Kardiyolojide Kullanılan İlaçlar

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

Kardiyolojide kullanılan ilaçlar

Kardiyolojide kullanılan ilaçlar

Antitrombotik ajanlar

Beta blokerler

Kalsiyum kanal blokerleri

Renin-anjiyotensin sistem (RAS) blokerleri

Nitratlar

Diüretikler

İnotropik ajanlar

Antiaritmik ilaçlar

Lipit düşürücü ajanlar

 1. ANTİTROMBOTİK AJANLAR

Antiagreganlar

Aspirin

Tienopridinler: Klopidogrel, Prasugrel, Tigacrelor, Tiklopidin

Glikoprotein IIb/IIIa İnhibitörleri: Abciximab, eptifibatid, tirofiban

Antikoagülanlar

Heparinler (Unfraksiyone ve düşük molekül ağırlıklı)

Faktör Xa inhibitörleri: Fondaparinux, apixaban, rivoroxaban,

Direk trombin inhibitörleri: Hirudin, Bivaluridin, Ximelagatran, Dabigatran,

K-vitamini antagoistleri: Warfarin, fencrumon, dicumarol

Fibrinolitikler

Fibrin-spesifikler: tPA, reteplaz, tenekteplaz, stafilokinaz

Non-spesifikler: Streptokinaz, Ürokinaz

 1. Antiagreganlar

Aspirin (80-300 mg)

Aspirin, siklooksigenaz enzimini irreversibl bloke ederek tromboksan A2 yapımını engeller. Tromboksan A2 trombosit agregasyonu ve vazokonstriksiyon yapan bir maddedir. Diğer taraftan, vasküler endotelde prostasiklin (PGI2, vazodilatör ve antiagregan) yıkımını önler.

Klinik endikasyonlar:

Koroner arter hastalığının tüm formları

Koroner by-pass ameliyatı sonrası

İskemik serebbrovasküler hastalık (GIA veya inme)

Primer KVH riskinden korunma (Erkekler >40 yaş, bayan >50 yaş)

Yan etkileri: Kanama, üst GİS’e direk toksik etki, trombositopeni

Kontrendikasyonlar: Aspirin intoleransı/allerjisi, Hemofili, GİS kanaması, peptik ülser ve genitoüriner kanama hikayesi.

 

Dipridamol (75 mg/gün)

Koroner vazodilatatör

Trombosit adezyonunu inhibe eder. (Endoteli bozulmuş damarlarda )

Prostosiklinin antiagregan etkisini arttırır.

İskemik inmede ASA ile birlikte kullanılır.

Tienopridinler

Tiklopidin

Klopidogrel 75 mg/gün

Prasugrel

Tigacrelor

ADP kökenli trombosit aktivasyonunu inhibe ederler.

Kullanım endikasyonları

Akut koroner sendromda ASA ile birlikte

Koroner ve periferik arterlere balon/stent sonrası aspirinle birlikte

Aspirin kullanamayanlarda

Gp 2b/3a inhibitörleri

Tirofiban (Agrastat flk)

Abciximab

Eptifibatide

Trombosit agregasyonunda son basamak olan Gp 2b/3a reseptörleriyle fibrinojene bağlanmasını  önlerler.

Kullanım alanları:

– Akut koroner sendromlar (Unstabil angina, akut MI)

– Perkütan koroner girişim (Balon/stent) sırasında

– i.v bolus ve infüzyon şeklinde uygulanır.

Yan etkileri: kanama ve trombositopenidir.

 1. antikoagülanlar

Antikoagülanların hedefleri

Standart heparin

Heparin kofaktör II aracılığıyla antitrombin III’e bağlanır ve AT-III’ün etkisini artırır. Heparin-AT III kompleksi Faktör XIIa, XIa, FIXa , Xa ve faktör IIa (trombin)’yı inhibe eder. Fibrinojenden fibrin oluşumu engellenir.

Akut MI, UAP, PCI sırasında, venöz tromboembolizm ve profilaksisinde İV veya SC kullanılır.

