Periton Anatomisi – Abdomen

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

PERİTON ANATOMİSİ
  (PERITONEUM-KARIN ZARI)
Vücut zarları
Vücuttaki en büyük seröz zar olan periton, 2 bölüme ayrılır;
1.Peritoneum parietale
2.Peritoneum viscerale
Cavitas peritonealis
Cavitas peritonealis’te peritonun salgıladığı “periton sıvısı” bulunur.
Periton boşluğunda negatif basınç vardır. Bu basınç karındaki organların yerinde durmaları için çok önemlidir.
Cavitas peritonealis:
2 bölüme ayrılır;
1.Cavitas peritonealis (majör)
2.Cavitas peritonealis (minör)
  Bursa omentalis
For. Bursa omentalis
  For. Epiploicum
  For. Winslowi
Cavitas peritonealis
Erkeklerde; dışarısı ile bağlantısı olmayan kapalı bir kese şeklindedir.
Kadınlarda; tube uterina – uterus – vagina yoluyla anatomik olarak dışarısı ile bağlantısı  vardır.
Periton, tela subserosa adı verilen bir bağ dokusu aracılığıyla karın duvarının iç yüzüne ve organların dış yüzüne yapışır.
Parietal periton ile fascia transversalis arasında gevşek bağ dokusu bulunur. (Fascia extraperitonealis)
Parietal periton arada gevşek bağ dokusu bulunduğu için altındaki yapılara gevşek olarak bağlanmıştır.
Ancak; diaphragma’nın alt yüzü ile karın ön duvarının orta hattına sıkıca yapışmıştır.
Spatium extraperitoneale
Spatium retroperitoneale
Spatium retropubicum
Intraperitoneal organlar:
Mide
Duodenum’un birinci parçasının ilk yarısı
Jejunum – ileum
Appendix vermiformis
 • Caecum
Colon transversum
Colon sigmoideum
Dalak
 • Karaciğer
Retroperitoneal organlar:
Böbrek
Glandula suprarenalis
Ureter
 1. cava inferior
Aorta abdominalis
Sekonder retroperitoneal organlar:
Duodenum’un birinci parçasının ilk yarısı hariç, geriye kalan bölümü
Colon ascendens
Colon descendens
Pankreas
Periton’un oluşturduğu yapılar:
Plikalar
Omentum majus – omentum minus
Mesenterium
Ligamentler
Reseccus’lar
Plica’lar:
Karın ön duvarı ile periton arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur.
Bu yapılar parietal peritonda çeşitli plikalar oluşturur.
Plica umblicalis mediana
  (urachus)
Plica umblicalis medialis
  (a. umblicalis)
Plica umblicalis lateralis
  (a.v. epigastrica inferior)
Omentum majus:
Ön iki yaprağı, midenin curvatura major’undan başlar,
ince bağırsak kıvrımları üzerinden aşağıya doğru iner ve arka tarafa doğru kıvrılır,
arka iki yaprak olarak yukarıya yükselir ve colon transversum’daki taenia omentalis’e tutunur.
Omentum majus’un bu 4 yaprağı erişkinlerde kaynaşmış olup, karın organlarının büyük kısmının ön yüzünü örter.
Ön iki yaprak yukarıda, midenin ön ve arka yüzünü örten periton ile devam eder.
Bu yapraklar arasında a.v. gastro-omentalis dextra ve sinistra bulunur.
Arka iki yaprak, colon transversum’un ön yüzünü örten peritona ve mesocolon transversum’a kaynaşır.
Omentum majus’un mide ve colon transversum’u birbirine bağlayan üst kısmına lig. gastrocolicum denir.
Omentum majus hareketli bir yapıdadır.
Karın  duvarında veya organlarda meydana gelen enfekte bölgeyi sararak yayılmasını önler.
  (abdomen polisi)
Karın duvarında oluşan bir deliği de tıkayarak fıtığın gelişmesini engelleyebilir.
 • Omentum majus’da, tutunduğu organlara göre değerlendirilen çeşitli ligamentler vardır;
Lig. phrenicocolicum
Lig. splenorenale
  (lig. lienorenale –
  lig. phrenicosplenicum)
Omentum minus:
Karaciğer’in visseral yüzünden midenin curvatura minor’u ile duodenum’un başlangıç kısmı arasında uzanan 2 tabakalı periton yaprağı.
Omentum minus
2 ligamentten oluşur:
Lig. hepatoduodenale:
 1. porta hepatis
 2. hepatica propria
Ductus choledochus
Lenf damarları
Sinir plexusları
Lig. hepatogastricum:
 1. gastrica dextra
 2. gastrica sinistra
Bursa omentalis:
Ön duvarı:
Lobus caudatus
Omentum minus
Mide’nin arka yüzü
Omentum majus’un ön 2 yaprağının en üst kısmı
Arka duvarı:
Sol böbrek üstü bezi
Sol böbreğin üst kısmı
Pankreas’ın ön yüzü
Mesocolon transversum
Colon transversum
Omentum minus’un arka 2 yaprağının üst kısmı
Bursa omentalis’in 4 bölümü vardır:
Vestibulum
Recessus bursa omentalis superior
Recessus bursa omentalis inferior
Recessus lienalis
For. bursa omentalis (for.epiploicum, for. Winslow) :
Cavitas peritonealis ile bursa omentalis’i birbirine bağlar.
Önde; lig. hepatoduodenale
Arkada; v. cava inferior
Yukarıda; lobus caudatus
Aşağıda; duodenum’un başlangıç kısmı
Mesenterium:
Jejunum ve ileum’u karın arka duvarına asan 2 yapraklı peritonel yapıdır.
  (radix mezenteri)
2 yaprağı arasında;
Damarlar
Sinirler
Lenf damarları
Lenf nodülleri
Bir miktar yağ dokusu
Mesecolon transversum:
Colon transversum’u karın arka duvarına asan 2 katlı periton yaprağıdır.
Karın arka duvarında pankreasın ön kenarına tutunur.
Burada ön yaprağı pankreas’ın ön yüzünü, arka yaprağı ise pankreas’ın alt yüzünü örter.
Ön yaprak omentum majus’un arka 2 yaprağı ile kaynaşmıştır.
Mesocolon sigmoideum:
Colon sigmoideum’u pelvisin arka duvarına asan periton yaprağıdır.
Ters V şeklindedir.
1-for. Bursa omentalis
2-bursa omentalis
3-mesenterium (radik mesenteri)
4-mesocolon sigmoideum
Duodenal çıkmazlar:
Recessus duodenalis superior (%75)
Recessus duodenalis inferior (%75)
Recessus duodenojejunalis (%20)
Recessus paraduodenalis
Recessus retroduodenalis
Caecum etrafındaki çıkmazlar:
Periton’un özel bölgeleri:
Suprakolik kompartıman
Subfrenik aralık
Sağ ve sol subfrenik aralık (lig. falciforme hepatis tarafından)
Subhepatik aralık
Sağ subhepatik aralık
Sol subhepatik aralık à bursa omentalis
Infrakolik kompartıman
Sağ ve sol infrakolik aralık (mesenterium tarafından)
Periton’un damarları

paryetal
visseral

Parietal periton; karın ve pelvis duvarındaki damarlar tarafından beslenir.
Visseral periton; organları besleyen damarlar tarafından beslenir.
Periton’un sinirleri:
paryetal – visseral
  PARYETAL
Son 6 intercostal ve 1. lumbal spinal sinirleri
 1. phrenicus
 2. cutaneus femoris lateralis
 3. obturatorius

Bir Cevap Yazın