Neurocranium – Kafa Kemikleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • NEUROCRANİUM KEMİKLERİ
 • Kafa Kemikleri (ossa cranii)
 • Kafa iskeletinin tümüne cranium denir
 • Kemiklerine ise ossa cranii denir
 • Cranium 2 kısımda incelenir:
 • Neurocranium: Beyni çevreler
 • Viscerocranium: Yüz kemikleridir,
–Ağız ve burun boşluğunu çevreler
 • Kafa Kemikleri (ossa cranii)
 • 22 adet kafa kemiği vardır
 • Bunlardan 8 tanesi neorocraniumu,
 • 14 tanesi viscerocraniumu oluşturur
 • Neurocranium’un üst bölümüne calvaria denir
 • Alt bölümüne ise basis cranii denir
 • Neurocranium Kemikleri
  8 adettir:
 • Os frontale: 1
 • Os parietale: 2
 • Os occipitale: 1
 • Os temporale: 2
 • Os sphenoidale: 1
 • Os ethmoidale: 1
 • Neurocranium Kemikleri
  Calvaria’yı oluşturan kemikler:
 • Os parietale, os frontale, os occipitale ve os temporale’nin pars squamosa’sı
  Basis cranii’yi oluşturan kemikler:
 • Os frontale, os ethmoidale, os sphenoidale, os temporale, os occipitale
 • Os frontale
 • Os frontale göz çukurları ve alnı şekillendirir
  3 bölüme ayrılır:
 • Squama frontalis
 • Pars orbitalis
 • Pars nasalis
 • Os frontale
  Squama frontalis:
 • Doğumda sağ ve sol iki parçadan oluşur
 • Bu iki parça 6 yaşında kaynaşır ve tek kemik haline gelir
 • Bazen bu parçalar kaynaşırken ortada sutura metopica (metopik sutur) oluşur
 • Squama frontalis
  Ön yüz: facies externa
 • Ön yüzde alın kabartılarını yapan iki taraftaki çıkıntılara tuber frontale denir
 • Tuber frontalenin altında arcus superciliaris’ler bulunur
 • Arcus superciliaris’ler arasında kalan düz alana Glabella denir
 • Arcus superciliaris’lerin altındaki keskin kenara margo supraorbitalis denir
 • Margo supraorbitalis’in dışa doğru uzayan kısmına proc. zygomaticus denir
 • Squama frontalis
  Ön yüz: facies externa
 • Margo supraorbitalis’te 2 tane çentik bulunur.
 • Mediladeki çentiğe incisura frontalis, lateraldekine incisura supraorbitalis denir
 • Bu çentikler bazen foramen halini alabilir,
 • Foramen frontale ve foramen supraorbitale olarak isimlendirilir
 • Bu çentiklerden nervus frontalis’in dalları geçer
 • Squama frontalis
 • Margo supraorbitalis’in dış kısmındaki çıkıntıya proc.zygomaticus denir
 • Proc. zygomaticus’un arka kenarı yan tarafta linea temporalis olarak uzanır
 • Linea temporalis ikiye ayrılır: Linea temporalis superior ve linea temporalis inferior
 • Linea temporalis’in alt kısmında kalan sahaya facies temporalis denir
 • Squama frontalis
 • Squama frontalisin iç yüzüne facies interna denir
 • İç yüzün ortasında uzanan oluğa sulcus sinus sagittalis superioris denir
 • Bu oluk aşağıda daralır ve keskin bir hal alır
 • Bu keskin kenara crista frontalis denir
 • Crista frontalis’in alt ucundaki foramene, foramen caecum denir
 • Frontal kemiğin arka kenarına margo parietalis denir
 • Pars nasalis
 • Margo supraorbitalisler arasında kalan kısımdır
  Pars nasalis ile eklem yapan kemikler :
 • Os nasale
 • Maxilla’nın proc. frontalisi
 • Os lacrimale
  Nasion:
 • Pars nasalis’in os nasale ile eklem yaptığı yerin ortasına denir
 • Pars nasalis
  Spina nasalis:
 • Pars nasalisten aşağı uzanan yapıya spina nasalis denir
