Tübülointerstisyel Nefritler

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

Tübülointerstisyel Nefritler

İnterstisyel Nefrit

İnterstisyel inflamasyon

Renal tübül hücre hasarı

Akut, Kronik

Glomerüler veya vasküler hastalıklara eşlik

edebilir

Allograft rejeksiyonunda

Akut İnterstisyel Nefrit

ABY (%10-15)

İnflamatuar hücre infiltrasyonu (T hücre)

Bazan granuloma

Bazan TBM’da IgG, C birikimi (ilaca bağlı)

İlaç

İnfeksiyon

Akut İnterstisyel Nefrit
Etioloji

İlaçlar

Antibiyotikler (penisilin, sefalosporin, sülfonamid, rifampin)

Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar

Diüretikler (tiazid, furosemid)

İnfeksiyonlar

Renal parankimin direk infeksiyonu

Sistemik infeksiyonla birlikte

İmmünolojik hastalıklar

SLE

Sjögren sendromu

Mikst kriyoglobulinemi

Akut allograft rejeksiyonu

İdiyopatik (AntiTBM hst, TİN ve üveit sendromu)

Akut İnterstisyel Nefrit
Patofizyoloji

Hapten + protein kompleksi

Hümoral ve hücresel hipersensitivite

Doz bağımlı değildir

İlaç tekrarlanırsa hızla nüks

Benzer ilaçlar arasında çapraz reaksiyon

Akut İnterstisyel Nefrit

Granulomatöz tip

Allopürinol

Tiazidler

Sülfonamidler

Oksasillin

Polimiksin

NSAID — MDH

Akut İnterstisyel Nefrit
Klinik

Tüm yaşlarda

Yaşlılarda ABY daha fazla

Ateş %75

Raş (makulopapüler, gövde ve ekstremitelerin proksimalinde) %50

Artralji

Eozinofili %80

Böğür ağrısı,

Makroskopik hematüri

Akut İnterstisyel Nefrit
İdrar

İdrar sedimenti  Eritrosit

Lökosit (eozinofil)

Lökosit silendiri

Protein  Genellikle < 2 g/gün

Akut İnterstisyel Nefrit
Klinik seyir

Hafif, kendi kendini sınırlayan

Oligürik ABY—Diyaliz

Renal tübüler disfonksiyon

Prognoz iyi, reverzibl

Çin herbal nefropatisi irreverzibl

Akut İnterstisyel Nefrit
Tanı

Anamnezde ilaç kullanımı sorgulanır

İdrar mikroskopisi

US – böbrek boyutları artmış

Galyum sintigrafisinde izotop tutulumunda artış

(ATN’den ayırım)

Akut İnterstisyel Nefrit
Tanı

Kesin tanı biyopsi ile

Akut İnterstisyel Nefrit
Tedavi

Destek

Etkenin eliminasyonu

Kortikosteroid

Etkenin uzaklaştırılmasına yeterli cevap yoksa

Steroid kontrendike değilse

1 mg/kg/gün dozda

Cevap yoksa siklofosfamid eklenebilir

Gerekirse diyaliz

NSAID’lerin renal etkileri

Sodyum retansiyonu

Hiporeninemik hipoaldosteronizm

ABY

Nefrotik sendrom

Akut TIN

Kronik İnterstisyel Nefrit

 

Kronik İnterstisyel Nefrit

En sık neden analjezikler

Fazla miktarda uzun süre kullanımda

Kronik TIN

Papiller nekroz

% 1.7-13

Kronik İnterstisyel Nefrit
Patofizyoloji

Aspirin + fenasetin ® papiller nekroz

Aspirin, fenasetin, asetaminofen, aminoprin, fenazon, salisilamidin değişik kombinasyonları ® Kronik TIN

Doz bağımlıdır

Kronik İnterstisyel Nefrit
Patoloji

Yavaş

Fibrozis, atrofi

Mononükleer hücre infiltrasyonu

Kronik İnterstisyel Nefrit
Klinik

Kronik baş ağrısı, artrit veya myaljisi olan kadınlar

Noktüri sık ve erken görülen bir semptom

Makroskopik hematüri

Renal kolik

Hipertansiyon

Anemi (GİS kanamasına bağlı)

Kronik İnterstisyel Nefrit
Klinik – 2

Persistan steril pyüri

Akut bakteriyel PN atakları

Proteinüri < 1 g / gün

RTA

Nefrokalsinozis

İVP (% 90 bozuk)

Kronik İnterstisyel Nefrit
Tedavi

Analjezik kesilmeli

HTN kontrolu (Özellikle ACEİ)

İYE tedavisi

Obstrüksiyon erken tanı ve tedavisi

Erken tedavi ile prognoz iyi

Analjezik kullanımına devam ® KBY

Bir Cevap Yazın