Pharynx ve Oesephagus Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • PHARYNX (YUTAK)
 • Pharynx
 • Yutak; burun boşluğunun, ağız boşluğunun ve larynx’in arkasında yer alır
 • Kafatası tabanından başlar, columna vertebralis’in önündedir
 • Cartilago cricoidea’da veya C6 vertebra alt hizasında sonlanır
 • Pharynx; ağız boşluğunu ve burun boşluğunu larynx ve oesephagusa bağlar
 • Yutak, solunum ve sindirim sisteminin ortak yoludur
 • Huni şeklindedir, kas ve zarlardan yapılmıştır
 • Pharynx
 • Pharynx’in en geniş yeri os hyoideum hizasındadır
 • En dar yeri ise özefagus ile birleştiği yerdedir (15 mm)
 • Pharynx’in arkasında fascia prevertebralis bulunur
 • Pharynx ile fascia prevertebralis arasındaki boşluğa spatium retropharyngeum denir
 • Pharynx
 • Burun boşluğunu pharynx’e bağlayan geçite choanae,
 • Ağız boşluğunu pharynx’e bağlayan geçite isthmus faucium denir
 • Larynx’i yutağa bağlayan açıklığa aditus laryngis’tir
 • Pharynx boşluğuna cavitas pharyngis denir
 • Pharynx’in Bölümleri
  Cavitas pharyngis 3 bölümden oluşur:
 • Nasopharynx (pars nasalis pharyngis)
 • Oropharynx (pars oralis pharyngis)
 • Laryngopharynx (pars laryngea pharyngis)
 • Nasopharynx (Epipharynx)
 • Burun boşluğunun arkasında bulunur
 • Kafa tabanından başlar, yumuşak damağın arka kenarı hizasında sonlanır
 • Bu bölüm solunum ve işitme fonksiyonlarını destekler
 • Önde choanae ile burun boşluğuna açılır
 • Nasopharynx çok sıralı titrek tüylü epitelle kaplıdır (solunumsal epitel)
 • Nasopharynx
 • Dış duvarda iki taraflı ostium pharyngeum tubae auditivae bulunur
 • Burası östaki borusunun (tuba auditiva’nın) pharynxe açılan ağzıdır
 • Östaki borusu orta kulağı pharynx’e bağlayan bir kanaldır
 • Östaki borusunun kıkırdağı pharynx mukozasını iterek kabartır
 • Bu kabartıya torus tubarius denir
 • Nasopharynx
 • Torus tubariusu örten mukazada tonsilla tubaria (Gerlach bademciği) denen lenfoid yapılar bulunur
 • Bazen çocuklarda tonsilla tubaria büyür ve östaki borusunun ağzını kapatır
 • Bunun sonucunda orta kulağın havalanması bozulur
 • Bu durum uzun sürerse orta kulak enfeksiyonu ve işitme kaybı olabilir
 • Nasopharynx
 • Ostium pharyngeum tuba auditiva’nın araksındaki çıkmaza recessus pharyngeus (Rosenmüller çıkmazı) denir
 • Naszofarenx kanserlerinin çoğu Rosenmüller çıkmazından (çukurundan) çıkar
 • Nasopharynx
 • Ostium pharyngeum tubae auditiva’nın ön ve arka kısımlarından aşağıya iki mukoza plikası uzanır
 • Öndeki plikaya plica salpingopalatina, arkadaki plikaya plica salpingopharyngea denir
 • Bu plikaların içinde m. salpingopalatina, m. salpingopharyngea bulunur
 • Nasopharynx
 • Nasopharynx’in tavanında tonsilla pharyngea (adenoidea) bulunur
 • Bu yapı çocukluk çağında genelde büyüktür, erişkin çağında küçülür
 • Çocuklarda adenoid bazen çok büyür ve solunum yolunu daraltır.
