Larynx

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • Larynx Anatomisi
 • Larynx
 • Larynx; kıkırdaklar, zarlar, bağlar ve kaslardan yapılmıştır
 • Havanın giriş ve çıkışını kontrol eder
 • Sesin oluşumunu sağlar
 • Yutma sırasında sfinkter görevi yapar
 • Yabancı cisimlerin solunum yollarının alt bölümlerine geçişini engeller
 • Yerleşim ve komşulukları
 • Erişkinde C 3- C6 vertebralar arasında yerleşmiştir
 • Dil kökü ile trachea arasındadır
 • Önde deri, yüzeyel ve derin fascia ve hiyoid altı kaslar ile örtülüdür.
 • Arkada ise farinks’in alt kısmı olan laryngopharynx ile komşudur
 • Larynx yerleşimi
 • Larynx, çocuklarda erişkinlere göre biraz yukarıdadır
 • Yenidoğanlarda C1 – C4 arasındadır
 • Daha sonra larynx yavaş yavaş aşağı iner
 • Büluğ çağına doğru erişkinlerdeki pozisyonunu alır
 • Larynx yerleşimi
 • Larynx, büluğ çağında erkek çocuklarda kısa bir sürede büyür
 • Ses tellerinin uzaması nedeni ile sesleri kısa zamanda değişerek kalınlaşır
 • Kız çocuklarında ise büluğ çağında larynxin büyümesi yavaştır
 • Bu nedenle kız çocuklarında ses değişikliği olmaz
 • Komşulukları
 • Larynx üst tarafta hyoid kemik ile komşudur
 • Hyoid kemiğe membrana thyrohyoidea ile tutunur
 • Bu nedenle larynx, os hyoideum ile birlikte hareket eder
 • Ayrıca tiroid bezinin yan lobları ile komşu,
 • Boyun damar – sinir paketi ile komşudur
 • Larynx Kıkırdakları
  Tek kıkırdakları:
 • Cartilago thyroidea
 • Cartilago cricoidea
 • Cartilago epiglottica (Epiglottis)
  Çift kıkırdakları:
 • Cartilago arytenoidea
 • Cartilago cornuculata
 • Cartilago cuneiformis
 • Cartilago thyroidea
 • Tiroid kıkırdak sağlı sollu iki laminadan oluşur, önde birleşir
 • Önde birleşme yerindeki çıkıntıya prominentia laryngea denir.
 • Bu çıkıntı erkeklerde daha belirgindir
 • Öndeki ve yukarıdaki çentiğe incisura thyroidea superior denir
 • Laminaların yukarı doğru uzanan çıkıntısına cornu superius,
 • Laminaların aşağı doğru olan uzantısına cornu inferius denir
 • Cartilago thyroidea
 • Tiroid kıkırdağın 2 laminası ön tarafta bir açı oluşturacak şekilde birleşir
 • İki lamina ön tarafta angulus thyroideus açısını oluşturur
 • Bu açı erkeklerde 90°, kadın ve çocuklarda ise 120- 140 ° dir
 • Cornu inferius, cricoid kıkırdak ile eklem yapar
 • Cartilago thyroidea
 • Laminaların dış yan yüzünde linea obliqua bulunur
  Linea obliqua’ya 3 kas yapışır:
 • M. sternothyroideus
 • M. thyrohyoideus
 • M. constrictor pharyngis inferior tutunur
 • Cartilago cricoidea
 • Larynx kıkırdaklarının en sağlam ve en kalın olanıdır.
 • Tiroid kıkırdağın altındadır ve taşlı yüzüğe benzer
 • Öndeki dar bölüme arcus, arkadaki geniş bölüme ise lamina denir
 • Laminanın üst kısmında arytenoid kıkırdaklar ile eklem yapan yüz bulunur
 • Krikoid kıkırdağın alt kenarı tracheanın 1. halkasına bağlanır
 • Cartilago cricoidea
 • Laminanın arka yüzünde ortada bir çıkıntı vardır
 • Bu kenara özefagusun (yemek borusunun) longitudinal kas lifleri tutunur
 • Ayrıca bu kenarın her iki tarafına m.cricoarytenoideus posteriorlar tutunur
 • Epiglottis
 • Dil kökünün ve hyoid kemiğin arkasına yerleşmiş bir kıkırdaktır.
