Kolon ve Rectum Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Systema digestorium III
KALIN BAĞIRSAKLAR (İntestinum crassum)
Yaklaşık 1.5 – 2 m uzunluğundadır.
Çapı 2-8 cm arasında değişir.
Abdominopelvik boşlukta (Ters U) yerleşmiştir.
Büyük bölümü sekonder retroperitonealdir.
Esas işlevleri, emilemeyen besin maddeleri ve feçesi belli bir süre bekletmek, iletmek, sodyum ve suyun absorpsiyonunu sağlamaktır.
Prensip olarak kalın barsakların ilk bölümleri absorpsiyon, son bölümleride ileti ve depolama görevlerini üstlenmiştir.
Lümeninde çok sayıda Gram (-) anaerop bakteriler bulunur.
Bu bakteriler insan vücudunda üretilemeyen Vit K, Vit B1, B2, B12 ‘yi oluştururlar.
Yaşam için mutlak gerekli organlar DEĞİLLERDİR.
İnce barğırsaklardan daha büyük çaplıdır.
Taenia coli; longitudinal kas liflerinin rectum hariç oluşturduğu üç adet şerit. (Tenia omentalis, tenia mesocolica, tenia libera)
Appendices epiploicae (omentalis); dış yüzde bulunan yağ kitleleri
En çok colon transversum’da bulunur
Appendix vermiformis, caecum ve rektum da bulunmaz.
Haustra coli;  Keseleşmeler.
Plica semilunaris; Haustra coli’leri birbirinden ayıran mukoza katlantıları.
Colon ascendens ve colon descendens ile rectum bölümleri hareketsiz, diğer bölümleri hareketlidir.
Kalın bağırsaklar villi intestinales içermez.
İntestinum crassum;
1.Caecum
2.Colon
1.Colon ascendens
2.Colon transversum
3.Colon descendens
4.Colon sigmoideum
3.Rectum
  1. Caecum (Çekum, Gr.typlon = kör barsak)
Kalın barğırsakların ilk ve en geniş bölümüdür.
Kör bir kese şeklinde olup sağ fossa iliaca’da yer alır.
Ostium ileale ile terminal ileum’a bağlanır.
  1. iliacus ile m. psoas major üzerine oturur.
  2. Colon
1- Colon ascendens:
Sağ paravertebral olukta, karaciğer’e kadar uzanan (15 cm uzunluğunda) bölümdür.
Flexura coli dextra (veya hepatik fleksura) colon transversum’a bağlanır.
Retroperitoneal konumdadır.
2- Colon transversum:
Abdominal boşluğu sağdan sola doğru çaprazlayan, yaklaşık 50 cm ‘lik ölüm.
İntraperitoneal bölümdür. Mesocolon transversum ile karın arka duvarına tutunmuştur.
Flexura coli sinistra (veya splenik jleksura) ile inen kolona bağlanır.
3- Colon descendens:
Sol paravertebral olukta yer alan, pelvis girimine kadar uzanan bölüm (Yaklaşık 25 cm)
Retroperitoneal konumdadır.
4- Colon sigmoideum:
S harfine benzeyen pelvik kolon(Yaklaşık 25 – 40 cm uzunluktadır).
Rektum ile uzanır.
İntraperitoneal konumda olup mesocolon sigmoideum ile pelvis duvarına asılmıştır.
  1. Rectum (Rektum,düz barsak)
  *  Kalın bağırsakların son bölümüdür (12-13 cm).
   *  S 3 hizasında başlar.
  *  Diaphragma pelvisi delerek canalis analis ile uzanır.
   * Ampulla recti; rektum’un geniş olan alt bölümü. 500-700 ml hacme sahiptir.
Rektum’un üst bölümünde dışkı bulunduğu halde alt bölümü boştur.
Rektum’un 2/3 üst bölümü peritonla sarılıdır, 1/3 alt bölümü ekstraperitonealdir.
  * Rektumda mezenter, haustra ve taenia yoktur.
  * Plicae transversales recti (Houston plikaları); rektum mukozasında bulunan transversal sabit plikalar.
  ** Rektoskopik incelemelerde ve lavman uygulamasında bu plikalar dikkate alınmalıdır.
Canalis analis
3 cm çapında, 4 cm uzunluğunda bir kanaldır.
Linea anocutanea (Hilton çizgisi)
Gll. anales
  1. sphincter ani internus – M. sphincter ani externus
  2. corrugator cutis ani
Canalis analis iç yüzü
Plexus venosus rectalis interna nedeni ile morumsu-mavi renkli.
Columnae anales (Morgagni plikaları); 5-10 adet longitudinal plika
Valvula analis
Sinus analis
Linea pectinea
Zona haemorrhoidalis
Linea anorectalis
Pecten analis
Linea anocutanea (Hilton çizgisi)
Rektoskopi-Kolonoskopi

Bir Cevap Yazın