Viscerecranium (Splanchnocranium)

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

nVISCEROCRANIUM
nViscerocranium (Splanchnocranium)
n
Toplam 14 tanedir:
nConcha nasalis inferior  : 2
nOs lacrimale  : 2
nVomer  : 1
nOs nasale  : 2
nOs zygomaticum  : 2
nOs palatinum  : 2
nMaxilla  : 2
nMandibula  : 1
nConcha nasalis inferior
nBurun boşluğunun dış duvarında bulunur
n2 yüzü, 2 kenarı ve 2 ucu var
nİç yüzü: Burun bölmesine bakar
nDış yüzü: Burun boşluğunun dış duvarının yapısına katılır
n
nÜst kenar:
Ön bölüm maxillanın crista conchalisi ile.
Arka bölümü os palatinumun crista conchalisi ile eklem yapar.
n
nOrta bölümde 3 çıkıntı vardır:
Önden arkaya proc. lacrimalis, proc. maxillaris, proc. ethmoidalis
n
nProc. lacrimalis, maxillanın proc. frontalisi ile canalis nasolacrimalisi oluşturur
nProc. maxillaris, sinus maxillarisin iç duvar yapısına katılır
nConcha nasalis inferiorun alt kenarı serbesttir
nOs lacrimale
n2 yüzü, 4 kenarı vardır
nDış yüze orbital yüz de denir.
nOrbital yüzde crista lacrimalis posterior bulunur
nBu cristanın alt ucundaki çıkıntıya hamulus lacrimalis denir
nBu çıkıntı maxilla ile birleşerek canalis nasolacrimalisin ağzını oluşturur
nOs lacrimale
  Sulcus lacrimalis:
nCrista lacrimalis posteriorun ön tarafında kalan oluktur
nBu oluk maxillanın proc.frontalisindeki aynı isimli olukla birleşerek fossa sacci lacrimalis denen çukurluğu oluşturur
nOs lacrimalenin iç yüzü burun boşluğuna bakar
n
n
nOs lacrimale
nÜst kenarı os frontale ile,
nArka kenarı os ethmoidale’nin lamina orbitalisi ile,
nön kenarı maxillanın proc. frontalisi ile,
nalt kenarı arka tarafta maxillanın lamina orbitalisi, önde concha nasalis inferiorun proc. lacrimalisi ile eklem yapar
n
nEklem yaptığı kemikler:
nOs frontale
nOs ethmoidale
nMaxilla
nConcha nasalis inferior
n
nVomer
nBurun bölmesinin arka alt kısmının yapısına katılır
n2 yüzü 4 kenarı vardır
nSağ ve sol yüzde sulcus vomeris denilen oluk vardır. Burada n. nasopalatinus bulunur
nÜst kenarı kalındır ve ala vomeris denen iki kanat ve arasında bir oluk vardır
nBu oluğa sfenoid kemiğin rostrum sphenoidalesi oturur
nVomer
nAla vomerler, yanlarda os sphenoidale ve os palatinum ile eklem yapar
nAlt kenarı maxilla ve os palatinum ile eklem yapar
nArka kenar serbesttir ve crista chonalis vomeris adını alır. Chona nasi’lerin arasında bulunur
nÖn üst kenarı, ethmoid kemiğin lamina perpendicularisi ile eklem yapar
nPars cuneiformis vomeris:
Öndeki kama şeklindeki bölüm
nOs nasale
nBurun sırtını oluşturur
nİç yüzde sulcus ethmoidalis bulunur. İçinde n.ethmoidalis anterior seyreder
nÜst kenarı frontal kemiğin inc. nasalisi ile eklem yapar
nAlt kenarı apertura priformisi üstten sınırlar
nDış kenarı maxillanın proc.frontalisi ile eklem yapar
nEklem yaptığı kemikler:
nFrontal
nMaxilla
n
nOs zygomaticum
nOrbitanın alt dış duvarının yapısına katılır
nAyrıca fossa temporalis ve fossa infratemporalisin yapısına katılır
n3 yüzü 3 çıkıntısı vardır
  Facies lateralis: Dış yüz
nFor.zygomaticofaciale:
  Facies temporalis: Arka yüz
nFor.zygomaticotemporale
  Fecies orbitalis:
nOrbitanın yapısına katılır
nFor.zygomaticorbitale: Orbital yüzde bulunur
n
nOs zygomaticum
nProc.frontalis
nProc.temporalis
nProc.maxillaris
nOs palatinum
nHorizontal ve vertikal bölümü vardır. L harfine benzer
nMaxillanın arkasındadır
