Konjonktiva ve Kornea Hastalıkları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

KONJONKTİVA VE KORNEA HASTALIKLARI

KURU GÖZ SENDROMU

Göz kuruluğu gözyaşı film komponentlerinde eksiklik, kapak yüzey anomalileri, veya epitelyal anomalilerle ilişkili hastalıklar sonucu görülebilir.

Romatoid Artrit ve Sjögren Send. gibi otoimmun hastalıklarla da bağlantılı olabilir.

Etyoloji:

1- Lakrimal bez hipofonksiyonu

  1. a) Konj.: Riley- Day Send.

Konj. Alakrima

Ektodermal displazi

  1. b) Akkiz: Sjögren Send.

Progresif Sistemik Skleroz

Sarkoidoz

Kabakulak

Lakrimal bez cerrahisi

 

2- Müsin eksikliği: Stevens- johnson Send.

Oküler Pemfigoid

Kr. Konjonktivit

3- Lipid eksikliği: Blefarit

4- Gözyaşı film tabakasının defektif yayılımı:

  1. a) Kapak anomalileri: Kolobom

Ektropion, Entropion

Hipertiroidizm

  1. b) Konjonk. Anomaliler: Ptergium

 

Klinik bulgular:

Kaşıntı, batma, aşırı mukus sekr., yanma hissi, fotosensitivite, kızarıklık, ağrı

Bulber konj. normal parlaklığını kaybeder; kalınlaşabilir, ödematöz ve hiperemik olabilir.

Korneada punktat erozyondan filamentöz keratite kadar geniş yelpazede değişiklikler görülür.

Gözyaşının incelenmesi:

1- Schirmer Testi

2- Gözyaşı filmi kırılma zamanı(break up    time)

3- Fluorosein ya da Rose Bengal boyama

4- Korneal topografi

5- Oküler Ferning Testi

6- İmpresyon sitolojisi

7- Gözyaşı ozmolarite tayini

 

Kuru göz Tedavisi:

1- Gözyaşının yerine konması

2- Gözyaşının korunması

3- Anti-inflamatuar tedavi (topikal steroid, siklosporin a, otolog serum)

4- Gözyaşı sekresyonunun stimülasyonu (kolinerjik ajanlar)

KONJONKTİVANIN ENFLAMATUAR HASTALIKLARI

Bulgular

Ödem

Hiperemi

Kapakta papiller oluşumlar

Kapak aralığında daralma

Klinik

Herpes simpleks keratokonjonktiviti

Primer infeksiyon 6 ay-5 yaş geçirilir.

Rekürren enfeksiyon gelişir.

Foliküler konjonktivit kendiliğinden geriler

Dendriform epitelyal keratit yaygındır.

Tedavide topikal antiviral pomat kullanılır.

Adult inklüzyonlu konjonktivit

Akut bilateral konjonktivit

Genç erişkin

Enkübasyon süresi: 1 hafta 

Tabloya

          Non spesifik üretrit/servisit

                                              eklenir

Klinik

Mukopürülan sekresyon

Foliküler oluşumlar (Büyük , opak)

     Üst göz kapağindan                 

                          Bulber ve Limbal konjonktivaya

Preauriküler Lenfadenopati

Keratit

            Üst korneaya lokalize

Komplikasyonlar

Körlük (Keratit, Pannus)

Kuru Göz

Kapak Deformiteleri

      

Oftalmia Neonatarum
Yenidoğan konjonktiviti

Doğumu takiben ilk ayda

Enkübasyon Süreleri

Kimyasal (AgNO3)………Birkaç saat

Gonokok………………….2-4 gün

Bakterial………………….4-5 gün

Herpes simpleks………….5-7 gün

Klamidyal…………………5-14 gün

Bulgular

Ödem

    Konjonktiva ve Kapak

Hiperemi

Kaldırım taşı—–Dev papiller

Keratit (Şiddetli formlarda)

KONJONKTİVAL DEJENERESANSLAR

PİNGUEKULA:

Gri, beyaz, sarı renkte eleve konjonktival lezyonlar.

Bilateral, genellikle  nazal yerleşimli.

UV radyasyon, travma, rüzgar, kum, kuruluk.

