Non Hodgkin Lenfoma Hodgkin Dışı Lenfoma

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Non Hodgkin Lenfoma
Hodgkin Dışı Lenfoma

HDL

Davranış şekilleri ve tedaviye cevapları farklı olan heterojen bir hastalık grubudur.

Lenfoproliferatif hastalık grubundan kabul edilir.

Lenf düğümlerinden köken alıp diğer dokulara yayılır.

HDL  da ekstranodal bölgelere yayılım daha fazladır.

Prognoz histolojik, tip, evre ve tedaviye bağlıdır.

HDL

Yavaş Seyirli

Daha iyi prognoz

Ortalama yaşam 10 yıl

Kür temin edilemez

Follikuler yapıda

Hastalık semptomatik olunca tedavi edilir.

Yaşlı grup

Agresif Seyirli

Kısa yaşam

Yoğun tedavi ile tam kür

Rölaps sık

Transplantasyon ile uzun süreli yanıt mümkün

Gençlerde

Epidemiyoloji

HDL sıklığı artmaktadır.

Neden tam bilinmiyor. Çevresel faktörler, radyasyon, virusler,HIV

Değişik ülkelerde değişik dağılım gösterir.

Avrupa ve Amerika’da follikuler lenfomalar sık, Asya ‘da nadir

Afrika ‘da Burkitt, Japonya’da erişkin T hücre lösemi-lenfoma sık.

Akdeniz ülkelerinde İB lenfomaları sık

HDL erkeklerde biraz  daha sık

Erişkinde NHL alt tipleri dağılımı

Survival Patterns are Different for Indolent and Aggressive NHL

Survival of Patients with Indolent NHL:
The Stanford Experience, 1960–1992

Patogenez

Etyoloji tam bilinmiyor.

Afrika tipi Burkitt lenfoma (Endemik) %90 Ebstein-Barr (EBV)  sorumlu

Non-Endemik Afrika dışı olgularda EBV %15-20

HTLV-1 virusu ile ATLL ile ilişkili

Konjenital veya edinsel immun yetmezlikler

Otoimmun hastalıklarda sık

Hidantoin kullananlarad yalancı lenfoma

İB lenfoması barsak enfeksiyonları

Helikobakter enfeksiyonu MALT lenfoma

 

Sitogenetik

HDL ların %90 ninda sitogenetik bozukluk mevcut.

Burkitt lenfoma t (8;14) 8.kromozomda c-myc onkogeni aktive olur.

Follikuler Lenfoma t (14;18) bcl-2 onkogeni üzerinden apoptoziz engellenir.

Mantle hücre lenfoma t (11,14) bcl-1 onkogeni ile

Sınıflama  & Tarihçe

1996’da Rappaport

1974’de Lukes ve Collins

1982’de Working Formulation

1994’de REAL sınıflamasında

2000 yılında  WHO sınıflaması

Working Formulation

Bu sisteme göre lenfomalar klinik ve biyolojik özellikleri farklı olan üç grupta toplanmışlardır;

 1. Yavaş seyirli (low grade),
 2. Hızlı seyirli agresif (intermediate grade),
 3. Çok hızlı seyirli (high grade)

WF en yaygın kullanılan sınıflandırmadır.

İmmünolojik tiplendirme dikkate alınmamıştır.

Hücrelerin morfolojik özelliklerine dayanır

Histolojik Sınıflama

İnce iğne biopsileri yetersiz, lenf nodu biopsisi ŞART

HDL çok heterojen bir hastalık grubudur.

Klinik, histolojik yada immunolojik özellikler göz önüne alınarak pek çok sınıflama yapılmışsa da halen kusursuz bir sınıflama yoktur.

Rappaport sınıflaması: Uzun yıllar kullanılmıştır.Diffuz/ noduler, iyi diferansiye, az diferansiye

International Working Formulation

En yaygın kullanılan sınıflama

Klinik uygulamaya yönelik

Düşük, orta dereceli, yüksek dereceli  olmak üzere 3 e ayrılır.

Diffuz/ follikuler ikiye ayrılır.

Working Formulation

Diffuz Lenfomalar

Agresif seyirli

B/T kaynaklı olabilir.

Follikuler Lenfomalar

B hücre kaynaklı

CD19,20,22+

t(14;18)

Working Formulation

Düşük dereceli

a.Küçük lenfositik KLL dahil

 1. Follikuler, küçük yarıklı hakimiyet
 2. Follikuler, küçük yarıklı,

Orta dereceli

 1. Follikuler, büyük hücre hakim
 2. Diffuz, küçük yarıklı hücre
 3. Diffuz, küçük ve büyük hücre karışık
 4. Diffuz, büyük hücre yarıklı veya yarıksız

Yüksek Dereceli

 1. İmmunoblastik
 2. Lenfoblastik
 3. Burkitt vaya Burkitt dişi

REAL Sınıflaması

B hücreli Neoplaziler

T Hücreli Neoplaziler

NHL de’ sitogenetik & moleküler biyoloji

Düşük Dereceli Lenfomalar

Yeni tanı konan olguları % 25-35i

İleri yaş hastalığı 50-70 yaş

İleri evrede başvururlar.

