Üveitler

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

ÜVEİTLER

Üveitler

Üveal  dokularıninflamasyonuna “ÜVEİT” denir.

Sınıflamalar;

Anatomik

Klinik

Etyolojik

Anatomik Sınıflama

Anterior Üveit

İntermedier Üveit

Posterior Üveit

Pan Üveit

Klinik Sınıflama

Akut Üveit

Kronik Üveit

Etyolojik Sınıflama

Eksojen Üveit

Endojen Üveitler

Sistemik hastalıklarla birlikte bulunanlar  ( Sarkoidoz vb. )

İnfeksiyon sonucu ( tbc, candida, HSV vb )

İdiopatik Nonspesifik Üveitler

Anterior Üveit

Göz ve alın bölgesinde künt ağrı

Görme azlığı

Fotofobi

Aşırı sulanma

İntermedyer Üveit

Floaters (Göz önünde uçuşan cisimler)

Görmede azalma

Posterior Üveit

Görmede azalma

Floaters

Ağrısızdır !

Anterior Üveit

İnjeksiyon (Dilate konjonktival damarlar)

Anterior Üveit

Keratik Presipitat

(Kornea endotelinde biriken inflamasyon hücrelerine )

Anterior Üveit

Mutton fat (yağ damlası)

(Makrofaj ve epiteloid hücrelerden oluşan büyük çaplı  birikintiler)

– Kr. üveit bulgusu

Anterior Üveit

İris Nodülleri

Koeppe (pupilla kenarında)

Busacca (iris stromasında)

Anterior Üveit

Busacca

Anterior Üveit

Tindal Fenomeni (Ön kamarada hücre nedeniyle bulanıklaşma)

Ön vitreus Hücreleri

Aköz Flare  (Ön kamaraya protein sızıntısı)

Anterior Üveit

Hipopiyon

Anterior Üveit

Posterior Sineşi

İntermedier Üveit

Ön kamarada daha az sayıda hücreyle birlikte bulunan hücresel infiltrasyon

Fundusta fokal inflamatuar lezyonların yokluğu

Posterior Üveit

Vitreusta hücre

Flare

Posterior vitreus dekolmanı

Koroidit

Retinit

Retinal vaskülit

Aktif Fokal Koroidit

Eski Multifokal Koroidit

Aktif Fokal Retinit

Periflebit

Üveitler

Artritlerle Birlikte Bulunan Üveitler

Noninfeksiyöz Sistemik Hastalıklardaki Üveitler

Kronik Sistemik İnfeksiyonlardaki Üvetler

Viral Üveitler

Fungal Üveitler

Artritlerle Birlikte Bulunan Üveitler

Ankilozan Spondilit

Reiter Sendromu

Psöriatik Artrit

Juvenil Romatoid Artrit

Tekrarlayan Polikondrit

Ankilozan Spondilit

Sakroiliak eklemleri ve aksial iskeleti tutan bir hastalıktır.

Bazı hastalarda akut iritis ilk bulguyu teşkil eder.

HLA B27 (+) , RF tipik olarak (-) tir.

E/K :5/1

Ankilozan Spondilit

Sakroileitis

Ankilozan Spondilit

Akut İritis ( Genellikle unilateraldir )

Tek taraflı akut iritisi bulunan bütün genç erkeklerin bel semptomları olup olmamasına bakılmaksızın sakroiliak eklem grafisi istenmelidir!!!

AS’de uzun vadede görme prognozu iyidir.

Ankilozan Spondilit

Akciğer üst loblarında fibrozis

Aort yetmezliği

AS’nin kesin tanısı sakroileitin varlığı ile konur.

Laboratuar Bulguları ( ESR artmıştır, Normokrom Normositer Anemi, Lökosit normal )

Reiter Sendromu

Üretrit veya servisit ile beraber meydana gelen ve bir aydan uzun süren periferik artrit episodu ile karakterizedir.

Erkeklerde daha sıktır.

HLA B27 70% pozitiftir. %60’ında sakroileit.

