan geçerek laterale doğru gider
 • Trochanter majorun iç yüzünde sonlanır
 • Uyluğa dış rotasyon yaptırır
 • Ayrıca uyluğa abduksiyon yaptırır
 • Siniri: N. musculi obturatorii interni (Plexus sacralisin dalı)
 1. Gemellus superior
 • Spina ischiadicadan başlar
 • M.obturator internus’un hemen üzerindedir
 • Trochanter major’da sonlanır
 • Uyluğa dış rotasyon yaptırır
 • Siniri: Plexus sacralisten gelir
 1. Gemellus inferior
 • Tuber isciadicumdan başlar
 • M.obturator internusun hemen altındadır
 • Trochanter major’da sonlanır
 • Uyluğa dış rotasyon yaptırır
 • Siniri: Plexus sacralisten gelir
 1. quadratus femoris
 • Dörtgen görünüşte bir kastır
 • Tuber ischiadicumun dış yüzünden başlar
 • Crista intertrochanterica’ya tutunarak sonlanır
 • Uyluğa dış rotasyon yaptırır (en kuvvetli dış rotator)
 • Siniri: N. musculi qudratus femoris
  (plexus sacralis’in dalı)
 • M. obturatorius externus
 • Membrana obturatorianın dış yüzünden ve buraya komşu kemikten başlar, dışa uzanır
 • Kalça ekleminin altından dolanarak arkasına geçer ve fossa trochantericada sonlanır
 • Bu kas uyluğun adduktor kasları ile örtülüdür
 • M. quadratus femorisi ortadan kesersek derinde bu kası görürüz
 • Uyluğa dış rotasyon yaptırır
 • Femur başını alttan destekler
 • Siniri: N. obturatorius
 • Uyluğun ön tarafındaki kaslar
 • M. sartorius
 • M. quadriceps femoris
–M. Rectus femoris
–M. Vastus lateralis
–M. Vastus medialis
–M. Vastus intermedius
 • M. sartorius
 • Vücudun en uzun kasıdır ( 61 cm)
 • Spina iliaca anterior superiordan başlar
 • Uyluğun ön yüzünü çaprazlar
 • Son bölümü femurun iç kondilinin arkasından geçer
 • Tibia’nın proximalinin iç yüzünde sonlanır
 • M.sartorius, m. gracilis ve m. semitendinosus kirişleri birlikte pes anserinus’u oluşturur
 • Hem uyluğa, hem de bacağa hareket yaptırır
 • Uyluğa flexion ve dış rotasyon yaptırır
 • Bacağa ise flexion ve iç rotasyon yaptırır
 • Siniri: N. femoralis
 • M.quadriceps femoris
 • Uyluğun ön ve yan taraflarını dolduran geniş bir kastır.
 • 4 kasın birleşmesinden oluşur
–M. Rectus femoris
–M. Vastus lateralis
–M. Vastus medialis
–M. Vastus intermedius
 • M. rectus femoris
 • Uyluğun ön tarafında bulunan bir kasdır
 • 2 başı vardır: caput rectum, caput reflexum
 • Caput rectum: spina iliaca anterior inferior’dan başalar
 • Caput reflexum: acetabulumun üst kısmından başlar
 • Patellanın bazisinde m. quadriceps femorisin kirişine katılarak sonlanır
 • Uyluğa flexion ve bacağa ekstensiyon yaptırır
 • Siniri N. femoralis
 1. vastus lateralis
 • M. quadriceps femorisin en büyük bölümüdür
 • Linea intertrochanterica’dan, trochanter majorun ön kısmından, linea aspera labium laterale’nin üst yarısından başlar
 • Patellanın dış yarısında, m. quadriceps femorisin kirişinde sonlanır
 1. vastus medialis
 • Linea intertrochantericanın iç kısmından
 • Linea asperanın labium medialesinden başlar
 • Patelanın iç kenarı ve m. quadriceps femorisin kirişinde sonlanır
 1. vastus intermedius:
 • M. rectus femorisin derinindedir
 • Femur ön yüzünden başlar
 • Patellanın üst kısmında m. quadriceps femorisin kirişine katılarak sonlanır
 • M. quadriceps femoris kirişi
 • M.rectus femoris
 • M.vastus medialis
 • M.vastus lateralis
 • M.vastus intermedius
 • Bu 4 kasın kirişi uyluğun ön yüzünün distalinde birleşir ve patellanın bazisine tutunur ve buna quadriceps tendonu denir
  Lig. patella:
 • Patellanın apexinden tuberositas tibiaya uzanır
 • Quadriceps kirişinin bir kısım lifleri kesilmeksizin lig patellaya katılır
 • Bu bağlara retinaculum patella laterale ve mediale denir
 1. Quadriceps femoris fonksiyonu:
 • M.quadriceps femoris, bacağın en kuvvetli ekstensor kasıdır.
