Medulla Spinalis İnen – Çıkan Yollar

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

MEDULLA SPİNALİS
İNEN – ÇIKAN YOLLAR
Fasciculus gracilis
Fasciculus cuneatus
Tractus spinocerebellaris anterior
Tractus spinocerebellaris posterior
Tractus  spinothalamicus anterior
Tractus spinothalamicus lateralis
Tractus spinotectalis
Tractus spinoolivaris
Tractus spinoreticularis
Tr. corticospinalis anterior
Tr corticospinalis lateralis
Tr. vestibulospinalis
Tr. reticuluspinalis anterior
(pontoreticulospinalis)
Tr reticulospinalis lateralis
Tr rubrospinalis
Tr.tectospinalis
Tr.olivospinalis
 İnen otonomik yollar
Afferent yollar (Çıkan Yollar)
Periferden alınan bir duyu genelde 3 nöron ile kortekse taşınır
 1. nöronları ganglion spinalede bulunur
 2. nöronlar genelde medulla spinalisin arka boynuzunda yer alır
 3. nöron thalamus’taki nuc. ventralis posterolateralis’tededir
Kranial sinirlerden gelen duyular ise thalamusun
nuc. ventralis posteromedialisine gelir
 1. nöronun aksonları ise korteksin sensitif sahalarına (3,1,2 sahaları) bağlanır
Afferent yollar
  Şuurlu duyu:
Primer somatik duyu korteksine ulaşan duyuya şuurlu duyu denir
  Şuuraltı (şuursuz) duyu:
Primer somatik duyu korteksine ulaşmayan duyuya şuuraltı duyu denir
Fasciculus gracilis (Goll),
Fasciculus cuneatus (Burdach)
  Bu yol:
 Proprioseptif duyu (kas, kriş ve eklemlerden gelir)
Vibrasyon duyusu,
İki nokta diskriminasyonu,
Hafif dokunma duyusunun bir bölümünü taşır
Fasciculus gracilis
Th 6 medulla spinalis segmentinin aşağısından gelen spinal sinir liflerinden oluşur
Alt ekstremite ve gövdenin alt bölümündeki duyuları alır
Fasciculus gracilis medulla spinalisin tümü boyunca uzanır
Fasciculus cuneatus
  Fasciculus cuneatus:
Th 6 medulla spinalis segmentinin yukarısından gelen spinal sinir liflerinden oluşur
Fasciculus gracilis içte, fasciculus cuneatus dıştadır
Fasciculus gracilis
Fasciculus cuneatus
 1. nöronu ganglion spinale’dedir
 2. nöronun santral uzantıları arka kökten medulla spinalise girer
Lifler beyaz cevher içinde yükselir
Bu iki yolun yukarı çıkan lifleri, bulbustaki nuc. gracilis ve nuc.cuneatus’daki 2. nöronlar ile sinaps yapar
Fasciculus gracilis, cuneatus
 1. nörondan çıkan aksonlar, fibrae arcuatae internae olarak içe ve öne doğru uzanır
Substantia grisea centralisin önünde çapraz yaparlar
Bu çapraz, decussatio lemnisci medialis adını alır
Çaprazdan sonra lemniscus medialis olarak yukarı çıkar
Fasciculus gracilis, cuneatus
 1. nörondan çıkan aksonlar, fibrae arcuatae internae olarak içe ve öne doğru uzanır
Substantia grisea centralisin önünde çapraz yaparlar
Bu çapraz, decussatio lemnisci medialis adını alır
Çaprazdan sonra lemniscus medialis olarak yukarı çıkar
Lemniscus medialis lifleri thalamustaki nuc.ventralis posterolateralisteki 3. nöron ile sinaps yapar
 1. nöronun aksonları capsula internanın ve corona radiatanın içinden geçerek gyrus postcentraliste sonlanır (3,1,2 alanı)
Fasciculus gracilis / cuneatus (özet)
Taşıdığı duyular:
Şuurlu proprioseptif, Vibrasyon, İki nokta diskriminasyonu ile hafif dokunma duyusunun az bir bölümü.