Reiter Sendromu Bulguları

Artrit ( Tipik olarak diz ve topuklarda )

Üretrit

Geçici ağrısız oral ülserler

Nadiren aort yetmezliği,  EKG’de PR uzaması

Reiter Sendromu Bulguları

Keratoderma Blennorrhagica

RS’da Tedavi

Antibiyotik ( Doksisiklin )

NSAID

Psöriatik Artrit

Psöriatik artrit, psöriazis hastalarının %7’sini etkiler.

K/E:1 HLAB27(+), HLA B17(+)

Tırnak değişiklikleri ile birlikte görülen DIF eklem tutulumu en sık görülen tiptir.

Benekli tırnak

PA’de Okuler Bulgular

Konjonktivit: Vakaların %20’sinde görülür.

Akut İritis: AS ve Reiter sendromuna göre azdır.

Keratit: Akut iritisli hastaların bazılarında limbusun hemen iç kısmında zeminden kabarık korneal infiltratlar şeklindedir.

Sekonder Sjögren Sendromu

Juvenil Romatoid Artrit

JRA on altı yaşın altında çocuklarda meydana gelen asgari üç aylık bir seyir gösteren nadir bulunan idiyopatik enflamatuar bir artrittir.

Hasralar IgM romaroid faktör açısından seronegatiftir.

Juvenil Romatoid Artrit

Oligoartriküler JRA

Poliartriküler JRA

Sistemik JRA

Oligoartiküler JRA

JRA hastalarının % 60’ı oligoartriküler tiptedir.

Dört ya da daha az eklem tutulur.

% 75’inde ANA ( + ) ‘tir. Üveitin en yaygın olduğu gruptur.

Oligoartiküler JRA kendi içinde iki grupta incelenebilir.

Oligoartriküler JRA Tip I

Kızlarda sıktır. 6 yaşından önce…

Dizler, ayak bilekleri, dirsekler tutulur.

Kalça eklemi tutulmaz, sakroileit yoktur.

İridosiklit tip I oligoartriküler JRA’da sıktır. (50%)

RF(-) , ANA 90% (+)

Oligoartriküler JRA Tip II

Erkeklerde sıktır. 8 yaşından sonra

En sık kalça eklemi tutulur.

Sakroileit sıktır. Entesopati de bu tipte görülür.

İridosiklit 10-20% vakada görülür.

HLA B27 75% (+)

RF (-) ve ANA (-)

Poliartriküler JRA

%20’si bu gruptadır.

Dörtten fazla eklem tutulumu vardır.

Üveit bu grupta görülsede azdır. %5

Sistemik JRA

JRA hastalarının %20’si bu gruptadır.

E/K:1

4 yaş altında daha sık

Artrit, yüksek intermittan ateş, döküntüler, HSM ve anemi ile karekterizedir.

RF(-) ve ANA (-)

Üveit nadiren görülür.

Juvenil Romatoid Artrit

JRA’da Hastaların Okuler Taraması

Sistemik başlangıç – yılda bir

Poliartriküler başlayış – 9 ayda bir

Poliartriküler başlayış + ANA – 6 ayda bir

Oligoartriküler başlayış – 4 ayda bir

Oligoartriküler başlayış + ANA – 3 ayda bir

JRA’da Üveit

Kronik ve nongranülomatöz vasıfta olup 70% vakada bilateraldir.

Değişmez biçimde asemptomatiktir.

Ağır üveitte dahi gözde injeksiyon haline rastlanmaz.

Keratik presipitatlar çoğunlukla küçük ya da orta vasıftadır.

JRA’da Üveit Prognozu

10% hafif seyreder

15% dört aydan daha az süren tek hecme

50% ortadan ağıra değişen dört aydan fazla süren hecme

25% ağır seyir ( Bant keratopati, katarakt, Sekonder Inf. Glokom )

Tekrarlayan Polikondrit

Konnektif dokuda tekrarlayıcı inflamasyon ve doku yıkımı ile karakterizedir.

Genellikle dış kulak kıkırdağı, nasal, kostal, trakeal, larengeal kıkırdakları tutar.

