Sırt Kasları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 

SIRT KASLARI
Yüzeyel sırt kasları
Derin sırt kasları
Yüzeyel sırt kasları
 1. Trapezius
 2. Latissimus dorsi
 3. Rhomboideus major
 4. Rhomboideus minor
 5. Levator scapula
 6. Serratus posterior superior
 7. Serratus posterior inferior
 8. Splenius capitis
 9. Splenius cervicis
 10. trapezius
  Origo:
Linea nuchae superior
Protuberentia occipitalis externa
Lig. Nuchae
Vertebra prominens
Tüm Th vertebraların proc. Spinosusları
Lig. Supraspinaleler den başlar
  İnsertio:
Pars descendens (üst lifler): Claviculanın 1/3 dışı
Pars transversa (orta lifler): Acromion ve spina scapulanın üst kenarı
Pars ascendens (alt lifler): Spina scapulanın medial ucu. Alt lifler scapulaya yaklaşınca aponeuroz oluşurur
 1. Trapezius oksipital kemiğe bir aponeuroz ile tutunur.
Bu aponeuroz deriye sıkıca tutunduğu için yapışma yerinde deri kıvrımı oluşur
 1. trapezius
  Fonksiyon:
Üst lifler: Omuzu yukarı içe
Orta lifler: Omuzu içe
Alt lifler: Omuzu aşağı içe çeker
Ayrıca üst bölüm yük taşırken omuzun aşağı inmesine karşı koyar
Alt kısım yüksek bir yere tutunduğumuzda gövdemizin yukarı çekilmesine yardım eder
Scapulanın pozsyonunu ayarlar
Scapula sabit ise ve iki  taraflı kasılırsa başı arkaya çeker
Kolun hiper abduksiyonuna yardı eder
 1. latissimus dorsi
Vücudun en geniş kasıdır
Pelvis’e tutunup üst ektremiteyi hareket ettiren tek kastır
Kolun en güçlü addüktör kasıdır
Hem derin inspiryum’da hem de kuvvetli ekspiryum’da çalışır
 1. Latissimus dorsi
  Origo:
Fascia thoracolumbalisin yüzeyel yaprağı
Son 6 Th vertebraların ve tüm Lumbal vertebraların proc. Spinosusları
Lig. Supraspinaleler
Crista sacralis mediana
Crista iliacanın arka yarısndan
Bazı lifleri son 3-4 kostadan başlar
  İnsertio:
Bu kasın lifleri omuza doğru biraraya toplanır
 1. Teres majorun ön tarafında bir tendon oluşturur (7 cm)
Bu tendon humerusun, sulcus intertubercularis te crista tuberculi minoris yakınında sonlanır (M. Teres major ile birlikte)
 1. Latissimus dorsi
  Fonksiyonu:
Kola adduksiyon
Kola iç rotasyon
Kolu arkaya, omuzu da aşağı ve içe çeker
Kol yukarıda tutunmuş ise gövdeyi yukarı çeker
Kostaya yapışan kısımları kostaları yukarı kaldırarak inspirasyona yardım eder
Siniri:
 1. Toracodorsalis (N. Thoracolumbalis)
 2. latissimus dorsi
Temel tırmanma kasıdır
 1. pectoralis major, m. deltoideus ve m. teres major’la birlikte gövdeyi yukarı ve öne çeker
Gövdeyi yukarı çeken esas kastır
 1. latissimus dorsi
  Klinik;
Bu kasın fonksiyon kaybında;
Kişiler bir yere tırmanırken gövdelerini yukarıya kaldıramazlar
Koltuk değneği kullanamazlar
Omuz koltuk değneği tarafından yukarı kaldırılır
Trigonum lumbale
(Petit Üçgeni)
 1. Rhomboideus major
 2. Trapeziusun derinindedir
  Origo:
Th 2-5 vertebraların proc. Spinosusları
Lig. Supraspinalelerden başlar
  İnsertio:
Scapulanın margo medialinde sonlanır
  Fonksiyon:
Scapulayı içe biraz da yukarı çeker
Angulus inferioru içe ve yukarı çeker ve scapulaya rotasyon yaptırır.
M.Serratus anterior ile birlikte kasılırsa scapulayı tespit eder
  Siniri: N. dorsalis scapula
 1. Rhomboideus minor
C 7 ve Th 1 vertebranın proc. Spinosuslarından başlar
Scapulanın trigonum spinae’sında sonlanır
Fonksiyonu:
Scapulayı içe biraz da yukarı çeker
Siniri: N. Dorsalis scapula
 1. Levator scapulae
Boynun arka dış tarafında bulunur
C 1-4 vertebraların transvers çıkıntılarının arka tuberküllerinden başlar
Scapulanın margo medialisinin üst tarafında sonlanır
Scapulayı yukarı biraz da içe çeker
Scapulaya biraz rotasyon yaptırır
Scapula sabit ise boynu kendi tarafına eğer
Siniri: N. Dorsalis scapula
 1. Serratus posterior superior
Rhomboid kasların derinindedir.
