Proteinüri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Proteinüri

N < 130 mg/gün

Patolojik olmayan

Ateş

Ağır egzersiz

Akut hiperonkotik sol. İnfüzyonu

Akut pressör ilaç infüzyonu

Tanımlar

İntermittan, persistan

Ortostatik

İzole

Nefrotik, subnefrotik

Aşikar > 500mg/gün

Proteinüri
Saptama-Ölçüm

İdrar çubukları

Albumine duyarlı

Alkalin idrar              yalancı pozitif

Konsantre idrar (1030)              +önemsiz

Dilüe idrar (1004) eser/+             1000mg p.üri olabilir

Mikroalbuminüri     30-300 mg/gün

20-200 mg/dk

Kolorimetrik  Alb. + Globulin

Türbidometrik

24 saatlık idrar proteini

Pi/Ki >3 ise 3-3.5 g/gün p.üri

Proteinüri
Patofizyoloji

Glomerüler

Glomerül kapiller duvar bütünlüğünün bozulmasından

Selektif

Non-selektif

Tübüler

Taşma (overflow)

Doku

Glomerüler Proteinüri

200 mg-20 g

>3.5 g/gün

Pi/Ki > 3  nefrotik p.

Nefrotik sendrom

Proteinüri

Hipoalbuminemü

Ödem

Hiperlipidemi

Nefrotik Sendromda
Proteinüri

Nefrotik Sendromda
Ödem

Glomerüler Hastalık

Proteinüri             Hipoalbuminemi

Renal Sodyum Retansiyonu

Plazma hacmi

Kapiller filtrasyon

ÖDEM

Glomerüler Proteinüri

Primer

Minimal değ. Hastalığı

Mezanjial prol. GN

FSGS

Membranöz GN

Mezanjiokapiller GN

Kresentik GN

Fibriler GN

Sekonder

İlaçlar

Civa

Altın bileşikleri

Eroin

Penisilamin

Probenesid

Kaptopril

Lityum

NSAID

Allerjenler

Arı sokması

Polen

Süt

İnfeksiyonlar

Bakteriyel

Viral

Protozoal

Fungal

Helmintik

Neoplastik

Multisistem

Glomerüler Proteinüri

Multisistem

SLE

HSP

Amiloidoz

Heredofamilyal

Diabetes mellitus

Konjenital NS

Fabry hastalığı

Alport sendromu

Diğer

Tx rejeksiyonu

Reflü nefropatisi

Gebelik toksemisi

Diğer glomerüler

Postegzersiz

Benign ortostatik proteinüri

Febril p.

Tübüler Proteinüri

Tübüler reabsorbsiyon yetersiz

Glomerüler + tübüler birlikte olabilir

200-2000 mg/gün

Pi/Ki < 3

İdrar PEF gerekir

Tübüler Proteinüri

Toksinler ve ilaçlar

Endojen

Hafif zincir prok. tübül hasarı

Lizozim (AMML)

Ekzojen

Civa

Kurşun

Kadmiyum

Tetrasiklin (tarihi geçmiş)

Arginin veya lizin infüzyonu

Tübülointerstisyel Hst.

SLE

Akut HİN

Akut bakteriyel PN

Obstrüktif üropati

KİN

Sjögren sendromu

Balkan nefropatisi

TIN +üveit

Fankoni sendromu

Taşma Proteinürisi

DMA proteinler

Glomerül ve tübüller normal

Yetersiz reabsorpsiyondan kaynaklanır

Eser —> massif p.

PEF, immünokimyasal, spektrofotometrik

Nedenler

Multipl myeloma

Hafif zincir hastalığı

Amiloidoz

Hemoglobinüri

Myoglobinüri

Doku Proteinürisi

Üriner kanalın akut inflamasyonu

Üroepitelyal tümörler

Nadiren 500 mg/gün aşar

PEF

İdrar kültürü

Proteinüriye yaklaşım

Doğrulama

Kategoriyi saptama

Kesin tanı

Proteinüri
Doğrulama

İdrar çubukları –> yalancı pozitif olabilir

Ateş, güçlü egzersiz ve vazopressör infüzyonunda önemsiz

Kolorimetrik / türbidometrik yöntem

sabah ilk idrarda

3-4 + ise veya dismorfik RBC varsa doğrulama gereksiz

Proteinüri
Kategori Saptama

24 saatlık proteini ölç

Pi/Ki hesapla

P.üri >3.5 g/gün veya Pi/Ki> 3 ise glomerüler ya da taşma p.ürisi

Anamnez ve FM gözden geçir

BUN, kreatinin, hemogram, Biyokimya, US

Proteinüri
Kesin Tanı

Ağır proteinüri

Dismorfik RBC          Glomerüler hastalık

Serolojik testler

Gerekiyorsa renal biyopsi

Proteinüri
Kesin Tanı

Proteinüri < 2 g/ gün

Tübüler disfonksiyon

RTA

Hipofosfatemi                        Tübüler proteinüri

Hipoürisemi

Renal glukozüri

Proteinüri
Kesin Tanı

İdrar sedimenti normal           Tübüler veya         taşma p.ürisi

PEF, İEF, ß2 mikroglobulin / albumin ekskresyon oranı

Tübüler Proteinüri

PEF

Alfa ve beta globulin yüksek

ß2 mikroglobulin/albumin ekskresyonu artmış

Proteinüri
Kesin Tanı

Glomerüler

Tübüler

Taşma

24 saatlık p.üri veya İP/İK oranı

İdrar sedimenti

C3, C4

  1. Albumin
  2. Kolesterol

Serum ve İdrar İEF (amilod şüphesinde)

Böbrek biyopsisi

ß2 mikroglobulin / albumin ekskresyon oranı

Ağır metal taraması

İdrar PEF

İdrar ve Serum PEF

İdrarda hafif zincirler

İdrar spektrofotometri

Proteinüri

Nefrotik p.üri  Böbrek biyopsisi

Hipoalbuminemi  Aşikar sistemik,   heredofamilyal, ilaç-ilişkili   değilse

Non-nefrotik p.üri

İdrar sedimenti +  Böbrek biyopsisi

P.üri< 1 g/gün

İdrar sedimenti N  İzle, taşma ve tübüler

Böbrek fonk. N   p.üriyi dışla

Kan basıncı N

Bir Cevap Yazın