 • Yaprak şeklindedir ve yukarısı geniş, aşağısı dardır
 • Aşağıdaki sap kısmına petiolus denir
 • Epiglottisin ön ve arka yüzü vardır
 • Arka yüzü vestibulum laryngise, ön yüzü ise hyoid kemiğe bakar
 • Epiglottis
 • Epiglottisin yukarıda kalan serbest kısmı mukoza ile kaplıdır ve dil köküne bakar
 • Epiglottisin ön yüzünü örten mukoza dil köküne atlarken 3 plika oluşur
 • Plikaların birisi ortada, 2 tanesi yandadır
 • Ortadakine plica glossoepiglottica mediana,
 • Yanlardaki plicalara, plica glossoepiglottica lateralis denir
 • Bu plikalar arasında bulunan çukurlara vallecula epiglottica denir
 • Epiglottis
 • Epiglottis, hyoid kemiğe lig. hyoepiglotticum ile bağlanır
 • Ayrıca epiglottisin ön yüzü membrana thyrohyoidea ile komşudur
 • Membran ile epiglottis arasında yağ dokusu vardır
 • Yağ dokusu epiglottisin hareketini kolaylaştırır
 • Epiglottisin sapı tiroid kıkırdağın iki laminası arasındaki açıya tutunur
 • Tutunan bu ligamente lig. thyroepiglotticum denir
 • Epiglottis
 • Epiglottisin yan kenarlarında mukoza plikaları vardır
 • Bu plikalar, epiglottisi arytenoid kıkırdağa bağlar
 • Bu plikalara, plica aryepiglottica denir
 • Cartilago arytenoidea
 • Cartylgo arytenoidea
 • Tabanının ön köşesinde proc. vokalis vardır ve lig. Vocale yapışır
 • Dışdaki çıkıntısına proc.muscularis denir ve kaslar yapışır
 • Proc. vocalis elastik kıkırdaktan yapılmıştır ve hayat boyu kemikleşmez
 • Arytenoid kıkırdağın 3 yüzü vardır:
 • Facies medialis, facies posterior ve facies anterolateralis
 • Cartylago arytenoidea
 • Facies anterolateralis crista arcuata ile ikiye ayrılmıştır:
 • Cristanın yukarısına fovea triangularis, aşağısına fovea oblonga denir
 • Fovea triangularise lig.vestibulare tutunur
 • Fovea oblongaya m.vocalis tutunur
 • Cartilago cornuculata
 • Cartylago arytenoidea’nın tepesinde bulunur
 • Koni şeklindedir
 • Bazen cartilago arytenoidea ile kaynaşmıştır
 • Cartilago cuneiformis
 • Plica aryepiglotticanın içinde bulunur
 • Bazen bu kıkırdak bulunmayabilir
 • Larynx kıkırdaklarının eklemleri
  Articulatio cricothyroidea:
 • Tiroid kıkırdağın cornu inferioru ile cricoid kıkırdak arasındadır
 • Sinovial tiptedir
  Articulatio cricoarytenoidea:
 • Aritenoid kıkırdakların basisi ile krikoid kıkırdak arasındaki eklemdir
 • Öne arkaya kayabilir ve içe ve dışa rotasyon yapabilir
 • Larynx’in Dış Bağları
  Membrana thyrohyoidea:
 • Cartylago thyroidea ile hyoid kemik arasındadır
 • Membrana thyrohyoidea’nın yan tarafında bir delik vardır
 • Buradan a.v.laryngea superior ile n.laryngeus superiorun ramus internus dalı geçer
 • Larynx’in Dış Bağları
  Lig.cricothyroidea:
 • Tiroid kıkırdağın alt kenarı ile krikoid kıkırdağın arcusu arasındadır
  Lig. hyoepiglotticum:
 • Epiglottisin ön yüzünden hyoid kemiğe uzanır
  Lig. cricotracheale:
 • Krikoid kıkırdak ile trachea’nın 1. halkası arasında bulunur
 • Larynx’in İç Bağları
  Membrana fibroelastica laryngis:
 • Larynx mukozasının altında yer alır
 • Larynx kıkırdakları arasında gerilmiş olarak bulunur