 • Bu olaya adenoid vejetasyon denir
 • Oropharynx (Mesopharynx)
 • Yumuşak damak ile epiglotun üst kenarı arasında kalan kısımdır
 • Ön tarafta isthmus faucium ile ağız boşluğuna bağlanır
 • Arkada C2 ve C3 omurlar ile komşudur
 • Yanda arcus palatoglossus ve arcus palatopharyngeus ve arada tonsilla palatina bulunur
 • Laryngopharynx
 • Epiglot’un üst kenarı ile C6 ’nın alt kenarı arasında bulunur
 • Aşağıda özefagus ile devam eder, önde aditus laryngis ile larynx’e bağlanır
 • Larynx ile laryngopharynx arasındaki çıkmaza recessus piriformis denir
 • Bu çıkmazda plica nervi laryngei denen plika uzanır
 • Bu plikayı n.laryngeus superior’un r.internus dalı ve a.laryngea superior oluşturur
 • Larynx ameliyatlarında bu plikaya dikkat edilmelidir
 • Laryngopharynx (Hypopharynx)
 • Laryngopharyn’in arka ve yan duvarlarını m. constrictor pharyngis medius ve inferior oluşturur
 • Spatium parapharyngeum
Bu olusumlar:
 • A. carotis interna
 • V. jugularis interna
 • N. vagus
 • N. glossopharyngeus
 • N. hypoglossus
 • N. accessorius
 • Lenf düğümleri
 • Pharynx’in duvar yapısı
 • Duvar yapısı 4 tabaka halindedir:
 • Tunica mucosa,
 • Tunica fibrosa,
 • Tunica muscularis,
 • Tunica adventitia
  Tunica mucosa:
 • Nasopharynx: çok sıralı titrek tüylü epitel ile (solunumsal epitel)
 • Oropharynx ve laryngopharynx ise çok katlı yassı epitel ile döşeli (sindirim epiteli)
 • Pharynx’in duvar yapısı
  Tunica fibrosa:
 • Mukoza ile kas tabakası arasında bulunur
 • Yukarı kısımda kas tabakası yoktur.
 • Buradaki tunica fibrosa kalındır ve fascia pharyngobasilaris adını alır
 • Bu fascia yukarıda oksipital kemiğin pars bazilarisine, temporal kemiğin pyramisinin alt yüzüne tutunur
 • Bu fascia arkada kalınlaşarak raphe pharyngis’i oluşturur.
 • Pharynx kasları raphe pharyngis’te sonlanır
 • Pharynx kasları
 • Konstrüktör kaslar
 • Levator kaslar
  Mm. Constrictores:
 • M.constrictor pharyngis superior
 • M. Constrictor pharyngis medius
 • M. Constricroe pharyngis inferior
  Mm. Levatores:
 • M. stylopharyngeus
 • M. salpingopharyngeus
 • M. palatopharyngeus
 • M. constrictor pharyngis superior
 • Başlama yeri:
 • Hamulus pterygoideus, lig.pterygomandibulare, linea mylohyoidea’nın arka ucu, dilin yan kenarlarından başlar
 • Sonlanma yeri:
 • Üst lifleri oksipital kemiğin tuberculum pharyngeum’u,
 • Orta lifleri ve alt lifleri arka taraftaki raphe pharyngis’e tutunur
 • M. Constrictor pharyngis superior
 • Kasın üst kenarı ile kafa tabanı arasında fascia pharyngobasilaris bulunur
 • Yutma esnasında kasın serbest üst kenarı pharynx mukozasına doğru kabartı yapar
 • Bu kabartıya Pasavan kabartısı denir
 • M. Constrictor pharyngis superior
  Fonksiyonu:
 • Yutma esnasında passavant kabartısını oluşturur
 • Böylece nasopharynx ile oropharynx arasındaki bağlantı kesilmiş olur
 • Böylece yutma sırasında gıdalar burun boşluğuna gitmez
 • Siniri: Plexus pharyngeus
 • M. Constrictor pharyngis medius
 • Origo:
 • Lig.stylohyoideum, hyoid kemiğin cornu majus ve minus’undan başlar
 • İnsertio:
 • Bütün lifleri arkada raphe pharyngis’te sonlanır
  Fonksiyon:
 • Kasıldığında pharynx’i büzer ve lokmaları aşağı doğru iter
 • Siniri: Motor siniri plexus pharyngeus
 • M. Constrictor pharyngis inferior
 • Tiroid kıkırdağın laminalarındaki linea obliqua’dan ve krikoid kıkırdağın yan yüzlerinden başlar
