Perikard Hastalıkları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

PERİKARD HASTALIKLARI

Anatomisi

Fibröseröz bir kese

Kalbin tümünü ve büyük damarların proksimalini çevreler

Sol atriyum arka duvarı dışında tüm kalbi kaplar

Visseral (epicard) & parietal perikard

Kalbin ileri derece genişlemesini önler

30-50 ml sıvı vardır

Yaşamın idamesi için perikard şart değil

Fonksiyonları

Kalbin şeklinin oluşumuna katkıda bulunur

Kalbin aşırı dolmasının engellenmesi

Kalp ile çevre dokular arası sürtünmenin engellenmesi

Enfeksiyonların yayılımına fiziki bariyer oluşturulması

Perikard Hastalıkları

Perikardit

Etyoloji

İdiopatik:

En sık (genellikle viral)

İnfeksiyoz:

Viral : Koksaki A-B, Ekovirüs, influeza, CMV, Hepatit B, Adenovirüsler, EBV, HIV…

Tüberküloz Perikardit

Diğer

Otoimmün-Bağ dokusu hastalıkları (SLE, JRA, Kawasaki, FMF)

Dressler Sendromu

Postsperikardiyektomi perikarditi

İlaçlar: prokainamid, hidralazin, izoniazid, penisilin, fenitoin, fenilbutazon

Kalp transplantasyonu sonrası

Etyoloji

Akut MI Sonrası: 2-4. Günde

Neoplastik Hastalıklara Bağlı:

Primer kalp tümörleri

Sekonder (Akciğer, Meme, lösemi, lenfoma, melanoma)

Travmaya Bağlı

Metabolik Hastalıklara Bağlı: Tiroid, üremi

Radyasyon: Akut perikardit, konstriktif perikardit

Aort Diseksiyonu

Akut (Fibrinöz) Perikardit

İnflamatuvar, fibrinöz reaksiyon

Ağrı, frotman ve EKG değişiklikleri

Erkeklerde daha  sık

Klinik Belirtiler

Sıklıkla asemptomatiktir.

Ağrı

Ateş

Anoreksi

Halsizlik

Yeni geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonun bulguları

Fizik Muayene

Frotman: Üç komponentli

1- Ventriküler sistolik komponet

2- Atrial sistolik komponet

3- Erken diastolik komponent

Öne eğik otururken, steteskobun diafram kısmı ile inspiryum sırasında mezokardiak odak ve apeks arasında en iyi duyulur.

Laboratuar

EKG: değişiklik varsa miyokard da tutulmuştur.

Ağrının başlamasından saatler-günler sonra EKG değişiklikleri ortaya çıkar.

  1. Faz : aVR – V1 dışındaki tüm derivasyonlarda açıklığı yukarı bakan ST yükselmesi ve T sivriliği olur.
  2. Faz: ST normalleşir. T yassılaşır.
  3. Faz: T negatifliği oluşur
  4. Faz: EKG normale döner. Aylar içinde

Laboratuar

Telekardiyografi:

KTİ de artış olabilir

Ekokardiyografi:

%50 vakada sıvı ekokardiyografi ile gösterilir.

İntraperikardiyal kitle, hematom, lobulasyon varsa ekokardiyografi ile bunlar da saptanır.

Laboratuar

Hemogram-Biyokimya:

Hafif lökositoz

Sedimantasyon artması

CPK / CK-MB artması

Böbrek fonksiyon testleri , PPD, kültür, viral seroloji, tiroid fonksiyon testleri ve otoimmün hastalık yönünden tetkikler.

Laboratuar

Tedavi

Etiyolojiye yönelik tedavi

Yatak istirahati

Semptomatik tedavi

Aspirin

İndometazin

ibuprofen

Viral Perikardit

Perikarditin en sık sebebi

Coxsackie, echovirus

Olguların % 40-75’inde 1-2 hft içinde geçirilmiş ÜSYE öyküsü

Ateş, göğüs ağrısı

Pürülan perikardite göre daha az toksik ve daha düşük ateşli

Akut perikarditin FM bulguları

Tamponad çok nadir

Viral Perikardit

Nadiren perikardiyosentez gerekir 

Sıvı serohemorajik nitelikte

Lenfosit egemen

Viral kültür, PCR

Gnl 3-4 hft içinde kendiliğinden iyileşme

Tedavi semptomatik

1 hft yatak istirahati

Aspirin (50-75 mg/kg), indometazin

Konstriksiyon çok nadir

% 20-30 tekrarlama

Bakteriyel (Pürülan) Perikardit

Çocuklarda (bebeklerde) sık

Bebeklerdeki akut perikarditin en sık sebebidir

En sık etken S. aureus, 2. sırada H. influenza 

Büyük çoğunluğu hematojen ya da komşuluk yoluyla yayılım sonucu (Pnömoni, ampiyem, osteomyelit, menenjit)

İleri derecede hasta, septik görünümlü

Ateş, takipne, dispne, taşikardi, göğüs ağrısı

Tamponadla sık karşılaşılır

Bakteriyel (Pürülan) Perikardit

Cerrahi ve antibiyotik öncesi mortalite % 100

Yalnızca antibiyotik % 60-80 mortalite

Antibiyotik + drenaj ile mortalite < % 20

Drenaj: Tüp drenaj, perikardiyal pencere

Penisilinaz dirençli penisilin (Nafcillin, Methicillin)  + 3. jenerasyon sefalosporin

MRSA varsa Vancomycin

Tedavi en az 3-4 hafta

Konstriksiyon görülebilir (H. İnfluenza)

Tbc Perikardit

Nadiren primer odaktır

Sıklıkla trakeobronşial ağaçtan ve mediastinal, hiler lenf bezlerinden yayılım

Başlangıç sinsidir; ateş, gece terlemesi, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı görülebilir

Bazı hastalar konstriktif perikardit aşamasında sağ kalp yetersizliği bulguları ile tanı alırlar

ppd sıklıkla (+), perikardiyal sıvıda basil nadiren saptanır

ADA > 50 U/L’dir

Tanıda biyopsi (perikardiyektomi)

Tbc Perikardit

INH, Rifampisin, Pirazinamid,  9-18 ay

Konstriksiyonu engellemek için 1-2 ay kortikosteroid tedavi verilebilir.