Yavaş ilerler

Agresif lenfomalara dönüşebilirler.

Küçük Lenfositik Lenfoma

Tüm HDL ların %5 az

İleri yaş hastalığı

Mitoz seyrek

B hücre özellikleri taşır.

% 90 Kİ tutulumu

MALT Lenfoma

Erişkin yaş hastalığı

Kadınlarda biraz daha fazla

Otoimmun olaylarla birlikte, HP +

Orta Dereceli Lenfomalar

Follikuler büyük hücreli dışında diffuz olma eğiliminde

Klinik seyir daha hızlı

Ekstranoduler tutulumu daha sık

Kİ tutulumu daha az

Mantle cell lenfoma: t(11: 14) bcl-1 lokusu ile ilişkili, erkeklerde daha sık

İleri yaş hastalığı

Tanı konduğunda yaygın hastalık

Yüksek Dereceli Lenfomalar

Agresif seyirli

Tam iyileşme mümkün olabilir.

Ki1+ Anaplastik büyük hücreli lenfoma T hücre kökenli CD30 +

Lenfoblastik lenfoma: Çok agresif,

Mitoz sık,

Doku ALL gibi

T Hücre Lenfomalar

HDL ların % 10-20 si

Erişkin T hücre lösemi-lenfoması ATLL

Yaygın LAP, HSM, SSS tutulumu

Anjioimmunoblastik lenfoma

İntestinal T hücreli lenfoma

Mikozis fungoides ve Sezary sendromu

Klinik

Çoğu hastalar periferik lenfadenopati ile başvurur. Özellikle düşük dereceli lenfomalarda, Kİ tutulumu da +

Yüksek dereceli lenfomalar büyük abdominal yada mediastinal kitle ile baş vururlar.

Lenfoblastik lenfoma SSS tutulumu, mediastinal kitle ile baş vururlar.

HDL %15-30 Waldeyer halka tutulumu, GİS tutulumu ile başvurur.

Laboratuvar

Tanı koydurucu özel bir laboratuvar bulgusu yok

Hastalığın başlangıcında kan sayımları N.

Zamanla anemi gelişir. Kronik hastalık anemisi, Kİ tutulumu, hipersplenizm, kanama, hemolize bağlı olabilir.

Ki tutulumu lökopeni, trombositopeni

KİB 2 taraflı yapılmalı tutulum?

LDH , b2 mikroglobulin yüksek KÖTÜ prognoz

Ürik asid yüksek

Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk KC tutulumu

Kreatinin yüksek böbrek tutulumu

Tanı

HDL tanısı yeterli bir doku örneğinin deneyimli bir hematopatolog tarafından değerlendirilmesi ile konabilir.

Doku incelemesi yapılmalıdır.

Periferik lenf düğümü yoksa mediastinal yada batındaki lenf düğümlerine ulaşılmalıdır.

İleri immunolojik, immunohistokimyasal analiz yapılmalıdır.

Görüntüleme yöntemleri: Direkt gr. ler, CT, MRI  Galyum sintigrafisi remisyon kontrolunda

PET

Tanı NHL

PA Ac. Grafisi:

Toraks BT

Abdominopelvik BT

kranial BT veya MR

PET

Flow sitometri

İmmünhistokimya

PCR

Sitogenetik

Ayırıcı Tanı

Lenf düğümlerinde büyüme yapabilecek tüm durumlar

Hematolojik maligniteler

Enfeksiyöz:Viral, bakteriyal, mantar vb

Otoimmun: RA, Juvenil RA, SLE

İatrojenik:

Metastaz

Evreleme

Halen Ann Arbor evreleme sistemi klinik ve patolojik evreleme için kullanılabilir. Ancak HH gibi HDL da tek başına evreleme yeterli olamamaktadır.

HDL da yayılım sıra ile olmaz.