 • Ventriculus laryngis denen bir cep vasıtasıyla üst ve alt olarak 2 bölüme ayrılır:
 • Membrana quadrangularis (üstte)
 • Conus elasticus (altta)
 • Membrana quadrangularis
 • Ventriculus laryngis üzerinde kalan bölümdür
 • Alt kenarı lig.vestibulareyi oluşturur
 • Lig.vestibulare önde angulus thyroideusa, arkada aritenoid kıkırdağın fovea triangularisine yapışır
 • Conus elasticus (membrana cricovocalis)
 • Ventriculus laryngis’in altında kalır
 • Conus elasticus’un üst kenarı lig.vocalise tutunur
 • Lig.vocalis’ler tiroid kıkırdağın angulusu ile proc.vocalis’ler arasında uzanır
 • Conus elasticus, altta krikoid kıkırdağın üst kenarına, tutunur
 • Larynx kasları
 • 2 gruba ayrılır:
 • Ekstrinsik ve intrinsik kaslar
  Ekstrinsik kaslar:
 • Komşu yapılardan larynxe uzanan hyoid altı ve hyoid üstü kaslardır
 • Bunlar larynxin pozisyonunu ayarlar
 • Larynx, hyoid kemiğe bağlı olduğundan onun tüm hareketlerine uyar
  Intrinsik kaslar:
 • Larynxin kıkırdakları arasında uzanır, larynx kıkırdaklarının ve ses tellerinin durumunu değiştirir
 • Larynx’in intrinsik kasları
 • M.crycothyroideus
 • M.crycoarytenoideus posterior
 • M. cricoarytenoideus lateralis
 • M.thyroarytenoideus
 • M. vocalis
 • M. arytenoideus
 • M.crycothyroideus (m.anticus)
 • 2 bölümü var: pars recta ve pars obliqua
 • Her iki bölümde krikoid kıkırdağın arcusundan başlar, tiroid kıkırdakta sonlanır
 • Bu kas kontraksiyon yaptığında krikoid kıkırdağın ön tarafı yukarı çekilir
 • Krikoid kıkırdağın laminası ile eklem yapan aritenoid kıkırdaklar aşağı çekilir
 • Sonuçta plica vocalis’lerin boyları uzar ve gerilir, sesin tizliği artar
 • Siniri: N. laryngeus superior’un ramus externus’u
 • M.crycoarytenoideus posterior (m.posticus)
 • Krikoid kıkırdağın laminasının arka yüzünde bulunur
 • Yukarı dışa doğru seyreden kas aritenoid kıkırdağın proc.muscularisine tutunur
 • Kontraksiyon yaptığında proc.muscularisi aşağı ve arkaya doğru çeker
 • Bunun sonucunda rima glottis genişler
 • Bu kas rima glottisi genişleten tek kastır
 • Siniri: N. laryngeus inferior
 • M.crycoarytenoideus lateralis
 • Krikoid kıkırdağın arkusunun yan taraflarından ve conus elasticustan başlar
 • Arkaya ve yukarı doğru uzanır ve proc.muscularise yapışır
 • Aritenoid kıkırdağa iç rotasyon yaptırır
 • Bunun sonucunda rima glottis daralır (adduktion)
 • Siniri: n.laryngeus inferior
 • M.thyroarytenoideus
 • 2 bölümü vardır: pars lateralis ve pars vocalis
  Pars lateralis:
 • Angulus thyroideustan başlar,
 • Arkaya doğru uzanır ve aritenoid kıkırdağın dış kenarında sonlanır
 • Pars lateralis, aritenoid kıkırdağı içe çeker ve pars intercartilaginea’yı daraltır
 • M.thyroarytenoideus
Pars vocalis (m.vocalis):
 • M.thyroarytenoideus’un içte bulunan bölümüne denir
 • Bu kas lig.vocalenin altındadır
 • Angulus thyroideustan başlar, plica vocalisin içinde arkaya doğru uzanır
 • Arytenoid kıkırdakta ve proc.vocalis’de sonlanır
 • Plica vocalisi kısaltır ve kalınlaştırır
 • M. arytenoideus
 • 2 bölümü vardır