 • Spina nasalis, az da olsa burun bölmesinin yapısına katılır
 • Sinus frontalis: Frontal kemiğin içindeki boşluktur
 • Pars orbitalis
 • Orbita’nın (göz çukurunun) tavanını oluşturur
 • Pars orbitalis horizontal olarak arkaya uzanır
 • Pars orbitalis’ler arasında kalan çentiğe incisura ethmoidalis denir
 • İncisura ethmoidalis denen çentiği, ethmoid kemik doldurur
 • İncisura ethmoidalis’in kenarlarındaki çukurlara foveolae ethmoidales denir
 • Pars orbitalis
 • Pars orbitalis’in lateral kısmında yayvan bir çukur vardır
 • Bu çukura fossa glandula lacrimalis denir
 • Buraya göz yaşı bezi (glandula lacrimalis) oturur
 • Pars orbitalis
 • İncisura ethmoidalis’in ön ucunda ve spina nasalis’in her iki yanındaki açıklıklara apertura sinus frontalis denir
 • Bu delikler sinus frontalis’in dış ağızlarıdır
 • Sinus frontalis, canalis nasofrontalis aracılığı ile burun boşluğuna açılır
 • Pars orbitalis
 • İncisura ethmoidalis’in kenarlarında transvers yönde uzanan oluklar vardır
 • Bu oluklar ethmoid kemiğin aynı olukları ile birleşir ve foramenler oluşur
 • Bu foramenler foramen ethmoidale anterius ve
 • Foramen ethmoidale posterius adını alır
 • Os frontale
  Frontal kemiğin eklem yaptığı kemikler:
 • Sfenoid kemik
 • Ethmoid kemik
 • Parietal kemik: 2 adet
 • Nasal kemik: 2 adet
 • Maxilla: 2 adert
 • Lacrimal kemik: 2 adet
 • Zygomatik kemik: 2 adet
 • Os parietale
 • Kafatasının orta ve üst kısmında bulunur ve 1 çift kemiktir
 • 4 kenarlı, 4 köşeli ve ve 2 yüzlüdür
 • Dış yüze facies externa denir
 • Bu yüzün ortasındaki kabartıya tuber parietale denir
 • Tuber paritale’nin hemen altında 2 çizgi görülür
 • Üstteki çizgiye linea temporalis superior, alttaki çizgiye linea temporalis inferior denir
 • Os parietale
  İç yüze facies interna denir
 • Ön – alt köşesine angulus sphenoidalis denir
 • İç yüzde, ön-alt köşeden arkaya yukarıya doğru uzanan oluklar vardır
 • Bu oluklara sulcus arteriae meningea media denir
 • Bu oluklarda arteria meningea media denen arter bulunur
 • Os parietale
  Margo frontalis: ön kenar
 • Bu kenar önde sutura coronalisi oluşturur
  Margo sagittalis:
Karşı tarafın aynı kenarı ile birleşerek sutura sagittalisi oluşturur
  Margo occipitalis:
 • Oksipital kemik ile eklem yapar ve
 • Sutura lambdoidea’yı oluşturur
 • Margo squamosus: Alt kenar.
 • Bu kenarın ön tarafı sfenoid kemik ile,
 • Orta kısmı temporal kemik ile eklem yapar
 • Os parietale
Bregma:
 • Sutura coronalis ile sutura sagittalisin kesişme yerine denir
 • Os par ietale’nin eklem yaptığı kemikler:
 • Karşıdaki os parietale ,
 • Önde os frontale,
 • Arkada os occipitale,
 • Yanda os temporale ve os sphenoidale
 • Os occipitale
 • Bu kemik cranium’un arka alt kısmını oluşturur. 4 parçadan meydana gelir
 • Pars basilaris: 1 tane
 • Pars lateralis: 2 tane
 • Squama occipitalis: 1 tane
 • Bu 4 parça occipital kemikteki foramen magnum’u çevreler
 • 4 parça yenidoğanlarda ayrı ayrıdır
 • 6 yaşında birbirleriyle kaynaşan bu parçalar tek bir kemik halini alır
 • Pars basilaris
 • Foramen magnumdan ön tarafa doğru uzanır
 • Önde sfenoid kemiğin korpusu ile birleşir
 • Bu birleşim yerine synchondrosis spheno-occipitalis denir.
