TUS Kursu

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

Ailede böbrek hastalığı varlığında hangi hastalıkları düşünürsünüz?

Polikistik böbrek hastalığı

Alport sendromu

Hipertansif nefroskleroz

Diabetik nefropati

Fabry hastalığı

Lupus nefriti

FSGS (nadiren)

Hastanede gelişen ABY’de neleri araştırırsınız?

Hipotansiyon atağı

İV kontrast kullanımı

Nefrotoksik ilaçlarla tedavi

Yakın zamanda sistemik infeksiyon

Hipovolemi risk faktörleri

GİS kayıpları

Diüretik tedavisi

Üremili hastada görülebilen FM bulguları?

HT

Hipervolemi bulguları

Solukluk

İştahsızlık

Periferik nöropati

Perikardiyal frotman

Üremik frost (ileri evrede)

Hipervoleminin FM bulguları?

HT

BVD

Hepatojuguler reflü

S3 kalp sesi

Akciğerde raller

Asit

Ödem

Hipovolemi semptom ve FM bulguları?

Postural hipotansiyon

Baş dönmesi

Mukozalarda kuruluk

Turgor tonus azalması

Boyun venlerinin düzleşmesi

İdrar renginin koyu olması

İdrar miktarının azalması

Raşla birlikte görülen böbrek hastalıkları?

Purpura

Peteşi

Diskoid lupus

Anjiokeratoma

İTP

HSP

Diğer vaskülitler

HUS

Fokal GN (SBE’te)

AİN

SLE

Fabry hastalığı

Artritle birlikte görülen böbrek hastalıkları?

Lupus nefriti

Amiloidoz

HSP

Krioglobulinemi

Sarkoidoz

Hangi bulgu diabetik nefropati ile çok iyi paralellik gösterir?

Retinopati

Hem periferik nöropati ve hem de renal disfonksiyon görülen hastalıklar?

Diabetes mellitus

Vaskülit

Fabry hastalığı

Amiloidoz

Hemoptizi ile birlikte olabilen böbrek hastalıkları ?

ABY veya KBY’ye bağlı akciğer ödemi

Goodpasture sendromu

Wegener granulomatozu

GN ve RVT’lu bir hastada akc. Embolisi

Bakteriyel endokardit

İşitme kaybı olan böbrek hastalığı ?

Alport sendromu

Böğür ağrısı ve makroskopik hematürinin birlikte görüldüğü durumlar (en sık) ?

Böbrek taş hastalığı

Böbrek neoplazmları

Renal ven trombozu

Papiller nekroz

Pyelonefrit

Kolesterol ateroembolik hastalığında (MCES) FM bulguları ?

Ayak parmaklarında siyanoz ve mikroinfarktlar

Livedo retikülaris

Retinal arterlerin dallanma noktalarında kolesterol plakları

Kreatinin klerensi (ml/dk) =

İdrar   kreatinini   İdrar hacmi

X

Serum kreatinini       1440

Üromodulin nedir?

Tamm-Horsfall proteini

30-50 mg/gün

Henle kulpundan

Silendirlerin matriksi

GFR ölçüm metodları ve altın standart?

Serum kreatinini (1/ kreatinin)

Kreatinin klerensi

İnülin klerensi

I-125 iotalamat ile GFR tayini

Simetidinli kreatinin klerensi

Cockcroft-Gault formülü

BUN klerensi

Filtrasyon bariyeri nelerden oluşur?

Endotel

Bazal membran

Visseral epitel (podosit)

Random idrar örneğinde
Protein/Kreatinin oranının anlamı?

< 0.2

0.2-3.5

>3.5

Mikroalbuminüri nedir?

Günlük 30-300 mg albumin atılımı

Hassas yöntemlerle saptanabilir

İntravenöz pyelografinin nisbi kontrendikasyonları?

Anamnezde kontrast maddeye allerji

Nefrotoksisite gelişme riski fazla ise

Böbrek yetmezliği

Diabetik nefropati

Multipl myeloma

Hipovolemi

Kalp hastalıkları?

Gebelik

Renal anjiografi endikasyonları?

