Lenfoproliferatif Hastalıklar

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 • Lenfoproliferatif Hastalıklar
 • Lenfoproliferatif Hastalıklar
 • Kronik Lenfositer Lösemi (KLL)
 • Prolenfositik Lösemi
 • Hairy Cell Lösemi (HCL) Tüylü Hücreli Lösemi
 • Erişkin T Hücre Lösemi
 • Large Granuler lenfositik lösemi
 • KLL
 • Olgun görünümlü monoklonal lenfositlerin birikimi ile karakterizedir.
 • % 95 fazla B hücre kaynaklıdır.
 • Apoptozis inhibe edildiği için lenfosit sayısı kontrolsuz artar.
 • Kuzey Amerika ve Avrupa da en sık görülen lösemi tipi, Bütün lösemilerin % 25-30 unu oluşturur. İleri yaş hastalığıdir. E/K= 1.7/1 %15 50 yaşından genç olgularda görülür.
 • KLL Etyoloji
 • Nedeni?, Bazı ailelerde bildirilmiş.
 • Bazı kalıtsal veya edinsel immun yetmezlikler ile birlikteliği gösterilmiş.
 • Olguların % 43 ünde kromozomal anomali saptanmıştır. En sık trizomi 12, 13 q, 11q, 6q, 17q P 53 mutasyonu
 • Radyasyon: Maruz kalanlarda ek bir risk yok
 • Çevresel faktörler: İlişki yok

 

 • KLL Patogenez
 • KLL immunolojik olarak inkompetan uzun yaşama sahip lenfositlerin klonal artışı ile karakterizedir. Bu lenfositler antiapoptotik proteinleri yüksek seviyede eksprese ederler. Bunlar BCL-2 ve bcl-xL dir.
 • KLL de lösemik hücreler çoğunlukla hücre siklusunun Go fazındadır.
 • KLL Klinik Özellikler
 • Tanı anında çoğu hasta asemptomatiktir.
 • Yorgunluk, kuvvetsizlik, gece terlemesi, kilo kaybı, enfeksiyonlar, lenf nodlarının büyümesi başlıca şikayetler
 • FM: Ağrısız lenfadenopatiler, Tüm bölgelerde olabilir.Splenomegali, hepatomegali eşlik edebilir. Hastalık ileri evre ise anemi ve trombopeni bulguları eklenir.
 • B
 • KLL Laboratuar Bulguları
 • Kan sayımında mutlak lenfositoz 5000 üzeri. Tanı anında sıklıkla 30 ile 50 bin arasındadır. Nadiren 500 bin üzerindedir.
 • PY da Küçük olgun lenfosit görünümündedir. Parçalanmış lenfositler( Basket ,smudge hücreleri), Tanı anında olguların % 15 inde Hb 11¯, trombosit 100bin ¯,
 • Kemik İliği: Çekirdekli hücreleri % 30 undan fazlası lenfosit.Tamamen infiltre olabilir. Diğer seri elemanları buna göre baskılanmıştır.
 • KLL Laboratuar Bulguları Immunfenotip
 • B hücre antijenlerini eksprese eder. CD 19, CD20, CD24, CD21, CD23
 • HLA DR +
 • Pan T hücre antijeni CD5 +
 • Yüzey ımmunglobulinleri IgM veya IgM ve IgD düşük yoğunlukta
 • Fare eritrositleri ile rozet testi +
 • CD 25, CD 11c, CD 54, CD58, L- Selektin ekspresyonu değişken
 • KLL Laboratuar Bulguları
 • KLL de otoimmun komplikasyonlar çok gözlenir. % 35 olguda direkt globulin testi pozitif. %10-20 olguda seyri sırasında otoimmun hemolitik anemi görülür. Hipogamaglobulinemi sık,
 • KLL de immun yetmezlik sık görülür: Serum immun globulin düzeylerinde azalma, CD4+ hücre oranı azalması, CD 8+ hücre oranının artması, antijen ve mitojenlere yanıt azalması
 • KLL Tanı
 • Kanda mutlak lenfositoz 5000­, morfolojik olarak olgun lenfosit lenfositozun en az 4 hafta devam etmesi
 • Normoselluler veya hiperselluler Kİ de çekirdekli hücrelerin % 30 ­ lenfosit
 • Yüzey immuglobulinleri düşük, CD 5 pozitifliği ile B hücre fenotipinin monoklonal artışının birlikte gösterilmesi
 • KLL Ayırıcı Tanı
 • Diğer lenfoproliferatif hastalıklar

1.Prolenfositer lösemi

2.HCL

3.Follikuler NHL lösemik fazı

4.Mantle Hücreli lenfoma

5.T-KLL

6.Sezary sendromu

 • KLL Prognoz
 • Prognoz ve klinik seyir değişken
 • Tanı anında ki evre önemli
 • Rai ve Binet evreleme sistemlerine göre yaşam süreleri hakkında fikir yürütülebilir.
 • KLL BİNET sınıflaması