C7 ve Th 1-3 vertebraların proc. Spinosuslarından ve lig supraspinalislerden başlar
Aşağı ve dışa doğru 4 parça halinde uzanır
2-5. kostaların anguluslarında sonlanır
Tutunduğu kostaları yukarı çekerek inspirasyona yardım eder
Siniri: İlk 4 n. intercostalis
 1. Serratus posterior inferior
 2. Latissimus dorsinin derinindedir
 3. Serratus posterior superiordan daha büyüktür
Th 11-12 ve L 1-3 vertebraların proc. Spinosuslarından ve
Aralarındaki lig. Supraspinalelerinden başlar
Yukarı ve dışa doğru uzanır
Son 4 kostanın anguluslarında sonlanır
Tutunduğu kostaları aşağı çekerek ekspirasyona yardım eder
Siniri: 9-11. n. İntercostalis ve
n. subcostalis
 1. Splenius capitis
Boyunda m. Trapeziusun derinindedir
Lig. Nuchae’nin alt yarısı
C7 ve Th 1-3 vertebraların proc. Spinosuslarından başlar
Yukarı ve dışa doğru uzanır
Linea nuchae superiorun hemen altında ve proc. Mastoideusta sonlanır
Bu kasın tutunma yerinin derininde M. Longissimus capitis bulunur
İki kas arasında a. Occipitalis uzanır
Tek taraflı kasılırsa baş ve boynu aynı taraf eğer
İki taraflı kasılırsa baş ve boynu arkaya çeker
Siniri: Servikal spinal sinirin arka dalları
 1. Splenius cervicis
 2. Splenius capitisin hemen aşağısındadır
Th 3-6 vertebraların proc. Spinosuslarından başlar
Dışa ve yukarı uzanır
C 1-3. vertebraların transvers çıkıntılarının arka tuberküllerinde sonlanır
Tek taraflı kasılırsa boynu aynı tarafa eğer
İki taraflı kasılırsa boynu arkaya çeker
Siniri: Servikal spinal sinirlerin arka dalları
DERİN SIRT KASLARI
  2 bölümde incelenir:
Yüzeyelde olanlar
Derinde olanlar
Derin Sırt kaslarının Yüzeyelde olanları
 1. Erector spina:
Omurların spinal çıkıntıları ile transvers çıkıntıları arasındaki oluğu doldurur
Bu kas aşağıda kalın ve sağlam bir aponeurozdan başlar
  Bu aponeuroz:
Crista sacralis mediana, tüm lumbal ve Th 11-12 vertebraların proc. Spinosusları
Bunlar arasında uzanan lig. Supraspinaleler
Crista iliacanın arka yarısı ve crista sacralis lateralise tutunarak başlar
 1. Erector spina lumbal bölgenin üst bölümünde dış, orta ve iç olmak üzere 3 sütuna ayrılır.
Dış sütuna M. İliocostalis
Orta sütuna M. Longissimus
İç sütuna M. Spinalis denir
 1. iliocostalis
Bu kas lumbal, torakal ve servikal bölgelerde bulunur. 3 bölümü vardır:
 1. İliocostalis lumborum:
Son 6 kostanın angulusunun alt kenarında sonlanır
 1. İliocostalis thoracis:
Son 6 kostanın angulusunun üst kenarından başlar.
İlk 6 kostanın angulusunun üst kenarında ve C7 vertebranın transvers çıkıntısında sonlanır
 1. İliocostalis cervicis
3-6. kostaların anguluslarından başlar.
C4-6 vertbraların transvers çıkıntılarının arka tüberküllerinde sonlanır
  Fonksiyon:
İki taraflı kasılınca omurgayı arkaya eğer
Tek taraflı kasılırsa yana eğer
Lumbal ve torakal bölümleri kostaları aşağı çekerek ekspirasyona yardım eder
Siniri: Spinal sinirlerin arka dalları
 1. longissimus
3 bölümü var. Göğüs, boyun ve baş bölümü
 1. Longissimus thoracis:
Tüm lumbal omurların transvers çıkıntılarından, proc. Accessorius ve fascia thoracolumbalisten başlar
Thorakal vertebraların transvers çıkıntılarında, son 9 kostanın tuberkulum kostaları ile angulus kostaları arasında sonlanır
 1. Longissimus cervicis:
Th 1-4 vertebraların transvers çıkıntılarından başlar
C2-6 vertebraların transvers çıkıntılarının arka tuberküllerinde sonlanır
  Fonksiyon:
İki taraflı kasıldığında omurgayı arkaya eğer
Tek taraflı kasıldığında omurgayı aynı tarafa eğer
Kostaları aşağı çekerek ekspirasyona yardım eder
  Siniri: Spinal sinielerin arka dalları
 1. longissimus
 2. Longissimus capitis:
Lateralinde m. Longissimus cervicis, medialinde ise m. Semispinalis capitis bulunur
Th 1-4 vertebraların transvers çıkıntıları ile C5-7 vertebraların eklem çıkıntılarından başlar
Proc. Mastoideusta sonlanır
 1. Splenius cervicis bu kası ortadan çaprazlar
  Fonksiyon:
İki taraflı kasıldığında başı arkaya eğer, tek taraflı kasıldığında ise başı aynı tarafa eğer
  Siniri:
Servikal spinal sinirlerin arka dalları
Derin Sırt kaslarının Derinde olanları
 1. transversospinalis
 2. semispinalis (capitis,cervicis)
Mm. multifidi
Mm. rotatores

Bir Cevap Yazın