Tiroit Bezi Hormonları – Word

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Tiroit Fonkisyon Testleri
Amaç
Tiroit bezi fonksiyon testlerini ve bunların yorumlamasını öğrenmek.
Öğrenim hedefleri
 • Tiroit hormonları sentezi
 • Tiroit bezi hastalıkları
 • Aşağıda listelenen ve tiroit bezi hastalıklarının teşhisinde kullanılan tiroit forksiyon testleri ve bu testlerin yorumlaması hakkında bilgi sahibi olmak
Total T3
Total T4
Serbest T3
Serbest T4
TSH
TRH testi
Tiroglobülin  (Tg)
Anti TG (TgAb)
Anti TPO (TPOAb)
24 saatlik idrarda iyot
TİROİT HORMONLARI SENTEZİ
Tiroit hormonları tiroit bezinden üretilir. Bunlar: 3,5,3´-triiodotironin (T3)
ve 3,5, 3´,5´-tetraiodotironin (T4) dür.
Tiroit hormonlarının sentezi TSH tarafından uyarılır.
TSH salınışı ise iki mekanizma ile kontrol edilir:
1. Tiroit hormonlarınca (-) geri besleme ile baskılanır.
 1. TRH (Tirotropin –TSH- salgılatıcı hormon) ile kamçılanır.
Tiroit hormonlarının yapısı ile tiroit hormonlarıyla ilişkili bileşikler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Tiroit hormon sentezi tiroglobülin (Tg) ve iyodür metabolizmasını kapsar.
Tg metabolizması
Tg hücrenin bazal kısmında sentezlenir. Lümene taşınarak hücre dışı kolloit içinde depolanır. Tiroglobülin, T3 ve T4’ün kolloit içinde depo formudur. Normal tiroitte birkaç haftalık gereksinimi karşılayacak miktarda bulunur.
Tiroidin TSH tarafından uyarılmasıyla birkaç dakika içinde apikal zardaki mikrovilluslarda belirgin bir artış olur.
Aktif T3 ve T4 hormonlarının sentezi için Tiroglobülin yakalanır, pinositozla folikül hücresine girer ve lizozomlarla kaynaşarak fagolizozomları oluşturur.
Tiroglobülin, fagolizozomlarda hücre apikalinden bazale doğru hareket ederken asit proteaz ve peptidazlarla hidroliz edilir. Hidroliz sonunda MIT, DIT, T3 ve T4 açığa çıkar. T3 ve T4 hücrenin bazal kısmından kana verilir.
Bu basamakların tümü TSH tarafından hızlandırılır.  TSH, Tiroglobülin geninin transkripsiyonunu da artırır.
Tg’nin hidrolizi TSH tarafından uyarılırken, yüksek I- tarafından baskılanır.
 
İyodür Metabolizması
İyodür metabolizması başlıca 4 basamaktan oluşur
 1. İyodürün (I) konsantre edilmesi
İyodür kandan tiroit bezine taşınır.
      Taşınma mekanizması 2 sınıf molekülle inhibe edilir.
 1. a) Perklorat (ClO4), perrenat (ReO4), perteknetat (TcO4) gibi anyonlar: İyodürle taşıyıcı molekül için yarışmaya girer ve tiroide taşınanlar birikirler. İnsanda iyodür taşınmasının incelenmesinde, TcO4 radiyoizotopu sık kullanılır.
 2. b) Tiyosiyonat (SCN) gibi anyonlar: Yarışmalı bir inhibitör iseler de tiroit içinde birikmezler.
 1. I oksidasyonu
      I  bir dizi reaksiyonla I+’ya okside olur.
Bir grup bileşik iyodun oksidasyonunu ve dolayısıyla MIT ve DIT içine yerleştirilmesini inhibe eder.
Bunların klinik olarak en önemlileri tiyoüre grubu ilaçlardır (Tiyourasil, propiltiyourasil). Bu ilaçlara antitiroit ilaçlar adı verilir.
