Vezikoüreteral Reflü

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

Tanım

Mesanedeki idrarın üst üriner sisteme geri kaçmasıdır.

Patofizyoloji

Epidemiyoloji

Sağlıklı çocuklarda VUR sıklığı %1

İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle araştırılan çocuklarda görülme sıklığı %30-70

Prenatal USG’de hidronefroz tespit edilen bebeklerin 1/3’ünde VUR (+)

Epidemiyoloji

Genetik Faktörler

Kardeşlerinde VUR olan çocuklarda VUR sıklığı %25-33 arasındadır

Anne veya babalarında VUR mevcut olan çocuklarda VUR daha sık görülür (%66)

Cinsiyet

Kızlarda daha sık görülür.

Erkeklerde ise genelde daha yüksek evrelidir

Epidemiyoloji

Görülme sıklığı yaşla birlikte azalır

Yaş (yıl)  Sıklık (%)

<1        70

4       25

12      15

Erişkin       5

Sınıflama

Primer VUR: Üreterovezikal bileşkedeki konjenital anatomik ve fonksiyonel defekt sonucu oluşur.

İntravezikal üreterin kısa olması

Detrusör desteğinin yetersiz olması

Üreteral orifisin lateral yerleşimli olması

Üreteral orifisin anormal konfigürasyonu

Primer VUR

Primer VUR

Sınıflama

Sekonder VUR: Mesane içi basınç artışı sonucu oluşur.

Nörojenik  veya non-nörojenik mesane disfonksiyonu

Mesane çıkışında tıkanıklık

Posterior üretral valv

Üretral darlık

Klinik

Sık idrar yolu enfeksiyonları, piyelonefrit

Yenidoğan: Gelişme geriliği, kusma, ateş, uzamış sarılık, beslenme güçlüğü

Çocuklarda: Karın ağrısı, enürezis,sık idrara gitme, acil şıkışma hissi

VUR – Morbidite

Tanı

İdrar tahlili, idrar kültürü, BFT

Renal USG

Prenatal tanı

Üreteropelvik dilatasyon

Pelvik veya üreteral duvar kalınlaşması

Kortikomedüller farklılığın olmaması

Renal displazi (korteks kalınlaşması ve hiperekojenitesi, küçük böbrek)

Tanı

Voiding (İşeme) Sistoüretrografisi – VCU

Tanı

VCU

Tanı

Tanı

Böbrek sintigrafisi – DMSA (99mTc-Dimerkaptosüksinik asit)

Tanı

Sistoskopi: Cerrahi tedavi kararı verilen her olguda mutlaka yapılmalıdır.

Ürodinami

Tedavi

Spontan İyileşme

Evre I  %85

Evre II  %75

Evre III  %50

Evre IV  %20

Evre V  %10

Tedavi

Tıbbi Tedavi

Cerrahi Tedavi

VUR’un hafif formları en iyi tıbbi tedavi, şiddetli formları ise en iyi cerrahi tedavi ile sağıltılabilir.

Tıbbi Tedavi

Amaç: Üriner enfeksiyonları önlemek

Koruyucu Antibiyotik

Trimethoprim-sulphamethoxazol (2 mg/kg)

Nitrofurantoin (1-2 mg/kg)

Amoksisilin (20 mg/kg)

Tıbbi Tedavi

Yardımcı tedaviler

Tuvalet eğitimi, çift işeme

Kabızlık tedavisi

Antikolinerjikler – Oksibutinin HCl

Üroterapi ve biofeedback

Temiz aralıklı kateterizasyon

Tıbbi Tedavi

Hastaların düzenli takibi gerekli

2-3 ayda bir idrar tahlili ve idrar kültürü

Renal USG (yılda bir)

VCU (yılda bir)

Böbrek sintigrafisi (6-12 ayda bir)

Cerrahi Tedavi

Cerrahi Endikasyonları

Cidde VUR (evre IV,  V)

Antibiyotik tedavisine rağmen tekrarlayan İYE

Takipte yeni renal skar alanlarının belirlenmesi

Böbrek büyümesinin durması

İlerleyen yaşa rağmen VUR’un devam etmesi

Tıbbi tedaviye aile uyumsuzluğu

Cerrahi Teknikler

Endoskopik Submukozal Enjeksiyon

Üreteral Reimplantasyon Teknikleri

Politano-Leadbetter tekniği

Cohen tekniği

Lich-Gregoir tekniği (ekstravezikal yaklaşım)

Endoskopik Tedavi (STING)

Endoskopik Tedavi (STING)

Politano-Leadbetter onarımı

Politano-Leadbetter onarımı

Politano-Leadbetter onarımı

Cohen çapraz-trigonal onarım

Cohen çapraz-trigonal onarım

Ekstravesikal (Lich-Gregoir) onarım

Bir Cevap Yazın