 • Burası 20-25 yaşında kemikleşir
 • Pars basilaris’in üst yüzü çukurdur. Bu çukura clivus denir
 • Pars basilarisin alt yüzündeki çıkıntıya tuberculum pharyngeum denir
 • Pars lateralis
 • Foramen magnumun her iki yanında yer alır
 • Alt yüzde condylus occipitalis denen 2 eklem çıkıntısı vardır
 • Burası atlas (1. omur) ile eklem yapar
 • Kondillerin arkasındaki çukura fossa condylaris denir
 • Fossa condylaris’te bazen canalis condylaris denen kanal bulunur
 • Kondillerin taban kısmında canalis nervi hypoglossi bulunur
 • Bu kanaldan nervus hypoglossus geçer
 • Pars lateralis
 • Kondillerin arka dış tarafında proc. jugularis bulunur
 • Proc.jugularis’in ön tarafındaki çentiğe incisura jugularis denir
 • Oksipital kemikteki incisura jugularis ve temporal kemikteki incisura jugularis birlikte foramen jugulare’yi oluşturur
 • Pars lateralis
 • Pars lateralis’in üst yüzündeki çıkıntıya tuberculum jugulare denir
 • Bunun arkasındaki oluğa sulcus sinus sigmoidei denir
 • Squama occipitalis
 • Oksipital kemiğin geniş yaprak gibi olan kısmıdır
 • Bu parçanın dış yüzünde ve ortasında yanlara doğru uzanan çizgiler (linea) vardır
 • Ortadaki çizgiye linea nuchalis superior denir
 • Bu çizginin altında ve üstünde parelel 2 çizgi daha vardır
 • Alttaki çizgiye linea nuchalis inferior
 • Üstteki çizgiye linea nuchalis suprema denir
 • Squama occipitalis
 • Dış yüzde linea’ları dikine kesen bir yapı vardır
 • Bu yapıya crista occipitalis externa denir
 • Crista occipitalis externa’nın ucundaki çıkıntıya protuberentia occipitalis externa denir
 • Bu çıkıntıya aynı zamanda inion da denilir
 • Squama occipitale
 • Squama occipitalis’in iç yüzünde haç şeklinde bir çıkıntı bulunur
 • Bu çıkıntıya eminentia cruciformis denir
 • Bu çıkıntı iç yüzü 4 çukura ayırır:
 • Üstteki çukurlara beyin oturur ve fossa cerebralis denir
 • Alttaki çukurlara beyincik oturur ve fossa cerebellaris denir
 • 4 çukurun ortasındaki çıkıntıya ise protuberentia occipitalis interna denir
 • Buradan aşağı doğru uzanan kenara crista occipitalis interna denir
 • Squama occipitale
 • Protuberentia occipitalis interna’dan yukarı doğru giden oluğa sulcus sinus sagittalis superioris denir
 • Transvers yönde uzanan oluğa ise sulcus sinus transversi denir
 • Os occipitale
  Oksipitai kemiğin eklem yaptığı kemikler:
 • Os parietale
 • Os temporale
 • Os sphenoidale
 • Atlas (1.omur)
 • Os interparietale (Os incae):
 • Oksipital kemiğin üst kısmıda ayrı bir kemik olarak gelişebilir.
 • Baklava dilimi şeklindedir
 • Buna os interparietale veya os incae denir
 • Os sphenoidale
 • Kafa iskeletinin tabanında bulunur
 • Kanatlarını açmış kartala benzer
  4 bölümü vardır:
 • Corpus
 • Ala minor
 • Ala major
 • Processus pterygoideus
 • Corpus sphenoidale
 • Corpus’un içi boştur ve boşluğa sinus sphenoidalis denir
 • Sinus sphenoidalis, septum denen bir bölme ile ikiye ayrılır
 • Septum aşağıda burun bölmesi ile birleşir
 • Corpusun ön yüzünde, sinus sphenoidalis’in 2 açıklığı görülür
 • Bu açıklıklara apertura sinus sphenoidalis denir
 • Corpusun ön yüzünde ve orta hatta bulunan çıkıntıya crista sphenoidalis denir
 • Corpusun alt yüzü, burun boşluğunun arka-üst duvarını yapar
 • Corpus sphenoidale
 • Corpusun üst yüzünün ortasında bir çukur vardır
 • Bu çukura fossa hypophysialis denir ve buraya hipofiz bezi yerleşir
 • Bu çukuru önden tuberculum sellae, arkadan dorsum sellae sınırlar
 • Fossa hypophysialis, tuberculum sellae ve dorsum sellae’ya birlikte sella turcica denir
 • Corpus sphenoidale
 • Tuberculum sellae’nin önünde bir oluk vardır
 • Bu oluğa sulcus prechiasmaticus denir
 • Bu oluk yanlarda canalis opticus ile birleşir
 • Canalis opticus’tan görme siniri (n.opticus) geçer
 • Tuberculum sella’nın uçlarındaki çıkıntılara proc.clinoideus medius denir
 • Dorsum sella’nın uçlarındaki çıkıntıya proc.clinoideus posterior denir
 • Corpus sphenoidale
 • Dorsum sellanın arkasındaki düz saha, oksipital kemiğin pars basilarisi ile eklem yapar
 • Bu ekleme synchondrosis sphenooccipitalis denir
 • Ala minor
 • Ala minor’lar corpus’un yan yüzünden iki kök şeklinde çıkarlar
 • İki kök arasında canalis opticus bulunur
 • Ala minor’un ön kenarı frontal kemik ile eklem yapar
 • Serbest arka kenarı oldukça uzundur ve proc. clinoideus anterior adını alır
 • Bu çıkıntının alt iç tarafında ve corpus’un yan yüzünde bir oluk vardır
 • Bu oluğa sulcus caroticus denir
 • Fissura orbitalis superior, Ala minor ile ala major arasında yer alan fissurdur.