Yaşla prevalansı artar.

Genellikle asemptomatik, nadiren inflamasyon, irritasyona neden olur.

Tedavi (nadiren kozmetik nedenlerle) eksizyon.

PTERJİUM:

Pingekuladan farklı olarak korneaya uzanan, yüksek vaskülarizasyon gösteren lezyonlar.

İnterpalpebral fissürde, saat 3-9 pozisyonunda horizontal yerleşimlidir.

UV radyasyon, mikrotravma, rüzgar, kum, kuruluk etkendir.

Erkeklerde sık.

Yaşla prevalansı artar.

Tümörler

Non-pigmente

Dermoid Kist

Papillomlar

Bowen Hastalığı

 (Karsinoma insitu)

Karsinom       

Pigmente

Nevüs

 En sık rastlanan tümörü

Melanozis

Melanoma

Keratokonus

Korneada incelme, protrüzyonla karakterize oldukça sık rastlanan bir durum

Asimetrik, bilateral tutulum.

Görme azalması ergenlikle başlayıp yetişkin çağda artarak devam eder.

Santral korneanın gücü 48.00 D üzerindedir.

İlelemiş olgularda hidropsa bağlı görme keskinliğinde ani azalma ve ağrı olabilir.

Erken bulgular

İlerleyici myop ve astigmatizma

Retinoskopide makas reflesi

Keratometride düzensiz halkalar

Topografide alt kadranda dikleşme

Kornea parasantral santralinde stromal incelme

Fleischer halkası: Konikleşmenin tabanında epitelyal demir birikimi

Kornea sinirlerinde belirginlik

Geç bulgular

Vogt çizgileri: ince vertikal limbusa basmakla kaybolan derin stromada gerilme çizgileri

Yağ damlacığı şeklinde retinal refle

Rizutti işareti: Temporal limbustan ışık tutulduğunda nazalde koni şeklinde ışık yansıması

Munson işareti: Aşağı bakışta alt göz kapağında kabarıklık, çıkıntı

Akut hidrops: Desme membranında yırtık neticesinde akut ödem

Çeşitli derecelerde korneal skar

Tedavi

Hafif derecede; gözlük, yumuşak kontak lens

Orta derecede; Sert gaz geçirgen kontak lensler, korneal ring

Ciddi ve kontak lens intoleransı olanlarda; anterior lameller keratoplasti, penetran keratoplasti

Cross-linking tedavisi: UVA ve riboflavin(Vit. B2) kullanılan tedavide kollajen fibrilleri arasında çapraz bağ oluşturularak keratokonusun ilerlemesi durdurulabilmektedir.

Keratitler

Bakteriyel keratitler

Viral keratitle

Fungal keratitler

Akantomoeba keratiti

Bakteriyel keratitler

Görmeyi ciddi boyutlarda tehdit ederler

Predispozan faktörler

Kontak lens kullanımı

Korneya travma ve yabancı cisim

Oküler yüzey bozuklukları(kuru göz sendromu, büllöz keratopati)

Ajanlar

Stafilokoklar

Streptokoklar

Pseudomonaslar

Moraxella

Atipik mikobakteriler

Belirtiler

Konjonktiva hiperemisi

Korneada epitel defektinden, kornea stroma kaybına kadar geniş yelpazede korneal lezyon (ülser), stromal ödem, korneal perforasyon

Ön kamarada reksiyon, hipopiyon

Tedavi

Geniş spektrumlu topikal antibiiyotikler, güçlendirilmiş antibiyotikli damlalar

Siliyer spazma bağlı ağrıyı azaltmak için sikloplejik ajanlar

Skleraya ve göz içine uzanan ülserlerde(siprofoksasin, levofloksasin gibi), neisseria ve hemofilus enfeksiyonlarında (seftriakson) oral antibiyotikler

Mantar Keratiti

Filamentöz (aspergillus, fusarium): Bitkisel madde ile oküler travma, kontak lens kullanımı

Gri beyaz halka şeklinde, kenarları düzensiz infiltrat, uydu lezyon mevcuttur.

Ön kamara reaksiyonu ve hipopion olabilir.