Kan düzeyi aPTT ile izlenir. Normalin 1.5 ile 2 katı (50-70 sn) olacak şekilde doz ayarlanır.

Gebelikte güvenle kullanılabilir.

Yan etkileri: Kanama, trombositopeni, osteoporoz

Etkisi protamin ile nötralize edilir (1 mg’ı 100 Ü heparini).

Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH)

Etkisini Faktör Xa ve Faktör IIa’yı inhibe ederek gösterir. Heparinin kullanıldığı tüm durumlarda kullanılırlar.

Nadroparin (Fraxiparine)

Dalteparin (Fragmin)

Enoxoparin (Clexane)

Tinzaparin

Heparine oranla daha güçlü antikoagülasyon  sağlarlar.

Biyolojik yararlanım daha iyi ve yarı ömürleri 2-4 kat daha uzun (SC injeksiyondan sonra 3-6 saat)

Sabit dozlarda günde 1 ya da 2 kez SC uygulanırlar.

Heparine bağlı trombositopeni riski daha düşüktür.

DMAH’lerin Üstünlükleri

Yarı ömürleri daha uzundur.

Biyoyararlanım daha iyidir.

Heparine göre, kanama riski daha düşüktür.

Etkinliği ölçmek içi kan düzeyi takibi gerekmez (Gebelik, KBY ve obezite hariç)

Uygulama kolaylığına sahiptir. Sabit dozda bir veya 2 kez SC yapılır.

Daha az trombositopeni yaparlar.

Plazma proteinlerine daha az bağlanır, PF4 tarafından daha az yıkılırlar.

Faktör Xa inhibitörleri

Fondaparinux

Tek doz SC uygulanır, yarı ömrü uzundur.

Akut koroner sendromda kullanılır .

Standart heparin ve DMAH’e göre daha az kanamaya yol açar.

Cr yüksekliği olanlarda doz azaltılır.

Pahalıdır.

K-vit antagonisti: WARFARİN

K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin (faktör II, VII, IX, X) sentezini engellerler.

Etkisini 2-7 gün içinde gösterir.

Yarılanma ömrü 37 saattir.

Endikasyonları:  Venöz tromboembolizm

Pulmoner emboli

Atriyal fibrilasyon

Mitral darlığı

Protez kalp kapağı

SVO ve TİA

Yan etkileri: Kanama, deri nekrozu, embriyopati

Gebelikte ilk trimestir ve son ayda kontrendikedir. Laktasyonda kullanılabilir.

K-vit antagonisti: WARFARİN

Etkinliği INR ile değerlendirilir. Hedef INR düzeyi 2-3’tür.

INR 5’i geçerse spontan kanama riski artar. 7’yi geçerse risk daha da artar. Taze-donmuş plazma (TDP) ve K vit ile antagonize edilir.

Kontrendikasyonlar:

Yeni geçirilmiş inme

Aktif kanama

Kontrol edilmemiş hipertansiyon

Hepatik siroz, hiatus hernisi, peptik ülser, gastrit, kolit.

Direk trombin inhibitörleri

Hirudin, Bivaluridin, Dabigatran (oral)

Direk solubl ve pıhtıdaki trombine bağlanıp etkisini bloke eder.

Etkinlik takibine gerek yok.

Kullanım alanları heparine benzerdir. Heparine göre daha etkin ve kanama riski daha düşüktür. Ancak pahalıdır.

Kontrendikasyonlar heparine benzer.

Dabigatran, AF tedavisinde warfarine alternatiftir.

 1. fibrinolitikler

Fibrin spesifikler: Alteplaz (rtPA), reteplaz, tenekteplaz, stafilokinaz

Non-spesifikler: Streptokinaz, Ürokinaz

Plazminojenin plazmine dönüşümünü aktive ederler ve pıhtının erimesini sağlarlar.

Fibrinolitik Ajanlar

 1. Beta blokerler

Beta 1 (baskın) ve beta 2 reseptörlerini bloke ederler.

