Mide Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Systema digestorium I
KARIN ÖNDUVARI TOPOGRAFİK BÖLGELERİ
1-Regio epigastrica
2- Regio hypocondriaca dextra
3-Regio hypocondriaca sinistra
4- Regio umblicalis
5- Regio lumbalis dextra
6- Regio lumbalis sinistra
7- Regio hypogastrica
8- Regio inguinalis dextra
9- Regio inguinalis sinistra
MİDE (Gaster,Ventriculus)
Sindirim kanalının en geniş bölümüdür.
Özafagus ile duedonum arasında yer alır.
Regio epigastrica
Regio umblicalis
Regio hypocondriaca sinistra’da bulunur.
 
MİDE (Gaster,Ventriculus)
1- Oesophagus ile gelen besin maddelerini sindirilmek üzere geçici bir süre depolar.
Yeni doğanda 30 ml (Limon büyüklüğünde)
Pubertede 1000 ml
Yetişkinde normal şartlarda 1- 1,5 l, gerektiğinde 2-3 l besin depolayabilir.
2- Alınan besinleri mide salgısı ile karıştırarak yarı sıvı, yarı lapa şeklindeki kimus haline getirir.
3- Yeterli sindirim ve emilim sağlanabilmesi için kimusun ince bağırsaklara geçişini kontrol eder.
Midede sindirim ve kimus oluşumu, mide salgısı (Mide özsuyu) ile sağlanır.
24 saatte 2-3 litre mide özsuyu (pepsin, HCI, intrinsik faktör, mukus ve su) salgılanır.
 1. Midenin şekli ve bölümleri
Ostium cardiacum (cardia):
 1. kıkırdak kosta (T11) hizasında
Sternum sol kenarından 2,5 cm uzakta
Karın ön duvarından 10 cm derinde
Kesici dişlerden 40 cm uzakta
Ostium pyloricum:
L1 hizasında
Orta hattın 1,2 cm sağında
 (daha güçlüdür ve belirli bir pH daki sıvı veya kimus’un geçişine izin verir)
Curvatura (ventriculi) minor
Curvatura (ventriculi) major
Paries anterior
Paries posterior
  Paries anterior
Sol üst bölüm diaphragma aracılığı ile;
Sol akciğer bazisi
Kalp
7.,8.,9. kostalar, interkostal aralıklar
Sağ bölüm
Karaciğer lobus sinister ve lobus quadratus
Karın ön duvarı
Colon transversum
  Paries posterior
Bursa omentalis’in ön-alt duvarı
Diaphragma
Dalak
Sol böbreküstü bezi
Sol böbrek üst bölümü
Pankreas
Flexura coli sinistra
Mesocolon transversum
MİDE YATAĞI
Supin pozisyonda bursa omentalis’in arka duvarında bulunan yapılar;
Diaphragma
Dalak
Sol böbrek ve böbreküstü bezi
 1. lienalis
Pankreas
Colon transversum ve mesocolon transversum
Mide’nin bölümleri
Midenin pozisyonu
MİDENİN DUVAR YAPISI
 1. Tunica mucosae:
Plicae gastricae­rugae
Waldeyer caddesi
Areae gastricae
Foveola gastricae
GII. gastricae (Özellikle fundus ve korpus’ta bulunan tubuler bezler);
HCl ve digestif enzimlerin bulunduğu mide salgısının büyük bir bölümünü üretirler.
Mukozayı koruyan mukus ile B 12 vitamininin emilimi için gerekli olan intrinsik faktör
 1. b. Tunica submukoza: Kan damarları, sinir ağı (Meissner pleksusu) lenf damarları ve lenfoid doku elemanları içeren gevşek bağ dokusundan ibarettir.
 2. c. Tunica muscularis: Üç katmanlı kalın bir tabakadır.
  En dışta; longitudinal,
  Ortada; sirküler
  En içte; oblik
  Sirküler katman, ostium pyloricum etrafında sphincter pylorici’yi oluşturur. Mide eğriliklerinde belirgin olan longitudinal lifler özofagus’un kas tabakası ile uzanır. Oblik lifler ön ve arka duvarda belirgindir.
 1. d. Seröz tabaka: En dış tabakadır. Peritonun visseral yaprağından oluşur.
  * Omentum minus
  * Omentum majus
}
Gll. gastricae hücreleri
Esas (peptik, zimogenik) hücreler
Pepsinojen ve gastrik lipaz
Pariyetal (oksintik) hücreler
HCl; pepsinojen’i pepsine dönüştürür.
İntrinsik faktor; B12 vitamininin ileumdan emilimi için gerekli
Mukoz boyun hücreleri; mide mukozasını koruyan salgı yapar.
Enteroendokrin hücreler;
A hücreleri; glukagon
D hücreleri; somatostatin
EC hücreleri; serotonin
G hücreleri; gastrin
ECL hücreleri; histamin
Pp hücreleri; pankreatik polipeptid
Midenin arterleri
 1. gastrica sinistra (Truncus coeliacus)
 2. gastrica dextra
  (A. hepatica communis)
 1. gastro-omentalis sinistra (A. lienalis)
 2. gastricae breves
   (A. lienalis)
 1. gastrica posterior
  (A. lienalis)
 1. gastro-omentalis dextra (A. gastroduedonalis)
Midenin venleri
 1. gastrica sinistra
  (V. portae hepatis)
 1. gastrica dextra
  (V. portae hepatis)
 1. gastro-omentalis sinistra
  (V. lienalis)
 1. gastricae breves
  (V.lienalis)
 1. gastro-omentalis dextra
  (V. mesenterica superior)
Midenin lenfatik drenajı
  N.l. gastro-omentalis
Midenin sinirleri
  Simpatik;
Nn. splanchnicus
(T6-9 medulla spinalis segmentleri)
  Parasimpatik;
 1. vagus (Truncus vagalis ant-post)
Parasimpatikler;
Gastrik motilite ve sekresyonu artırır.