Renovasküler HT değerlendirilmesi

Girişimsel (embolizasyon / anjioplasti)

Donör böbrek preop. değerlendirilmesi

Tx. böbreğin RAS için değerlendirilmesi

RVT

Kompleks böbrek kitleleri

Travma

Böbrek biyopsisi endikasyonları?

Persistan glomerüler hematüri

Persistan proteinüri (>3 g/gün)

Açıklanamayan ABY

Tx böbrek disfonksiyonu

ABY’de diyaliz endikasyonları?

Üremik semtomlar (iştahsızlık, bulantı, kusma, ensefalopati)

Hiperkalemi

Metabolik asidoz

Hiponatremi

Hipervolemi / akciğer ödemi

Üremik perikardit

KBY’de diyaliz endikasyonları?

Persistan bulantı, kusma, kilo kaybı

Üremik perikardit

Hipervolemi / akciğer ödemi

Üremik nöropati

Üremik ensefalopati

Kontrol dışı HT

Üremiye bağlı kanama

GFR<10-15 ml/dk

İleri evre KBY’de malnutrisyon göstergeleri?

İştahsızlık, bulantı, kusma, kilo kaybı

Plazma albumin, prealbumin düşüklüğü

Diyetle protein alımının azlığı (nPNA<0.8g/kg/gün)

Anormal antropometrik ölçümler

Anormal derecede düşük pl. Kreatinini

Plazma kolesterol, transferrin ve somatomedin C düşüklüğü

Prerenal azotemi ATN ayırımı?

FENa nasıl hesaplanır, %=?

İdrar Na  Pl. Kreatinin

x  x 100

Pl. Na  İdrar Kreatinin

Kaç çeşit ATN vardır?

İskemik

Nefrotoksik

Nefrotoksik ATN nedenleri?

Ekzojen toksinler

Radyokontrast

Nefrotoksik AB (AG)

Antikanser

Ağır metaller (Kurşun, civa)

Lityum

Metoksifluran,halot.

Org. Çözücüler (EG)

Endojen toksinler

Rabdomyoliz (Myog.)

Hemoliz (Hb)

Tümör lizis send.

Myeloma

Hiperkalsemi

ABY’de mortalite nedenleri?

İnfeksiyonlar  %  30-70

Kardiyovasküler     5-30

GI, pulmoner, nörolojik    7-30

Hiperkalemi, diyalizde

teknik sorunlar    1-2

ATN’de tedavi prensipleri?

Sıvı, Na, K ve PO4 kısıtlaması

Protein kısıtlaması

Hipervolemi için diüretik kullanımı

Asidoz için NaHCO3

İlaç dozlarının ayarlanması

Diyaliz

ABY’de beslenme?

35 kcal/kg/gün

1.2 g protein/kg/gün

Protein dışı enerji

%70 KH

%30 lipid

Prerenal azotemi nedenleri?

Hipovolemi

Dehidratasyon

Hemoraji

Renal sıvı kaybı (diüretik)

Gİ kayıp (kusma, diyare)

3.boşluğa kayıp

Düşük kardiak autput (KKY gibi)

Sistemik vazodilatasyon

Sepsis

Nörojenik şok

Furosemidli sintigrafi niçin kullanılır?

Obstrüktif üropati tanısında

İdrarla günlük kreatinin atılımı?

Kadın  15-20 mg kretainin/kg/gün

Erkek  20-25

Asemptomatik proteinüri nedir?

150 mg – 3.5 g/gün proteinüri

Nefrotik sendrom semptom ve bulguları yok

En sık asemptomatik proteinüri nedenleri?

Glomerüler

Fonksiyonel

Ortostatik

Erken glomerüler hastalıklar

Tübüler

Herediter

Kronik hipokalemi

ATN

Analjezik nefropatisi

Ağır metal toksisitesi (kadmiyum gibi)

Pyelonefrit

Taşma proteinürisi

Fonksiyonel proteinüri?

Ateş

Aşırı egzersiz

Emosyonel stres

KKY

Taşma proteinürisi?

Multipl myeloma

Monoklonal gammapati

Hafif zincir hastalığı

AGN’in klinik özellikleri?