Selektif beta blokerler: Metoprolol, bisoprolol, nebivolol, atenolol, asebutolol, pindolol,

Non-selektif beta bloker: Propronolol,

Beta + alfa blokerler: Labetolol, karvedilol

İSA (+) beta blokerler: Asebutolol, pindolol

Beta blokerler, kalp hızını azaltarak kalbin diyastolde doluşunu, koroner akımını artırırlar ve oksijen tüketimini azaltır. Kalbin işini de azaltır. Böylece antianginal etki gösterirler.

Kalp debisini ve renin sekresyonunu azaltırlar. Böylece KB’nı düşürür.

Mİ geçirmiş hastalarda reinfarktüsü ve ani ölümü azaltırlar.

Kalp hızını azaltır,

AV düğümden iletiyi yavaşlatır,

İnotropiyi azaltır,

VF eşiğini yükseltir.

Renin sekresyonunu azaltır. Vazodilatasyona bağlı SVR’yi azaltır.

Antiaritmik özelliklere sahiptir.

KAH, KY, AF, HT, SVT, VT ve migren tedavilerinde kullanılır.

Kontrendikasyonları: Bronkospazm, ciddi PAH, kalp ileti bozuklukları, sinüs bradikardisi

İlaç ani kesilmemeli, doz azaltılarak kesilmelidir.

Yan etkiler: bradikardi, uyku bozukluğu, bronkospazm, periferik vazokonstriyon, impotans

 1. Kalsiyum kanal blokerleri

Dihidropiridinler (DHP): Nifedipin, Amlodipin, Felodipin, Lasidipin, Benidipin (vazoselektif).

Diltiazem (Kardiyoselektif)

Verapamil (Kardiyoselektif)

L tipi voltaj kapılı kalsiyum kanallarını bloke ederler.

Etkileri:

Periferik ve koroner arterlerde vazodilatasyon (dihidropridinlerde baskın)

Sinüs ve AV düğümde uyarıyı ve iletimi bloke ederler.

İnotropiyi azaltırlar.

Kalp hızını azaltırlar.

DHP: nifedipin (30-120mg), amlodipin (2.5-10), felodipin (5-20mg), nisoldipin(20-60mg),

Diltiazem: 60-360mg

Verapamil: 120-480 mg

Yan etkiler: Ayak bileği ödemi, baş ağrısı, diş eti hiperplazisi (DHP), kabızlık, bradikardi, AV blok, negatif inotropik etki

HT, KAH, PAH, AF ve SVT’de kullanılır.

 1. Renin-anjiyotensin sistemi (RAS) inhibitörleri

Renin-anjiyotensin sistemi (RAS) ve İnhibisyonu

AT II Etkileri

AT 1 reseptör aracılı

Vazokonstriksiyon

Miyosit ve düz kas hücre hipertrofisi

Fibroblast hiperplazisi

Miyokard ve damarda fibrozis

Aldosteron salınması

Endotelin salınması

Vazopressin salınması

Sempatik sistem aktivasyonu

Apoptozu tetikler

PAI-1 ve TGF-beta artışı

Renin inhibisyonu

AT2 reseptör aracılı

Natriürezis

Vazodilatasyon

Antiproliferatif etki

Hücre büyümesini inhibe edici etki

Hücre farklılaşması

Doku onarımı

Bradikinin üretimi

Nitrik oksit salınımı

Apoptozu önler

AT II kaynaklı hedef organ hasarı

ACE inhibitörleri

Kaptopril

Enalapril

Lisinopril,

Ramipril,

Perindopril,

Zofenopril

Kinapril,

Fosinopril,

Benazepril,

Trandolapril

Silazapril

Delapril

ACE inhibitörleri

Renin, böbrekten sentezlenen bir enzimdir. Plazmadaki anjiyotensinojeni anjiyotensin I’e dönüştürür. Bu da ACE aracılığıyla angiotensin II’ye (AT2) dönüştürülür.

AT2, en güçlü vazokonstriktör maddelerden biridir. Ayrıca aldosteron salgılanmasını da artırır. Aldosteron böbreklerden su ve tuz tutulmasını sağlar.