nSert damak ve burun boşluğunun yan duvarının yapısına katılır
nAz da olsa orbitanın yapısına katılır
nFossa pterygopalatina, fossa pterygoidea ve fossa infratemporalisin yapısına katılır
n
nOs palatinum
n2 laminası ve 3 çıkıntısı vardır:
  Lamina horizontalis:
n Karşı tarafın aynı çıkıntısı ile birleşir ve palatum durumun arka ¼ ünün oluşturur
nLamina horizontalisin üst yüzüne facies nasalis, alt yüzüne facies palatina denir
nArka kenara yumuşak damak tutunur
nHer iki tarafın arka kenarları spina nasalis posterioru oluşturur
nAlt yüzün arka dış kısmında for.palatinum majus, for.palatinum minus’lar vardır
nCrista nasalis: Ön tarafta maxillada devam eden bu cristaya vomer oturur
n
nLamina perpendicularis
nKemiğin vertikal kısmıdır. 2 yüzü vardır
nFacies nasalis, facies maxillaris
  Facies nasalis:
nBurun boşluğunun dış duvarının arka bölümünü oluşturur
nBu yüzde 2 crista vardır:
nCrista ethmoidalis: üsttedir. Concha nasalis medius
nCrista conchalis: alttadır. Concha nasalis inferior tutunur
nLamina perpendicularisin dış yüzüne facies maxillaris denir. Bu maxillanın facies nasalisi ile eklem yapar
  Facies maxillaris:
nFossa pterygopalatinanın yapısına katılır
nLamina perpendicularis
nSulcus palatinus major:
(canalis pterygopalatinus):
nArka kenarda bulunur. Sfenoid kemiğin pterygoid çıkıntısındaki aynı isimli sulcus ile birleşerek canalis pterygopalatinusu oluşturur
nCanalis palatinus major yukarıda fossa pterygopalatinaya açılır
nProc.maxillaris: Ön kenardaki çıkıntı.
nBu çıkıntı hiatus maxillarisi arkadan daraltır
nLamina perpendicularis
nArka kenarı pterygoid çıkıntının lamina medialisi ile eklem yapar
nProc.pyramidalis: Arka kenarın aşağı doğru olan uzantısı
nLamina perpendicularisin üst kenarında iki çıkıntı ve iki çentik vardır
nÖndekine proc.orbitalis, arkadakine proc.sphenoidalis denir
nProc.orbitalis orbita yapısına katılır
nProc.sphenoidalis sfenoid kemiğin corpusu ile eklem yapar
nIncisura sphenoidalis: İki processus arasındaki çentik. Bu çentik sfenoid kemik tarafından kapatılarak foremen sphenopalatinum şekline döner
nEklem yaptığı kemikler:
nSfenoid, ethmoid, maxilla, concha nasalis inf., vomer
n
nMaxilla
  4 boşluğun yapısına katılır:
nAğız boşluğu, burun boşluğu, orbita, sinus maxillaris
  2 çukurun yapısına katılır:
nFossa infratemporalis
nFossa pterygopalatina
nAyrıca fissura orbitalis inferior ve Fissura pterygomaxillaris oluşumuna katılır
nMaxilla
nCorpus maxilla
nSinus maxillaris
nFacies nasalis
nFacies infratemporalis
nFacies orbitalis
nFacies anterior
nMaxilla
  Hiatus maxillaris:
nİç yüzün ortasındaki geçit. Burun boşluğunu sinus maxillarise bağlar
nHiatus maxillarisin üst kısmı ethmoid ve lakrimal kemikler tarafından kapatılır
nMaxilla
  Hiatus maxilarisi daraltanlar:
nEthmoid kemiğin proc.uncinatusu,
nConcha nasalis inferiorun proc.maxillarisi,
nOs palatinumun lamina perpendicularisi,
nOs lacrimale tarafından daraltılır
nProc.uncinatus bu açıklığı ikiye ayırır. Mukoza, deliklerden birisini kapatarak bağlantısını sürdürür
nİç yüzde crista conchalis var.
nBuraya concha nasalis inferiorun ön kısmı yapışır
nMaxilla
  Sulcus lacrimalis:
nBu sulcus lakrimal kemik ve konka nasalis inferior tarafından canalis nasolacrimalise dönüştürülür
n
nMaxilla (facies infratemporalis)
nBu yüz kabarık ve pürtüklü
nBuradaki deliklere foramina alveolaria denir.