 • Raphe pharyngis’te sonlanır
 • Fonksiyonu: Lokmaları aşağı doğru iter
 • Siniri: Plexus pharyngeus
 • Ayrıca havanın özefagusa geçmesini engeller
 • M. stylopharyngeus
 • Proc.styloideus’tan başlar
 • M. Constrictor pharyngis superior ile medius arasından geçerek mukozada dağılarak sonlanır
 • Yutma sırasında pharynx’i kaldırır ve genişletir. En güçlü levator kastır
 • N. glossopharyngeus önce bu kasın lateralinde uzanır, sonra üst kenarından geçerek dile gelir
 • Siniri: N. glossopharyngeus
 1. salpingopharyngeus
 • Tuba auditiva’nın alt kısmından başlar
 • M. palatopharyngeus’un arka bölüm lifleri ile karışarak sonlanır
 • Yutma sırasında pharynx’i yükseltir
 • Siniri: Plexus pharyngeus
 1. Palatopharyngeus:
 • Yumuşak damaktan başlar
 • Bir kısım lifleri m.salpingopharyngeus lifleri ile karışır
 • Bir kısım lifleri pharynx kasları arasında kaybolur
 • Bir kısım lifleri cartilago thyroidea’nın arka kenarında sonlanır
 • Pharynxi yukarı kaldırır veya palatum molleyi aşağı çeker
 • Siniri: Plexus pharyngeus
 • Pharynx arterleri
  Pharynx’in üst bölümünü:
 • A. pharyngea ascendens
 • A. facialis’in a. phalatina ascendens ve
  r. tonsillaris dalları
  Alt bölümünü:
 • A. thyroidea inferior’un rr.pharyngeales dalları
  Tonsilla palatina’nin beslenmesi:
 • Tonsilla palatinanın major arteri
  a.facialis’in r.tonsillaris dalı
 • R.tonsillaris m.constrictor pharyngis superior’u delerek geçer
 • Pharynx’in venleri
 • Plexus pterygoideus
 • V. facialis
 • V.jugularis interna
 • Pharynx’in lenfatikleri
 • Derin servikal lenf nodüllerine drene olur
 • Pharynx’in sinirleri
 • Plexus pharyngeus tarafından sağlanır
  Bu plexusu oluşturan sinirler:
 • N.vagus
 • N.glossopharyngeus
 • Truncus sympathicus
 • Oesephagus (Yemek Borusu)
 • Oesephagus
 • Pharynx’in alt ucundan mideye kadar uzanır
 • C6 vertebra seviyesinden başlar,
 • Th10 seviyesinde diafragmayı geçer
 • Th11 seviyesinde mide ile birleşir
 • Özefagus, sindirim sisteminin appendix vermiformisten sonra en dar bölümüdür
 • Oesephagus
  Darlıkları:
 • Pharynx ile birleştiği yerde (en dar yeri)
 • Arcus aorta’nın özefagusu çaprazladığı yerde
 • Sol ana bronşun özefagusu çaprazladığı yerde
 • Diyafragmayı geçtiği yerde (hiatus oesephageus)
  Bu darliklarin klinikte önemi vardir:
 • Yapılan girişimlerde enstrümanların bu darlıklardan geçişinde zorluklar çıkabilir
 • Yutulan cisimler bu darlıklarda takılıp kalabilir
 • Kaza ile korozif (yakıcı) madde alımından sonra bu darlıklardan geçiş daha yavaş olur
 • Korozif maddeler bu darlıklarda daha fazla tahribat yapar
 • Oesephagus
 • Özefagus seyri sırasında vertebraların ön tarafında yer alır
 • Önce mediatinum superiusta, sonra mediastinum posteriusta uzanır
 • Seyri sırasında iki yerde sola doğru eğrilik gösterir
 • Birincisi göğüs boşluğuna girişte (Th 5),
 • İkincisi son bölümde mide ile birleştiği yerde
 • Oesephagus’un Bölümler
 • 25 cm uzunluğunda, 1-2 cm çapında müskuler bir kanaldır
 • Üst kesici dişlerden mideye kadar uzunluk 40 cm’dir
  Bölümleri:
 • Pars cervicalis
 • Pars thoracica
 • Pars abdominalis
 • Pars cervicalis:
 • Bu bölüm cartilago cricoidea’nın alt kenarı ile sternumun incisura jugularisi arasındadır
 • Burası C6-Th2 vertebralar arasına denk gelir (5-8 cm)