A < 3 nod bölgesi  Yaşam >10yıl

B > 3 nod bölgesi Yaşam 5 yıl

C Anemi ve / veya trombopeni  Yaşam 2 yıl

 • KLL Rai Sınıflama
 • Evre O Risk Düşük Kan ve Kİ de sadece lenfositoz Yaşam > 10 yıl
 • Evre I risk Orta lenfositoz + lenfadenopati 7 yıl
 • Evre II Risk Orta Lenfositoz + splenomegali ve / veya hepatomegali 7 yıl
 • Evre III Risk Yüksek Lenfositoz+ Anemi 11gr¯ , +/- lenfadenopati +/- splenomegali+/- hepatomegali 1,5 yıl
 • Evre IV Risk yüksek Lenfositoz+ Trombopeni 100bin ¯ +/- anemi , +/- lenfadenopati +/-splenomegali +/- hepatomegali 1,5 yıl
 • KLL Kötü Prognoz Kriterleri
 • Yaş 55 yaş üzeri olma
 • Erkek olma
 • Zenci ırk
 • Kötü performans
 • Lenfosit sayısının ikiye katlanma süresi doubling time 12 aydan kısa
 • Kİ de diffuz infiltraston
 • Komplex çoğul sitogenetik anomaliler
 • Trizomi 12, CD38 +
 • CD 5 – CD 23 yüksek
 • b2 mikroglobulin düzeyi yüksek
 • KLL Hastalık Seyri
 • Hastalık ilerledikçe performans ve hayat kalitesi bozulur.
 • KLL de enfeksiyonlar esas morbidite ve mortaliteyi belirler.
 • Richter sendromuna ( diffuz büyük hücreli lenfoma) dönüşüm %1-10 Lenfadenopati artar, dalak büyür. Tedaviye yanıt iyi değil, Yaşam ortalama 5 ay
 • Prolenfositik lösemi: anemi, trombopeni derinleşir,BK sayısı artar.LAP,dev splenomegali Tedaviye dirençli
 • KLL Tedavi
 • Asemptomatik ve erken evre sitotoksik tedavi verilmez 3-6 ay da bir takip
 • Hedef tam remisyon değil, Başlama nedeni düzelirse tedavi kesilip takip edilmeli
 • Immun hemoliz yada trombopeni olduğunda Tek prednizolon
 • Dirençli olgularda nukleosid ilk aşamada kullanıldı ise alkile edici ajanlar verilir.
 • 3. aşamada kombine tedaviler öneriler CVP; CHOP
 • KLL Tedavi Başlama Endikasyonları
 • Hastalık ile ilgili semptomların artması Kilo kaybı, kuvvetsizlik vb
 • Semptomatik lenfadenopati
 • Semptomatik HSM
 • Anemi 11gr düşük
 • Trombopeni 100 bin düşük
 • Hiperlökositoz 300bin üzeri
 • Refrakter otoimmun hastalık, Sık enfeksiyonlar
 • KLL Tedavi: Alkile ediciler
 • Klorambusil 0.1-0.2 mg/kg gün devamlı, 0.4-0.7 mg/kg 3 haftada bir Yanıt % 40-60 Otoimmun hemolitik anemi veya trombopeni varsa steroid eklenir. Yanıt anemi, trombopeni, LAP düzelmesi yanıtın en az 2 ay devamı gerekir.
 • Siklofosfamid: 50-150 mg/gün PO veya aralıklı 3-4 haftada bir 600 mg/ m2 IV

CHOP ve CVP tedavilerinde de uygulanır.