ACE inhibitörleri, AT2 oluşumunu enzimatik yoldan önleyerek vazodilatasyona yol açar. Ayrıca, AT2’nin trofik etkileri önlenir.

ACE inhibitörleri YE

Öksürük 4-16%

Tat bozukluğu

Anjiyonörotik ödem

Deri döküntüleri

Hiperkalemi

Hipotansiyon

Böbrek yetmezliği

Granulositopeni

Gebelik – laktasyon, iki taralı renal arter stenozunda veya tek böbrekli renal arter stenozunda kontrendikedir.

Cr>2.5mg/dl ise dikkatli kullan

AT1 reseptör blokerleri (ARB)

Losartan 25-100mg

Valsartan 80-320 mg

Candesartan 8-32mg

İrbesartan 150-300mg

Telmisartan 20-80 mg

Olmesartan 20-40 mg

Eprosartan 400-800 mg

AT-II, AT 1 reseptörleri üzerinden vazokonstriktör ve trofik etkilerini gösterir.

ACE-inhibitörlerine göre, öksürük ve allerjik yan etkisi çok daha azdır.

Endikasyon ve kontrendikasyonlar benzerdir.

 1. Nitratlar

İsosorbid dinitrat,

İsosorbid mononitrat,

Nitrogliserin

Pentaeritril tetranitrat

Arteriyel ve venöz dilatatördürler. Kalpte özellikle ön yükü ve kısmen de art yükü azaltarak ve koroner vazodilatasyon yaparak antianginal etkinlik gösterirler.

En sık yan etkileri baş ağrısıdır. Nitratlara tolerans gelişimi önemli bir problemdir.

 1. Diüretikler
 2. Tiazidler

Klortiazid 125-500mg,

Hidroklorotiazid 12.5-50mg,

Klortalidon 12.5-50mg,

Metolazon 0.5-10mg,

İndapamid 0.5-2.5mg

 1. Loop diüretikleri

Furosemid 20-80mg

Torsemid 2.5-20mg

Bumetanid 0.5-10mg

Etakrinik asit 25-100 mg

Diüretikler ve etki yerleri

Vücuttan su ve tuz atılımını artırırlar, prostoglandinler üzerinden vazodilatör etki gösterirler.

Tek başına veya beta bloker, ACEİ/ARB ve KKB ile kombine kullanılabilir.

KY, HT ve ödemli durumlarda kullanılır.

Aldosteron antagonistleri,  sol ventrikül hipertrofisinde ve akut MI sonrası da kullanılır (remodelingi önlemek için)

Yan etkiler

Hipokalemi (tiazid ve lup diüretikleri)

Hiperglisemi (diyabet riskini arttırır)

Hiperlipidemi (tiazid ve lup diüretikleri)

Hiperürisemi (tiazid ve lup diüretikleri)

Hipomagenezemi (tiazid ve lup diüretikleri)

Hiperkalsemi (tiazid), hipokalsemi (lup diüretiği)

Hiperkalemi (potasyum tutucular)

Dehidratasyon-hipovolemi (tiazid ve lup diüretikleri)

Metabolik alkaloz, (tiazid ve lup diüretikleri)

Tinnitus, işitme kusuru (tiazid ve lup diüretikleri)

Nefrotoksisite (aminoglikozitlerle birlikte)

 1. İnotropik ajanlar

Digital glikozitleri: Digoksin, digitoksin

Sempatomimetikler – beta agonistleri

Dopamin β1, ά, dopaminerjik reseptör

Dobutamin β1>β2> ά reseptör,

Adrenalin (β1=β2 > ά)………0.05 – 0.5 µg/dk

Noradrenalin (β1> ά >β2)…..0.2 – 1.0 µg/dk

İsoproteronol (β1>β2) 0.5-10 µg/dk

Fosfodiesteraz-3 inhibitörleri: Milrinon, enoximon

Kalsiyum duyarlaştırıcı ajan: Levosimendan

Digoksin

Na+/ K+ pompasını inhibe ederek hücre-içi Na+ artar. Na+/ Ca+2 değişimi ile hücre içi Ca+2 artar.