 • Pars transversa (m.arytenoideus transversus)
 • Pars obliqua (m.arytenoideus obliqus)
  M.arytenoideus transversus:
 • Larynx’in tek olan kasıdır
 • Arytenoid kıkırdakların arka ve dış kısımları arasında yer alır
 • Arytenoid kıkırdakları birbirine yaklaştırır
 • Rima glottisi daraltır
 • M. arytenoideus
  M.arytenoideus obliqus:
 • Bir taraftaki proc.muscularisten başlar
 • Karşı taraftaki arytenoid kıkırdağın tepesinde sonlanır
 • Kasıldıkları zaman arytenoid kıkırdakları birbirine yaklaştırır
 • M.arytenoideus’un transvers ve obliq parçaları rima glottisin pars intercartilaginea kısmını daraltır
 • Aditus laryngis (larinx girişi)
 • Larinx girişinde açıklık yukarı ve arkaya bakar
 • Önde epiglottis, yanlarda plica aryepiglottica’lar ile sınırlanmıştır
 • Plica içinde m.aryepiglotticus bulunur
 • Ayrıca plica içinde cartilago cuneiformis bulunur
 • Cavitas laryngis
 • Larynx içindeki boşluğa denir
 • Aditus laryngis ile trachea arasında uzanır
  Larynx boşluğu 3 bölüme ayrılır:
 • Vestibulum laryngis
 • Ventriculus laryngis
 • Cavitas infraglottica
 • Vestibulum laryngis
 • Aditus laryngis ile plica vestibularis (yalancı ses telleri) arasında kalan bölümdür
 • Plica vestibularis’ler arasında kalan bölüme rima vestibuli denir
 • Vestibuler ligamentlerin fonksiyonel bir önemi yoktur
 • Ventriculus laryngis
 • Plica vestibularisler ile plica vocalisler (gerçek ses tellri) arasında kalan bölümdür
 • Ventriculus laryngis dışa ve yukarı doğru cep şeklinde uzamıştır
 • İki plica vocalis arasındaki aralığa rima glottidis denir
 • Cavitas infraglottica
 • Plica vocalisten krikoid kıkırdağın alt kısmına kadar uzanır
 • Duvarlarını conus elasticus yapar
 • Plica vokalislerin olduğu kısım dar, aşağı kısım geniştir
 • Plica vocalis (ses telleri)
 • Plica vocalisler arasındaki açıklığa rima glottidis denir
 • Plica vocalis sesin oluşturulduğu kısımdır
 • Plica vocalis’lerin serbest kenarında bez bulunmaz
  Larynx arterleri:
 • A.laryngea superior (A.thyroidea superior – a.carotis externa)
 • A.laryngea inferior (A.thyroidea inferior – truncus thyrocervicalis)
  Larynx venleri:
 • V.laryngea superior (v.thyroidea superior – V.jugularis interna)
 • V.laryngea inferior (v.thyroidea inferior – v.brachiocephalica)
 • Larynx sinirleri
  N.laryngeus superior: N.vagus’un dalıdır
 • N.laryngeus superior 2 uç dala ayrılır:
 • Ramus internus ve ramus externus
 • Ramus internus:
 • Membrana thyrohyoidea’daki delikten girer
 • Plica vocalis’in üstündeki mucosaya duyu dalı ve bezlere parasempatik dal verir
 • Ramus externus:
 • M.cricothyroideus ve m.constrictor pharyngis inferior’u innerve eder
 • Larynx sinirleri
  N.laryngeus recurrens: N.vagus’un dalıdır
 • Trachea ile özefagusun arasından yukarı çıkar
 • Tiroid bezi ile yakın komşuluk yapar
 • Yol boyunca farinx, özefagus ve trachea’ya dallar verir
 • Terminal dalına n.laryngeus inferior denir
 • Tüm larynx kaslarını innerve eder (m.cricothyroideus hariç)
 • N.laryngeus inferior tiroid bezi ile yakın komşudur

Bir Cevap Yazın