Hematüri

HT

Ödem

Azotemi

Nefrotik olmayan proteinüri

Hipokomplemantemi ile birlikte olan GN’ler?

Akut postinfeksiyöz GN

MPGN

Lupus nefriti

SBE

Şant nefriti

Kriyoglobulinemi

Nefrotik sendrom

Proteinüri >3.5 g/gün

Hipoalbuminemi

Ödem

Hiperlipidemi

Lipidüri

Erişkinde idiyopatik nefrotik sendromun en sık nedenleri?

Membranöz nefropati

FSGS

MPGN

Minimal değişiklik hastalığı

Erişkinde sekonder nefrotik sendromun en sık nedenleri?

Diyabetik nefropati

SLE

Amiloidoz

HİV infeksiyonu

Malignansi

İlaçlar (altın, penisillamin, NSAİD)

Nefrotik sendromun tedavisi?

Altta yatan hastalığın tedavisi

Komplikasyonların tedavisi

Proteinürinin non-spesifik tedavisi

Komplike İYE nedir?

Gebelerde

Çocuklarda

Erkeklerde

Yapısal bozukluk olanlarda

Renal disfonksiyon olanlardaki İYE

Tedavisi daha zor

Fankoni sendromu?

Bikarbonatüri

Glukozüri

Aminoasidüri

Fosfatüri

Ürikozüri

Hartnup hastalığı?

Ailesel

Nötral aa reabsorbsiyonu bozuk

Sistinüri?

Otozomal resessif

Sistin ekskresyonu fazla

Sistin taşına yol açıyor

2.-3. Dekatta ortaya çıkıyor

Tip III RTA?

!

RTA?

Tip 2  proksimal HCO3 reabs. Bozuk

Tip 1  distal H+ sekr. Bozuk

Tip 4  hiporeninemik   hipoaldosteronizme benzer

Bartter sendromu?

Başka türlü açıklanamayan

met. Alkaloz

Hipokalemi

Bazan hipomagnezemi

PRA ve Aldosteron  yüksek

KB  normal

Henle çıkan kalın kısmında Cl reabs. Bozuk

TEDAVİ: K+, K tutucu diüretik, NSAİD

 

Gitelman sendromu?

Metabolik alkaloz

Hipokalemi

Her zaman hipomagnezemi

Hipokalsiüri

Distal tübüldeki NaCl kotransportunun geninde bozukluk

 

APSGN

Humps

ASO %90

Latent peryod 10-21 gün

Nüks %10

Akut postinfeksiyöz GN ayırıcı tanısı

Kronik GN akut alevlenmesi

HSP

Ig A nefropatisi

İnce bazal membran hastalığı

Herediter nefrit (Alport sendromu)

En sık renal kistik hastalık?

Basit kistler

En sık herediter kistik böbrek hastalığı?

ODPBH

ODPBH’da böbrek dışı bulgular?

Kc kistleri

Pankreas kistleri

Kolon divertikülü

İntrakranial anevrizmalar

Torasik ve abdominal aort anevrizması

HT

ODPBH’nın en sık klinik komplikasyonları?

Ağrı

SDBY

Hematüri

HT

Nefrolitiazis

Tekrarlayan İYE

İnme

FSGS’de immün depozisyon?

Ig M

C3

FSGS sınıflaması?

Primer

Sekonder

İdiyopatik

MDH ile birlikte

Ailesel

Orak hücreli anemi

Unilateral agenezi

HIV infeksiyonu

VUR

DM (nadiren)

Postinflamatuar

Morbid obezite

FSGS Tx sonrası nüks edebilir mi?

Evet

FSGS’de genel tedavi prensipleri?

KB kontrolu

ACEİ

Hiperlipidemi kontrolu

Ödem varsa tuz kısıtlaması ve diüretik

Kortikosteroid / immünosüpressif ?