 1. Tirozinin iyotlanması
Okside olmuş iyodür (aktiflenmiş iyot (I+)), tiroglobulindeki tirozil kalıntılarıyla reaksiyona girer.
Sırasıyla MIT ve DIT vermek üzere tirozin aromatik halkasının 3. ve 5. konumları iyotlanır.
 1. İyodotirozillerin kenetlenmesi
İki DIT molekülü T4 vermek üzere veya bir MIT ile bir DIT ise T3 vermek üzere kenetlenir.
 
 
Tiroit hormonlarının sekresyonunun denetimi
 
Tiroit hormonlarının taşınması
Tiroksin bağlayıcı globülin (TBG), Tiroksin bağlayan prealbumin ve Albümine bağlanarak taşınırlar. Bunların en önemlisi tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’dir.
T3 ve ters T3 (rT3) ün periferik sentezi
Tiroit dışı dokularda T4 deiyodinasyonla (iyot kaybetme) T3’e çevirir.
T3 hedef hücrelerdeki reseptörlere T4’den 10 kat daha büyük bir ilgi ile bağlanır.
Dolaşımdaki T4’ün %40’ı periferik dokularda T3’e, %45’i ise ters T3’e çevrilir ve T3 üretiminin en büyük kaynağı budur. Periferdeki bu dönüşümün en çok olduğu yer karaciğerdir.
PTU (Propiltiyourasil) ve propranolol T4’ün T3’e çevrimini baskılar.
TİROİT BEZİ HASTALIKLARI
 1. Guatır
 2. Hipotiroidi
 3. Hipertiroidi
 4. Tirotoksikoz
 5. T3 toksikozu (T3 tirotoksikozu)
 6. T4 toksikozu (T4 tirotoksikozu)
Guatır  (Ötiroit guatır )
Tiroit bezinin büyümesine guatır  denir. Basit guatır  azalmış bir tiroit hormon üretimini giderme çabasıdır. Azalmış tiroit hormon üretimini gidermek için TSH artar.
Nedenleri:
İyodür eksikliği
Otoregülatuar mekanizmanın bozulmasına bağlı iyodür fazlalığı
Kalıtsal metabolik kusurlara bağlı sentez bozukluğu:
I taşıma kusuru,
İyotlama kusuru,
Kenetleme kusuru,
Deiyodinasyon kusuru,
Bu işlevlerin kısmi eksiklikleri, erişkinlerde basit guatıra neden olabilir. Basit guatırın bu nedenlerinden herhangi birisi, şiddetli olduğu takdirde, hipotiroidizme neden olabilir.
T4 normalde tiroit bezinden T3’e oranla çok yüksek miktarda salınır. T3’ün temel kaynağı T4’ün periferik dönüşümüdür. Ancak, iyot eksikliğine bağlı gelişen guatırda iyodu idareli kullanmak için bezden T4 yerine T3 daha fazla salınmaya başlar.
Tedavi
Basit guatır, dışarıdan verilen tiroit hormonu ile tedavi edilir. Ayrıcı guatırın tipine göre iyodür verilebilir veya kısıtlanabilir.
Hipotiroidi
Tiroit bezinden tiroit hormonları sentezindeki yetersizlik sonucu oluşan hastalıktır. Serbest T4 düşüklüğü ile karakterizedir.
Nedeni:
 1. Primer hipotiroidi (Tiroit yetmezliği):
Haşimato tiroiditini  takiben meydana gelebilir. Haşimato tiroiditi otoimmün bir hastalıktır. Diğer isimleri Otoimmün tiroidit veya Kronik lenfositik tiroidittir. Tiroit dokusu otoantikorlara bağlı fonksiyon yapamaz hale gelir.
Hipertiroidinin radyoaktif tedavisi sonucu veya tiroit dokusunun kısmi çıkarılması esnasında gelişebilir.
Kullanılan bazı ilaçlara veya konjenital enzim bozukluklarına bağlı gelişebilir.
Primer hipotiroidide TSH yüksektir.