Miyokardın kasılma gücünü artırır.

Vagal etkiyle sinüs düğümü ve AV düğümü baskılar.

Kalp debisini ve atım hacmini artırır. Normal kalpte SVR’yi artırır.

Kalpte, otomasiteyi arttırır (Pro-aritmi).

Dijitalizasyon dozu: 1.0 -1.5 mg dört eşit dozda

Böbrekle atılır, yarılanma süresi 36 saat.

İdame doz: 0.125 – 0.25 mg/gün

KY’nde AF hız kontrolü için beta blokerle birlikte veya tek başına kullanılır.

Digoksin ve Digitoksin

Digoksinin terapötik aralığı dardır. Kan düzeyi <1.7 ng/ml olmalıdır (Tercihan 0.7-1.2 ng/ml).

Hipokalemi, KOAH, hipotiroidi, renal disfonksiyon toksisteyi kolaylaştırır.

Yan etkiler: iştahsızlık, bulantı, kusma, görme bozuklukları (cisimlerin etrafında sarı, yeşil hareler görme), baş ağrısı, yorgunluk, psikolojik belirtiler ve delirium. Sinüs taşikardisi dışında her türlü aritmiye yol açar (bigemine VEV, TDP, nodal taşikardi, bloklu AT, sinüs aritmisi vb.)

Digitoksin

KC’den atılır. Yarılanma süresi 1 haftadır.

İdame doz: 0.1 mg

Dopamin

Beta (β1), alfa (ά) ve dopaminerjik (Do) reseptörleri uyararak etki gösterir.

Kalp debisini, atım volümünü, kan basıncını (yüksek dozda) artırır. Kalp hızını da artırır.

Düşük doz ≤3 µg/kg/dk  Do reseptörleri uyarıp renal kan akımını arttırır.

Orta doz 3-5 µg/kg/dk β1> ά reseptörleri uyarır. İnotropoik etki gösterir.

Yüksek doz >5 µg/kg/dk, ά > β1 reseptörleri uyarır ve vazokontriksiyon, taşikardi gelişir.

Yan etkiler: Bulantı-kusma, taşikardi, aritmi, AF hızı artışı, miyosit ölümü, mortalite artışı.

Akut ve dekompanze KY, hipotansiyonda kullanılır.

Dobutamin

β1-reseptörlerini uyararak pozitif inotropik ve kronotropik etki gösterir. Kalp debisini ve atım hacmini artırır, pulmoner kapiller wedge basıncı (PCWP) düşürür.

Doz 2-20 μg/kg/dk

Kan basıncı ve kalp hızı izlenmelidir.

Yarılanma süresi kısadır (2-3 dk).

Doz azaltılarak kesilir.

Akut KY, dekompanze KY’de kullanılır.

Yüksek dozda, β2 stimülayonu ile vazodilatasyon ve hipokalemi görülür.

Levosimendan

Miyositlerde troponin-C’ye bağlanarak kalbin kalsiyuma duyarlılığını arttırıp kontraktiliteyi arttırır.

Ayrıca, ATP’ye duyarlı potasyum kanalları aracılığıyla vazodilatasyona neden olur.

Doz: 0.05-0.2 µg/kg/dk İV infüzyon

Kalp debisini ve atım hacmini artırır ve PCWP, sistemik ve pulmoner vasküler direnci düşürür.

İnotropik etkisi, β-adrenerjik uyarıdan bağımsızdır.

Akut KY, dekompanze KY’nde kullanılır.

Yan etkiler: Hepatotoksik, hipotansiyon, taşikardi,

PDE-3 inhibitörleri: Milrinon/Enoksimon

Siklik AMP yıkımını önleyerek inotropik etki ve periferik vazodilatasyon sağlarlar.

Kalp debisini ve atım hacmini artırır.

PCWP, sistemik ve pulmoner vasküler direnci azaltır.

KAH hastalarında mortalitede artışa yol açabilir, dikkatli uygulanmalıdır.

