Vulva ve Vagen Ca

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

VULVA VE VAGEN CA

VULVA CA

  * Jinekolojik ca’ler içersinde 4. Sırada

*Bütün genital ca %4-5’ini oluşturur.

*En çok postmenopozal görülür.

*ABD ort. görülme yaşı 63, ancak son yıllarda % 15’ i 40 y    görülmeye başladı.

*Türkiyede ort. görülme yaşı 58.9 y

*Gelişmiş ülkelerde insidans artıyor.

*Son 10 yılda tedavi stratejisi en fazla değişen ca

-Etyoloji:

*Spesifik bir etyoloji yok

*Risk faktörleri:

-Kronik pururitis

-Vulvanın ıslak kalması

-Kötü hijyen

-Obezite

-Sentetik elyaflı iç çamaşırı kullanımı

-Boya endüstrisinde çalışanlar

-Vulvanın distrofileri (liken sklerozis)

-VIN

-HPV inf.

-İmmunosüpresyon durumları

-Sigara

 

Semptomlar:

*Pururitis ( %80 )

*Kapanmayan yaralar

*Ağrı                En sık başvuru şikayetleri

*Şişlik

*Kitle

*Dizüri

-Semptomlara rağmen erken evrede az yakalanır,

Çünkü;                                                                    *Yaşlı kadınlar tarafından önemsenmez ve utanç duyularak saklanır.

*Vulva inspeksiyonun iyi yapılmaması

-Tümör % 70 oranında labialarda yerleşir. ( en sık labia majör)

 

Histopatoloji:

*Yassı epitel hücreli ca ( tüm ca’ lerin %85-90)

*Malign Melanom

*Bazal hücreli kanser

*Adenokanser

*Verrüköz kanser

*Merkel hücreli kanser

*Metastatik kanser

*Sarkom

*Lenfoma

*Endodermal sinüs tümörü

-Yassı Epitel Hücreli Ca:

*En sık görülen tip

*Postmenopozal kadınların hastalığı

*En sık labia majora üzerinde görülür.

*Alt genital sistemin diğer skuamöz intraepitelyal neoplazileri ile sık birliktelik

-Verrüköz ca:

*Yassı epitel hücreli ca’in bir tipi

*Lokal destrüksiyon gösterir.

*Histolojik olarak kondiloma akküminataya benzer

*Nadir lenf nodu metastazı yapar

-Malign Melanom:

*Vulvada 2. sıklıkta görülen tm

*Vulva ca’lerinin %3-5’ini oluşturur.

*Çoğu labia minora ve klitoris üzerinde bulunur.

*Prognoz lezyonun genişliği ve invazyonun derinliğine bağlıdır.

*Prognoz tayininde Clark sınıflaması kullanılır.Bu sınıflama:

 Düzey      Tanım

I              İn situ melanom

II              Bazal membranı aşmış ve dermal papillalara ulaşmış

III             Retiküler dermise ulaşmış

IV             Retiküler dermise ilerlemiş

V             Cilt altı yağ dokusuna ilerlemiş

-Adenokanser:

*Bartholin bezinden kaynaklanır.

*Vulvanın malign tm’lerinin %0.82-1.2’si

*65 y. civarında sık

*İskiorektal fossaya yayılır, inguinal ve pelvik lenf metastazı yapar.

*280 olgu rapor edilmiştir.

-Bazal Hücreli Ca:

*Vulva tm’lerinin %1.4-2’si

*Labia majora üzerinde rodent ülser şeklinde gözlenir.

*Lenf nodu metastazı yapmaz

*Lokal rekürrens oranı %20

*Tedavide geniş lokal eksizyon yeterlidir.

-Metastatik tümörler:

*Tüm vulva tümörlerinin %8’i metastatik

*En sık primer servikstir.

*1/4 olguda primer lezyon ve vulvar met. aynı

zamanda tanı alır.

-Seyrek görülen kanserler:

*Sarkom

*Merkel hücreli ca

*Lenfoma

*Endodermal sinüs tm

*Malign Schwannom

-Paget Hastalığı:

*Postmenopozal deri hastalığı

*Vulva ca vakalarının %2’sinde vardır.

*Kırmızı zemin üzerine beyaz kabarık lezyonlarla karekterize

*%25 oranında başka bir malignite ile beraber (en sık meme ca)

Yayılım yolları:

*Direkt invazyon

-Çevre dokular, vagina ve rektum

*Lenfatik yayılım:

-Direkt invazyondan daha önemlidir.