Membranöz nefropati

Erişkinlerde ve erkeklerde daha sık

GBM’da subepitelyal immün birikim

Ig G

C3

Gümüş boyama ile “spike” görünümü

Rat modeli “Heymann nefriti”

RVT sık

Sekonder membranöz nefropati nedenleri

İnfeksiyonlar (Hepatit B)

Otoimmün (SLE)

Malignansiler

İlaçlar (Altın, penisillamin)

Genetik

Diğer

Ig A nefropatisi

Dünyada en sık görülen GN

En sık rekürran makroskopik hematüri

IgA yapımı ya da yapısında bozukluk sonucu mezanjial Ig A birikimi

Mezanjial proliferasyon

Matriks artışı

Ig A %50’den fazlasında yüksek

Henoch-Schönlein purpurası – IgA nefropatisi ilişkisi nedir?

Böbrekteki bulgular aynı

HSP’da

cilt,

eklem ve

barsak da

tutuluyor.

MPGN

Mezanjial proliferasyon

Glomerül kapiller duvarında kalınlaşma

İmmün depozisyon

Mezanjial matriks interpozisyonu (çift kontur)

Ig G ve C3 birikimi

Hipokomplemantemi  %70

Sekonder MPGN nedenleri

İnfeksiyonlar

Otoimmün

Kronik karaciğer hastalığı

Trombotik mikroanjiopatiler

Malignansiler

Genetik

Disproteinemiler

C3 nefritik faktör nedir?

C3 konvertaz’a bağlanan bir antikor

Böylece C3 konvertaz daha stabil olur

C3b inaktivatörle yıkıma dirençli olur

Yarı ömrü uzar (10 kat)

C3 düzeyleri belirgin olarak azalır

Tip II’de %40-50

Tip I’de %20

Diabetik nefropatinin tipik idrar bulgusu?

Proteinüri (albuminüri)

Diabetik nefropatide tedavi?

KB kontrolu (ACEİ, ARA, Verapamil, Diltiazem)

KŞ kontrolu

Diyette protein kısıtlaması

Normotensif Diabetik nefropatide ACEİ verelim mi?

Evet!

Ancak   serum K+ ve

kreatinin

kontrolu yapılmalı

Diabetik nefropati gelişimi ile
Kan şekeri tedavisi arasındaki ilişki?

GFR azaldıkça insülin yarı ömrü uzar!

Lupus nefriti

%40

Sınıflama

Tip  I  Normal glomerüller

II  Mezanjial LN

III  Fokal proliferatif LN

IV     Diffüz proliferatif LN

V  Membranöz LN

VI  İleri sklerozan LN

Lupus nefriti belirti ve bulguları?

Hematüri

Silendirüri

Proteinüri

Hipertansiyon

Ödem

Üremik semptomlar (çok geç)

ODPKB’da İYE için hangi
antibiyotikler kullanılmalı?

Lipid solubl antibiyotikler

Kinolonlar (sipro., norfo.)

Trimetoprim

Kloramfenikol

Klindamisin

Tuberoz skleroz’un klinik özellikleri?

Epilepsi

Mental retardasyon

Cilt bulguları

Adenoma sebaseum

“ash leaf” lekeleri

multipl organ hamartomu (renal anjiomyolipom gibi)

Böbrek kistleri

Von Hippel-Lindau hastalığı

Böbrek kistleri %75

Retinal anjioma

Serebellar ve spinal hemanjioblastoma

Pankreas kistleri

Böbrek hücreli kanser

Feokromasitoma

Otozomal dominant

3.-4. Dekatta başlar

Medüller kistik böbrek hastalığı

Otozomal dominant 20-50 yaş

(Otozomal resessif < 20 yaş)

Kortikomedüller bileşke ve medulladaki distal tübüller ve toplayıcı kanallardan köken alır

2 cm  — BT

Poliüri, polidipsi, hipovolemi ve hiponatremi

Medüller sünger böbrek

Medullada kistler

Genelde asemptomatik

Bazan taş hastalığı, tekrarlayan İYE ve hematüri

Tanı sadece İVP ile konulur

Prognoz çoğunlukla iyi

Alport sendromu nedir?