% 35 hastada konstriksiyon

Konstriksiyon varsa perikardiyektomi

Diğer

ARA: % 5-10

Birlikte mutlaka endokardit var

Steroid tedavisi ile hızlı düzelme

JRA: % 10 hastada semptomatik, % 50 hastada EKO ile efüzyon

Sistemik tip JRA

SLE: % 25-50 hastada

Kawasaki: Akut dönemde 1/3 hastada

FMF: Nadir  (< % 1) görülür

Diğer

Üremi: % 10

İlaçlar

Lupus-like syndrome yapan ilaçlar

INH, hydralazine, procainamid

Maligniteler

Primer (teratoma, mesotelyoma) nadir

Sıklıkla metastatik

Tamponad sık

Hipotiroidi: Down sendromlularda sık

Mediastinal radyasyon: Akut ya da konstrüktif

Travma: Künt ya da delici

Postperikardiyotomi Sendromu

Postoperatif % 30 hastada

< 2 yaş nadir

Operasyondan 2-4 hafta sonra yüksek ateş, göğüs ağrısı

Tamponad bulguları görülebilir

Anti-kalp antikorlar yüksek titrede

Lökositoz, ESH artmış

Postop KY ve infektif endokardit ile ayırıcı tanı yapılmalı

Tedavi: Aspirin, kortikosteroid

% 20-30 tekrarlama görülebilir.

TEKRARLAYAN  PERİKARDİT

%15-30 vakada nüks olur.

İlk atak gibi tedavi edilirler

NSAID + steroid, kolşisin, cerrahi rezeksiyon yapılabilir.

Perikardiyal Effüzyon

Tanım

Perikard içindeki sıvının artması

İntraperikardiyal basınç artar

İntraperikardiyal sıvı volümü

İntraperikardiyal sıvı  birikim hızı

Perikardın  fiziki özellikleri

Etyoloji

Sıvı yavaş arttığında 2 litreye kadar sıvıyı çok fazla basıncını artırmadan alabilir

Akut perikardit yapan her  neden perikardiyal sıvı yapabilir.

Klinik Belirtiler

Genellikle asemptomatik

Göğüste dolgunluk olabilir

Disfaji

Trakea ve bronş  basısı olursa öksürük

Akciğer basısı olursa dispne

  1. frenikus basısı olursa hıçkırık
  2. rekürrens basısı olursa ses kısıklığı

Fizik Muayene

Genellikle  normaldir

Kalp sesleri hafifler-derinden gelir

Perikard sıvısı sol akciğer alt lobuna bası yapar ve sol skapular açı çevresinde matite alınmasına yol açar (Ewart bulgusu)

Tanı

EKG: Voltaj azalması ve elektriki alternans.

Tanı

Teleröntgenogram

Tanı

Ekokardiyografi: Tanısaldır.

Tanı

Ekokardiyografi: Tanısaldır.

Tedavi

Etiyolojik nedenin tedavisi

Ağrı varsa tedavisi

Perikard drenajı

KRONİK PERİKARDİYAL EFFÜZYON: 6 aydan uzun süren perikard sıvısı

KALP TAMPONADI

İntraperikardiyal basınç kalp doluşunu engeller

Perikard sıvısı ile aynı etiyolojik nedenler sorumludur.

Normalde atrium basınçları ve ventriküllerin diyastol sonu basınçları eşittir. Perikardiyal basınç biraz düşüktür.

İntraperikardiyal basınç diastolik basınç değerlerini geçerse tamponad gelişir.

Tüm kalp boşluklarında diyastolik basınçların eşitlenmesi

Önce sağ boşluklar etkilenir.

Kalp Tamponadı

Klinik Belirtiler

Sıkıntı hissi

Terleme

Dispne

Senkop

Fizik Muayene

Boyun venöz dolgunluğu

(Belirgin X inişi  ve kaybolmuş Y inişi)

Sistemik hipotansiyon

Pulsus paradoksus

Takipne

Taşikardi

Hepatomegali

Perikardiyal frotman

Fizik Muayene

Laboratuar

Telekardiyografi: KTİ artmış yada normaldir.

EKG: Total alternans olabilir

EKO:

Hemodinami: İntrakardiyak  diastolik basınçlarda eşitlenme

Tedavi

Perkütan (perikardiyosentez)

ve/veya cerrahi drenaj

Konstrüktif Perikardit

Tanım

Parietal ve/veya visseral perikard da fibröz yada kalsifik kalınlaşma ve kontraksiyon sonucu ventriküllerin diastolik doluşunun bozulması durumudur.

Etiyoloji

Tüberküloz

İdiopatik

Radyasyon

Cerrahi Sonrası

İnfeksiyoz

Neoplastik

Üremik

FM

Venöz dolgunluk

Venöz basınç:Belirgin Y inişi-M paterni

Hepatomegali

HJR (+)

Kussmaul belirtisi: Sistemik venöz basınçta inspiratuar artış

Perikardiyal “knock”

Tanı

Teleröntgenogram

Tanı

EKO (2D, 3D):

Tanı

BT

Tanı

MRI

Tanı

Kateter: Dip and

Plateau (karekök

İşareti)

Tedavi

Perikardiyektomi: Cerrahi olarak perikard soyulur.

 

Bir Cevap Yazın