 • KLL Tedavi: Nukleozidler
 • Fludarabin: 25-30 mg/m2 IV 5 gün 4 haftada bir Tedavi almamış hastalarda ,ilk tedevi olabilir. Fludarabin ile yanıt klorambusile göre cevap oranı %70 Tam remisyon %27 yaşam süresi açısından fark yok
 • 2- klorodeoksiadenozin (Cladribine)
 • 2- deoksikoformisin ( pentostatin) denenebilir.
 • NHL
 • KLL Tedavi: Monoklonal Antikorlar
 • Rituximab Humanize edilmiş Anti-CD20 Follıkuler lenfomada yanıt % 50 ancak KLL düşük eksprese ettiği için yanıt düşük.
 • CAMPATH-1H: Anti CD52 Etki % 43 esas etki Kİ ne, lenf düğümü ve dalağa etki az.
 • KİT: Oto veya allojeneik denenebilir. Non myeloablatif ile GVL etkisinden faydalanabilinir.
 • KLL Tedavi:Diğer
 • Vital organlara bası yapan kemoterapi ile yanıt alınamayan lenf nodlarına
 • Dalağa Hipersplenizm bulgularını azaltma,
 • Tüm vücut ışınlaması kullanılmıyor. Yan etki yoğun
 • Splenektomi: Immun hemolitik anemi veya trombopeni tedaviye tanıtsız, promlemli hipersplenizm olgularında
 • IV Immunglobulin: Hipogamaglobulinemi ve tekrarlayan enfeksiyonlarda 200-400 mg/kg 3 haftada bir verilir.
 • Hairy Cell (Tüylü Hücreli) Lösemi HCL
 • Genellikle pansitopeni, splenomegali ile seyreden B lenfosit kökenli bir lösemidir.
 • Tüm lösemilerin % 2 oluşturur.
 • Lösemik retikuloendotelyoz olarak ilk tanımlanmıştır.
 • Etyoloji tam bilinmiyor. 55 yaştan sonra görülür. 30 yaş altı çok nadir.
 • Erkeklerde daha sık 5:1
 • HCL: Klinik
 • Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, enfeksiyon, kanamaya eğilim, batında solda dolgunluk, otoimmun hastalık, splenomegali, hepatomegali
 • Dalak büyüklüğü %85 İleri derecede büyüklüğü % 25
 • HCL: Laboratuar
 • 2/3 olguda pansitopeni
 • BK 4000¯, BK yüksek HC varyant
 • Monositopeni, mutlak nötropeni, rölatif olarak lenfositoz
 • Lenfositlerde tüysü uzantılar izlenir.
 • Akım sitometride immun feotipik olarak B hücre belirleyicileri pozitif CD19, CD20, CD22, CD25, CD103, CD11c
 • HC varyant CD25, CD103 negatif Prognoz kötü
 • HCL: Laboratuar
 • Kİ diffuz veya lokal tutulum
 • Kİ retikulin liflerinde artış ® Kİ zor alınır Dry tap
 • TRAP ( tartarata dirençli asit fosfataz) aktivitesi izoenzim 5 gösterir. Varyant negatif
 • Dalakta kırmızı pulpa infiltredir.
 • HCL:Ayırıcı Tanı
 • Lenfomalar, myeloproliferatif hastalıklar, MDS
 • Prolenfositer lösemi
 • Varyant HCL CD25 negatif BK sayısı yüksek, monositopeni yok, retikulin artışı yok.
 • Splenik villöz lenfositik lenfoma BK yüksek, dev dalak
 • HCL: Tedavi
 • Ortalama yaşam 5-10 yıldır. Indolent bir seyir gösteriyorsa tedavi gerektirmez. Tedavi endikasyonları:

1.Anemi 10 gr ¯

2.Trombopeni 100000 ¯

3.Semptomatik splenomegali

4.Nötropeni 1000 ¯ ve fırsatçı enfeksiyonlara eğilim

5.Otoimmun komplikasyonlar

 • HCL: Splenektomi
 • Olguların 2/3 ü faydalanabilir. Başlangıç tedavisi olarak uygulanabilir. Kür nadir.
 • Trombopeniye bağlı kanamalar
 • Nötropeniye bağlı enfeksiyonlar
 • Eritrosit Tx endikasyonu artışı
 • Dalak enfarktusu
 • Semptomatik dalak büyüklüğü
 • HCL:Purin Analogları
 • 2-klorodeoksiadenozin Kladribin : Adenozin deaminaz enzimine dirençli bir purin analogudur. HCL tedavisinde etkin. % 75 tam ve uzun süreli yanıt elde edilir. Çapraz direnç yok.
 • 2-deoksikoformisin pentostatin Adenozin deaminaz enzimini inhibe eder. HCL etkin.
 • Fludarabin: Diğerlerine göre yanıt kısıtlı
 • HCL: Diğer
 • Interferon tam remisyon elde edilebilir. % 43 tam remisyon, %90 kısmı remisyon elde edilir.
 • Alkile ediciler, steroidler
 • KİT Uygun donor bulunduğunda
 • Growth faktörler semptomatik nötropenide
 • Prolenfositik Lösemi
 • Belirgin nukleolu olan geniş sitpolazmalı büyük hücreler mevcut.
 • Yüksek BK sayısı, Dev dalak, LAP belirgin değil
 • CD19,CD20, CD22+ CD5 negatif
 • Tedavi CHOP, nukleosidlerde etkin.
 • T hücreli olanı daha agresif
 • Büyük Granuler Lenfositik Lösemi
 • CD3, CD 8, CD16, CD56, CD57 pozitif.% 20 olgu CD3 eksprese etmez ve Natural killer özelliğindedir. CD56, CD16, CD57 pozitif.
 • Ciddi nötropeni, dalak büyük, LAP olmaz
 • Tedavi yanıtları iyi değil.
 • Erişkin T Hücreli Lösemi
 • Hastalık nedeni insan T hücreli lösemi virusu-1 HTLV-1 RNA virusudur.
 • Çiçek benzeri nukleus tipik
 • CD3, CD4, CD25 pozitif
 • Indolent formdan aggresif forma kadar olabilir. Deri infiltrasyonu, hiperkalsemi, litik kemik lezyonları
 • Japonya ve Karaip lerde sık görülür.
 • Tedavi:CHOP

Bir Cevap Yazın