 1. sphincter pyloricus’u inhibe eder (açar)
Simpatikler;
Gastrik motiliteyi inhibe eder.
 1. sphincter pyloricus’u uyarır (kapatır)
Atrofik gastrit;
Pariyetal hücre sayısı azalır.
B12 vitamini emilemez, eritrsorit oluşum mekanizması bozulur.
Pernisiyöz anemi gelişir.
Virchow nodülü (Troisier belirtisi);
  Mide karsinomlarında ductus thoracicus ile direk bağlantı nedeni ile sol supraclavicular lenf düğümlerinde büyüme
Krukenberg tümörü;
GIS yada komşu pelvik organların malign tm lerinin ovaryum’daki metastazının adı.
Vagotomi; vagus dallarının kesilmesi
İntestinum tenue
İNCE BAĞIRSAKLAR (İntestinum tenue)
Sindirim kanalının en uzun (5-7 m)bölümüdür.
Mideden iIeoçekal kapakçığa kadar uzanır.
Abdominopelvik boşlukta kalın barsaklarla sarılmış olarak bulunurlar.
Besin maddelerinin kimyasal sindirimi ince bağırsaklarda tamamlanır, büyük bir bölümünün de emilimi burada gerçekleştirilir.
 • Duodenum (suyun büyük bölümü emilir)
 • Jejunum
 • İleum (safra tuzları ve vitamin B12 emilim yeri)
Plicae circulares (Kerckring valvleri); ince bağırsak mukozasındaki plikalar
En uzunları jejenum’dadır.
En fazla plika duodenojejunal birleşim yerindedir.
İleum distali ve duodenum proksimalinde plika yoktur.
Villus intestinales; mukoza lümenine uzanan vasküler uzantılar.
Duodenum ve jejenum’da büyük ve daha fazla sayıdadır.
İleum’da daha küçük ve az sayıdadır.
Gll. intestinales (Liberkühn kriptleri); tüm bağırsak sistem mukozasında bulunur.
Noduli lymphoidei solitarii; tüm ince bağırsak mukozasında (yoğunlukla ileum’un distalinde) bulunan lenfoid kitleler.
Noduli lymphoidei aggregati (Peyer plakları); ileumda (özellikle terminal ileum) daha büyük ve çok sayıda bulunan lenfoid doku.
a.Duodenum (Onikiparmak barsağı)
At nalı (C / ay çöreği) şeklinde pankreas başının etrafında yer alır.
İnce bağırsakların
En kısa (25-30 cm uzunlukta)
En fikse
En geniş
En kalın duvarlı bölümüdür.
Duodenum’un 1. bölümü intraperitoneal olup mide ile birlikte hareket edebilir.
Diğer bölümleri retroperitoneal olduğundan hareketsizdir.
Tamamı umblicus seviyesinin yukarısında bulunur.
Duodenum’un 4 bölümü vardır:
1- Pars superior:
İlk 5 cm ‘lik bölümüdür.
2.5-3 cm ‘lik başlangıç bölümü ampulla (veya Bulbus) olarak adlandırılır.
Asit ve pepsinden zengin mide içeriği – kimus ile ilk karşılaşan bölüm olduğu için peptik ülser riski taşır.
2- Pars descendens (8-10 cm):
Pankreas kanalları ile duc. choledochus açılır.
3- Pars horizontalis (inferior)(L3):
6-8 cm ‘lik bölümdür.
4- Pars ascendens (2,5 cm):
En kısa bölümüdür.
Flexura duodenojejunalis (L2)’ten sonra jejunum ile uzanır.
Lig. suspensorium duodeni (treitz bağı)
Duodenum’un iç yüzü
 1. bölümün iç yüzü düzdür.
 2. bölümde düzensiz plikalar görülmeye başlar.
Plica longitudinalis duodeni
Papilla duodeni major (papilla Vateri)
Papilla duodeni minor
 1. ve 4. bölümlerde plicae circulares ve villi intestinales bulunur.
Gll. duodenales (Brunner bezleri)
Albumin, karbonhidrat ve yağlar üzerine etkili
Gll. intestinales (Lieberkühn bezleri)
Duodenum arterleri
 1. gastrica dextra
  (A. hepatica communis)
 1. gastro-omentalis dextra
  (A. gastroduedonalis)
 1. supra-duodenalis
       (A. hepatica communis / A. gastroduedonalis)
 1. pancreatico-duodenalis sup.
   (A. gastroduedonalis)
 1. pancreatico-duodenalis inf.
  (A. mesenterica superior)
Duodenum’un venöz drenajı
 1. portae hepatis
 2. lienalis
 3. mesenterica superior
Duodenum’un lenfatik drenajı
N.l. pancreatico -duodenales
Duodenum sinirleri
  Simpatik;
Nn. splanchnicus
(T6-9 medulla spinalis segmentleri)
  Parasimpatik;
 1. vagus (Truncus vagalis ant-post)

Bir Cevap Yazın