Kalp Debisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

lKALP DEBİSİ
l
lAmaç
lKalp debisini tanımlamak, kalp debisini etkileyen faktörleri açıklamak.
lKalp debisi – Cardiac output
lHer bir ventrikül tarafından bir dakikada pompalanan kan hacmi.
l
l
     Kalp debisi = Kalp hızı   x  Strok volüm
             (mL/dk)              (Vuru/dk)               (mL/vuru)
lKalp debisinin dağılımı
Organ   Kan akımı (mL/dk)
Beyin  750
Kalp  250
İskelet kasları (İnaktif)  650
Deri  500
Böbrek                    1200
Karaciğer, mide, bağırsaklar vd.   1900   
l
lEkstrinsik düzenleme
lKalp kası iskelet kası gibi çizgilidir. İskelet kaslarının sinirleri kesildiğinde felç olur. Oysa iskelet kaslarından farklı olarak, kalbi uyaran sinirler kesilseler dahi kalp kasılmaya devam edebilir. Kalp hızının fizyolojik olarak kontrolü otonom sinirler (parasempatik ve sempatik) ile sağlanır.
lKalbin otonomik inervasyonu
lParasempatikler
lParasempatik lifler  nervus vagus ile kalbe gelirler ve başlıca SA düğüm ile AV düğüme dağılım gösterirler. Atriyum ve ventrikül kaslarına çok az oranda lifler verirler.
lOysa sempatik sinirler kalbin bütün kısımlarına, özellikle en yoğun olarak ventrikül kasına dağılım gösterirler.
l
lParasempatikler
lAsetilkolin; G proteini aracılığıyla muskarinik (M2) reseptörleri etkileyerek kas lifi membranlarının K+‘a geçirgenliğini artırır; hiperpolarizasyonla dokuyu daha az uyarılabilir duruma getirir.
lEşiğe ulaşma süresi uzar.
lGüçlü vagal uyarı kalbi bir süreliğine durdurabilir.
lParasempatikler
lAsetilkolin; aynı zamanda membranda adenil siklazın inhibisyonuna neden olur. Böylece cAMP azalır ve sonuçta membranın Ca++ geçirgenliği azalır.
lAsetilkolin; Atriyum kasları ile AV düğüm arasındaki kavşak liflerinin uyarılmasını güçleştirir.
lParasempatikler
lSempatikler
lNorepinefrin (NE); b1 reseptörlerine bağlanarak adenil siklazı aktive eder ve cAMP düzeyini arttırarak kas lifi membranlarının Na+ ve Ca++ geçirgenliğini artırır.
lBöylece SA düğümde daha pozitif bir dinlenme potansiyeli oluşur, uyarılma için gereken eşik değere yakınlaşma meydana gelir. SA düğüm hücrelerinde uyarı frekansını artırır.
l
l
l
lSempatikler
lSA düğümde uyarı hızı artar (+ kronotropik etki).
lAtriyumlardan ventriküllere uyarının ileti süresi kısalır (+ dromotropik etki).
lKalbin bütün kısımlarında uyarılabilme yeteneği artar (+ batmatropik etki).
lKalbin bütün bölümlerinde kasılma gücü artar (+ inotropik etki).
lOtonom sinirler – Kalp
lOtonom sinirler – Kalp
                  Sempatik sinirler             Parasempatik sinirler
l
SA düğüm       Kalp hızında artma.        Kalp hızında azalma.
                        (+ kronotrop etki)
AV düğüm       İleti hızında artma.          İleti hızında azalma.
Atrium kası      Kontr.  gücünde artma.   Kontr. gücünde azalma.
Ventrikül kası  Kontr.  gücünde artma.   Anlamlı bir etkisi yok.
                         (+ inotrop etki)
lAşağıdakilerden hangisi sinoatrial nodda hiperpolarizasyon ile kalp hızında yavaşlamaya neden olur?
  1. Sempatik stimulasyon
  2. Adrenalin
  3. Isı artışı
  4. Vagal stimulasyon
  5. SA nodda Na+ geçirgenliğinin artması
lParasempatik stimulasyon hangisine neden olur?
  1. AV uyarılmada artış
  2. Ventriküler kontraksiyonda artış
  3. Atrial refrakter periyodda artış
  4. Atrium kasılma gücünde artma
  5. Kalp hızında düşüş
lStrok volümün düzenlenmesi
lKalp kası lifinin uzunluğu (heterometrik düzenleme)
lToplam periferik direnç
lKasılma gücü (homeometrik düzenleme)
lİntrinsik düzenleme
lKalp, fizyolojik sınırlar içinde venöz sistemde göllenmeye fırsat vermeyecek şekilde kendisine gelen bütün kanı pompalayabilir.
lKalbin değişen yüke göre kendini ayarlayabilme yeteneğine Frank-Starling Kanunu denir.
l
lFrank-Starling mekanizması
lKas lifinin uzunluğu diyastol sonu hacmi (EDV) ile orantılıdır. EDV,  preload (ön yük) olarak adlandırılır. Diyastol sonu hacmini venöz dönüş belirler. Venöz dönüş ile kalbe gelen kan miktarı arttığı zaman kalp kası lifleri daha fazla gerilir.
l
lPeriferik direnç – Strok volüm
lPeriferik dirençde artış strok volümün azalmasına neden olur.
lBöylece ventriküllerde daha çok kan kalır; bir sonraki siklus için EDV artar.
lBunun sonucu olarak sonraki siklusta ventrikül daha çok gerilir ve daha güçlü kasılır.
lHomeometrik düzenleme
lKatekolaminler; kalp kasının uzunluğunu değiştirmeden kasılma gücünü artırırlar (+ inotrop).
lBu etki b1 adrenerjik reseptörler ve cAMP ile düzenlenir. cAMP, ECF’dan kalsiyumun hücre içine akışını artırır. 
l
l
l
lVenöz dönüş
lSempatik aktivite       Venokonstrüksiyon
lKapaklar – Tek yönlü kapaklar akım      kalp yardım eder.
lİskelet kas pompası – Kasılma-gevşeme siklusu kan akımının kalbe hareketini sağlar.
lSolunum pompası – İnspirasyon sırasında toraksdaki düşük basınç kanın kalbe doluşunu sağlar.
l

Bir Cevap Yazın