 • Ala major
 • Ala major corpusun alt kısmından yanlara doğru uzanır
  4 yüzü vardır:
 • Facies cerebralis
 • Facies temporalis
 • Facies maxillaris
 • Facies orbitalis
 • Os sphenoidale
 • 4 kenarı vardır:
 • Margo zygomaticus
 • Margo frontalis
 • Margo parietalis
 • Margo temporalis
 • Facies cerebralis
 • Ala major ile ala minor ile arasında fissura orbitalis superior oluşur
 • Facies cerebralis’te 3 foramen vardır:
 • Foramen rotundum: (içinden n.maxillaris geçer)
 • Foramen ovale: (içinden n.mandibularis geçer)
 • Foramen spinosum: (içinden a.meningea media geçer)
  Facies temporalis:
 • Crista infratemporalis ile 2 bölüme ayrılır
 • Üstteki bölüme fossa temporalis, alttaki bölüme fossa infratemporalis denir
  Facies maxillaris:
 • Fossa pterygopalatinayı arkadan sınırlar
 • Bu yüzde foramen rotundum’un maxillaya bakan yüzü bulunur
 • Facies orbitalis
 • Orbitanın arka dış duvarını oluşturur
 • Orbita yapısına katılır
 • Proc. pterygoideus
 • Corpusun yan tarafından aşağıya dooğru uzanır
 • Proc.pterygoideus’un 2 laminası vardır: Lamina lateralis ve lamina medialis
 • Lamina medialis daha uzundur
 • Lamina medialis’in ucundaki çıkıntıya hamulus pterygoideus denir
 • İki lamina arasındaki çentiğe incisura pterygoidea denir
 • İki lamina arasındaki büyük çukura fossa pterygoidea denir
 • Büyük çukurun üstündeki çukura fossa scaphoidea denir
 • Proc. pterygoideus
 • Pterygoid çıkıntının tabanında canalis pterygoideus bulunur
 • Bu kanal fossa pterygopalatinaya açılır
 • Proc.pterygoideus’un ön yüzünde sulcus pterygopalatinus bulunur
 • Sulcus pterygopalatinus, palatin kemikteki aynı isimli olukla birleşir
 • Sonuçta canalis pterygopalatinus (canalis palatinus major) oluşur
 • Os sphenoidale
  Eklem yaptığı kemikler:
 • Vomer, Os ethmoidale,
 • Os frontale, os occipitale,
 • Os parietale, os temporale,
 • Os zygomaticum, os palatinum,
 • Os ethmoidale
 • Frontal kemikteki incisura ethmoidalise yerleşir
 • Burun boşluğunun üst ve arka tarafında bulunur
 • Basis crani’nin ön tarafının bir kısmını yapar
 • 4 bölüme ayrılır:
 • Lamina cribrosa: 1 tane
 • Lamina perpendicularis: 1 tane
 • Labyrinthus ethmoidalis: 2 tane
 • Lamina cribrosa:
 • Frontal kemikteki incisura ethmoidalis’i doldurur
 • Bu parça, kalbur gibi deliklidir
 • Buradaki deliklere foramina cribrosa denir
 • Buradaki deliklerden koku sinirinin lifleri geçer
 • Lamina cribrosanın ortasından yukarıya doğru giden bir çıkıntı vardır
 • Bu çıkıntıya crista galli denir
 • Lamina perpendicularis
 • Crista galli’nin aşağıya doğru devamı gibidir
 • Lamina cribrosa’nın altından aşağı doğru uzanır
 • Lamina perpendicularis burun bölmesinin (septum nasi’nin) büyük kısmını oluşturur
 • Alt yarısı vomer ile eklem yapar
 • Ön-üst tarafta spina nasalis ve nasal kemiklerin iç kısımları ile eklem yapar
 • Arka kenarı sfenoid kemik ile ile eklem yapar