Yan etkiler: aritmi, hipotansiyon, mortalite artışı.

 Sınıf I. Sodyum kanal blokerleri:

Hızlı Na kanallarını bloke ederler (AP’nin faz 0) ve AP süresini ılımlı uzatırlar.

IA: Kinidin, prokainamid, dizopiramid

IB: Lidokain, meksiletin, tokainid, fenitoin (repolerizasyon süresini kısaltır)

IC: Flekainid, propafenon (Repolerizasyon süresi değişmez)

Sınıf II. Beta blokerler:

If kanallarını ve adrenerjik reseptörleri etkiler.

Sınıf III. Potasyum kanal blokerleri:

AP süresini ve repolerizasyon süresini uzatırlar. Ayrıca, Na ve Ca² kanallarını da bloke ederler. Beta reseptörlerini de bloke ederler.

Amiodaron, Dronedron, bretilyum, sotalol, ibutilit, dofetilit

Sınıf IV. Kalsiyum kanal blokerleri: Verapamil, Diltiazem

Diğerleri:

Adenozin (K kanal açıcı, sınıf IV benzeri etki), Atropin, Digoksin

 1. Anti lipemikler

Statinler (HMG-KoA redüktaz inhibitörleri)

Fibrik asit türevleri (fibratlar)

Safra asidi bağlayıcılar (reçineler)

Nikotinik asit (niasin)

Ezetimib (ezetrol)

Statinler

HMG-CoA reduktaz enzimini bloke ederek kolesterol sentezini azaltır.

Pravastatin 20-80 mg

Fluvastatin, 40-80 mg

Simvastatin 10-80 mg

Atorvastatin 10-80 mg

Rosuvastatin 10-40 mg

Total kolesterol (%20-30) ve LDL’yi  (%20-50) azaltır, HDL’yi (%7-10) artırır.

Yan etkiler:

 1. Asemptomatik KC enzim yükselmesi (en sık, doza bağımlı, reversible, %0,1)
 2. Miyalji, miyozit, miyopati, böbrek yetmezliği (<0.2, nadir

Statinler

Birçok çalışmada statinlerin primer ve sekonder korunmada, kardiyovasküler riski azalttığı gösterilmiştir.

Pleotropik etkileri:

Anti-inflamatuar etki

Plak stabilizasyonu

Endotel fonksiyonunu düzeltir

Antioksidan etki

Antitrombotik etki

Vaskülogenez üzerine olan etki

Vasküler düz kas hücreleri üzerine etkileri

Fibrik asit türevleri (Fibratlar)

Lipoprotein lipaz aktive eder

PPAR-alfa aktive ederler.

Gemfibrozil, fenofibrat

Trigliserid ¯, HDL ­, LDL ¯ ­

İyi tolere edilirler

Yan etkiler;

Safra taşı, dispepsi, libido azalması

Miyozit, ventrikül aritmileri, lökopeni

 

Safra asidi bağlayıcılar (reçineler):

Kolestiramin, Kolestipol, Kolesevelam

Barsakta safra asitlerini bağlayan bir reçinedir. Böylece onların tekrar absorbe olmasını engeller. Kolesterolün safra asitlerine dönüşümü de artar. Kabızlık, bulantı ve vitamin eksikliği yapabilir

Niasin (Nikotinik asit:

HDL ­, Lp (a) ¯

Yüzde kızarıklık/yanma, bulantı, kusma, kan şekerini yükseltir.

Ezetimib

Ezetimib, ince barsaktan kolesterol emilimini %54 oranında engeller. Karaciğere gelen kolesterol miktarı azalır

Hafif LDL yüksekliğinde veya statinlerle birlikte kullanılır.

Hiperlipidemi tedavi ilkeleri

Risk kategorisi

AKS veya çok yüksek risk

KAH veya eşdeğeri

RF>1

RF=0-1

LDL hedefi (mg/dL)

  <70

  <100
<130

<160

Lipid düzeyleri normale düşse de tedavi kesilmez – ömür boyu tedavi

Bir Cevap Yazın