 1. Sekonder hipotiroidi: Hipofiz anormallikleri sonucu TSH az salınır.
 2. Tersiyer hipotiroidi: Hipotalamus anormallikleri sonucu TRH az salınır. Bunun sonucu TSH düzeyi düşüktür.
Birçok hipotiroidi türünde tedavi olarak dışardan tiroit hormonu verilir.
 
Hipertiroidi
Hipertiroidi tiroit dokusunun metabolik olarak aşırı çalışması demek olup serbest T3 ve serbest T4’ün birlikte veya sadece birinin kanda artmasının neden olduğu bir hastalıktır. Yüksek tiroit hormonlarına yanıt olarak TSH düşüktür.
Hipertiroidinin başlıca sebepleri:
Graves hastalığı (Toksik diffüz guatır): Hipertirodinin en sık nedenidir (%70-80). TSH reseptörüne bağlanan otoantikor (tiroit uyarıcı IgG (TSI)) üretimi sonucu gelişir. Feedback mekanizması ile bu IgG’ler kontrol altına alınamadığından aşırı ve denetim dışı T3-T4 üretilir.
Toksik tiroit adenomu: Bir tiroit nodülü aşırı faaliyet gösterir.
Toksik multinodüler guatır (Plummer Hastalığı): Birçok tiroit nodülü aşırı faaliyet gösterir.
Tirotoksikozis faktisya: Dışardan tiroit hormonu almaya bağlı gelişir.
AIDS
 Tedavi
            Antitiroit ilaçlar: Propiltiyourasil, Metimazol vb. (Hormon sentezi engellenir)
            İyodun radyoaktif izotopu (131I) kullanılarak tiroit bezinin harap edilmesi.
            Cerrahi olarak bezin çıkarılması.
            Propranolol (Semptomların tedavisi için kullanılır. Bir miktar antitiroit etkisi de vardır.)
 
Tirotoksikoz
Hipertiroidi, tiroit bezinin fazla çalışmasına bağlı olarak tiroit hormonlarının fazla miktarda salgılanması sonucu ortaya çıkan klinik tabloya verilen isimdir.
Tirotoksikoz ise değişik nedenlerle (örneğin fazla miktarda tiroit tableti alınması ya da tiroiditlerde olduğu gibi tiroit depolarından kana ani olarak tiroit hormonlarının boşalması sonucu) kanda tiroit hormonlarının yükselmesine verilen isimdir. Hipertiroidide tiroit hormonlarının sentezi artarken, subakut tiroiditlere bağlı gelişen tirotoksikozda sentez artmayıp tiroit bezinde depolanmış olan tiroit hormonlarının kana salınması artmaktadır. İki durumda da klinik olarak aynı tablo ortaya çıkar.
Tiroiditlerin türüne göre klinik tablo ve tedavileri değişmektedir. Tiroiditleri şu şekilde sınıflayabiliriz:
 1. Haşimato tiroiditi: Otoimmündür. Tiroit dokusu otoantikorlara bağlı fonksiyon yapamaz hale gelir. Genellikle hipotiroidiyle sonuçlanır.
 2. Subakut tiroidit (granulomatöz tiroidit): İlk dönem hipertrioidi tablosu vardır. Birkaç hafta sonra normale döner. Subakut tiroidit sonunda nadiren hipotiroidi gelişir.
 3. Sessiz tiroidit: Kısmen Haşimato tiroiditine kısmen de Subakut tiroidite benzer. Hafif hipertiroidi bulguları verir. Hastaların çoğu üç ay sonra normale döner. Sessiz tiroidit sonunda nadiren hipotiroidi gelişir.
 4. Post-partum (doğum sonrası) tiroidit
 5. Akut tiroidit
 6. İlaca bağlı tiroidit
 7. Radyasyon tiroiditi
 
T3 toksikozu (T3 tirotoksikozu)
T3’ün yüksek fakat T4’ün normal düzeylerde olduğu tirotoksidozdur (Bazen serbest T4 düşük olabilir). T3 yüksek, TSH düşüktür. Periferik dokularda T4’den T3’e dönüşümden ziyade tiroit bezinden T3 salınması artmıştır. Endojen T3 toksikozunun yanında ekzojen T3 toksikozu da olabilir.