 • Labyrinthus ethmoidalis
 • Ethmoid kemiğin her iki yanında bulunan lamina ve kıvrımların tümüne labyrinthus ethmoidalis denir
 • Dış taraftaki düz kemik levhaya lamina orbitalis denir
 • Bu yapı orbitanın iç duvarının yapısına katılır
 • Lamina orbitalis’in iç tarafında boşluklar bulunur
 • Bu boşluklar 3 bölümden oluşur:
 • Cellula ethmoidales anteriores, mediae ve posteriores
 • Labyrinthus ethmoidalis
 • Labyrinthus ethmoidalis’in iç yüzünde kıvrılmış kemik yapraklar bulunur
 • Bu kemik yapraklara concha nasalis superior ve media denir
 • Bu konkaların altında geçitler vardır
 • Bu geçitlere meatus nasi superior ve meatus nasi medius denir
 • Labyrinthus ethmoidalis
 • Orta konkayı kaldırınca bulla ethmoidalis denen kabartı görülür
 • Bulla ethmoidalisin ön-alt kısmından arkaya doğru uzanan bir yapı vardır
 • Kılıç şeklindeki bu yapıya proc.uncinatus denir
 • : Bulla ethmoidalis ile proc.uncinatus arasındaki çukura infundibulum ethmoidale denir
 • Buraya sinus frontalis, sinus maxillaris ve cellulae ethmoidalis anterior açılır
 • Labyrinthus ethmoidalis
 • Eklem yaptığı kemikler:
 • Os frontale,
 • os sphenoidale,
 • os nasale,
 • maxilla,
 • os lacrimale,
 • os palatinum,
 • concha nasalis inferior,
 • vomer
 • Os temporale
 • Kafa iskeletinin kısmen yanında, kısmen de alt bölümünde bulunur
 • Temporal kemikte işitme ve denge organları bulunur
 • Yenidoğan çocuklarda 3 ayrı parça halindedir:
 • Pars squamosa
 • Pars petrosa
 • Pars tympanica
 • Erişkinlerde 3 parça birleşir ve tek kemik oluşur
 • Pars Squamosa
 • Pars squamosa yassı bir yaprak şeklindedir ve dış yüzüne facies temporalis denir
 • Bu parçanın alt kısmından öne doğru uzanan çıkıntıya proc.zygomaticus denir
 • Proc.zygomaticus, zygomatik kemiğin proc.temporalis’i ile eklem yaparak arcus zygomaticus’u oluşturur
 • Hani böyle güneşin bulutları geçmeye çalıştığı ama o mavi mor arasında gidip gelen bulutların izin vermediği, hafif rüzgarlı ılık bir gün; bilirsiniz işte, hava da zirve kokuyor zaten…Şuan iki danadan başka ne isteyebilirdim ki, garajojuk ve yavşak haricinde…
 • Pars squamosa
 • Proc.zygomaticus’un alt kısmında tuberculum articulare denen bir çıkıntı vardır
 • Tuberculum articulare’nin arkasında kalan çukura fossa mandibularis denir
 • Fossa mandibularis, mandibula başı ile eklem yapar
 • Fossa mandibularis, fissura petrotympanica (Glaser fissuru) ile ikiye ayrılır
 • Fissura petrotympanica, orta kulağa bağlanır
 • Bu fissurün içinden chorda tympani denen sinir geçer
 • Pars squamosa
 • Pars squamosa’nın iç yüzüne facies cerebralis denir ve beyin ile komşudur
 • Pars squamosa’nın üst kenarına margo parietalis denir
 • Ön kenarına ise margo sphenoidalis denir
 • Ön kenar ise sfenoid kemiğin ala majoru ile eklem yapar
 • Pars petrosa (petroz kemik)
 • Erişkinlerde pars petrosa piramit şeklindedir ve pyramis de denir.
