Pankreas

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

PANKREAS
PANKREAS
  • Pankreas hem iç hem dış salgı (tripsin, amilaz, lipaz) yapabilen alveoller yapıda bir bezdir.
  • Uzunluğu yaklaşık olarak 12-15 cm kadardır.
  • Yaklaşık ağırlığı ise 70-100 gr arasındadır. Erkeklerde kadınlara oranlara biraz daha büyüktür.
  • Çok yumuşak olan pankreas grimtrak pembe renkli ve dış yüzü hafif lobüllenme görülen bir organdır.
Midenin arkasında duadenumdan dalağa kadar karın arka duvarı boyunca yatay olarak uzanır.
Kuyruğundaki küçük bir kısım dışında sekonder retroperitoneal’dir.
Embriyoloji
Dorsal taslak; intrauterin hayatın 4. haftasında primitif duodenum’un arka duvarından gelişir. Dorsal mesenterium’un iki yaprağı arasında arkaya ve yukarı doğru büyür.
Ventral taslak; Duodenum’un ön tarafında, küçük çıkıntı halindedir.  Bu çıkıntı dorsal mesenterium’un iki yaprağı arasında arkaya doğru uzanır.
Embriyoloji
Dorsal ve ventral taslaklar intrauterin 7. haftada birleşir.
Dorsal taslaktan; pankreas başının yukarı- arka kısmı, gövdesi, ve kuyruğu
Ventral taslaktan; proc. uncinatus, pankreas başının aşağı-ön kısmı gelişir.
Ventral taslağın kanalı ductus pancreaticus’u (Wirsung kanalı) oluşturur.
  Pankreas incelendiğinde caput pancreatis, collum pancreatis, corpus pancreatis, ve cauda pancreatis olmak üzere dört bölümü vardır.
 
 
 
 
 
Caput pancreatis
En geniş bölümü olup orta çizginin sağında ve duodenum kavsi içinde bulunur.
Alt kısmında orta çizgiye doğru uzanan çıkıntısına proc. uncinatus denir.
Proc. uncinatus ile pankreas gövdesi arasındaki çentiğe inc. pancreatis denir.
Bu çentinkten a. v. mesenterica superior geçer.
Collum pancreatis
  1. mesenterica superior’ un önünde bulunur. Arkasında V. porta oluşur.
Sol tarafındaki çıkıntıya tuber omentale denir.
Corpus pancreatis
  1. ve 2. lumbal vertebralar hizasında omurgayı önden çaprazlayarak sola biraz’ da yukarı doğru uzanır.
3 yüzü ve üç kenarı vardır.
Fascies ant; midenin arka yüzü ile komşudur ve bursa omentalis’in arka duvarını örten peritonla örtülüdür.
Fascies inf; ince bağırsak kıvrımlarıyla komşudur ve mesocolon transversum yapışır, peritonludur.
Fascies post; soldan sağa doğru, aorta, AMS, sola. Renalis, diafragma, sol böbreküstü bezi, ve sol böbrekle komşudur. peritonsuzdur,
Margo sup; sağdan sola ve yukarıya uzanır.
Sağ ucunda tuber omentale bulunur.
Truncus coeliacus, a. lienalis ve ggl. Coeliacum ile komşudur.
Cauda pancreatis
Pankreas’ ın en dar ve en ince bölümüdür .
Lig. pancreaticolienale ile dalağa bağlanır.
Solda; hilum splenicum,
aşağıda; flexura coli sinistra,
arkada; hilum renale ile komşudur.
Ductus Pancreaticus
Pankreas’ın kuyruğundan başlar. Sağa geçer, ve baş kısmına girince aşağıya döner.
Ductus choledochus ile birleşerek ampulla hepatopancreatica’yı (ampulla vateri) oluşturur.
Papilla duadeni majoris ile duadenum’un 2. bölümüne açılır.
Ampulla’nın etrafını düz kaslar biraraya gelerek m. sphincter ampullae (oddi sifinkteri) oluşturur.
Ductus pancreaticus accessorius
Papilla duodeni majoris’in hemen üzerinde papilla duodeni minor’da duodenum’a boşalır.
PANKREAS
  • Arterleri:
  1. splenica pankreas’ ın gövde ve kuyruk kısımlarını,
  2. pankreaticaduodenalis superior ve inferior da baş kısmını besler.
Venleri:
         Çoğu v. splenica’ ya olmak üzere v. porta hepatis ve v. mesenterica superior a açılır
Lenf drenajı
 
Asinuslar çevresindeden lenf kapillarları kan damarları ile birlikte uzanır ve çoğu; nodi lymphatici superiores, inferiores, nodi lymphatici splenici (lienales)
bir kısmıda nodi lymphatici pancreaticoduodenales superiores, inferiores’ e ve nodi lymphatici pylorici ye açılır.
Buradan çıkan lenf damarları da nodi lympatici coelici, nodi lymphatici hepatici ve nodi lymphatici mesenterici superiores e açılırlar.
  Sinirleri
Postganglionik olan simpatik lifleri n. splanchnicus’ lar
Preganglionik olan parasempatik lifleri ise n. vagus’ tan gelir.
Fonksiyonu
İç salgıyı yapan yapan hücreler langerhans hücreleridir.
Alfa hücreleri; glukagon, Beta hücreleri; insulin Delta hücreleri; gastrin ve somatostatin salgılar.
Küçük hücreler; pankretaik polipeptit salgılar.
Parasimpatik etki insülin salgılatır, simpatik etki glukagon salgılatır.
Klinik
Ventral tomurcuk ikiye ayrılırsa, bu iki parça duodenum’u sarar ve buyüzden duodenum sıkışır ve atreziye uğrayabilir.
Pankreas kanseri
Koledok taşı

Bir Cevap Yazın