Karaciğer ve Safra Kesesi Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

KARACİĞER- SAFRA KESESİ
KARACİĞER
Vücudun en büyük bezidir.
Regio hypocondriaca dextrum’un tümünü ve regio epigastrica’nın büyük bir bölümünü doldurur.
25-30 cm uzunluğunda, sağ tarafı; ön-arka 14-16 cm, yüksekliği 8 cm dir.
Erkeklerde; 1400-1800 gr, kadınlarda; 1200-1400 gr.
Erişkinde vücut ağırlığının %2’si, çocuklarda %5’i kadardır.
Fascies Diaphragmatica
Pars Superior
qSağ tarafta; pleura ve akciğerle,
qsol tarafta; pericardium ve kalp ile komşudur.
qİmpressio cardiaca,
qBüyük bölümü peritonludur (Area nuda peritonsuz).
Fascies Diaphragmatica
Pars Anterior
qSağ tarafta; 6-10. kosta
qSol tarafta; 7-8 kosta
qOrtada; proc. xiphoideus ilekomşu.
qLig. falciforme hepatis hariç peritonludur.
Fascies Diaphragmatica
Pars Posterior
qSulcus vena cava ile Fissura ligamenti venosi arasında lobus caudatus bulunur.
qİmpressio suprarenalis
qİmpressio oesophagea
qBüyük bölümü peritonsuzdur.
qArea nuda; Lig. coronarium içindeki saha
Arkaya aşağı ve sol tarafa bakar.
Porta hepatis;
  1. Portae hepatis
  2. Hepatica propria
Safra kanalları
 lenf damarları
Sinir ağı
Fossa vesica biliaris
Sulcus vena cava
Fissura ligamenti teretis; lig. teres hepatis
Fissura ligamenti venosi; lig. venosum
Lobus hepaticus dexter
Lobus hepaticus sinister
Lobus quadratus
Lobus caudatus
Sağ Lobun visseral yüzünde; önden arkaya impressio colica, impressio renalis, impressio suprarenalis, impressio duodenalis
Sol lobun alt yüzü; impressio gastrica
Arka Kenar
Fascies visceralis ile fascies diaphragmaticus arasında arka taraftadır.
Sağda; linea axillaris’in arkasında, 11. kosta altında alt kenarın devamı şeklinde başlar ve 12. kosta alt kenarını takip ederek columna vertebralis’e gelir. Sonra konveksliği sola ve aşağı bakan bir kavis çizerek sola yukarı uzanır ve arkada 8. interkostal aralıkta, sol linea medioclavicularis hizasında sol ucunda alt kenarla birleşir.
Alt Kenar
Fascies visceralis ile fascies diaphragmaticus arasında ön-yan taraftadır.
İnc. Ligamenti teretis
Murphy noktası; orta hattın 4-5 cm sağındadır.
Sol tarafta 5. interkostal aralıkta başlar, buradan sağa ve aşağı uzanır, sol arcus costarum’u 7. ve 8. kostaların birleştiği yerde, sağ arcus costarum’u 9. ve 10. kostaların birleşim yerinde keser.
Karaciğerin üst sınırı; sağda linea medioclavicularis üzerinde 4. interkostal aralıktan (en yüksek nokta) sola ve aşağı uzanır.
  1. kıkırdak kosta hizasından geçerek proc. xiphoideus’un tabanını ve solda 6. kıkırdak kostanın sternumla birleştiği noktayı çaprazlayarak orta hattın 7-8 cm soluna uzanır.
Lobus hepaticus dexter
Sağ hypokondrium’da bulunur.
Tüm karaciğerin 5/6 sını oluşturur.
Sağ ve sol lob sınırını diafragmatik yüzde; lig. falciforme hepatis
visseral yüzde; fissura sagittalis sinister belirler.
Lobus hepaticus sinister
Epigastrium’da ve sol hipokondriumda bulunur.
Üst yüzü diafragma ile, alt yüzü mide ile komşudur.
Sol ucu linea medioclavicularis’te sonlanır. Bu uctaki bağ dokusu yapıya apendix fibrosa hepatis denir.
Lobus caudatus
Sağ lobun vissreal yüzünde ve porta hepatis’in arkasında T10-11 hizasında bulunur.