nBu delikler canales alveolares olarak devam eder
nBu kanallardan a.n.alveolaris superior posteriorlar geçer
nBu yüzün alt kısmında tuber maxilla vardır
nTuber maxillanın medial kısmı proc.pyramidalis ile eklem yapar
nBunun üst kısmı, fossa pterygopalatina’nın ön duvarını oluşturur
nFacies orbitalis
nOrbitanın alt duvarının yapısına katılır
nBu yüz os lacrimale, os ethmoidale’nin lamina orbitalisi, os palatinumun proc.orbitalisi ile eklem yapar
nOs lacrimalenin oturduğu çentiğe incisura lacrimalis denir
nBu yüzün arka tarafı serbest sonlanır ve fissura orbitalis inferioru önden sınırlar
nArkada facies infratemporalis ile devam eder
nFacies orbitalis
nMargo infraorbitalis: Ön kenar
nProc.frontalis
nProc.zygomaticus
nSulcus infraorbitalis: Facies orbitaliste
nCanalis infraorbitalis
nForamen infraorbitale: Maxillanın ön yüzündedir
n
nFacies anterior
nÖn-iç taraftaki çentiğe inc.nasalis denir. Karşı tarafın inc.nasalisi ve os nasaleler ile apertura piriformisi sınırlar
  Spina nasalis anterior:
nApertura priformisin alt ortasındaki çıkıntı
  Proc.alveolaris:
nDiş köklerinin oturduğu kabartılar vardır
  Fossa canina:
nFor.infraorbitalenin hemen altındaki çukur
nMaxilla
  Proc. Zygomaticus:
nOs zygomaticum ile eklem yapar
nArka yüzü fossa infratemporalisi önden sınırlar
  Proc.frontalis:
nÖnde os nasale, arkada os lacrimale, yukarıda os frontale ile eklem yapar
nOrbitaya bakan yüzünde vertikal olarak crista lacrimalis anterior bulunur
nBu kenarın arkasında sulcus lacrimalis bulunur
nBu oluk os lacrimaledeki aynı isimli sulcusla birleşerek fossa sacci lacrimalisi oluşturur
nBu sulcusun arka tarafındaki kenara margo lacrimalis denir
nMaxilla
nİç yüzde crista conchalis ve crista ethmoidalis bulunur
nCrista conchalise concha nasalis inferior
nCrista ethmoidalise concha nasalis medianın ön kısmı tutunur
nAgger nasi: Crista ethmoidalisin ön yarısı kabarık mukoza şeklinde görülür. Buna agger nasi denir
nMaxilla
  Proc.alveolaris:
nDiş alveollerinin bulunduğu çıkıntıdır.
nKarşı tarafın proc.alveolarisleri ile birleşerek arcus alveolaris superioru oluşturur
nAlveoli dentalis: Diş çukurları
nSeptum interalveolare:
nİki alveol arasındaki bölme
nSeptum interradiculare:
nAynı alveolde bulunan ve aynı dişin kökleri arasındaki bölmelere denir
nJuga alveolaria:
nDiş köklerinin kemiğin dış yüzünde oluşturduğu kabartılar
nMaxilla
  Proc.palatinus:
nHorizontal olarak uzanır
nİki tarafın proc. palatinusu palatum durumun ön ¾’ünü oluşturur
  Sulci palatini:
nMolar dişlere yakın kısımlarda bulunur
  Crista nasalis:
nProc. palatinusun burun boşluğuna doğru yaptığı çıkıntı.
nBu yapı palatin kemikte de devam eder.