 1. nöron: Ganglion spinale
 2. nöron:
Nuc. gracilis ve nuc. cuneatus
Çapraz:
Decussatio lemnisci medialis (bulbusta)
 1. nöron: VPL çekirdeği (talamus)
 2. nöron: Duyu korteksi (3-1-2)
Tractus spinocerebellaris posterior
Şuuraltı proprioseptif duyu ile ilgilidir
1.nöron ganglion spinalede
1.nöronların periferik uzantıları kas iğcikleri ve golgi tendon organlarından duyuları alır
Santral uzantıları medulla spinalisteki nuc.thoracicus posteriordaki (Clarke sütununda) 2. nöron ile sinaps yapar
 1. nöronların uzantıları aynı tarafta tractus spinocerebellaris posterioru oluşturur
Bu yol, pedunculus cerebellaris inferiordan geçerek cerebelluma gelir
Bu yol C8-L2 segmentleri arasında bulunur
Tractus spinocerebellaris posterior
Taşıdığı duyular: Şuuraltı proprioseptif duyu
(C8-L2 segmentler arası)
 1. nöron: Ganglion spinale
 2. nöron: Nuc. Dorsalis (Clarke sütunu)
Çapraz: Yok
 1. nöron: Vermis cerebelli
Tractus cuneocerebellaris
C8 üzerindeki segmentlerden gelen 1.nöronların santral uzantıları fasciculus cuneatus içerisinde uzanır
Bu lifler funiculus posterior içinde bulbusa kadar yükselir
Bulbustaki nucleus cuneatus accessorius’ta sinaps yapar (2.nöron)
Arka kordonda fasciculus cuneatustaki liflerin hepsi thalamusa gitmez
 1. nöron aksonları fibrae arcuatae externae posteriores adı ile cerebellumuna gider
Pedunculus cerebellaris inferiordan geçen bu yola tractus cuneocerebellaris denir
Üst ekstremiteden gelen şuuraltı proprioseptif duyuyu alır
Tractus cuneocerebellaris (özet)
Taşıdığı duyular: Şuuraltı proprioseptif duyu
(C8 segmentin üstü)
 1. nöron: Ganglion spinale
 2. nöron: Nuc. cuneatus accessorius
Çapraz: Yok
 1. nöron: Cerebellum
Tract. spinocerebellaris anterior
Şuuraltı proprioception ile ilgilidir
 1. nöron ganglion spinalede
 2. nöronun santral uzantısı Clarke sütunundaki 2. nöron ile sinaps yapar
 3. nöronun uzantıları commissura alba anteriordan karşı tarafa geçer ve funiculus lateralis içerisinde yükselir
Bu lifler bulbus, pons ve mesencephalondan yukarı doğru çıkar
Pedunculus cerebellaris superiordan geçerek cerebelluma ulaşır
Tract. spinocerebellaris ant.
Taşıdığı duyular: Şuuraltı proprioseptif duyu
 1. nöron: Ganglion spinale
 2. nöron: Clarke sütunu
Çapraz: Commissura alba anterior
 1. nöron: Vermis cerebelli.
Tractus spinothalamicus lateralis
Ağrı ve ısı duyusu ile ilgilidir
 1. nöronu ganglion spinalede bulunur
Periferdeki lifler ağrı ve ısı reseptörlerinden başlar
Santral uzantıları medulla spinaliste substantia gelatinosa ve nuc.propriusta sinaps yapar (2. nöron)
 1. nöronların aksonları comissura alba anteriordan karşı tarafın beyaz cevherine geçer
Funiculus lateraliste, tractus spinothalamicus lateralis olarak uzanır
Bu yol thalamustaki nucleus ventralis posterolateralisteki 3. nöron ile sinaps yapar
 1. nöronların aksonları capsula internadan geçerek cortexe ulaşır (3,1,2)
Tractus spinothalamicus lateralis
Tr. spinothalamicus lateralis aksonlarının bir kısmı beyin sapındaki retiküler çekirdeklerde sonlanır
Özellikle yanık ağrısı ile ilgili duyuları taşıyan lifler, beyin sapındaki retiküler nükleuslar ile bağlantı kurarlar.
Bu bağlantı nedeniyle ağrı, sinir sisteminin diğer kısımlarına iletilir ve dolayısıyla yanık ağrısı vücutta daha geniş bir alanda hissedilir.
Tractus spinothalamicus lateralis (Özet)
Taşıdığı duyular: Ağrı ve ısı duyusu
 1. nöron: Ganglion spinale
 2. nöron: Substantia gelatinosa ve nuc.propriusta
Çapraz: Commissura alba ant. (medulla spinaliste)
 1. nöron: Nucleus VPL (talamusta)
 2. nöron: Duyu korteksi (3-1-2)
Tractus spinothalamicus anterior
Hafif dokunma duyusu ile ilgilidir
 1. nöron spinal gangliondadır
Bu nöronların periferik uzantıları hafif dokunma duyusunu alır
Santral uzantılar substantia griseadaki  nöronlar ile sinaps yapar
 1. nöronların aksonları comissura alba anteriordan karşı tarafa geçer ve medulla spinalisin funiculus anteriorunda seyreder
Ancak 2.nöronların %10 kadarı karşı tarafa geçmez ve aynı taraftaki tr.spinothalamicus anteriorda yükselir
 1. nöron aksonları thalamustaki nuc. ventralis posterolateralisteki 3. nöronlar ile sinaps yapar
 2. nöronun aksonları capsula internadan geçerek cortexe ulaşır (3,1,2)
Tractus spinothalamicus anterior (özet)
Taşıdığı duyular: Hafif dokunma duyusu