 • M. rectus femoris ayrıca uyluğa flexion da yaptırır
 • Siniri: N. femoralis
 • Uyluğun medialindeki kaslar
  (uyluğun adduktor kasları)
 • M. Gracilis
 • M. Pectineus
 • M. Adductor longus
 • M. Adductor brevis
 • M. Adductor magnus
 • M. gracilis
 • Ramus inferior ossis pubis’ten başlar, aşağı doğru iner
 • Femurun iç epikondilinin arkasından geçer
 • Tibianın üst kısmının iç yüzünde sonlanır
 • Pes anserinus yapısına katılır
 • M.gracilis, m.sartorius ve m. semitendinosus kirişleri birleşerek pes anserinusu (kaz ayağını) oluşturur
  Fonksiyonu:
 • Uyluğa adduksiyon yaptırır
 • Diz eklemine flexion ve iç rotasyon yaptırır
 • Siniri: N. obturatorius
 • M. pectineus
 • Pecten ossis pubisten başlar
 • Femurdaki linea pectinea’da sonlanır
 • Esas olarak uyluğa adduksiyon yaptırır
 • Ayrıca uyluğa bir miktar flexion yaptırır
  Siniri:
 • N. femoralis ve n. obturatorius’tan innerve olur
 • Çift innervasyonlu bir kastır
 • M. Adductor longus
 • Adductor kasların en yüzeyel olanıdır
 • Ramus superior ve ramus inferior ossis pubisin birleşim yerinden başlar
 • Linea aspera labium mediale’nin 1/3 orta kısmında sonlanır
 • Uyluğa adduksiyon yaptırır
 • Siniri: N. obturatorius
 • M. adductor brevis
 • M.adductor longus’un arkasında bulunur
 • Ramus inferior ossis pubisten başlar
 • Linea aspera labium medialenin 1/3 üst kısmında sonlanır
 • Uyluğa adduksiyon yaptırır
 • Siniri: N. obturatorius
 • M. adductor magnus
 • Ramus ossis ischii ve tuber ischiadicumun’dan başlar
 • Kas, femura yaklaştıkça yayılır ve 3 parçaya ayrılır
 • Üst parça: linea aspera labium mediale’nin üst kısmına yapışarak sonlanır
 • Üst parçaya m.adductor minimus da denir
 • Orta parça: linea aspera labium mediale’nin ortasına tutunur
 • Alt parça: Femurun epicondylus medialisine tutunur
 • M. adductor magnus
 • M. adductor magnusun 1/3 alt kısmı aponeurotiktir
 • Bu aponeorotik yapıda hiatus adductorius (hiatus tendineus) bulunur
 • Bu geçitten A.V.femoralis geçerek fossa poplitea’ya gelir
 • Fonk: Bu kas uyluğa adduction yaptırır
  (en kuvvetli adduktor)
 • Siniri: N.obturatorius
 • Trigonum femorale (Scarpa Üçgeni)
 • Lateralde m.sartorius,
 • Medialde m.adductor longus,
 • Yukarıda lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır.
 • Üçgenin tabanında lateralde m. iliopsoas, medialde m. pectineus bulunur
 • N. femoralis, a. femoralis ve v. femoralis bu üçgende uzanır
 • N. femoralis bu üçgende dallarına ayrılır
 • Ayrıca burada damarlar boyunca yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur
 • Canalis adductorius (Hunter Kanalı)
 • Femoral üçgenin tepesi ile hiatus adductorius arasında yer alır.
 • Trigonum femorale’nin tepesinden başlar, hiatus adductorius’ta sonlanır
  Sınırları:
 • Arka: m. adductor longus ve magnus
 • Ön-dış: m. vastus medialis
 • Ön-iç: membrana vasoadductoria ve
  m. sartorius
  İçinden geçenler:
 • A. femoralis
 • V. Femoralis
 • N. saphenus
 • Canalis femoralis
 • Lacuna vasorumda, v. femoralisin medialinde bulunan bir kanaldır
 • Karın boşluğuna bakan tabanı oval bir halka şeklindedir. Bu halkaya anulus femoralis denir.
 • Bu halkayı önden lig. inguinale, arkadan m. pectineus, medialden lig. lacunare, lateralden v. femoralis sınırlar
 • Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denir
 • Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralisi oluşturur
 • Canalis femoralis içinde derin inguinal lenf nodüllerinden bir tanesi ve lenf damarları bulunur Buradaki lenf nodülüne Rosenmüller veya Cloquet lenf nodülü denir
 • Anulus femoralis kadınlarda daha geniş
 • Çünkü kadınlarda pelvis geniş ve femoral damarlar daha incedir
 • Uyluğun arka tarfındaki kaslar
 • M. Biceps femoris
 • M. Semitentinosus
 • M. Semimembranosus
 • Bu kaslara hamstring kasları yada iskiokrural kaslar da denir
 • M. biceps femoris
 • Uyluğun arka ve dış tarafındadır.
 • 2 başı var: Caput longum ve caput breve
 • Caput longum: Tuber ischiadicumdan başlar
 • Caput breve: Linea aspera labium laterale’den başlar
 • Caput longum n.ischiadicus’u arkadan çaprazlar
 • Uyluğun alt kısmında kısa başı ile birleşir
 • Bu kas fibula başında sonlanır
 • Uyluğa ekstensiyon, bacağa flexion yaptırır
  Siniri:
Uzun başı N. tibialis,
Kısa başı N. fibularis communis
 • M. semitendinosus
 • Uyluğun arka iç tarafındadır
 • Yüzeyel seyreder ve alt yarısı kiriştir
 • Tuber ischiadicumdan başlar
 • Fossa popliteayı medialden sınırlar ve pes anserinus yapısına katılır
 • Uyluğa ekstensiyon yaptırır
 • Bacağa flexion, biraz iç rotasyon yaptırır
 • Siniri: N. tibialis
 • M. semimembranosus
 • Uyluğun arka tarafının iç kısmında ve m. semitendinosusun derinindedir
 • Üst tarafı membranöz yapıdadır
 • Tuber ischiadicumdan başlar
 • Kasın esas kısmı, tibianın iç kondilinin arka kısmında sonlanır
 • Bir kısım lifleri lig popliteum obliqumun yapısına katılır
 • Uyluğa ekstensiyon,
 • Bacağa flexion, biraz iç rotasyon yaptırır
 • Siniri: N. tibialis
 • Pes anserinus
 • M.gracilis, M.semitendinosus ve m. sartoriusun tibiaya tutunma yerlerinde yaptıkları kaz ayağına benzer yapıdır
 • Bu yapı tibia üst ucunun medial kısmına yapışır

Bir Cevap Yazın