Rhinencephalon ( Koku Beyni )

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • Rhinencephalon
 • Rhinencephalon (Koku Beyni)
 • Beynin koku duyusunu alan ve koku duyusunu oluşturan bölümlere ve bağlantılarına rhinencephalon denir. Bu yapılar:
 • Bulbus olfactorius
 • Tractus olfactorius
 • Trigonum olfactorium
 • Stria olfactoria medialis
 • Stria olfactoria lateralis
 • Substantia perforata anterior
 • Lobus piriformis (area piriformis)
 • Hippokampus formasyonu
 • Gyrus paraterminalis
 • Fornix
 • Regio olfactoria, Koku reseptörleri
 • Concha nasalis superiorun üst kısmına ve septum nasinin buraya komşu kısmına regio olfactoria denir
 • Buradaki mukozada bipolar koku reseptör hücreleri vardır
 • Bipolar nöronların dentritleri mukoza yüzeyine çıkarlar
 • Her bir koku hücresinin dendriti olfactor vezikül denen şişlikler ile sonlanır
 • Olfaktor veziküllerden mukus içine cilia’lar uzanır
 • Burada destek ve bazal hücreler de yer alır
 • Koku reseptörleri
 • Bipolar nöronların santral uzantıları n.olfactorius’u oluşturur
 • Bipolar nöronların aksonları lamina cribrosa’dan geçerler ve bulbus olfactoriusa girerler
 • Koku reseptörleri, çoğalma özelliğine sahip nöron tipidir
 • Bulbus olfactorius
 • Fossa cranii anteriordadır
 • Ethmoid kemiğin lamina cribrosa’sı üzerine oturur
 • Nn.olfactorii lifleri lamina cribrosa’dan geçerek bulbus olfactoriusa girer
 • Bulbus olfactoriustan sonra tractus olfactorius gelir
 • Tractus olfactorius ise bulbus olfactoriusu beyine bağlar
 • Bulbus olfactorius
 • Olfactor sinir tabakası: Nn.olfactorii aksonalrının girdiği tabaka
 • Glomeruler tabaka: Olfaktor sinirin aksonları ile bulbustaki mitral ve tufted (yumak) nöronların dendritleri glomerulus oluşturarak sinaps yapar
 • Mitral hücre tabakası: Mitral nöronlar tarafından oluşturulur
 • Bulbus olfactorius’un afferentleri:
 • Burundaki koku reseptörlerinden
 • Kontralateral bulbus olfactoriustan
 • Primer koku merkezinden
 • Stria diagonalis’ten (Broca’nın diagonal bandı)
 • Nuc.olfactorius anteriordan gelir
 • Bulbus olfactorius’un efferent lifleri
 • Kontralateral bulbus olfactoriusa
 • Primer koku merkezine
 • Area subcallosa’ya
 • Substantia perforata anterior’a
 • Area entorhinalis’e
 • Bulbus olfactoriusun kaudalinde nuc.olfactorius anteriora gider
 • Tractus olfactorius
 • Sulcus olfactorius içinde arkaya doğru uzanır
 • Bulbus olfactoriustaki mitral ve tufted (yumak) hücerelerin aksonları tarafından oluşturulan bir yoldur
 • Substantia perforata anteriorun önünde frontal lobun alt yüzü ile birleşir
 • Tractus olfactorius
  Tractus olfactorius burada şeritlere ayrılır:
 • Stria olfactoria lateralis
 • Stria olfactoria medialis
 • Stria olfactoria intermedia
  Stria olfactoria medialis:
 • Bu yapı substantia perforata anterioru ön-içten sınırlar
 • Sonra içe öne dönerek lamina terminalisin hemen önünde gyrus paraterminalis (subcallosalis)’de sonlanır
  Stria olfactoria lateralis:
 • Substantia perforata anteriorun ön-dış kısmından geçerek temporal lobdaki primer koku merkezine girer
  Stria olfactoria intermedia: Pek belirgin değildir
 • Olfactor striaların gittiği bu üç alan arasındaki bağlantıyı, tractus opticusun önünde subcortikal bantların oluşturduğu stria diagonalis (Broca’nın diagonal bandı) sağlar
 • Koku korteksi
 • Temporal lob içinde yer alan lobus piriformis (cortex prepiriformis), cortex periamygdaloideus, area entorhinalis koku korteksini oluşturur
 • Lobus piriformis lobus temporalis’in ön iç yanında yer alır
 • Cortex periamygdaloideus, corpus amygdaloideumun dorsalinde ve rostralinde yer alır
 • Koku korteksi
  Primer koku merkezi: (34. alan)
 • Lobus piriformis ve cortex periamygdaloideusa birlikte primer koku merkezi denir
  Area entorhinalis: (28. alan)
 • Gyrus parahippocampalis’in ön kısmı ile lobus piriformisin arka kısmına denir
 • Burası 28. alan olarak da bilinir ve sekonder koku merkezidir
 • Koku korteksi
  Primer koku merkezinin afferentleri:
 • Stria olfactoria lateralis
 • Bulbus olfactorius ve
 • Beynin bazı bölümlerinden gelir
   Primer koku merkezinin efferentleri:
 • Sekonder koku merkezine, corpus amygdaloideuma, thalamusun nuc.dorsomedialis çekirdeğine gider