Vakaların %10’unda ön üveit meydana gelirken, %30-60’ında episklerit ve sklerit meydana gelir.

Noninfeksiyöz Sistemik Hastalıklardaki Üveitler

Sarkoidozis

Behçet Hastalığı

Vogt-Koyanagi-Harada

İnflamatuar Barsak Hastalıkları

Nefritler

Sarkoidozis

Non kazeifiye granülom ile karakterize bir multisistem hastalığıdır.

90% vakada akciğerler tutulur.

Akut artrit sarkoidozun en sık rastlanılan romatolojik bulgusudur.

Sarkoidoziste Akciğer Tutulumu

Sarkoidozis’de Cilt Bulguları

Eritema nodozum

Sarkoidozis’de Cilt Bulguları

Kutane granülom

Sarkoidozis’de Cilt Bulguları

Lupus pernio

Sarkoidozis

MSS tutulumu 5%

Kranial sinir tutulumu – en sık fasyal sinir

Meningeal tutulum, intrakranial intraspinal granülom

Sarkoidozis

PA Akciğer grafisi ( 90%’sinde anormaldir )

AC biyopsisi

Konjonktiva biyopsisi

Lakrimal Gland biyopsisi

Kweim Siltzbach Testi (85%’sinde pozitiftir)

Serum ACE düzeyi

Kalsiyum testleri

Sarkoidozis

Galyum 67

Bronkoalveolar Lavaj

Sarkoidoziste Okuler Bulgular

Keratokonjonktivitis sicca

Anterior üveit ( Genelde bilateral )

Diffüz Vitritis

Periflebit ( Arka segment sarkoidozunun en sık bulgusudur )

Retinal, preretinal granülom ( Nadir )

Koroid granülomu ( yaygındır )

Sarkoidoziste Ön Segment Tutulumu

Sarkoidozis’te Arka Segment Tutulumu

Periflebit ve Mumalevi Hemoraji

Preretinal Granülom

Optik Disk Granülomu

Behçet Hastalığı

Doğu Akdeniz ve Japonya’da yaygın

HLA B5(+)

İlk tanımlanması orogenital aftlar ve hipopiyonlu iridosiklit ile karakterizedir.

Behçet Hastalığı

Oral Aft – Her zaman görülür.

Hastalığın ortaya çıkışında en yaygın görülen ilk semptomdur.

Genital ülserasyon

Behçet Hastalığı

Eritema Nodosum

Akneiform lezyonlar

Ciltte aşırı hassasiyet

Behçet Hastalığı

Tromboflebit

Artralji, artrit

Nörolojik Tutulum

Behçet Hastalığı

Bilateral non granülomatöz Üveit

Behçet Hastalığı

Retinit

Obstrüktif Retinal Periflebit

Diffüz Retinal Ödem

Akut Masif Retina Eksüdasyonu

Vitritis

Retinal ve Optik atrofi

Vogt – Koyanagi – Harada

Pigmentli bireyleri etkileyen bir multisistem hastalığıdır.

HLA DR4 ve DW15 prevalansında artış vardır.

Vogt – Koyanagi’de deri değişiklikleri ve anterior üveit

Harada sendromunda ise nörolojik belirtiler ve eksudatif retina dekolmanı

Vogt – Koyanagi – Harada

Alopesi

Poliosis

Vitiligo

Nörolojik belirtiler  (Meningeal tutulum )

Vogt – Koyanagi – Harada

Kronik Granülomatöz iridosiklit

Multifokal Koroidit

Sensoryal retinada multifokal ayrışmalar

Eksudatif retina Dekolmanı

İnflamatuar Barsak Hastalıkları

Colitis Ülseroza

Crohn Hastalığı

Whipple Hastalığı

Colitis Ülseroza

Rektum ve kolon tutulumu yapan kronik idiopatik bir multisistem hastalığıdır.