Herediter progressif nefropati

Persistan mikroskopik hematüri

Sensorionöral işitme kaybı

Bazal membran kollajeninde mutasyondan kaynaklanan bozukluk

%85 X’e bağlı dominant geçiş

%15 otozomal dominant, nadiren otozomal resessif

Alport sendromunda diğer özellikler

Göz anormallikleri (lentikonus vs.) %15-40

Özefagusta leiomyomatozis (seyrek)

Trombosit bozuklukları (seyrek)

İnce bazal membran hastalığı nedir?

Benign familyal hematüri

Benign familyal nefrit

Persistan mikroskopik hematüri

Proteinüri yok/minimal

BFT normal

Otozomal dominant

Vaskülitli hastalarda klinik?

Multipl organ sistem tutulumu

Yapısal semptomlar

Ateş

Yorgunluk

Güçsüzlük

Myalji

Artralji

Böbrek yetmezliği (böbrek tutulumu varsa)

Mononöritis multipleks

Palpabl purpura

ANCA nedir?

C-ANCA  proteinaz 3

P-ANCA  myeloperoksidaz

Pauci-immün küçük damar vaskülitinde sıktır

Pulmoner renal sendromlar

Mikroskopik polianjiitis

Wegener granulomatozu

Churg-Strauss sendromu

SLE

Goodpasture sendromu

HSP

Behçet hastalığı

Romatoid vaskülit

Pauci-immün GN nedir?

IF’de immün depozit yok

Kresentik GN

%80-90 ANCA pozitif

ANCA’nın ayırıcı tanıda kullanımı

c-ANCA %       p-ANCA %

Wegener  80-95       5-20

Mikroskopik PAN      40-80

Churg-Strauss  +       +

Sklerodermada böbrek bulguları

%30-50

Hipertansiyon (bazan malign)

Böbrek yetmezliği

Proteinüri ve hematüri

Ateroembolik böbrek hastalığı?

Aterosklerotik plaklardan mikroskopik kolesterol embolileri

Küçük böbrek damarlarında iskemi

Böbrek disfonksiyonu

Vasküler manipülasyon

Spontan (seyrek)

Ateroembolik böbrek hastalığı-klinik

Ekstremite mavi renk değişikliği

Palpabl purpura

Livedo retikülaris

Proteinüri

Eozinofilüri / Eozinofili

Hipokomplemantemi

Diğer organ sistemlerinde iskemi,infarktüs (ciddi ise)

Renal ven trombozu-klinik

Böğür ağrısı

Mikroskopik veya makroskopik hematüri

LDH yüksekliği

Pulmoner emboli bulguları olabilir

HUS ve TTP klinik bulguları

HUS

Mikroanjiopatik hemolitik anemi

Trombositopeni

Böbrek yetmezliği

TTP

Mikroanjiopatik hemolitik anemi

Trombositopeni

Böbrek yetmezliği

Ateş

Nörolojik bulgular

HUS nedenleri (Erişkinde)

İdiopatik

Diyare

Enterik olmayan infeksiyonlar

Malign HT

Bağ dokusu hastalıkları

Preeklampsi

İlaçlar (oral kontraseptifler, mitomisin C, cyclosporine, takrolimus)

Böbrek hastalığı ile birlikte olan disproteinemiler

Multipl myeloma

Amiloidoz

Kriyoglobulinemi

Hafif zincir nefropatisi

Waldenström makroglobulinemisi

SDBY nedenleri

Diabetes mellitus

Hipertansiyon

Glomerülonefrit

PBH

Amiloidoz

Bilinmeyen %5

Renal osteodistrofi nedir?

KBY’nin komplikasyonu olarak gelişen ciddi kemik hastalığı

Üç tip

Yüksek dönüşümlü kemik hastalığı

Düşük dönüşümlü kemik hastalığı

Mikst

Alüminyum toksisitesinin bulguları?

Mikrositik anemi

Osteomalazi

Ensefalopati

Diyaliz amiloidozu?

Beta 2 mikroglobulin

En sık klinik bulgusu karpal tünel sendromu

Ambulatuvar KB ölçümü endikasyonları?

Beyaz önlük HT

Dirençli HT

Hipotansif ataklar

Epizodik HT

Otonomik disfonksiyon

 

Bir Cevap Yazın