T4 toksikozu (T4 tirotoksikozu)
T4’ün periferde T3’e dönüşümünde sorun olan hipertiroidi vakalarında ve eksojen T4 tedavisi alan şahıslarda görülebilir. T3 normal iken T4 yüksek, TSH ise düşüktür.
TİROİT FONKSİYON TESTLERİ
Tiroit fonksiyon testleri üç amaç için istenir:
 1. Tiroit fonksiyon durumunun tesbiti. Yani hipotiroidi, hipertiroidi veya ötiroidi durumunun tesbiti.
 2. Tiroit fonksiyonlarında bir bozukluk varsa bunun tipi ve yerinin belirlenmesi.
 3. Tiroit hastalıklarının ve/veya tedavilerinin takibi.
Tiroit fonksiyon testlerinin başlıcaları şunlardır:
Total T3
Total T4
Serbest T3
Serbest T4
TSH
TRH testi
Tiroglobülin  (Tg)
Anti TG (TgAb)
Anti TPO (TPOAb),
Anti TR (TRAb)
24 saatlik idrarda iyot
Total T3
Artışı:
Hipertiroidizm
T3 toksikozu (T4 normal)
T3 tedavisi (>25 mikrog/gün)
Akut tiroidit
TBG’nin herhangi bir nedenle artması
T4 tedavisi (>300 mikrog/gün)
Azalışı:
Hipotiroidizm (Klinik olarak hipotiroidili bazı hastalarda normal düzeydedir. Bu yüzden hipotiroidizmin iyi bir belirteci değildir.)
Akut hastalık, açlık
TBG’nin azalması
Total T4
Hipertiroidizm ve hipotiroidizmde ilaç tedavisinin takibinde kullanılır.
TBG normal düzeylerdeyse tiroit fonksiyonunun güzel bir göstergecidir.
Hamilelik ve östrojen tedavisi gibi nedenlere bağlı olarak TBG düzeyi artar. Bu artışa bağlı olarak da Total T4 yükselir.
Kronik karaciğer hastalığında sentez azlığından, nefrozda idrara kaçaktan dolayı TBG düzeyi düşer. Bu durunda ise Total T4 düşer.
Artışı:
Hipertiroidizm
TBG’nin arttığı durumlar
Tirotoksikozis faktisya (İlaç alınımına bağlı)
Akut tiroidit
Hepatit vb karaciğer hastalıkları (Metabolize edilmesi yavaşlamış olabilir.)
D-tiroksin tedavisi
Yeni doğanda (Yüksek TBG’ne bağlı yüksektir. Doğumun ilk saatlerinde yükselir. Beş yaşa kadar normale iner.)
Azalışı:
Hipotiroidizm
TBG’nin azaldığı hastalıklar
Hipoproteinemi
T3 ile tedavi
Serbest T3
Artışı:
Hipertiroidizm
T3 toksikozu
Periferal direnç sendromu
Azalışı:
Pirimer ve sekonder hipotiroidizm
Hamileliğin ilk üç ayı
Serbest T4
Tiroit fonksiyonunu belirlemede çok kıymetli bir belirteçtir.
Anormal TBG düzeylerinde  Total T4’den çok daha gerçekçi sonuçlar verir.
Artışı:
Graves hastalığı
T4 aşırı üretimine bağlı oluşan tirotoksikoz
Azalışı:
Pirimer hipotiroidizm
Sekonder hipotiroidizm (Hipofizer)
Tersiyer hipotiroidizm (Hipotalamik)
T3 aşırı üretimine bağlı oluşan tirotoksikoz
Tiroksin Bağlayıcı Globülin (TBG)
T4 ve T3’ün serbest ve bağlı formlarını etkileyen en önemli faktör TBG düzeyidir.
TBG, Hipertiroidizm ile TBG’i artmış ötiroidi ayrımında ve Hipotiroidizm ile TBG’i azalmış ötiroidi ayrımında kullanılır.