Kript abseleri, pseodopolipozis, barsak mukozasında diffüz yüzeyel ülserasyon

Colitis Ülseroza

Ciltte eritema nodosum ve pyoderma gangrenozum

Artrit sakroileit tarzında

KC’de sklerozan kolanjit ve kolanjio karsinom

Arteryel ve venöz tromboz

Colitis Ülseroza

Akut iridosiklit vakaların ancak 5% sinde meydana gelir.

Periferik Korneal infiltrat

Nadiren papillit

Crohn Hastalığı

Barsağın tüm katmanlarını tutabilen, nonkazeifiye multifokal granülomla karekterize idiopatik kronik bir hastalıktır.

Crohn Hastalığı

Tüm GIS tutulabilir. En sık ilioçekal bölgeye yerleşir.

Eritema nodosum, hepatit, reaktif artrit, ankilozan spondilit görülebilir.

Crohn Hastalığı

Akut iridosiklit

Konjonktivit

Sklerit

Episklerit

Periferik Korneal İnfiltrat

Whipple Hastalığı

İntestinal malabsorbsiyon ve steatore ile karekterizedir.

Jejunum biyopsisinde makrofajlar içinde PAS(+) intrasellüler granüller görülür.

Artralji, ciltte hiperpigmentasyon, periferik LAP, HSM, nörolojik lezyonlar ve kardiak üfürümler görülebilir.

Whipple Hastalığı

Kronik iridosiklit

Vitritis

Posterior segment inflamasyonu

Nefritler

Tübülointerstisyel nefrit

IgA Nefropatisi

Tübülointerstisyel Nefrit

Antibiyotik ve NSAID kullanımı

Renal hastalık üveitten önce ortaya çıkar.

Hastalığın ortaya çıkışı esnasında yorgunluk, kilo kaybı, proteinüri, anemi, hipertansiyon, nonoligürik böbrek yetmezliği

Sistemik steroide cevap iyidir.

Tübülointerstisyel nefritteki üveit, bilateral ve nongranülomatözdür.

IgA Nefropatisi

Glomerüler mesengiumda IgA’nın bulunduğu sık görülen bir böbrek hastalığıdır.

Üç ve beşinci dekat arasında

ÜSYE’yi izleyen makroskopik hematüri

Okuler bulguları; İritis, Keratokonjonktivitis sicca, Sklerit

Kronik Sistemik Enfeksiyonlardaki Üveitler

AIDS

Toksoplazma

Toksokaryazis

Viral Üveitler

Fungal Üveitler

AIDS

AIDS büyük oranda cinsel temasla geçen HIV virusunun neden olduğu bir hastalıktır.

AIDS’li hastalarda göz kapaklarında molloscum kontagiozum kaposi sarkomuna yatkınlık vardır.

AIDS, hastalarında Herpes Zoster Oftalmicus daha ağır seyir sürerken Herpes simpleks keratiti kornea periferinde dendritler şeklinde seyreder.

Retinal mikroanjiopati Aids hastalarının 60%sinde meydana gelir

Aids hastalarında cytomegaloviruse yatkınlık nedeniyle CMV retiniti sık görülür

Yine pnömosistis cariniye yatkınlık sonucunda bu hastalarda pnömosistis carini koroiditi sıktır.

AIDS’te CMV Retiniti

AIDS’te Pnömosistis Karini Retiniti

Toksoplazma 1

Toksoplazma gondii mecburi bir hücre içi protozoondur.

Parazit, sporokist halinde kedi dışkısıyla atılır. Bradizoit halinde kist şeklinde dokuda bulunur. Tachyzoite parazitin prolifere olan doku hasarı ve inflamasyondan sorumlu olan formudur.

Teşhisinde indirekt immünofloresan antikor testleri, hemaglütinasyon testleri, enzime bağlanmış immunosorban analizleri kullanılmaktadır.

Toksoplazma retiniti en sık görülen infeksiyöz retinit sebebidir.

Toksoplazma 2

Hastalık üç önemli klinikle seyreder.

İridosiklit

Unifokal nekrotizan retinit

Papillit

İyileşme oranı mikroorganizmanın virulansına, şahsın immun sisteminin yeterliliğine, lezyonun büyüklüğüne ve antimikrobiyal ilaçların kullanılıp kullanılmadığına göre değişiklik gösterir.