Prognostik Faktörler► Bulk kitle olması, LDH, performans statusu, ekstranodal bölge tutulum sayısı, yaş

Ann Arbor Sınıflaması

Evre I: Tek bir lenf nodu bölgesi tutulumu yada tek ekstralenfatik organ ve bölge tutulumu

Evre II: Diafragmanın aynı tarafında 2 yada daha fazla lenf nodu bölgesi tutulumu

Evre III: Diafragmanın iki tarafında lenf nodu tutulumu

Evre IV: tek yada daha fazla ekstralenfatik organın diffuz yada dissemine tutulumu

Komşuluk     Hematojen

ANN –ARBORR EVRELEME

ANN –ARBORR EVRELEME

ANN –ARBORR EVRELEME

International Index Diffuz agresif lenfomada prognostik faktörler

Yaş( < 60  ya da 60>)

Evre (I/II  ya da III/IV)

Ekstranodal tutulum sayısı( 0,1 ya da >1)

Performans status (O,1 ya da 2,3,4)

LDH ( ya da Değil)

//// İyi Prognoz ////

PROGNOSTİK ÖZELLİKLER

En önemli prognostik faktör histopatolojik sınıflandırmadır ***

Low grade lenfomalar yıllar içinde intermediate veya high grade lenfomalara dönüşebilir ve tipik olarak de nova intermediate veya high grade risk lenfomalardan daha agresif seyir gösterir.

T hücre fenotipinin kötü bir prognostik faktör olduğunu bildirmektedir

Tedavi

HDL çok heterojen bir hastalık grubu olduğu için tedavi yaklaşımları da çok farklıdır. Histolojik tip, yaş, düşük/ agresif hastalık rol oynar

Düşük Dereceli Lenfoma Indolent  HDL

Yaşlı, asemptomatik hastalar

Yavaş seyirli, Bekle Gör politikası

Semptomlar ortaya çıktığında tedavi edilir.

Alkile edici ajanlar: Klorambusil, siklofosfamid.

Yeni tedavi yaklaşımları: Purin analogları, fludarabin

Genç hastalarda bekle gör politikası izlenemez. Yoğun tedavi KİT

CD20 Expression in B-Cell Development

NHL

CD20 is an Ideal Target for Radioimmunotherapy

CD20 antigen:

Proven target for lymphoma therapy

Expressed only
on B-lineage cells

Does not shed into circulation

Does not modulate upon antibody binding

Agresif Lenfomalar

Tedavi edilmezse hızla kaybedilir. Agresif kemoterapi ile tam remisyon %50-80

İlk seçenek tedavi : CHOP

Siklofosfamid, vinkristin, adriablastina, prednizolon

R Rituksimab eklenmelidir RCHOP  altın standart (Mabthera)

Kombine tedavi protokolleri uygulanabilir.

Yüksek doz kemoterapi ve otolog transplantasyon: Kemoterapiye duyar olduğu gösterildiyse

Refrakter/ Rölaps Lenfomalar

İlk tedaviye yanıt alınamayanlar, erken rölaps  prognoz kötü

DHAP, ESAP, MİME  gibi yüksek doz kemoterapi protokolleri uygulanabilir.

Hassas olduğu gösterilerek periferik kök hücre nakli

Radyoterapi

HDL da yeri HH ya göre geri kalır.

Evre I, IE, IIE RT uygulanabilir.

Ancak genel kabul gören görüş: KMT+ RT kombine edilmesi şeklindedir.

Önce 3 kür KMT uygulanıp sonra RT uygulanması şeklindedir.

Agresif lenfoması olanlar, büyük tümör kitlesi olanlar, B semptomları olanlar erken evre de olsalar KMT uygulanmalıdır.

GİS Lenfomalar

HDL da GİS tutulumu sık

Karın ağrısı, diare, malabsorbsiyon, kilo kaybı.

MALT  Mucosa associated lymphoid tissue

B/ T hücre kaynaklı olabilir.

Tedavi: Cerrahi, kemoterapi

IPSID

Akdeniz Lenfoması, Alfa ağır z,ncir hastalığı

Genç yaş hastalığı,enfeksiyonlar ile ilişkili

Antibiotik tedavisi

Primer SSS Lenfoması

Tüm beyin tümörlerinin %1i

HIV enfeksiyonu ile ilişkili

B tip

Agresif

Burkitt Lenfoma

B hücre kaynaklı, Agresif lenfoma

Çocuk ve gençlerde

Çene kemiklerinde büyük kitle

Retroperitoneal kitle

Yoğu kemoterapi hemen başlanmalıdır.

SSS proflaksisi ihmal edilmemelidir.

Cilt Lenfomaları

Mikozis fungoides: Kronik kutanöz T hücre lenfoma

Kaşıntı, psöriazis benzeri plaklar

Lenf nodları, dalak, KC, Kİ etkilenir.

Sezary Sendromu: Yaygın LAP, Serebriform lenfositler PY da hakim MF nin lösemik formu kabul edilir.

Tedavi. Topikal tedavi, RT, Sistemik KMT, interferon

Bir Cevap Yazın