TBG rutinde fazla bakılmamakla beraber ayırıcı tanı için aşağıdaki bilgilerin bilinmesi gerekmektedir.
Ötiroidi durumunda TBG düzeyi ne olursa olsun bağlanma düzeyinin yaklaşık 1/3’ü T4’dür. Değişik durumlardaki TBG ile total ve serbest T4 düzeylerindeki oransal değişmeler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
TBG’nin artışı:
Kalıtımsal TBG artışı (nadir)
Gebelik (Östrojen artışı nedeniyle. TBG’nin sentezi östrojen kontrolündedir.)
Östrojen tedavisi
Neonatal dönem (yüksek östrojen nedeniyle)
Akut hepatit (Yenilenmekte olan hepatositlerden kaynaklanabilir, veya hasarlanmış hepatositlerden kana sızıyor olabilir)
TGB’nin azalışı:
Kalıtımsal eksikli (nadir)
Protein kaybedilmesi (nefrotik sendrom)
Malnutrisyon
Malabsorbsiyon
Yüksek doz kortikosteroit tedavisi (Glukokortikoitler protein katabolizmasını artırır, sentezini azaltırlar)
Ağır kronik hastalıklar
Akut hastalıklarda geçici olarak
 
TSH (Tiroit uyarıcı hormon)
TSH salınışı kan tiroit hormonu düzeylerine oldukça hassastır. Serbest T4 düzeyindeki iki katlık bir değişiklik, TSH düzeyinde yaklaşık 100 katlık bir değişikliğe neden olur. Bu yüzden tiroit fonksiyonlarını değerlendirmek için önce TSH ölçümünden başlanılır.
TSH normalse ve bir klinik bulgu yoksa başka bir test istemeye gerek yoktur. Tiroit fonksiyonu normaldir diye düşünülür.
TSH çok düşükse hipertiroididen şüphelenilir. Serbest T4 ve serbest T3 bakılır. Herhangi biri veya ikisi birden yüksekse hipertriodi düşünülür (teşhisi koyulur). Serbest T4 normal, serbest T3 yüksekse T3 toksikozu düşünülür. Serbest T3 normal, serbest T4 yüksekse T4 toksikozu düşünülür.
TSH hafif düşükse (normalin biraz altında ise) net olmayan bir tiroit durumu söz konusudur. Serbest T4 ve serbest T3 istenir. Bunlar normalse subklinik hipertiroidi vardır. Bu durumda şahıs laboratuar bulgusu olarak subklinik hipertiroidi olmakla beraber klinik olarak ötiroit olabilir.
TSH düşüklüğünün yanında serbest T4 ve serbest T3 de düşükse o zaman hipofizer veya hipotalamik hipotiroidi düşünülerek TRH testi yapılabilir. Hipofizer veya hipotalamik hipotiroidide serbest T3 ve serbest T4 düşük olmakla beraber her zaman TSH düşük olmayabilir, bazen normal de olabilir.
 
TSH çok yükselmiş ise hipotiroididen şüphelenilir. Serbest T4 bakılır. Şayet düşükse hipotiroidi düşünülür (teşhisi koyulur).
TSH tek başına pirimer hipotiroidizm için çok hassas bir testtir. Açıkça hipotiroidizm bulguları var ve TSH yükselmemişse hipopituitarizm (hipofiz bezinden bir veya daha fazla hormonun üretilememesi veya yetersiz üretilmesi) araştırılmalıdır.
TSH hafif yükselmiş, serbest T4 ve serbest T3 normalse hasta subklinik hipotiroididir. Hasta laboratuar olarak subklinik hipotiroidi iken klinik olarak ötiroit olabilir. (Aşikar hipotiroidide TSH genellikle > 20 IU/L’dir. Subklinik hipotiroidi de ise TSH 4-20 IU/L arasındadır.)