 • Pars petrosa’nın tepe kısmına apex partis petrosa denir
 • Petroz kemiğin apexi, oksipital kemiğin pars basilaris’i, sefenoid kemiğin korpusu ve ala majoru arasında kalan açıklığa foramen lacerum denir
 • Foramen lacerum’da canalis caroticus’un iç ağzı bulunur
 • Pars petrosa (Ön yüz)
 • Petros kemiğin ön yüzü, öne ve birazda yukarı bakar
 • Ön yüzün ortasındaki kabarıklığa eminentia arcuata denir
 • Bu kabarıklığın altında canalis semicircularis anterior bulunur
 • Eminentia arcuata’nın ön – dış tarafındaki düz sahaya tegmen tympani denir
 • Tegmen tympani, cavitas tympanicanın (orta kulak boşluğunun) üst duvarıdır
 • Pars petrosa (Ön yüz)
 • Tegmen tympani’nin önünde bulunan oluğa sulcus nervi petrosi majoris denir
 • Bu sulcus’un içinden n.petrosus major geçer
 • Sulcus nervi petrosi majoris’in dış tarafında, sulcus nervi petrosi minoris bulunur Bu sulcus, orta kulak boşluğu ile birleşir
 • Pyrimis’in ön yüzünün tepesinde bulunan çukura impressio trigeminalis denir
 • Pars petrosa
 • Canalis caroticus, petros kemiğin içinde seyreder ve içinden a.carotis interna denen arter geçer
 • Bu kanalın iç ağzına apertura interna canalis caroticus,
 • Dış ağzına apertura externa canalis caroticus denir
 • Pars petrosa (arka yüz)
 • Petroz kemiğin arkaya ve yukarıya bakan yüzüne facies posterior denir
 • Arka yüze beyincik (cerebellum) oturur
 • Ön yüz ile arka yüzün oluşturduğu kenara margo superior denir
 • Üst kenar boyunca sulcus sinus petrosi superioris uzanır
 • Arka yüzün ortalarındaki deliğe porus acusticus internus denir
 • Bu kanalın içinden n.facialis, n.vestibulocochlearis denen sinirler geçer
 • Pars petrosa (arka yüz)
 • Arka yüzün alt kenarında bir çentik vardır
 • Bu çentiğe incisura jugularis denir
 • Bu çentik, oksipital kemikteki aynı isimli çentik ile birleşerek foramen jugulare’yi oluşturur
 • Pars petrosa
 • Pyramis’in alt yüzüne facies inferior denir
 • Bu yüzde fossa jugularis denen çukurluk vardır
 • Fossa jugularis’in arka dış tarafında sivri bir çıkıntı vardır
 • Bu çıkıntıya proc.styloideus denir
 • Pars petrosa
 • Proc.styloideus’un hemen yanında bir foramen vardır
 • Bu foramene, foramen stylomastoideum denir
 • Bu foramenden nervus facialis dışarı çıkar
 • Fossa jugularis’in ön-dış tarafında canalis caroticus’un dış ağzı bulunur
 • Mastoid kemik
 • Temporal kemiğin arka tarafındaki çıkıntıya proc.mastoideus denir
 • Bu çıkıntı 1-2 yaşından sonra gelişir
 • Proc.mastoideus’un medialindeki çentiğe incisura mastoidea denir
 • Proc.mastoideus’un arka tarafında bir foramen vardır
 • Bu foramen, foramen mastoideum adını alır
 • Mastoid kemiğin içinde birçok boşluk vardır
 • Bu boşluklara cellulae mastoidea denir
 • Pars tympanica
 • Temporal kemiğin en küçük parçasıdır ve pyramisin dış yüzünde bulunur
 • Bu parça, halka şeklinde olduğu için anulus tympanicus denir
 • Pars tympanica’daki büyük deliğe porus acusticus externus denir
 • Bu yol içeriye kadar devam eder ve meatus acusticus externus adını alır
 • Eklem yaptığı kemikler
 • Os occipitale,
 • Os parietale,
 • Os sphenoidale,
 • Os zygomaticum,
 • Mandibula

Bir Cevap Yazın