-İnguinal nodlardan başlar, femoral nodlara ilerler

Clouqet nodu tutulduktan sonra pelvik LN’larına ulaşır.

-Klitoris ve Bartholin bezinin direkt pelvik drenajı

olsa da klinik önem taşımadığı düşünülmektedir.

-LN met. İnsidansı %30 olarak rapor edilmiştir.

-İnvazyon derinliği arttıkça LN met. artar.

-%9 olguda pelvik LN met. olmaktadır.

*Hematojen Yayılım:

-Akciğer, karaciğer ve kemik met. yapar.

Tedavi

-Son 15 yılda tedavi yaklaşımlarında değişiklikler oldu:

*Tedavi bireyselleştirildi

*Unifokal lezyonlarda normal vulvaya sahip hastalarda vulvanın korunması

*1mm altında stromal invazyon varlığında inguinal disseksiyonun iptali

*Rutin pelvik lenfadenektominin eliminasyonu

*Ayrı insizyon tekniğinin uygulanması

*Lateral T1 lezyonlarında, negatif ipsilateral LN varlığında karşı taraf lenf nodu dissek. iptali

*İleri evrede pelvik egzentrasyon ihtiyacını ortadan kaldırmak için preop. RT

*Multipl inguinal LN (+) saptanan olgularda, inguinal rekürrens insidansını azaltmak için postop. RT

 

Vulvektomi sonrası defektlerin kapatılması:

*Yara gerginlik bırakmadan primer olarak kapatılabilir.

*Açık bırakılabilir ve 6-8 hafta içinde granülasyonla iyileşme olur.

*Full-thickness deri greftleri kullanılabilir.

*Grasilis veya fasya lata myokütanöz flepleri unilateral veya bilateral kullanılabilir.

 

Postoperatif yaklaşım

*Yara iyileşmesi için immobilizasyon gerektiği için 3-5 gün yatak istirahati ve DVT için antikoagülasyon

*Sık yara pansumanı ve perineal yıkama

*Hasta aktif olarak yürümeye başlayıncaya kadar Foley sonda mesanede bırakılır.

*İnguinal bölgede seroma insidansına karşı 10 gün boyunca drenaj

*Hasta tam olarak mobilize olduğunda oturma banyoları ve takiben perinenin kurutulması

-Postop. Komplikasyonlar:

*Cerrahi genellikle iyi tolere edilir.

*Mortalite % 2’ dir. (PE, MI)

1)Erken dönem:

*Yara infeksiyonu                  En sık komp.

*Yara ayrılması

*Sepsis

*Osteitis pubis

*Hemoraji

*Tromboemboli

*Lenfokist

2)Geç Dönem:

*İntraoitus stenozu        *Kronik bacak ödemi

*Hiperkeratozis

*Pelvik relaksasyon

*Miksiyon bozukluğu

VAGEN CA

Embriyoloji:

*Vagen 2/3 üst kısmı Müller kanalından

*1/3 alt kısım ürogenital sinüsten

-Müller kanalının kolumnar epiteli intaruterin 20 G.H skuamöz metaplaziye uğrar

-Bu dönemde DES etkisine maruz kalınırsa kız fetuslarda glandüler epitel persiste ederek vaginal adenozise neden olur.

Lenfatikleri:

*1/3 alt        eksternal iliak, inguianal, femoral LN

*1/3 orta       hipogastrik LN

*1/3 üst         obturator, iliak,presakral, hipogastrik LN

 

Primer vagina kanserleri

TEDAVİ

-Tedavi seçim kriterleri;

*Hastanın yaşı

*Genel durum

*Tümörün vagina aksına göre çıkış yeri

*Tümörün volümü

*Tümörün histolojik yapısı

*Primer veya sekonder oluşu

*Tedavi merkezinin yeterliliği

Yassı Epitel Hücreli Ca Tedavi

Adenokanser’ de tedavi

PROGNOZ

-Ortalama 5 yıllık sürvi %42’ dir.

-Evre I için dahi 5 yıllık sürvi %70’ den az

-Tedaviye rağmen persistan ve nüks oranı %20

-Çoğu nüks ilk 3 yıl içinde olur.

-Nükslerin 1/3’ ü akciğer ve supraklaviküler nod gibi uzak organlarda görülür.

-Nükslerde tedavi palyatiftir.

©

Bir Cevap Yazın