 • Koku korteksi
  Sekonder koku merkezinin efferentleri:
 • Formatio hippocampi,
 • Lobus insularisin ön bölümü,
 • Orbitofrontal kortex’dir
 • Sekonder koku merkezinden orbitofrontal kortekse fasciculus uncinatus aracılığı ile giden lifler kokunun algılanmasını sağlar
 • Koku korteksi
 • Koku korteksinin thalamus, corpus amygdaloideum, formatio hippocampi, lobus insularis ve orbitofrontal korteksle bağlantıları, kokunun emosyonel davranışlar, hafıza ve visseral işlevlerdeki rolünü düzenler
 • Koku Yolları
 • Anterior olfaktor çekirdek karşı taraf olfaktor korteksinden gelen girdilerin koordinasyonu ve olfaktor belleklerin bir yandan öteki yana aktarılması ile ilgili,
 • Piriform korteks kokuların ayırdedilmesi ve muhtemelen kokunun bilinçli algılanması ile ilgili,
 • Amigdaller koku ve uyaranlarına verilen duygusal yanıtlarla ilgili
 • Entorhinal korteks ise olfaktor belleklerle ilgilidir
 • Substantia perforata anterior
 • Beynin alt yüzünde ve tractus opticus’un hemen önünde bulunan delikli bir sahadır
 • Burada bulunan çok sayıdaki delikten kan damarları geçer
 • Burayı önden trigonum olfactorium, stria olfactoria lateralis ve medialis sınırlar
 • Arkadan ise tractus opticus sınırlar
 • Mutluluğun Resmi
 • Hippocampus formasyonu
  Şu yapılardan oluşur:
 • Hippocampus (cornu ammonis)
 • Alveus
 • Gyrus dentatus
 • Fimbria hippocampi
 • Hippocampus (Cornu Ammonis)
 • Lateral ventriküllerin cornu temporalesinin tabanında bulunur
 • Deniz atına benzemesi nedeni ile hippocampus (deniz atı) denmiştir
 • Geniş ön kısmına pes hippocampi denir
 • Pes hippocampide 3-4 tane çıkıntı vardır. Buna digitationes hippocampi denir
 • Hippocampus’un kesiti C harfi şeklindedir
 • Alt yüzünde bulunan açıklığa sulcus hippocampalis denir
 • Hippocampus (Cornu Ammonis)
 • Hippocampusun ventrikül boşluğundaki yüzü ince bir beyaz cevher ile kaplıdır
 • Bu beyaz cevhere alveus denir
 • Alveusu oluşturan myelinli lifler hippocampustaki sinir hücrelerinin aksonlarıdır
 • Bu lifler hippocampusun medial kenarına doğru uzanır ve fimbria hippocampiyi oluştururlar
 • Fimbria hippocampi, arkada crus fornicis olarak uzanır
 • Fimbria hippocampi; gyrus dentatus ve hippocampus arasında bulunur
 • Gyrus dentatus
 • Gyrus parahippocampalis ile hippocampus arasındaki çentikli gri cevher bölümüdür
 • Ön tarafta uncusun çentiğine girer
 • Arkada splenium corporis callosi’ye kadar fimbria hippocampi ile birlikte uzanır
 • Bu yapı gyrus fasciolaris ve sonra da indusium griseum olarak devam eder
 • Gyrus paraterminalis (gyrus subcallosalis)
 • Bu yapıya area septalis veya area precommissuralis de denilmektedir
 • Lamina terminalisin hemen önündedir
 • Fornix
 • Orta hatta, thalamusun üzerinde ve corpus callosumun altındadır
 • Fornix iki kalın banttan oluşur, orta kısımları birbirine yakındır
  4 bölüme ayrılır:
 • Crus fornicis
 • Commissura fornicis
 • Corpus fornicis
 • Columna fornicis
 • Fornix
 • Crus fornicis, arkada fimbria hippocampi’nin bir devamı şeklindedir
 • Her iki tarafın crusu öne doğru uzanır ve birbirine yaklaşır
 • İki tarafın crus fornicisi arasında transvers yönde uzanan lifler bulunur
 • Bu liflere commissura fornicis denir ve iki tarafın hippocampusunu birleştirir
 • Fornix orta kısımda birleşir ve corpus fornicisi oluşturur
 • Corpus fornicis 3.ventrikülün tavanı üzerine oturur, septum pellucidum’un alt kenarına yapışır
 • Fornix
 • Önde her iki tarafın fornixi tekrar birbirinden ayrılır ve columna fornicisi oluşturur
 • Columna fornicis aşağı ve arkaya kıvrılarak corpus mamillarede sonlanır
 • Böylece fornixler hippocampustaki hücreleri corpus mamillareye bağlar ve tractus hippocampomamillaris adını alır
 • Commissura anterior
 • Lamina terminalis içinde ve columna fornicis’in hemen önünde bulunur
 • Transvers yönde uzanan myelinli lif demetidir
 • Commissura anterioru oluşturan liflerin bir kısmı substantia perforata anterior, tractus olfactorius ve nuc.lentiformisin ventral bölümüne gider
 • Geri kalan lifler koku ile ilgilidir
 • Bunlar temporal lobdaki corpus amygdaloideum ve area piriformise bağlanır

Bir Cevap Yazın