Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklığı

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklığı

Tanım

Renal pelvisten üretere yeterli miktarda idrarın direne olamaması sonucunda, renal pelvis ve intrarenal kalikslerin hidrostatik genişlemesidir.

Epidemiyoloji

Antenatal dönemde tespit edilen hidronefrozların en sık nedenidir (%40)

Yenidoğan dönemindeki lomber kitlelerin en sık nedenidir

Görülme sıklığı: 1/1250 canlı doğum

Erkeklerde 2 kat daha sık görülür

En sık sol tarafta (%60), %5-10 bilateral görülür

Etyoloji

İntrensek Darlık

Rekanalizasyon defekti (en sık)

Üreteropelvik bölgedeki polipler

Üreteral kapakçıklar

Üreterin pelvise yüksek giriş yapması

Etyoloji

Dıştan Bası

Aberan renal damarlar (%20-30)

Fibröz bantlar, yapışıklıklar

VUR

UPB darlıklıklarının %14’ünde VUR bulunur

Klinik

Abdominal kitle

Hematüri

İdrar yolu enfeksiyonu

Bulantı, kusma

Gelişme geriliği

Lomber ağrısı

Tanı

Prenatal USG

Normal böbrek 15. haftadan itibaren görülebilir

Genişlemiş üriner sistem 12. haftada dikkat çekebilir

  1. haftadan sonra %95 doğru tanı konulabilir

Tanı

Postnatal USG

Böbrek boyu ( uzun eksen)

Renal pelvis transvers çapı (AP çap)

Renal parankim kalınlığı

Alt üriner sistemde üreter genişliği

İşeme sonrası rezidü

Tanı – Evreleme

Tanı

Tanı

VCU

Tanı

Diüretik renal sintigrafi

DTPA (99mTc-dietylenetriamine pentaacetic acid)

MAG3 (99mTc-mercaptoacetyltriglycine)

t1/2<10 dk – normal

t1/2>20 dk – UP tıkanıklık

Tanı

Tanı

MR Ürografi

Çok dilate ve kötü fonksiyone sistemi  iyi gösterir

Renal fonksiyonu zarar gören şiddetli hidronefrozlu hastalarda

Tanı

IVP

Obstrüksiyonun yerinin tespitinde faydalıdır

Preoperatif dönemde anatominin değerlendirilmesi için de önemlidir

Tedavi

Konservatif Tedavi

Cerrahi Tedavi

Konservatif Tedavi

Hidronefrozlu hastaların çoğu kendiliğinden düzelmektedir

Yaklaşık  %25’ine cerrahi tedavi gerekir

Evre 3 veya 4 hidronefrozlu tüm infantlara yaşamın ilk yılında antibiyotik profilaksisi uygulanır

3-6 ayda bir takip önerilir

İleri derece hidronefrozlarda ameliyata kadar nefrostomi kateteri konulabilir

Cerrahi Tedavi Endikasyonları

Sintigrafide obstruksiyonla beraber böbrek fonksiyonlarında %40’ın altında azalma

Hidronefrozun sürekli artması

Febril enfeksiyon geçirme

Cerrahi Tedavi Endikasyonları

Unilateral gross hidronefroz    (AP çap > 50 mm)

Şiddetli bilateral hidronefroz

Semptomatik kötüleşmenin olduğu vakalar

( taş oluşumu, tekrarlayan ağrı atakları gibi)

Cerrahi Tedavi

Dismembred Pyeloplasti

Cerrahi Tedavi

Bir Cevap Yazın