Tedavide sistemik steroidler, klindamisin, sülfonamidler, pyrimethamine, kotrimaksazol, azitromisin, atovaquone kullanılır.

Toksoplazma Korioretiniti

Toksokaryazis

Toksokaryazis, köpeklerde bulunan Toksocara canis adlı sıradan bir intestinal askarisin sebep olduğu bir infestasyondur.

İnsanlardaki infestasyon köpek dışkılarıyla atılan ovumlarla kontamine olmuş toprak veya gıdaların kazara yenilmesiyle vuku bulur.

Visseral larva migrans genellikle iki yaşlarında ortaya çıkan ağır bir sistemik infestasyon nedeniyle ortaya çıkar. Hafif ateş, hepatosplenomegali, pnömoni, konvülsiyonlar görülür.

Okuler toksokaryazis, visseral larva migranstan çok farklıdır. Bu hastalıkta en yaygın bulunan üç okuler lezyon;

Kronik endoftalmiyi andıran tablo

Arka kutup granülomu

Periferik granülomdur.

Toksokaryazis Korioretiniti

Viral Üveitler

Viral üveitler içinde en göze çarpanlar, herpes zoster iritisi ve konjenital rubelladır.

Herpes zoster iritisinin iris atrofisi, sekonder glokom ve sekonder katarakt gibi komplikasyonları vardır.

Konjenital rubellada ise retinopati( makulada tuz biber manzarası ), katarakt, mikroftalmus, glokom görülür.

Herpes Zoster İritisine Sekonder İris Atrofisi

Eski Rubella Retinopatisi

Fungal Üveitler-1

En önemlileri histoplazmozis ve candidadır.

Histoplazmozise histoplazma capsulatum neden olur. Hastalık inhalasyonla alınır.

Tahmini okuler histoplazmozis sendromu makülopati oluşturuncaya dek asemptomatik seyreder.

En önemli fundus bulguları, atrofik histo spotları ve peripapiller atrofi, lineer koryoretinal atrofi çizgileri fundus periferinde görülür.

Vitreus berrak kalır ve hiçbir zaman tutulmaz.

Histoplazma Koryoretinitine Bağlı Periferik Atrofik Histoplazma Spotları

Fungal Üveitler – 2

Candida uyuşturucu bağımlıları, hemodiyaliz hastaları ya da düşkün hastalarda daha sık görülür.

Retinada pamuk yumakları şeklinde yüzen gezen koloniler oluşturur

Candida Retiniti

Üveitlerde Tedavi

Amaç:

Görmeyi tehdit eden komplikasyonlara mani olmak.

Hastanın ağrılarını gidermek

Mümkün olduğu taktirde altta yatan sebebi bulup tedavi etmek

Midriyatikler

Midrayatik kullanımında iki önemli neden vardır. Bunlardan birisi anterior üveitlerde ortaya çıkan silier kas ve pupilla sfinkterindeki spazmı ortadan kaldırarak hastanın rahatlatılması, diğeri ise arka sineşi gelişiminin engellenmesidir. Bu amaçla tropikamid, siklopentolat kullanılabilir.

Steroidler

Steroidler topikal, periokuler injeksiyon şeklinde ve sistemik olarak hastalığın durumuna göre kullanılabilir. Bu amaçla topikal kullanımda dexamethasone, bethametazone, prednisolone kullanılırken, periokuler injeksiyonda dexhamethasone, triamcinolone, metilprednisolone acetat kullanılır. Sistemik tedavide ise prednisolone tercih edilir.

Siklosporin

Faydalı ve steroid tasarrufu sağlayan bir ajandır. Hipertansiyon ve nefrotoksisite ana komplikasyonlarını teşkil etsede ilacın düzgün bir şekilde kullanımı halinde bu komplikasyonlar sistemik steroid tedavisinin yan etkilerine kıyasla çok daha kabul edilebilir türden rahatsızlıklardır.

Bir Cevap Yazın