Nadir durumlar: TSH sekrete eden hipofiz adenomu varsa ST3, ST4 ve TSH yüksektir. ST3 ve ST4 yüksek, TSH ise  normalse hipofizer duyarsızlık düşünülür. ST3 ve ST4 düşük, TSH artmamış ve hipotiroidi bulguları varsa hipofizer yetmezlik düşünülür.
Şayet hasta kliniği ile laboratuar bulguları uyuşmuyorsa laboratuar sonuçlarını etkiyecek veya hasta kliniği ile hormon düzeylerinde uygunsuzluğa neden olabilecek durumlar gözden geçirilmelidir.
TSH ölçümüyle başlayan tiroit tanı stratejileri.
Artışı:
Çocuk ve yetişkin pirimer hipotiroidizm
Tirotropin (TSH) salgılatıcı tümör
TSH ile uyarılmış tirotoksikoz (TSH salgılayan tömürler)
Azalışı:
Hipertiroidizm
Sekonder ve tersiyer hipotiroidizm
Neonatal TSH
Yenidoğanda konjenital hipotiroidizm ve fenilketonüri için tarama testi yapılır. Bunun için topuk kanı filtre kağıdına emdirilir. Kağıda emdirilmiş bu kanlardan TSH (neonatal TSH) ve fenilalanin bakılır. Konjenital hipotiroidizmde TSH yüksek, serbest T4 ise düşüktür.
TRH (Tirotropin Salgılatıcı Hormon) Testi
Hipofiz bezinin çalışıp çalışmadığını gösterir.
Primer, sekonder ve tersiyer hipotiroidizmin ayırımında kullanılır.
Prosedür:
TRH enjekte edilir.
0., 30. ve 60. dakikalarda TSH ölçülür.
Sonuçlar aşağıdaki şekilde olduğu gibi yorumlanır:
Tiroglobülin  (Tg)
Tg bir tiroit fonkisyon testi değildir. Ancak  tiroit kanserlerinin takibi, tirotoksikozis faktisya tanısı ve konjenital tiroit dokusu yokluğu tanısı gibi durumlarda faydalıdır.
Artışı:
Tedavi edilmemiş tiroit kanserleri (foliküler ve papaller karsinoma ile adenomada artar. Ancak medullar karsinomada artmaz).
Hipertiroidizm (Hipertiroidide artar ancak T4’le korelasyonu çok iyi değildir)
Subakut tiroidit
Tiroit kanserlerinin başlangıç tedavisinden sonra metastaz gelişmesi: Tiroit kanserlerinde gerek cerrahi yolla, gerekse I131 tedavisi ile tiroit dokusu ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bundan sonra nüksü izlemek için belirli aralıklarla Tg ölçülür. Kan düzeyi başarılı bir başlangıç tedavisini takiben düşerken metastazın nüksetmesiyle yeniden yükselir.
Azalışı:
Tirotoksikozis faktisya: Dışardan fazla miktarda tiroksin alarak oluşan hipertiroidide (tikortoksikozis faktisya) TSH düşük, T4 yüksek, buna karşılık Tg ölçülemeyecek kadar düşüktür.
Hipotiroidik bir bebekte Tg ölçülemeyecek kadar düşükse tiroit dokusunun konjenital yokluğu söz konusudur.
Tiroide karşı oluşmuş antikorlar:
Birçok tiroit hastalığında, diğer otoimmün hastalıklarda ve bazı kötü huylu hastalıklarda antitiroit antikorları oluşmaktadır. Bu otoantikorlar birçok tiroit ve tiroit hormon antijenlerine karşı oluşabilmektedir. Bu antijenlere örnek olarak Tg, tiroidal mikrosomal antijen, TSH reseptörü, Tg dışı kolloit antijeni, TSH ve T4 verilebilir. Bu antikorlardan sadece Antitiroglobülin antikor ve Antimikrozomal antikor yaygın olarak kullunılmaktadır.