 1. nöron: Ganglion spinale
 2. nöron: Lamina I, IV, V (med. spinalis)
Çapraz: Commissura alba ant. (med. spinalis)
 1. nöron: VPL çekirdeği (talamus)
 2. nöron: Duyu korteksi (3-1-2)
Tractus spinotectalis
 1. nöron: Ganglion spinalededir
 2. nöron: Lamina I ve V’dedir
 3. nöronun aksonları commissura alba anteriorda çapraz yapar
 4. nöronun aksonları yukarı doğru yükselir
Bulbus ve ponsu geçerek colliculus superiordaki 3. nöronlar ile sinaps yapar
Bu yol spinovizüel refleksler için afferent bilgiler getirir
Baş ve gözlerin uyaran kaynağa doğru yönelmesine neden olur
Tractus spinoreticularis
 1. nöron ganglion spinalededir
 2. nöronları arka boynuzdaki nöronlar ile sinaps yapar
 3. nöronun aksonlarının çoğu çaprazlaşmaz ve funiculus lateraliste yükselir
 4. nöronlar bulbus, pons ve mesencephalondaki retiküler formasyon nöronları ile sinaps yapar
Bu yol bilinçlilik düzeyimizde rol oynayan retiküler formasyon için afferent yol oluşturur
Tractus spinoolivaris
1.nöronlar ganglion spinalededir
 1. nöronları cornu posteriordadır
 2. nöronun aksonları orta hattı çaprazlar ve yükselir
Yükselen aksonlar bulbustaki nuclei olivares inferioradaki 3. nöronlar ile sinaps yapar
 1. nöronların aksonları orta hattı tekrar çaprazlar ve pedunculus cerebellaris inferior’dan geçerek cerebelluma girer
Bu yol cerebelluma proprioseptif duyular taşır
Medulla spinalis İnen Yolları
(Efferent yollar)
 1. Spinalis inen yollar
İnen yollar somatik motor fonksiyonlar, visseral fonksiyonlar ve segmental refleksler ile ilgilidir
İskelet kaslarının uyumlu hareketini sağlayan impulslar taşınır
 1. Spinalis inen yollar
İnen yolların merkezi motor kortekstir (Brodmann 4, 6 ve 8 nolu sahaları)
İnen yollara % 30-40 oranında duyu merkezinden de (3,1,2) lifler katılır.
Direkt olarak korteksten başlamayan yollar dahi, dolaylı olarak cortex cerebri’nin kontrolü altındadır.
İnen yollar
Her organa giden liflerin hücre gövdeleri motor merkezde orantısız bir şekilde temsil edilir
Buna motor homonculus denilir
İnen yollar
İnen yollarda uyarı, üst motor nöron’dan (1. nöron) başlar
Bu nöronların hücre gövdesi, kortekste yer alır
Aksonu ise, alt motor nöron ile (2. nöron ile) sinaps yapar
Alt motor nöron hücre gövdesi omurilik ön boynuzunda yer alır
Alt motor nöronun aksonu spinal sinir içinde hedef organa ulaşır.
Tractus corticospinalis
İnen yolların büyük kısmı cerebral korteksteki hücrelerden başlar
Bulbustaki pyramislerin içinden geçer ve m.spinalise ulaşır
Bu yollar sırası ile:
  cortex cerebri ® corona radiata ® capsula interna (crus posterior) ® crus cerebri ® pons ® pyramis (medulla oblongata) – M.spinalis
Tr corticospinalis
Bulbusta yaklaşık % 90’ı çaprazlaşır
Çapraz yerine decussatio pyramidum denir
Funiculus lateraliste seyreden çaprazlaşmış liflere tr. corticospinalis lateralis denir
Geriye kalan %10 lifler çapraz yapmadan aşağı iner
Buna tractus corticospinalis anterior denir
Tractus corticospinalisin yan dalları
Decussatio pyramidumdan önce ayrılan beyin sapında lifler:
Kranial sinirlerden V, VII, IX, XII. Kranial sinirlerin somotomotor çekirdeklerine bağlanır
Bu liflere topluca tractus corticonuclearis denir
Pyramidal yollar; nucleus caudatus, nucleus lentiformis, nucleus ruber, nucleus olivaris ve formatio reticularise ile bağlanır
Tractus corticonuclearis herhangi bir istemli hareketten adı geçen merkezleri haberdar eder
Pyramidal yollar medulla spinalise istemli hareketleri başlatan impulslar taşır
Tr corticospinalis
Pyramidal yolların herbirinde 1 milyondan fazla lif vardır
Liflerden 30-40 bin kadarı Betz’in dev piramidal hücrelerinden başlar
Betz’in dev pyramidal hücrelerinden başlayan lifler ekstremitelerin distal kısımlarındaki ince hareketleri kontrol eder
Diğer lifler ise kaba hareketleri ve kas tonusunu ayarlar
Tr. corticospinalis lateralis
Funiculus lateralis’ten aşağı iner
Omuriliğin her seviyesinde gri cevhere lifler verir.
Aşağı doğru incelerek S4 segmentinde sonlanır.
Tr. corticospinalis anterior
Bu yol funiculus anterior’dan aşağı iner
Omuriliğin servikal segmentlerinde belirgindir.
Orta torakal segmentlerin aşağısında görülmez.
Sonlanacakları segment seviyesinde commissura alba anterior’da çapraz yaparak karşıya geçerler
Lamina VII’deki nöronlarla sinaps yaparlar.

Bir Cevap Yazın