Filamentöz olmayan (candida): ağır sistemik hastalığı olan, altta yatan korneal hastalığı olan( kuru göz, herpetik keratit, keratoplasti sonrası, kortikosteroid kullanımı, exposure keratopati)

Bakteriyel ülserlere benzer gri beyaz korneal infiltrat, ön kamara reaksiyonu, hipopiyon)

Tedavi

Topikal natamisin % 5, amfoterasin b %0.15

Oral itrakonazol, flukonazol

Sikloplejikler

Tedaviye yanıt vermeyen, perforan ülserlerde penetran keratoplasti

Akantomoeba keratiti

Yumuşak kontak lens kullanımı

Yetersiz kontak lens hijyeni( musluk suları ya da evde yapılan salin solüsyonlarla kontak lens temizliği, kontak lens ile yüzme havuzu ve sauna kullanımı)

Keratit şiddetine bağlı olmaksızın şiddetli ağrı, bulanık görme, fotofobi, minimal akıntı

Psödodendrit tarzında epitel ya da subepitelyal infiltrat

Süpüratif olmayan stromada halka şeklinde stromal infiltrat

Radyal keratonörit

İleri olgularda korneal incelme, perforasyon, hipopiyon, sklerit

Şiddetli ağrı

Tedavi

Brolen (propiomidin izotionat) saat başı

Neosporin (neomisin-polimiksin-gramisidin) saat başı

Poliheksametilen biguanid %%0.002 saat başı

Klorheksidin %0.002 saat başı

Oral itrakonazol, ketakonazol

Sikloplejikler

Düşük doz topikal steroid

Herpetik keratit

Epitelyal keratit

Epitelde vakuoller

Epitelde dendriform lezyon

Geografik lezyon

Tek taraflı kızarıklık, sulanma, irritasyon, fotofobi ve geçirilmiş herpetik blefarokonjonktivit ya da keratit hikayesi

Nekrotizan olmayan stromal keratit

Birincil herpes keratiti sonrası hipersensitivite reaksiyonudur

Santral disk şeklinde stromal ve epitel ödem

Çevreleyen stromal immün halka (wessley halkası)

Desme membranında kırışıklık

Keratik presipitatlar

Göz içi basıncında rtış

Kornea duyarlılığında azalma

Nekrotizan stromal keratit

Epitel defekti ile stromada peynirimsi nekrotik stromal infiltrasyon

Korneal neovaskülarizasyon

Korneal perforasyon

Ön kamara reaksiyonu

Nörotrofik keratit

Kenarları kalkık iyileşmeyen epitel defekti

Kortikosteroidlerin kullanımı ile perforasyon gelişebilir

Tedavi

Topikal asiklovir

Oral asiklovir

Topikal steroid

Oral steroid

Sikloplejikler

Sklera Hastalıkları

Episklerit: Selim, sınırlı kalan, sıkça nüks eden, genç erişkinleri tutan klinik durum.

Basit ve nodüler formları vardır.

Nadiren sistemik hastalıklara eşlik eder.

Sklerite dönüşmez.

Genelde tedavi gerektirmeden geçer.

Semptomatik tedavi

Nüks eden tedaviye dirençli olgyularda sistemik nonsteroid antiinflamatuarlar kullanılır.

Sklerit: sklera örtüsünün granülomatöz inflamasyonudur.

Sınırlı klinik görünümden görmeyi tehdit eden nekrotizan prezentasyonlara varan geniş spektrumda ortaya çıkabilir.

Anterior sklerit

Nekroz yapmayan

Nekrotizan

Posterior sklerit

Başta nekrotizan tip olmak üzere sklerit hastalarının %45’ine sistemik hastalıklar eşlik eder.

Romatoid artrit en sık refakat eden hastalıktır.

Bağ dokusu hastalıkları (Wegener granülomatozu, PAN, SLE)

Polikondrit, herpes zoster, cerrahiye sekonder de gelişebilirler.

Tedavide klinik görünüme ve eşlik eden hastalığa göre tedavi planlanır.

Sistemik non-steroid antiinflamatuar

Sistemik steroidler

İmmünsupressif tedavi

Kombine tedavi

Bir Cevap Yazın