Antitiroglobülin antikor (Anti TG (TgAb))
TgAb otoimmün tiroit hastalıkları hakkında pek fazla bilgi vermemektedir. Bununla beraber tüm Tg isteklerinde TgAb’u ölçülür. Çünkü TgAb, Tg ölçümünü interfere etmektedir. Böylece TgAb’nin ölçümü serum Tg ölçümlerinde interferansa neden olabilecek otoantikor içeren numunelerin ayırt edilmesinde oldukça faydalıdır. Dolayısıyla TgAb’u yüksek çıkan şahıslarda Tg bakılmasına gerek yoktur. Şayet bakılmışsa sonucuna güvenilemeyeceğinden değerlendirmeye almamak uygun olur.
Antimikrozomal antikor = Antitiroit peroksidaz antikoru (Anti TPO (TPOAb))
AntiTPO antikorları Haşimato tiroiditi ve idiyopatik miksödemli hastaların hemen hemen tamamında, Graves hastalığı olanların ise büyük çoğunluğunda tesbit edilir. (Miksödem, uzun süreli tedavi edilmemiş hipotiroidinin hayatı tehdit eden klinik bir tablosudur.) Bu antikorlar aynı zamanda tip I Diyabette de ölçülebilir.
İmmün tabanlı olmayan tiroit hastalarında bu antikorun görülme sıklığı sağlıklı popülasyonla aynıdır.
Tirotiropin reseptör antikoru (Anti TR (TRAb))
TRAb’lar bir grup birbirine benzer immünglobülinlerdir. THS reseptör bölgesine veya bu bölgeye yakın hücre membranına bağlanırlar. Graves hastalığı veya diğer tiroit otoimmün bozukluğu bulunan hastaların serumlarında sıklıkla görülen bu antikorlardan bazıları tiroidin uyarılmasına yol açarken, diğerleri etkisiz kalırlar veya TSH etkisini engelleyerek tiroit salgısını azaltırlar.
Bu test rutinde fazla kullanılmamaktadır. Ancak, tiroidi etkilemeden oftalmopatiye neden olabilen Graves hastalığının değerlendirilmesi gibi bazı vakalarda faydalıdır.
24 saatlik idrarda iyot
Diyetle alınan iyot eksikliğini saptamak hemen hemen imkansızdır, ancak tahmin edilebilir. 24 saatlik idrarda iyot miktarının ölçülmesi iyot eksikliği olup olmadığı hakkında tama yakın fikir verir. Eğer 24 saatlik idrarın her litresinde 100 mikrogram iyot varsa iyot eksikliği söz konusu değildir. Bu miktar 20 mikrogramın altındaysa o bireyde şiddetli iyot eksikliği vardır.
Özet
Tanı amaçlı olarak TT4 ve TT3’den ziyade ST3 ve ST4 kullanılır.
ST3 ve ST4 hipertiroidi ve toksikozlarda artar, hipotiroidide düşerler.
TBG rutinde bakılmaz ancak Hipertiroidizm – TBG’i artmış ötiroidi ve Hipotiroidizm – TBG’i azalmış ötiroidi ayırıcı tanısı için fonksiyonu bilinmelidir.
TSH çok hassas bir test. TSH, ST3 ve ST4’ü kullanarak hipertiroidi, hipotiroidi, subklinik hipotiroidi ve subklinik hipertiroidi tanısı koyulabilir.
Yeni doğan bebeklerde direk kandan veya kağıda emdirilmiş kandan neonatal TSH bakılabilir.
TRH testi Hipofiz bezinin çalışıp çalışmadığını gösterir. Primer, sekonder ve tersiyer hipotiroidizmin ayırımında kullanılır.
Tiroglobülin  (Tg) bir tiroit fonkisyon testi değildir. Ancak  tiroit kanserlerinin takibi, vb durumlarda faydalıdır.
TgAb otoimmün tiroit hastalıkları hakkında bilgi vermez. Tg ölçümünü interfere ettiğinden ölçümün güvenilirliğini test etmek için bakılır.
Anti TPO immün kökenli tiroit hastalıklarında kıymetlidir.
24 saatlik idrarda iyot diyetle alınan iyot eksikliğini saptamak için kullanılır.

 

Bir Cevap Yazın