Myelodisplastik Sendrom

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Myelodisplastik Sendrom
MDS

MDS

Hematopoetik kök hücrenin farklılaşmasında anormallik

Periferik kanda sitopeniler

İneffektif eritropoez ile karakterize klonal bir hastalıktır.

Her 3 seride de anomali mevcut.

Yaş, alkilleyici kullanımı, topoizomeraz ilaç kullanımı ile artar.

Patogenez

Yaşlanma

Benzen, solventler, insektizidler,

Sigara, iyonizan radyasyon

Kemoterapi

Sekonder AML gelişimi sık ve kötü prognozlu

Esas patoloji ineffektif eritropoez, Apoptosis artmıştır.

Sitogenetik

Denovo MDS: %40-60

Sekonder MDS: %80 sitogenetik anomali pozitif

En sık kromozom anomalileri 5, 7, 8, 11, 12, 20. kromozom ile ilgili

Sekonder MDS de kompleks anomaliler mevcut.

Özellikle 5q kromozomda değişiklikler patogenezde önemli, 5q da IL3 ve GM-CSF gen kontrol bölgeleri mevcut.

5q- hastalar genellikle yaşlı kadınlardır. Trombositoz, klinik seyir stabil

Klinik

Raslantısal saptanan anemi, trombopeni, nötropeni, değişik seviyede sitopeniler

Hastaların %80 fazlası 80 yaş üzerindedir.

Erkeklerde daha sık

%60 hasta nötropenik, enfeksiyonlara yanıt bozuk

%60 hasta trombositopenik, trombosit fonksiyonları bozuk

Dalak KMML de büyük saptanır.

Laboratuar

Periferik Kan: Pansitopeni

Diseritropoez

Çekirdek ve sitoplazma orantısızlığı

Ring sideroblast, çekirdekler arası köprülenme, mitoz,

Nötrofillerde hipogranulasyon

Lab

Pelger-Huet anomalisi

Eritroid seride megaloblastik değişim

Dismegakaryopoez

Ringed Sideroblasts

Ringed Sideroblasts

Lab Kİ

Sellulerite artmıştır.Hipoplastik MDS de mevcut

Çok çekirdekli normoblastlar

Ring sideroblast

Mikromegakaryositler

ALİP Abnormal localisation of immature precursors

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflaması

WHO sınıflandırması (devamı)

Sınıflama: Refrakter anemi; RA

Anemi Hb<11gr, retikulosit sayımı düşük, trombopeni, nötropeni

Kİ Blast<%5, peiferik kanda <%1 Blast

Kİ ring sideroblast < %15

Hiperselluler Kİ

Dishematopoez

Sınıflama: Refrakter anemi ring sideroblast RARS

Refrakter anemi, anemi dimorfik

Kİ %15 den fazla ring sideroblast

Sınıflama: Refrakter anemi excess blast RAEB

Belirgin diseritropoez

Periferde blast oranı %5 altında

Kİ de blast oranı %5-20

Sınıflama: Refrakter anemi excess blast transformation RAEB-T

Kİ %21-30 blast

Auer cisimciği olabilir.

KMML(KRONİK MYELOMONOSİTER LÖSEMİ)

KMML artık MDS alt tiplerinden çıkarılarak miyelodisplastik-miyeloproliferatif overlap sendromları olarak bilinen yeni bir kategoriye yerleştirilmiştir.

Sınıflama: Kronik myelomonositer lösemi KMML

1×10 9 üzeri monositoz

Dishematopoez

Myeloproliferatif hastalıklarla AT yapılmalıdır.

Tedavi

Kök hücrenin farklılaşmasına yönelik

*Diferansiyasyon yapıcı

*Büyüme faktörleri

Malign kök hücrenin ortadan kaldırılması

*Kemoterapi

Hatalı kök hücrenin yerine sağlamının değiştirilmesi

*Kök hücre nakli

Destekleyici Tedavi

Kan transfüzyonu:

– Hastaların %60-80’ ini etkileyen aneminin düzeltilmesinde etkili

– Düşük riskli hastalarda

– Hb düzeyinin artması ile yaşam kalitesi arasında pozitif korelasyon

Kronik anemisi olan MDS hastalarının %90’ı aşağıdaki nedenlerden ötürü transfüzyona bağımlı olacaktır:

Anemi semptomlarının tedavisi

Yaşam kalitesinin arttırılması

Sağkalım

Düzenli transfüzyonun dezavantajları

Tıbbi riskler

Enfeksiyon

Alloimmünizasyon

Aşırı demir yükü

Diğer dezavantajlar

Yeterli tıbbi malzemenin temin edilmesi gerekliliği

Düzenli tedavinin maliyeti

Hastanın yaşam kalitesi üzerindeki etkiler

Transfüzyona bağımlılık MDS’deki mortalite riskini anlamlı oranda arttırmaktadır

Tedavi

Tedavilerle hematopoez genellikle normale dönmez.

Destek tedavi: Semptomatik anemi için eritrosit suspansiyonu. Mutlaka filtre ve şelasyon tedavisi verilmeli. Trombosit desteği önemli, Ürünler ışınlanmalı. Nötropenik ateş protokolu uygulanır.