nCrista nasalise vomerin alt kenarı oturur
nCanalis incisivus: Proc. Palatinusta bulunur
nFor.incisisvum
nMaxilla
nEklem yaptığı kemikler:
nOs frontale
nOs ethmoidale
nOs nasale
nOs zygomaticum
nOs lacrimale
nConcha nasalis inferior
nOs palatinum
nVomer
nKarşı tarafın maxillası
nMandibula
nKafa iskeletinin en büyük ve hareketli kemiği
nCorpus mandibula
nRamus mandibula: 2 adet
nAngulus mandibula: Corpus ile ramus arasındaki açı
nBasis mandibula: Corpus mandibulanın alt yarısı
nPars alveolaris: Dişlerin bulunduğu üst yarısına pars alveolaris denir
nDişlerin dökülmesi ile pars alveolaris küçülür
n
n
nCorpus mandibula
nSymphysis mandibula: İki tarafın corpusunun ortada birleşim yeri
nProtuberentia mentalis (Gnathion): Corpusun önündeki üçgen saha
nTuberculum mentale: Üçgen sahanın tabanındaki çıkıntılar
nFor. Mentale: 2.premolar dişin alt kısmındaki delik
nLinea obliqua: Tuberculum mentaleden başlayıp ramus mandibulanın ön kenarına uzanan çizgi
n
nMandibula
nSpina mentalis: Symphysis mandibulanın arka yüzündeki çıkıntı
nSpina musculi genioglossi: Üstte
nSpina musculi geniohyoidei: Altta
nFossa digastrica: Spina mentalisin yanındaki çukurluklar
nLinea myelohyoidea: Fossa digastricanın üst kısmından başlar, arkaya ve yukarıya uzanır
nFovea sublingualis: Linea mylohyoideanın ön-üstünde kalan çukurluk
nFovea submandibularis: Bu çizginin altında kalan çukurluk
nTorus mandibularis: Linea mylohyoideanın yukarısında bazen görülen kabartı
n
nMandibula
nPars alveolaris: Dişlerin bulunduğu kısım
nArcus alveolaris inferior
nAlveoli dentalis: Diş çukurları
nSeptum interalveolare: İki alveol arasındaki bölme
nSeptum interradiculare: Aynı alveolde bulunan ve aynı dişin kökleri arasındaki bölmelere denir
nJuga alveolaria: Diş köklerinin kemiğin dış yüzünde oluşturduğu kabartılar
nRamus mandibulae
n2 yüzü, 4 kenarı vardır:
nTuberositas masseterica: Dış yüzde ve angulus mandibula yakınlarındaki pürtüklü saha
nTuberositas pterygoidea: İç yüzde angulus mandibula hizasındaki pürtüklü saha
n
n
nRamus mandibulae
nFor.mandibula: İç yüzün ortalarında bulunur ve kemiğin içinde canalis mandibulae olarak devam eder
nCanalis mandibula for.mentale ile sonlanır
nBu kanal diş alveollerine küçük kanallar ile birleşir
nLingula mandibulae: For.mandibulayı önden çevreleyen çıkıntıya denir
nSulcus mylohyoideus: Lingulanın altından aşağıya doğru uzanan oluk
n
nRamus mandibulae
nAngulus mandibula: Ramus mandibulanın arka kenarı ile alt kenarının birleşme yeri
nProc.coronoideus: Ramus mandibulanın öndeki çıkıntısı. Ön kenarı linea obliqua ile devam eder
nProc.condylaris: Ramus mandibulanın arkadaki çıkıntısı
nIncisura mandibula: İkisi arasındaki çentik
n
nRamus mandibulae
nCaput mandibula: Proc.condylaris ucundaki şişlik
nCollum mandibula
nFovea pterygoidea: Collum mandibulanın ön iç tarafındaki çukurluk
n
nMandibula’da yaşla görülen değişiklikler
  Doğumda mandibula:
n2 kesici, 1 köpek 2 molar süt dişlerinin çukuru bulunur
nCanalis mandibula geniştir
nFor.mentale, 1. molar süt diş alveolünün hemen altında bulunur
nDoğumda angulus mandibula 175 °  ???
nProc. Coronoideus büyüktür
nMandibula’da yaşla görülen değişiklikler
  Doğumdan sonra 1.yaş:
nİki parça olan mandibula, symphysis mandibula’da kaynaşarak tek parça haline dönüşür
nCorpus mandibulanın arka kısmı daha fazla büyür (yeni dişlere yer açmak için)
nAngulus mandibula gittikçe daralır (4. yılda 140°)
nMandibula’da yaşla görülen değişiklikler
  Erişkinlerde:
nPars alveolaris ve corpus eşit yüksekliktedir
nAngulus mandibula 110-120 ° civarındadır
  İleri yaşlarda:
nDişlerin dökülmesi ile pars alveolaris absorbe olur
nBu nedenle corpusun üst kısmı küçülür
nCanalis mandibula ve for.mentale üst kenara çok yakın bulunur
nAngulus mandibula genişler ve 140° ye ulaşır
nCaput mandibula arkaya doğru biraz eğilir
n
n

Bir Cevap Yazın