Sağdan; sulcus vena cavae, soldan; fissura ligamenti venosi sınırlar.
Önde iki uzantısı vardır, soldakine; proc. papillaris, sağdakine; proc. caudatus denir.
Lobus quadratus
Sağ lobun visseral yüzünde ve porta hepatis’in önünde bulunur.
Önde karaciğerin margo inferior’u, arkadan porta hepatis, sağ tarafta fossa vesica biliaris ve soldan fissura ligamneti teretis sınırlar.
Karaciğer’in peritonsuz bölgeleri
Area nuda
Fossa vesica biliaris
Sulcus venae cavae
Fissura ligamenti teretis
Fissura ligamenti venosi
Porta hepatis
Ligamenti falciforme hepatis
Arkadan öne sağdan sola oblik uzanır.
Sağ yaprak öne uzanır ve m. rectus abdominis’in peritonuna yaslanır.
Sol yaprak arkaya bakar ve karaciğerin sol lobunu örten peritona rastlanır.
Alt kenar serbest ve orak şeklindedir
Lig. coronarium hepatis
Area nuda’yı çevreleyen peritondur.
Lig. hepatorenale
Lig. coronarium’un arka yaprağı diafragmanın alt yüzünden sağ böbrek ve böbreküstü bezinin ön yüzünde uzanan bölümüne denir
Lig. triangulare dextrum
Lig. coronarium’un ön ve arka yapraklarının area nuda’nın sağ ucunda birleşir.
Lig. triangulare sinistrum
Lig. coronarium’un ön ve arka yapraklarının area nuda’nın sol ucunda birleşir.
Bu bağ apendix fibrosa hepatis ile bağlantılıdır.
Lig. teres hepatis
  1. umblicalis doğumdan sonra oblitere olur ve bu bağı oluşturur.
Lig. falciforme hepatis’in iki yaprağı arasında ve alt kenar boyunca uzanır
Karaciğeri yerinde tutan oluşumlar
Negatif hava basıncı
Periton plikaları
Damarların asma özelliği
Area nuda ile diafragmaya tutunması
Karın organlarının üzerine oturması
Karın kaslarının tonusu
Arterleri
  1. hepatica propria
  2. Dexter
  3. Sinister
  4. hepatica propria’nın dalları arasında anastomoz yoktur.
Venleri
  1. portae hepatis
Vv. hepaticae
  1. hepaticalar karaciğer segmentasyona uğramazlar.
Lenf Drenajı
Nodi lymphatici hepatici
Nodus cysticus
Nodus foraminalis
Nodi lymphatici coeliaci
Ductus thoracicus
Nodi lymphatici phrenici sup.
Nodi lymphatici parasternales
Sinirleri
Simpatikleri; nn. splanchnici
Parasempatikleri; n. vagus
Plexus coeliacus
Plexus hepaticus
Sensitifleri; T8-11. segmentlerine gider. Bu yüzden karaciğer ağrıları10. interkostal sinirin dağılma alanı ve karın yukarı kısmında hissedilir.
Karaciğer Biyopsisi
Sağ linea axillaris media üzerinde, 9-10. interkostal boşluktan girilerek yapılır
Safra Kesesi
Fossa vesica biliaris’te bulunur.
Hacmi 30-50cm3
Fundus, corpus ve collum olmak üzere 3 bölümdür.
Fundus; sağ tarafta9. kosta alt seviyesinde ve lineomedioclavicularis seviyesindedir (Murphy noktası)
Safra Kesesi
Tunica mucosa
Tunica muscularis
Tunica serosa
Plicae mucosae
Plica spiralis (heister plicaları);boyun bölümündeki kıvrıntılı mukoza kabartıları
Arteri; a. cystica
Veni; v. cystica
Lenfi; nodus cysticus, nodi lymphatici hepatici, nodi lymphatici coeliaci
Sinirleri; Simpatikleri; nn. splanchnici
                   Parasempatikleri; n. vagus
                   Sensitifleri; n. phrenicus olduğu için ağrı, n. supraclavicularis’in dağıldığı sağ omuz ve 2 scapula arasında hissedilir

Bir Cevap Yazın