Hormon tedavisi: Kortikosteroidler

  Androjen

Danazol

Tedavi

Düşük doz Ara-C: Sitotoksik etki ön planda

Immunoterapi: ATG, siklosporin, Anti CD 33

Hematopoetik growth faktor: G-CSF, GM-CSF, EPO

Interferon:

Yüksek doz kemoterapi: Lösemik fazda etkin

Hematopoietik büyüme faktörleri

Hastaların %20-30 u yanıt verir.

GCS-F

GMCS-F

EPO (darbepoetin-alpha(aranesp))

Transfüzyon ihtiyacını azaltır.

Beklenen yaşam süresini etkilemez.

Tedavi

KİT: Erişkin ve çocuklarda en etkin tedavi allojeneik ilik nakli ancak hastalar genellikle yaşlı çoğunlukla kullanılamaz.

Genç, blast oranı düşük hastalarda prognoz iyi

Kompleks sitogenetik, yaşlı hastalarda diğer tedavi yöntemleri denenmelidir.

Terapötik Seçenekler

KEMOTERAPİ:

-Nakil adayı olmayan

-<55 yaş

-IPSS puanı orta-risk-2 yada yüksek riskli hastalarn(lösemiye öncülük eden sitogenetik anomalileri ve/veya kanda blast sayısı fazla olan)

MDS veya MDS- ilişkili AML’nin standart KT’si ile:

– İyileşme hızı düşük

– İlk 12-18 ayda nüks hızı artar

– Tedavi ile yaşam süresinde uzama beklenmemekte

DEMETİLASYON AJANLARI:

– Hipermetilasyonu(akut myeloid lösemiye gidişi hızlandırır) azaltmak için kullanılır.

– Kullanılan ilaçlar:azasitidin,desitabin

İMMUN SİSTEMİ BASKILAYICI TEDAVİLER:

-Ajanlar:siklosporin-A ,Anti-timosit globulin

-Düşük risk MDS ‘si veya spesifik HLA(HLA-DR15) haplotipi olan hastalar

-Kİ de baskılama ile etki gösterir

ANTİSİTOKİN/ANTİANJİYOJENİK AJANLAR:

– Talidomid ve türevi lenalidomid

(Lenalidomid de nörotoksisite yok)

– MDS hücrelerinin ve ilik mikro ortamının büyümesini engeller

– 1/3 ünde olumlu cevap

– 5q alt grubu özellikle lenalidomid tedavisinden fayda görür

Yaşlı hastalarda desitabine veya 5-azasitidin(DNA metil transferaz inh.) anormal hipermetilasyonu geri çevirip lösemi dönüşümüne katkıda bulunan geni susturabilir.

KESİN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI:

Allogenik kök hücre nakli

MDS’nin kesin olarak tedavi edilmesini sağlayan kabul görmüş tek yöntemdir

Sonuçlar insan lökosit antijen (HLA) uyumluluğuna bağlıdır ve uygun verici her zaman bulunamayabilir.

Yaşlı hastalarda anlamlı bir morbidite ve mortalite riski vardır.

Otolog kök hücre nakli

Doku uyumlu bir vericinin bulunamadığı durumlarda kullanılması uygundur

Bu prosedürde, kemoterapiyle-uyarılan hastalık gerilemesi esnasında toplanmış olan ‘normal’ hematopoietik hücreler hastaya geri verilir

Ayırıcı Tanı

Pansitopeni ile seyreden tüm hastalıklar

AA Kİ selluleritesi

DEA sanılıp demir tedavisi alırlar.

B 12 , FA eksikliği

KMML Ph negatif

Prognoz

Prognozu en önemli belirleyen faktör FAB grubudur.

MDS AML ye dönüşüm %10-50

RAEB, RAEB-t prognoz kötü Yaşam 5-12 ay, RA, RARS 3-6 yıl

Hiposelluler tipte AML ye dönüşüm yavaş

Ölüm AML ye dönüşüm, enfeksiyon, kanama komplikasyonu ile olur. Kİ de blast sayısı arttıkça dönüşüm olasılığı artar.

IPSS
(International prognostic scoring system)

Prognostik değişken 0  0.5  1.0  1.5  2.0

Kİ  blast%  <5  5-10  —-  11-20  21-30

Karyotip *

Sitopeniler**

_________________________________________________

Risk kategorisi  Kombine skor

Düşük  0

INT-1  0.5-1.0

INT-2  1.5-2.0

Yüksek  >2.5

IPSS

*KARYOtİP İYİ: normal Y, del85q), del(20q)

KÖTÜ; Kompleks karyotip (>3 anomali, veya 7. kr anomalisi,

ORTA: diğer anomaliler

**SİTOPENİLER Nötrofil < 1800/lt,

trombosit <100000,

Hb <10gr

Uluslararası Prognostik Puanlama Sistemi (IPSS)

Yeni WHO sınıflandırmasına dayalı Prognostik Puanlama Sistemi (WPSS)

WHO’ya göre MDS hastalarının sağkalımı

MDS’de WPSS’ye göre Genel Sağkalım ve AML risk değerlendirmeleri

Prognoz

Kompleks anomaliler ile prognoz kötü

Normal karyotipi olanlarda prognoz iyi

5q- anomalisi iyi prognozlu

Prognoz

FAB  Görülme %  Sağkalım ay  Lösemiye dönüşüm

RA  25  37  11

RARS  18  49  5

RAEB  28  9  23

RAEB-t  12  6  48

KMML  17  22  20

Bir Cevap Yazın