 • Ön tarafında trachea, arka tarafında ise cervical vertebralar, m.longus colli ve fascia prevertebralis bulunur
 • Yan tarafında a. carotis communis ve tiroid bezinin yan lobları ile komşudur
 • N. laryngeus recurrens trachea ile özefagus arasından yukarı çıkar
 • Pars thoracica
 • İncisura jugularisten, hiatus oesephageusa kadar uzanır
 • Mediastinum superius ve mediastinum posterius’ta uzanır (boyu 15-18 cm)
  Ön tarafında:
 • Trachea, broncus principalis sinister,
 • Özefagusun sol atriumun hemen arkasından geçmesi önemlidir
 • Sol atrium büyümelerinde özefagusa bası olur
  Arka tarafında:
 • Thorakal vertebralar, m.longus colli,
 • Sağ a. intercostalisler,
 • Ductus thoracicus,
 • V. hemiazygos yer alır
 • Pars thoracica
  Sol tarafta:
 • Arcus aortanın son kısmı, a.subclavia sinistra, ductus thoracicus ve sol pleura mediastinalis ile komşu
  Sağ tarafta:
 • Sağ pleura mediastinalis, v. azygos ile komşu
 • Ayrıca sol n. vagus ozefagusun ön yüzünde, sağ n. vagus ise arka yüzünde bulunur
 • Bu dallar plexus oesephageus denen sinir ağını oluşturur
 • Pars abdominalis
 • Yaklaşık 1,25 cm uzunluğundadır
 • Karaciğerin sol lobunun arka yüzündeki sulcus oesephageus içinde bulunur
  Arkada:
 • Difragmanın crus dextrum, crus sinistrum ve aorta abdominalis ile komşudur
 • Önde karaciğerin sol lobunun arka yüzü ile komşudur
 • Pars abdominalisin ön ve yan yüzleri periton ile örtülüdür Arka yüzü peritonsuzdur
 • Özefagusun duvar yapısı
  4 tabakadan oluşur:
 • Tunica mucosa,
 • Tunica submucosa,
 • Tunica muscularis,
 • Tunica adventitia
  Tunica mucosa:
 • Çok katlı yassı epitel ile kaplıdır
 • Lamina propriada uzunlamasına seyirli plikalar bulunur
  Tela submucosa:
 • Tunica mucosa ile tunica muscularis arasında yerleşmiştir
 • Bu doku içerisinde damar, sinir ve gll.oesephagea denen bezler bulunur
 • Tela submucosada sinirler ağ yapar.
 • Bu ağa plexus submucosus denir
 • Özefagusun duvar yapısı
  Tunica muscularis:
 • Dışta longitudinal içte sirküler kas liflerinden oluşur
 • Özefagusun 1/3 üst kısmı çizgili kas liflerinden oluşur
 • 1/3 orta bölümü hem çizgili hem düz kas liflerinden oluşur
 • 1/3 alt bölümü ise sadece düz kas liflerinden oluşur
 • Özefagusun alt ucunda anatomik bir sfinkter yoktur
 • Ancak sirküler düz kas lifleri fizyolojik bir sfinkter gibi işlev görür
 • Bu yapı mide içeriğinin özefagusa geri dönmesine engel olur
    (Reflüyü önler)
  Tunica adventitia:
 • İnce ve gevşek bağ dokusundan yapılıdır
 • Özefagusun arterleri
 • Üst 1/3’ü a. thyroidea inferior (Trucus thyrocervicalis’in dalı
 • Orta 1/3’ü aorta thoracica ve a.bronchialisler
 • Alt 1/3’ü ise a.gastrica sinistra ve sol a.phrenica inferior besler (aorta abdominalis’in dalları)
 • Özefagusun venleri
 • Üst 1/3’ü V.thyroidea inferior
 • Orta 1/3’ü V.azygos ve V.hemiazygos
 • Alt 1/3’ü V.gastrica sinistraya açılır
 • Özefagusun sinirleri
 • Çizgili kasları n.laryngeus recurrens (n. vagusun dalı)
 • Düz kasların innervasyonunu plexus oesephageales tarafından sağlanır
 • Plexus oesephageales’e truncus sympathicus’tan sempatik, n. vagustan ise parasempatik lifler ulaşır
 • Organın ağrı duyusunu taşıyan lifler sempatik sinir lifleri ile birlikte seyreder
 • Lenf drenajı
Üst 1/3: derin servikal lenf nodları
Orta 1/3: üst ve arka mediastinal lenf nodları
Alt 1/3: sol gastrik lenf nodları

Bir Cevap Yazın